(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-9, Ban Quản lý Dự án An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn giám sát dựa vào sự kiện cho 68 học viên là cán bộ giám sát dịch tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân và tình nguyện viên thôn bản trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7p+G6ueG6sTQ84bucI+G7tjThu5w8e+G7pDPhu5zhuqnhu6Thuqvhu5wjw6rDmeG7nOG7h+G7pjXhu5zhuqnDquG7nDF7LjThu5AvPuG7nuG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7pyTDmSPhu5rhu5J5POG7pmbhu5zhu55ULcOaw5Lhu5zhu5XDmTThu5zhuqZixq804bucMmfhu5zGocOq4buc4bukNOG7nOG7izThu5w0ezQ+4bucZuG7nOG6qzvhu5wxPmLhu5zhu4fDqkDhu5zhuqp7IWLhu5zhu4dkNDzhu5x4OuG7nOG7l8OhNDzhu5wz4bq14buc4bqt4bqjNDzhu5zhuqsiND7hu5zhuqo+w5k0PuG7nOG7pzbDmeG7nOG6q8Oj4bucQD7hurtA4bucMuG6seG6peG7nOG6q+G7suG6peG7nD5iWTThu5w+4bq54bqxNDzhu5wj4bu2NOG7nDx74bukM+G7nOG6qeG7pOG6q+G7nCPDqsOZ4buc4buH4bumNeG7nOG6qcOq4bucMXsuNOG7nEA+NeG7nFNV4bucPjhA4buc4buHezo04bucMuG7puG7nEDhu6Q04buc4bu44bqj4bucPHvhu6Qz4buc4bqp4buk4bqr4bucI11APuG7nOG6q8Woe+G7nEDhu6RA4bucQOG6r+G7nOG6qeG6teG7nGbhu5zhuqs74bucQMOhNDzhu5wy4buy4bqlw5Lhu5zhuqvhurnhu5w0Plg04buc4buH4bum4buc4bqrWzQ+4bucNDxiZi404buc4buHezo04buc4bqrPsOhNOG7nOG7uMavNOG7nOG6q+G6rTo04bucPV3DmeG7nOG7uOG7pjThu5zhuqsiND7hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXJDThuqsk4bqt4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7nCPhuqs+YjPhu7jhu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xTUuG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUMOaw5rhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7nsOaUFQv4bueU1Ej4bug4bue4bueUMOaUVXhuqvDmsOaw5rhu54y4buiLXszPC3hu6Dhu55UU+G7jDDhuqU84bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhu6fhurnhurE0POG7nCPhu7Y04bucPHvhu6Qz4buc4bqp4buk4bqr4bucI8Oqw5nhu5zhu4fhu6Y14buc4bqpw6rhu5wxey404bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7kuG6pmLDmTQ84bucQMavND7hu5wy4bqx4bql4buc4bqr4buy4bql4bucPmJZNOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LhuqrFqHvhu5wy4bqx4bql4buc4bqr4buy4bql4bucPmJZNMOS4bucPjhA4buc4buHezo04bucPeG6ueG6s0Dhu5xA4bukQOG7nDx7xq80POG7nOG7h3s6NOG7nEBlw5nhu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhuqtYM+G7nHZ7ITPhu5zhuqk14buk4bqr4buc4bu4LjQ+4buc4bqr4buy4bqr4buc4bqrIjQ+4buc4bqr4bqtYmYsNOG7nD3FqOG6q+G7nEDhu6RA4bucNOG6o3vhu5wjYjQ84bucQD59ND7hu5xAYsav4buc4bqqPsOhNDzhu5zhuqvhurnhu5zhuqnDoOG7nOG7nlQv4bug4bui4buew5ov4bqq4bqqLeG7lUbhuqrhu5w0POG7pmbhu5zhu55ULVQt4bug4bui4buew5rhu5xAZcOZ4buc4buV4bqj4bucRuG7nOG6qzvhu5zhu4cs4bucPuG6ueG6sTQ84bucI+G7tjThu5w8e+G7pDPhu5zhuqnhu6Thuqvhu5zhu4fhu6bhu5w94buk4bql4buc4bq7NDzhu5zhu4fhurF74buc4bu4LjQ+w5Lhu5wjXUA+4buc4bu4LjQ+4buc4bqr4bqtYmYsNOG7nDQ+eygzw5Phu5zhu4cs4buc4bqrw6M0POG7nOG6p2LDmTThu5w8e+G7pDPhu5zhuqnhu6Thuqvhu5wjw6rDmeG7nOG7h+G7pjXhu5zhuqnDquG7nDF7LjTDk+G7nEDhu6RA4bucI1li4bucPnsuYuG7nEDGrzQ+4buc4bu44bukNeG7nEDDnTThu5w8e+G7pDPhu5zhuqnhu6ThuqvDk+G7nDQ8YuG6oTThu5xAYjQ84bucQFnhuqXhu5zhuqs+w6E0POG7nOG6q3s04buc4buHLOG7nEDhu6RA4bucI1li4bucPnsuYuG7nEDGrzQ+4buc4bu44bukNcOT4buc4bqnYmbhu5zhuqvhuq1bND7hu5w8e+G7pDPhu5zhuqnhu6Thuqvhu5wjw6rDmeG7nOG7h+G7pjXhu5zhuqnDquG7nDF7LjTDk+G7nD3hurnhurNA4bucPuG6ueG6sTQ84bucI+G7tjThu5zhuqvDo+G7nEA+4bq7QOG7nOG6qz7DqkDhu5w+ey404bucPHvhu6Qz4buc4bqp4buk4bqr4bucPsSD4buc4bqr4bqt4bqz4bucMcOs4buc4bqrPmLhu7LhuqvDkuG7nOG6qeG6v+G7nCPEkTQ84bucQMOhNDzhu5xAxJHhu5w8e+G7pDPhu5zhuqnhu6ThuqvDk+G7nDx74bqxe+G7nOG6qz57LmLhu5xA4bukQOG7nOG7uHshYuG7nDPhu7Zi4buc4bu44bukNeG7nEDhu6Q14buc4buH4bum4bucPuG6ueG6sTQ84bucI+G7tjThu5zhuqnhur/hu5wjxJE0POG7nEDDoTQ84bucQMSR4buc4bu44bukNeG7nEDhu6Q14bucPXsuNOG7nOG6q+G6v+G7nOG6q+G6rTU0POG7nDx74bukM+G7nOG6qeG7pOG6q+G7nCPDqsOZ4buc4buH4bumNeG7nOG6qcOq4bucMXsuNOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucU1Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFFVVeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4buew5pQVC/hu55TUSPhu6Dhu57hu55R4bue4buiVeG6q1FQUTJULXszPC3hu6Dhu57DmlLhu4ww4bqlPOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bun4bq54bqxNDzhu5wj4bu2NOG7nDx74bukM+G7nOG6qeG7pOG6q+G7nCPDqsOZ4buc4buH4bumNeG7nOG6qcOq4bucMXsuNOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buVOjThu5xAxag0PuG7nD02w5Lhu5xA4bukQOG7nD44QOG7nOG7h3s6NOG7nEA3NOG7nD3hurnhurNA4bucPuG6ueG6sTQ84bucI+G7tjThu5zhuqs+w6pA4bucPuG7pjQ+4buc4bqp4bq/4bucI8SRNDzhu5w+LuG7nOG6qz7DoDQ84buc4bu44bukNeG7nEDhu6Q14bucPHvhu6Qz4buc4bqp4buk4bqr4bucI8Oqw5nhu5zhu4fhu6Y14buc4bqpw6rhu5wxey404buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lyQ04bqrJOG6reG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xTUuG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUVVV4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu57DmlBUL+G7nlNRI+G7oOG7nuG7nlHhu6BRVeG6q+G7nlFSMlEtezM8LeG7oOG7nlXhu6Dhu4ww4bqlPOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bun4bq54bqxNDzhu5wj4bu2NOG7nDx74bukM+G7nOG6qeG7pOG6q+G7nCPDqsOZ4buc4buH4bumNeG7nOG6qcOq4bucMXsuNOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5Lhu6V7xq80POG7nOG7h3s6NOG7nEBlw5nhu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhuqtYM+G7nHZ7ITPhu5zhuqk14buk4bqr4buc4bu4LjQ+4buc4bqr4buy4bqr4buc4bqrIjQ+4buc4bqr4bqtYmYsNOG7nD3FqOG6q+G7nEDhu6RA4bucNOG6o3vhu5wjYjQ84bucQD59ND7hu5zhuqo+w6E0POG7nOG6q+G6ueG7nOG6qcOg4buc4bueVOG7nOG7h+G7puG7nOG6pmJmO+G6q+G7nD1dND7hu5zhuqnDoOG7nOG7oOG7ouG7nlXhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqPsOhNDzhu5zhuqdiw5nhu5wy4bqx4bql4buc4bqr4buy4bql4bucPmJZNOG7nDQ+4busM+G7nDRYNDzhu5xAw5k14bucNOG7qjQ84bucMsOqQOG7nEA+NeG7nEDhu6Q04buc4bu44bqj4bucZuG7nOG6qzvhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhu4d7LkDhu5zhuqvhuq17ITThu5wxPsOZe+G7nD41xajhuqvhu5w94bqjNDzhu5w8e+G7pDPhu5zhuqnhu6Thuqvhu5wjw6rDmeG7nOG7h+G7pjXhu5zhuqnDquG7nDF7LjThu5zhuqs+JDXhu5zhuqZiZjvhuqvhu5w9XTQ+4buc4bqpw6Dhu5zhu6Dhu6Lhu55VL+G6puG7my3hu5VG4bqq4bucNDzhu6Zm4buc4bugVS1QLeG7oOG7ouG7nlXhu5xAZcOZ4buc4buV4bqj4buc4bqr4bqt4bq54bq1NDzhu5zhu5XhuqPhu5xG4buc4bqrO+G7nOG7hyzhu5zhu4d7LkDhu5zhu7jDmTThu5w+4bumND7hu5zigJzhu6fhurnhurE0POG7nCPhu7Y04bucPHvhu6Qz4buc4bqp4buk4bqr4bucI8Oqw5nhu5zhu4fhu6Y14buc4bqpw6rhu5wxey404oCdw5Lhu5w8NuG6peG7nOG6pT7DnTThu5xAZTQ84bucQMOg4bucM8WoNDzhu5wy4bq54bqxe+G7nDx74bukM+G7nOG6qeG7pOG6q+G7nCPDqsOZ4buc4buH4bumNeG7nOG6qcOq4bucMXsuNOG7nD3huqE0POG7nOG7uOG6o+G7nOG6q+G6veG7nOG6qyI0PuG7nOG6q+G6sXvhu5zhu4Xhu6jDkuG7nOG7uMavNeG7nD3GrzPhu5zhuqU+4buk4bqr4bucPnsuNOG7nOG6qeG6sTPhu5xA4bukQOG7nOG6qcOq4bucMXsuNOG7nOG7h+G7puG7nOG6q+G6rXshNOG7nDE+w5l74buc4bqrPmLhu5zhuqs+4buy4bqlw5Lhu5zhuqs+JDXhu5wjYXvDkuG7nD3hu6Q0PuG7nDx74bukw5Lhu5zhuqU+WDThu5zhuqt9QD7hu5zhuqs+w6E0POG7nOG6q3s04bucQD59ND7hu5zhu4Xhu6RAw5Lhu5wxXeG6peG7nOG6qz7hurd74buc4buHLOG7nOG6qcOq4bucMXsuNMOS4bucPSzhu5zhu4ViWeG6q+G7nDx7xq974buc4bqlPuG7pOG6peG7nD3hu6ThuqXhu5zhurs0POG7nDFd4bql4buc4bqrPuG6t3vDkuG7nOG7heG6v+G7nDJn4bucQOG7pEDhu5wjWWLhu5w+ey5i4bucQMavND7hu5zhu7jhu6Q1w5Lhu5xA4bukQOG7nDQ8Ymbhu5xA4bqv4bucPFhm4buc4bqtw5nhu5zhu7guND7DkuG7nCNdQD7hu5zhu7guND7hu5zhuqvhuq1iZiw04bucND57KDPhu5zhu4fhu6bhu5xA4bukQOG7nOG6qcOq4bucMXsuNOG7nEA24bucNDxiZuG7nEDhuq/hu5zGrzQ+4bucPuG6ueG6tTQ84bucPTs04buc4bqp4bq7QOG7nDE+NSbhu5xA4bqjNDzhu5w94bqhNDzhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buLYuG6qz414bqt4bua4buS4bqqw6Hhu5zhu6fhu6bhu5Av4bql4buS

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]