(Baothanhhoa.vn) - Bệnh viện đa khoa tỉnh vừa phẫu thuật thành công cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng thành tâm thất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7iOG6rkHhurPhu7fFqXLhu5PhurPhu4vhu49y4buZ4bqzcuG7mWZy4bqz4buL4bub4bqzamZx4bqz4bu54buZ4bqicuG7k+G6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s+G7uWZx4bqz4bu54buZZ+G7ueG6oS/hu5nDouG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buYa8SRxKnhurfhuqPhu4rhu49y4buZ4bqzw4Lhu5Xhu49y4bqzasSR4bqz4buh4buZc8SR4bqz4bu54budcuG7meG6s8OC4bqwxJHhurPDveG7mcOsQeG6s+G7ueG7mUFp4bu54bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7ieG6rkHhurPhu7fFqXLhu5PhurNx4bup4bu54bqz4buL4buPcuG7meG6s3Lhu5lmcuG6s+G7i+G7m+G6s2pmceG6s+G7ueG7meG6onLhu5PhurPhu7nhu5nDqXLhu5nhurPhu7lmceG6s+G7ueG7mWfhu7k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4hrcuG7uWvhu7XhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8Sp4bu54buZQXHhu4vhurPhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurPhuqvhuqnhurXDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6rWNjw73huqY34bq34bqz4bu34bu14buJMOG6t+G7meG7ueG7ucO9Ni8v4buVOeG7i8SRc+G7ueG7mcSRcuG7meG7mXPEkTnDgnIvcmvhuqThu7cvw6Jk4bqn4bqrL8Oi4bqr4bqtxKnhuqnDouG6qeG6p2PDomLhu7lkw6LDouG6pXDhurUt4buVceG7ky3huqXDouG6peG6tTnhu5/DveG7k+G6t+G6s8SRcOG7uTDhurfhu4jhuq5B4bqz4bu3xaly4buT4bqz4buL4buPcuG7meG6s3Lhu5lmcuG6s+G7i+G7m+G6s2pmceG6s+G7ueG7meG6onLhu5PhurPhu7nhu5nDqXLhu5nhurPhu7lmceG6s+G7ueG7mWfhu7nhurfhurMv4bqj4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4jEkcO94bu54buVc3LhurfhuqPhu4rhu49y4buZ4bqzcuG7mWZy4bqzUDlSOeG7oOG6s+G7t8SRQeG6s+G7icSR4bqzw73hu5nDrEHhurPhu7nhu5lBaeG7ueG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s+G7ieG7p3Lhu5M54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu7jhu7XEguG7r+G7ieG6s2p0OOG6s+G7oeG7mXPhurty4buT4bqz4bqt4bqz4buT4buVduG6s+G6p+G6teG6s8O94buZw4Hhu7nhurNy4buTw6nhuqzhurPDouG6py1kOOG6s+G7iuG7j3Lhu5nhurPDguG7leG7j3LhurNKxJHhurPhu6Hhu5lzxJHhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bu54buVw7LDveG6s3Lhu5lpcuG6s8SRcuG7meG6s1A5Ujnhu6DhurPDoeG6p+G6qeG6s+G7uUHhu6vhu5U44bqzeOG6s+G6puG6veG6s0rhu6dy4buT4bqzw53hu5nDgTjhurPhu5lB4bqs4buPcuG6s0rhu6dy4buT4bqz4bu24butcsOg4bqz4buJdOG6s+G6p+G6s8OCw7Lhu7nhurPhu7nhu5nEguG7rXLhu5PhurN44bqzw4LDgHLhu5PhurNy4buT4bq24buJ4bqzxKlz4bqz4buL4bub4bqzamZxOOG6s3Lhu5lpw73hurPDguG7leG7j3LhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7ucahcuG7meG6s+G7ueG7teG6uXLhu5PhurPhu7fFqeG7ieG6s+G7ueG7teG6oOG6rOG6s3Hhurnhu4nhu5k44bqzceG6ueG7ieG7meG6s3Lhu5nEkXLhu5k44bqzcuG7mcO5OOG6s+G7oeG7mXThurPhu4vhur/hu7k44bqzamnDveG6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPhu6ty4bqzauG7m3Lhu5k44bqz4buZQeG6rMOy4bu54bqzZcO94bqz4bu54bqg4bu5OTk54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNS4buZaXLhurPhu7nhu5ln4bqs4bqzw4LDsuG7ueG6s+G7ueG7mcSC4butcuG7k+G6s+G7tWfhu7nhurNy4buTQeG6rOG6s+G7meG7lcO1ceG6s2rDsnLhurPhu7nhu5dy4buZ4bqzceG6uXLhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7i+G7j3Lhu5nhurNy4buZZnI44bqz4buh4buXw73hurPhu7nhu7Xhurbhu4nhurNwacO94bqz4bu54bqu4buJ4bqz4buh4buX4buJ4buZ4bqz4buZc+G6ueG7ueG6s+G7i2Vz4bqzauG7qXLhu5PhurNqw7k44bqzcuG7mcSRcuG7meG6s+G7ieG7mXRy4buT4bqz4buZxrDhu5XhurPhu7fhuq7hu4nhurPhu7nhu5fhu4nhu5nhurPhu4nhurbhu4nhurPhu4lnw73hurPhu4nhuq5BOOG6s+G7ieG7mUHhuqzDtXLhurPhu4vhu49y4buZ4bqzcuG7mWZy4bqzcMOzcuG6s3Lhu5nDqeG6s3Hhu6s54bqz4buIZeG7ieG6s+G7i8SC4buv4buJ4bqzcsOp4bqs4bqz4bu54buZ4bq24buJ4bqz4buZ4buV4buPcuG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buh4buZc+G6u3Lhu5PhurPDouG6teG6s8O94buZw4Hhu7k54bqz4bu2xJFB4bqz4buh4buZ4buV4bqz4buh4buZZXHhurNwZnHhurPhu7fDqXLhu5M44bqz4buJZeG7ieG6s+G7i2Xhu4nhurPhu7fhu6PhurPhuqZl4buJ4bqzauG7m3Lhu5nhurPDgsOy4bu54bqz4bu54buZxILhu61y4buT4bqz4bu54buZ4bqicuG7k+G6s+G7ueG7lXHhurNy4buTQeG6rOG6s+G7ieG7reG6s+G7ueG6suG6s8OCc3Lhu5PhurPhu4nEkXPhurNyw7Ny4bqzw7PhurPhu6Hhu5fDveG6s2rhur3hurNy4buZxJFy4buZ4bqz4buJ4buZdHLhu5PhurNxeOG6s+G6psSC4butcuG7k+G6s+G6ruG7ieG6s2rDteG6s+G7ueG7lcOyw73hurPhu4lpcuG6s8OCw4By4buT4bqz4bu54buZxILhu61y4buT4bqz4bu54burcuG6s+G6puG6suG6s3DhuqjhurPDgsOy4bu54bqz4bu54buZxILhu61y4buT4bqz4bu54buZ4bqicuG7k+G6s+G7ueG7mWfhu7nhurPDveG7meG6u+G7lTjhurPhu6Hhu5lmQeG6s8OCw7Lhu7nhurPhu7nhu5nEguG7rXLhu5M44bqz4buJaHHhurNxZUE44bqz4bu54bu1QeG6rOG7jXLhurPhuqfhurNq4butcuG6s8OC4bub4bqzcWVBOeG6s+G7tsSRQeG6s+G7oeG7mXPhurty4buT4bqz4bql4bqz4buT4buVduG6s8O94buZw6xB4bqz4bu54buZQWnhu7nhurPhu4lnw73hurPhu4nhuq5BOOG6s+G7i+G7j3Lhu5nhurNy4buZZnLhurNq4bq94bqz4buJaHHhurNqxIJ34buJ4bqzcWVB4bqzw4LDsuG7ueG6s+G7ueG7mcSC4butcuG7kzjhurPhu5lB4bqsw7Lhu7nhurNlw73hurPhu6ty4bqzauG7m3Lhu5nhurPDgsOp4bqzauG6veG6s+G7s0HEkeG6s+G7ieG7rXLhurNy4buTQeG6rOG6s+G7oeG7m+G7ieG7mTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iGty4bu5a+G7teG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqz4bqr4bqp4bq1w73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuq1jY8O94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurfhu5nhu7nhu7nDvTYvL+G7lTnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL3Jr4bqk4bu3L8OiZOG6p+G6qy/DouG6q+G6rcSp4bqpw6Lhuqnhuqdj4bqt4bqt4bu54bqn4bqrYuG6qXBjLeG7lXHhu5Mt4bqlw6LhuqXhuq054bufw73hu5PhurfhurPEkXDhu7kw4bq34buI4bquQeG6s+G7t8WpcuG7k+G6s+G7i+G7j3Lhu5nhurNy4buZZnLhurPhu4vhu5vhurNqZnHhurPhu7nhu5nhuqJy4buT4bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqz4bu5ZnHhurPhu7nhu5ln4bu54bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buIxJHDveG7ueG7lXNy4bq34bqj4bu24bqu4buJ4bqz4buh4buZw7lr4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4vhu49y4buZ4bqzcuG7mWZy4bqzauG6veG6s+G7q3LhurNq4bubcuG7mTjhurPhu7nhu5XDssO94bqz4bqmw4Hhu4nhurPhu7nFqeG7uTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7uOG7mWtz4bqz4buJZeG7ieG6s+G7i2Xhu4nhurPhu7fhu6PhurPEqMSC4butcuG7k+G6syHDqnLhurNR4buVcuG7mTjhurPhu6Dhu5lzxJHhurPDneG7mcOsQeG6s+G7ueG7mUFp4bu54bqz4bu54buZaHLhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzLeG6s1DGsHLhu5PhurNy4buT4bq24buJOOG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhu7nhu7Xhurbhu4nhurPhu7nhu5XDssO94bqzceG7q+G6s+G7ieG7mXPhurPhu4vhu49y4buZ4bqzcuG7mWZyOOG6s2pm4bqs4bqzcMOp4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7mXfDveG6s+G7iXThurPDgsOy4bu54bqz4bu54buZxILhu61y4buT4bqz4buZeOG6s+G7oeG7mWXhurNy4buTQeG6rOG6s+G7meG7lcO1cTjhurNyw7JB4bqz4bqm4bqy4bqzcOG6qOG6s+G7ieG7mWlx4bqz4bu3b+G6s+G6puG6u+G6rOG6s+G7tcSR4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu4vhu5XDsnLhurPhu4nhu5nhuq5y4buT4bqz4buh4buZdOG6s3DEgnZy4buTOeG6s8Soc+G6s2p0OOG6s8Oz4bqz4buh4buXw73hurNx4bur4bqz4buzQeG6rMOy4bu54bqzauG7m3Lhu5nhurPDveG7mcOsQeG6s+G7ueG7mUFp4bu54bqzcuG7k8SR4bqsOeG6s+G7tsSRQeG6s+G7oeG7meG7leG6s8O94buZw6xB4bqz4bu54buZQWnhu7k44bqz4bu34bqu4buJ4bqz4buh4buZw7lr4bqz4buL4buPcuG7meG6s3Lhu5lmcuG6s+G7ueG7lcOycuG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s+G7oeG7mWXhurPhu7nFqeG7uTjhurPhu4vhu49y4buZ4bqzcuG7mWZy4bqzauG6veG6s+G7ueG7lcOyw73hurPhuqbDgeG7ieG6s+G7ucWp4bu5OeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buKw6nhurNQw7PhurPhu7jhu5nhu5vhurPhu4rhur/hu4k44bqzcuG7k8SCduG7leG6s3Lhu5nDqeG6s+G7i+G7j3Lhu5nhurNy4buZZnLhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7k44bqzxJFy4buZ4bqzUDlSOeG7oOG6s3DDqXHhurN44bqz4buYw6nhurNS4bup4buV4bqzceG7r+G7leG6s8OC4buN4bqzcuG7mcOp4bqz4bu5xanhu5XhurPDouG6pS1k4bqzauG7leG6s+G7ieG7meG7reG7leG6s8OC4buv4buV4bqz4buL4bq5cjjhurPhu6Hhu5nhu5XhurPhu7XEkeG6s+G7ueG7mcSRcuG7meG6s+G7uXNlcuG6s+G7ueG7leG7jXLhurNyxILhu6/hu4nhurPhu7nhu5nGoeG6s+G7i+G7m+G6s3Hhu6nhu7nhurPhu7nhu5nEkXLhu5nhurNy4buVw7Ny4bqz4buLZ+G7ueG6s3Lhu5N24bqz4buJaHHhurPhu4nhu5nEkeG7leG6s2pmceG6s8OCw6lz4bqzcuG7k+G6tuG7iTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDvcSQQeG7ueG7mXPhu7XhurfhuqPhu7jhu6fhurPhu5jDqeG6oS/DveG6ow==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Lê anh đào - 19:19 14/09/19

 Trả lời

Thế này thì đúng là cố ý giết người . Có tổ chức mong cơ quan chức năng vào cuộc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]