Thủ tướng Liban Najib Mikati ngày 6/4 đã kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở nước này hợp tác để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IVDhu4N1fXDDueG7mWrhu4d94buI4buF4bqnNmp94buLw6lxfeG7h27hu4V94bqrazhqfeG7i+G6uXB94bqrw7k2feG6q+G6t3B9asO54buZ4bqtfXDhu4NrN3B94buL4buDb+G7hX3hu4vhu4N1auG7h33hu4NrYWrhu4cuL+G7g10hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G6rcSp4buhLeG7neG7g2twa3t9cOG7hXDhu4li4bu2e1Dhu4N1fXDDueG7mWrhu4d94buI4buF4bqnNmp94buLw6lxfeG7h27hu4V94bqrazhqfeG7i+G6uXB94bqrw7k2feG6q+G6t3B9asO54buZ4bqtfXDhu4NrN3B94buL4buDb+G7hX3hu4vhu4N1auG7h33hu4NrYWrhu4d94buDZ2rhu4N9YWrhu4N9XXt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiXTAvXTMz4bqpMFs0MCAiMXAiWzIi4buJXT/DrOG7neG7h3t9NuG7iXDhu7Z7UOG7g3V9cMO54buZauG7h33hu4jhu4Xhuqc2an3hu4vDqXF94buHbuG7hX3huqtrOGp94buL4bq5cH3huqvDuTZ94bqr4bq3cH1qw7nhu5nhuq19cOG7g2s3cH3hu4vhu4Nv4buFfeG7i+G7g3Vq4buHfeG7g2thauG7h3t94bqpNnA2LeG7neG7g2tway1r4buf4buF4buH4buFajbhu4kt4buh4buf4bqt4bu2e+G7g3Bw4bud4buhJS8v4bqt4bqpauG7hcSp4buHP+G7q+G7hWJwajbEqeG7neG7iXHhu6E/4burai9wMiJbL3Hhu53hu4lrNuG6qWLhuqkv4buDa3BqanovIlsiIl9bMF9bMy9wcOG7reG7q2rhu4nhu4Xhuqc2aj/DrOG7neG7h3t9LyHhuqw34bqtfeG7neG7g8O54buTauG7h31w4buF4bq9an3hu63hurnhu5194buDOGrhu4d9cDnhu4V9cOG7nznEqX3hu63DoGrhu4d9xqF94bqmYuG7heG7n3FwJn3hu4jhu4Xhuqc2aj99O0Fq4buDJX3hu7Phu4Dhu5wvUFDhu6zhu6pKLC4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXshUOG7g3V9cMO54buZauG7h33hu4jhu4Xhuqc2an1KNsOs4buF4bqnfcSo4buF4buLNnDhu4V9auG7hzjhu699Mi8wfeG6q8OhfeG7i8OpcX3hu4du4buFfXDhurdwfeG6rWF94bqtN+G6rX3huqthauG7h33hu53hu4M34buFfeG6reG7g2Zq4buDfXDhu59ofcahfWrDueG7meG6rX1qOOG7r33hu4Phu5fhu519cDfhuq194bqrw6p94bqrw7k2feG6q+G6t3B9asO54buZ4bqtfXDhu4NrN3B94buL4buDb+G7hX3huq1xw7Xhuq194buL4buDdWrhu4d94buDa2Fq4buHfeG7g+G7heG6vWp9ajbhu68/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4PDsmrhu4d94bqtN2t94bqtdTZ94bqs4buDZmrhu4N94bud4buDdX3hu4jhu4Xhuqc2an3huqnhuqVqfeG7neG7gzdwfeG6p+G7hcOqcX3huq11Nn3Dsmrhu4d9xKjhu4Xhu4s2cOG7hX1w4bufa2rhu4d94bqtccO14bqtfeG7g27hu519asO14buFfeG6rTfhuq19cOG7g2FrfeG7iXHhurVqfeG7q+G6u33huq034bqtfeG6p+G7heG6vWp94bud4buDN+G7nX3huq1h4buFfeG6rTfhuq3hu4N9asOpcX3hu5/DsyV94oCc4bqs4buDcmrhu4d9cMOy4buFfeG7i+G7g8SDauG7h33huqtoauG7g33hu4jhu4Xhuqc2an3huq1sfeG7n+G6t3B9auG7g+G7heG6u3F9cOG7heG6u8SpfWrDoGrhu4d94burOH3hu4vhu4NhfWrDoGrhu4d94bqrw6p9cDlrfeG7nzZ94bqrw7Vq4buHfeG7icWp4bqtfeG6reG7g2t94bqr4bq3cH1qw7nhu5nhuq194buD4buP4buFfeG7oeG7hWrhu4M/fcSodOG6rX1w4buFw6lxfWo44buvfeG6q23hu4V94buDb+G7hX1w4bq3cH3huq1hfeG6reG7g3Jq4buHfXA2feG7neG7g2Hhu4V94buD4buX4budfXA34bqtJn3huqvDo+G6rX3huqfhu4Xhur1wfeG7iTh9xqF94bqt4bq34budfeG6rOG7g2Zq4buDfeG7neG7g3V94burOH3hu6Jx4buN4bqtfeG7g8O14buFJn1q4buD4bqjxKl9cOG7g3Lhuq194bqrw6Lhu6994bqtN+G6rX3huq3hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDfeG6rWHhu4V94bqtN+G6reG7g33hu6s4fXDhu4XhurlqfXDhu59nauG7g33hu53hu4N04bqtfeG7g+G7j+G7hT97Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4N1fXDDueG7mWrhu4d9xKjhu4Xhu4s2cOG7hX3hu4vhu4PEg2rhu4d94bqraGrhu4N9asO14buFfeG6rTfhuq194bqtdTZ9w7Jq4buHfeG7oWV9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX1q4buRfeG7icWp4bqtfeG6q8O5Nn3huqvhurdwfWrDueG7meG6rX1w4buF4bq5an3hu4nDqWp9cOG7n8Opan3huq1ran3huqvDueG7lWrhu4d94bud4buDdOG6rX3hu4Phu4/hu4UmfeG6p+G6t3B94bqt4buD4bq34budfWrhu4Phu6lq4buHfXDhu4M34bqt4buDfXDhu4Phu6Xhuq19auG7h+G7g+G7hcOpxKl9cOG7n25q4buHfeG7q+G6u33hu4vhu4Vq4buDfXDhurl94burOH3hu63DoX3hu4PDteG7hX3GoX3hu4jhu4Xhuqc2aj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7g3V9cMO54buZauG7h33EqOG7heG7izZw4buFfeG6rcO6auG7h33huq3hu4NrfeG7gzbhu6994buI4buF4bqnNmp94bqrw6F94bqrOXB94bqrw7nhu5fhuq19cOG7heG6uWp9cOG7n+G7hcOqan3hu4nhu5lqfXDhu59rauG7h33huq034bqtfeG6rXHDteG6rX3huqs4xKl94bud4buDN2p94bur4buZ4buFfeG7onHDvX1Q4buF4bq7an1w4bq9feG7onHhu43huq19cOG6uX074buExKjhu4AsfeG7qzh9asO14buFfeG6rTfhuq194bqtdTZ9w7Jq4buHfcSpa2rhu4d9xKlx4buNan3huq1sfeG6q8O54buX4bqtfeG6rTfhuq194buL4bq5cH3hu6NxYX1wZuG6reG7g33huq3FqeG6rX1w4bufa2rhu4d94bur4bq3an3huqvhurt9ajjhu68/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4Nia31K4buH4bqxan3hu4M4auG7h31Q4buD4bq5feG7h+G7heG7meG7hX074buw4bqmLCZ94buI4buF4bqnNmp94bqrw6F94burOH3huqs2auG7h31w4bufYeG7hX3hu6NxNn3huq1xw7Xhuq194buL4buDdWrhu4d94buDa2Fq4buHfXA44buFfeG6reG7g2Zq4buDfeG6reG7g8O5Nn1w4bunauG7h33huq1sfXDhu4XhurtqfeG7ieG6vSZ9cOG7n2tq4buHfeG6p+G7jeG7hX3huq1hauG7g33hu6Nx4buN4bqtfeG7h+G7hTZ9UOG7n3Fq4buHfeG6qsOyauG7h31qOOG7r33huqs2auG7h31w4buD4buF4bq5cX3hu4N0cH1q4buHaznhu4V9cOG6vX3EqcO1cH3huq034bqt4buDfXDhu5/hurPEqX1w4bufbmrhu4d94burOH3hu4Phu5NqfTMwQH3huqnhurFqfeG7oeG7jX3hu5/hu5Phu4V94burOGt9cGdq4buDfeG6rWFq4buDfWrhu4fhu4PDqGt94bqrbOG7hX0/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu5/DueG7meG6rX3huqtsJn3hu4vDqWrhu4N9cOG7n3Hhu6/hurtqfeG7g2dq4buDfTbhu4ktw4w24bqpYmLhuql94bqtdTZ94buI4buF4bqnNmp9auG7hzjhu699MC8wfeG6q8O5Nn1w4buFaiZ94buc4buDbH1Q4buDdX1ww7nhu5lq4buHfWrDueG7meG6rX1qOOG7r33hu6A2NuG6qWJ94bqs4buDNsSp4buFfeG6q8OhfXDhu4PDsmrhu4d94bqnN2t94bur4bq7feKAnHBnauG7g31w4bufOWrhu4d94bud4buDN33hu6Fhan3huq11Nn1q4buDOH1qw7nhu5nhuq194burOH1K4buH4bqxan3hu4M4auG7h31Q4bufcWrhu4d9w7nhu5Nq4buHfeG7iOG7heG6pzZqP3svPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu7NxcOG7g2vhu597ITtQUOG7rOG7qkov4buq4buFYnBqNsSpKywuL+G7nSE=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]