Tối 6/4, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định dỡ bỏ quy định hạn chế nhập cảnh trước đó được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhur7huqs34buPJUFb4bq/JcOgbiVhZiXhuqt94bq/JcOh4bqr4bqzJeG6v+G6qzdvJcOhW+G6v+G6qyXhuqFpYiXhu6FqYiUmKi4lw7PDtWnDoSXhuqliPCXhu6F7JeG7oeG7keG6v+G6qSXhur1d4bq/4bqrJeG7j+G6q+G7i+G7tC/huqsm4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagkw6HDquG7jS1v4bqr4buB4buP4buBJCXhu49i4buP4bq94bqjxagk4bq+4bqrN+G7jyVBW+G6vyXDoG4lYWYl4bqrfeG6vyXDoeG6q+G6syXhur/huqs3byXDoVvhur/huqsl4bqhaWIl4buhamIlJiouJcOzw7Vpw6El4bqpYjwl4buheyXhu6Hhu5Hhur/huqkl4bq9XeG6v+G6qyXhu4/huqvhu4sl4bqrZOG6v+G6qyVb4bq/4bqrJSYkJeG7jcOyw6HFqCQvL8Ohw6Dhur9YYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vPz8mOy8mISHDoDsqKDosOz/hu48/Pyk/4bq9Jljhurlv4bqpJCU84bq94buPxagk4bq+4bqrN+G7jyVBW+G6vyXDoG4lYWYl4bqrfeG6vyXDoeG6q+G6syXhur/huqs3byXDoVvhur/huqsl4bqhaWIl4buhamIlJiouJcOzw7Vpw6El4bqpYjwl4buheyXhu6Hhu5Hhur/huqkl4bq9XeG6v+G6qyXhu4/huqvhu4skJcOgPOG7jzwtb+G6q+G7geG7j+G7gS3hu4HDsmLhuqli4bq/POG6vS3hu43DssOhxagk4bqr4buP4buPb+G7jeG7ri8vw6HDoOG6v2LDquG6qVjhu6Fi4bqj4buP4bq/PMOqb+G6vcO14buNWOG7oeG6vy/hu48uPyovw7Vv4bq94buBPMOg4bqjw6Av4bq/4bqp4buP4bq/4bq/4bq/Lz8qPz9fKjtfKiEvKiEqO+G6v+G6qzzhu49hPOG6v1jhurlv4bqpJCUv4bu24bq+4bqp4buXa2Ilw6A04bq/JeG6oeG6o+G7gSXhurvhuqs4w7Ul4buPw7I84bq/4bqpJW/huqvhu4Phur/huqkl4bq9NHIl4bq/4bqrYuG6p8OqJcOB4buA4bugQsOALSYpJeG7j31iJeG7juG7geG6u3Lhu4FXJeG6vuG6qzfhu48lQVvhur9YJcOd4bup4bq/4bqr4buuJeG7juG6qlEv4buO4buOUeG7oOG6vuG7suG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bqq4bqjPMOgJOG7tuG7jmliJS4vO1clw4Hhuqtj4bq/4bqrJW/huqvhu5kl4bq+4bqrN+G7jyVBW+G6vyXhuqFdJcOh4bqrY+G6v+G6qyXhu4/huqvGocOhJcOzw7Vy4bqz4buPJeG6ocSR4bq/4bqrJcOgbiVhZiXDs8O1ciXhuqHEkeG6v+G6qyXhuqt94bq/JcOh4bqr4bqzJeG6v+G6qzdvJcOhW+G6v+G6qyXhu4/DsuG7l2rDoSXhuqHhu4cl4bqh4buXbMOhJT5vJcOg4buT4bq/4bqpJeG6v+G6qzDDqiXhur/huqki4bq/JcOh4bqrMeG6vyXhu43hu50l4bq9NHIl4bq9POG6vyXDoeG7mTwlw6DEkcOh4bqrJWHDouG6v+G6qyXDgeG7gOG7oELDgC0mKVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buO4bubJeG6v+G6qXtyJSgvOyXhu49qYlcl4bq/4bqp4buXa2Il4bq/4buXasOhJeG6v+G6qeG7gXtiJeG6oeG6s+G6vyXhu4/hu5slJiouJcOzw7Vpw6El4bqpYjwl4buheyXhu6Hhu5Hhur/huqkl4bq9XeG6v+G6qyXhu4/huqvhu4tXJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6oeG7hyXDoeG7hyXhu6Xhur/huqtXJcOKw7lXJcOBPOG6vzzDoDxXJU/huqs+b1cl4bqgxqHDoVclw73hur8l4bqgw6zigKYl4buN4bqxJeG6oeG7l2zDoSXhurvhuqto4bq/4bqpJWHEkSXDsnvhur/huqklYcO1w6zDoSVhbWIlw7PDtXIl4bqhxJHhur/huqsl4bqrfeG6vyXDoeG6q+G6syXhur/huqs3byXDoVvhur/huqtYJeG7jsOy4buB4bq/4bqpJeG6u+G6q2Il4bqh4buHVyUsLiXDs8O1acOhJeG6qWI8JeG7oXsl4buh4buR4bq/4bqpJeG6vV3hur/huqsl4buP4bqr4buLJeG6u+G6qz7DoSXhu4/huqvDtcOsw6Elw6E+w6El4bq74bqrw7Ul4buh4budw6Elw4rDuSXhurw84buPYuG6v+G6q1clw6Hhuqs0w7UlecO1VyXhu47DssO14bq/4bqpJeG6oGjhur/huqlXJcOh4bqrNMO1JU/huqtiJeG7oTnhur8l4buPYuG6s28l4buP4buTw6El4buP4bqrw7XDrMOhJcOgYsOi4bq/JeG6q33hur8lw6HhuqvhurMl4bq/4bqrN28lw6Fb4bq/4bqrJeG7oXvhu4El4bq+4bqrN+G7jyVBW+G6vyXhu4/huqvhuqPhu4El4bq8w7U34buPJeG6umLhuqXDqiXhu43hu4E+4buPJeG6v+G6qzdvJcOh4buXJVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bq+4bqr4buXJeG7oTdyJeG7j8Oy4bq34bq/JeG6vXMl4buP4bqrw7Vy4bqz4buPVyXDoT7DoSXDoMO1JeG6q+G7hcOhJeG7jWLhur/huqsl4buheyXhu4/huqvhu53DoSXhu483byXhu41i4bq/4bqrJeG6u8O5JeG6vyLhur/huqkl4bqh4bqz4bq/JeG7j+G7myUmKi4lw7PDtWnDoSXhuqliPCXhu6F7JeG7oeG7keG6v+G6qSXhur1d4bq/4bqrJeG7j+G6q+G7iyXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqvhu4F74bq/JeG7j+G7gXvhur8lw6Hhu4cl4buP4bqr4bqlJeG6v+G6qzdvJcOhW+G6v+G6qyXhu6F74buBJeG6vuG6qzfhu48lQVvhur8l4buNPMO1JeG6u+G6q2Il4bqh4buXbMOhJcOhNW8l4buP4bqrxJEl4buP4bqr4budw6El4buP4bqraOG6v+G6qSXDs8O1PCVhW+G7gSXhur1d4bq/4bqrJcOh4buZPCXDoOG7gTzhur/huqsl4bq/4bqp4bqrYsOibyXhuqvhu4Exw6El4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpJeG6q+G7hcOhWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu47DtXIl4bq/4bqrYuG6t+G6v1cl4buPw7Lhurfhur8l4buP4bqr4budw6El4buP4bqzVyXDoOG7gSXhur7huqs34buPJUFb4bq/JeG7oTnhur8l4bqpYmpiJeG6q33hur8l4bq94buXbOG6v+G6qSXhur/huqnhu5drYiXhur/huqs3byXDoVvhur/huqslbSXDqsahw6ElJipYKioqJeG6v+G6qeG7l2tiL+G6v+G6qXtyJcOd4buP4bubJeG6v+G6qXtyJSYqLzvhu7Il4bq/4bq34bq/JcOg4budJeG6u2LhurPhur8l4buPw7Lhu5dqw6Elw6og4buPVyXDoeG6q+G7lzwl4buP4bqr4bqlJeG7jyLhur/huqklw6p94bq/4bqrJeG7jWkl4bq/4bqp4buXa2Il4bq/4buXasOhJeG6v+G6qeG7gXtiJeG6oeG6s+G6vyXDs8O1acOhJeG6qWI8JeG6oGjhur/huqklQSDDoSXhu6cl4bq/e3JY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7jsOy4buXasOhJeG6oeG7h1cl4bq/4bqpe3IlJi87VyXhur7huqs34buPJUFb4bq/JcOh4buV4bq/4bqpJeG6oV0l4bqrfSXhu4/huqs1byXDoVvhur/huqslYT7hu4El4bqhYiXhur19YiXhu49qYiUmKi4lw7PDtWnDoSXhuqliPCVhPOG7gSXhuqnDrcOqJcOKw7kl4buheyXDveG6vyXhuqDDrCXhu4/hu5slw6E1byXhuqHDrCU6VyXDqsahw6Elw6E84buBJeG7j+G6q8ahJeG6qzxiJeG7j8Oy4bq34bq/JeG7j+G6qzzhur/huqklOyXhuqFi4bqlw6pXJXHDtWnhur/huqklw6E1byXhuqHDrCU/JS0l4buPxqHDoSXhur17JWFmJeG6u+G6q8O1cuG6s+G6vyXDoT7hu4Elw6Fo4bq/4bqpJcOgNOG6vyXhur7huqs34buPJUFb4bq/JeG6u+G6q2jhur/huqkl4bq/4bq34bq/JeG6oWIlw6DDtSXhur3EkcOh4bqrJeG6oeG6s+G6vyXhuqE0cljhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buOw7Lhu4Hhur/huqkl4bq74bqrYiXhuqHhu4dXJSwuJcOzw7Vpw6El4bqpYjwl4buheyXhurvhuqvDtSXhu6Hhu53DoSXhu6E54bq/JeG6vzDDqiXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXDoGLDouG6vyXDoVvhur/huqslYT7hu4Elw6E1byXhuqHDrCU6VyVhPOG7gSXhuqnDrcOqJTsqJcOzw7Vpw6El4bqpYjwlbSXhu47DssO14bq/4bqpJeG6oGjhur/huqkl4buheyXDoeG6qzTDtSVP4bqrYlclJiolw7PDtWnDoSXhuqliPCVtJcOh4bqrNMO1JXnDtSXhu6F7JS4lw7PDtWnDoSXhuqliPCVtJeG6u+G6q8O1JeG7oeG7ncOhJcOKw7kl4bq8POG7j2Lhur/huqtYL1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb+G7pcO14buP4bqr4buBw7Ik4bu2w53hu47hu45R4bug4bq+L+G7oGLhuqPhu4/hur88w6or4buy4bu0L2/hu7Y=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]