Đặc phái viên Liên hợp quốc (Liên hợp quốc) về Yemen, ông Hans Grundberg ngày 6/4 cho biết thỏa thuận ngừng bắn hiện nay giữa các phe phái đối địch tại Yemen đã giúp giảm đáng kể các hành động thù địch, bất chấp các báo cáo về việc lực lượng Houthi vi phạm lệnh ngừng bắn xung quanh thành phố Marib.

Tin liên quan

Đọc nhiều

WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOdw4nhuqZN4buqI+G7tTzhur0jw6nhu5c4I8OzPOG6rSPhu6DDoeG6ucOh4bq7I+G6peG6rT7hurkjYSjhurvhuqUjZeG6syPhurvhuqfhu4kjw7Phuqfhu4chI8Oz4bqnw7I04bq7I+G6u+G6peG7leG6u+G6pSM3W+G6u1kv4bqnJMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlIzjDqSFvb8OZQDjhurlvLWzhuqfhur3Ds+G6vUAjw7Phuq3Ds8Opw6HDmUDDieG6pk3hu6oj4bu1POG6vSPDqeG7lzgjw7M84bqtI+G7oMOh4bq5w6Hhursj4bql4bqtPuG6uSNhKOG6u+G6pSNl4bqzI+G6u+G6p+G7iSPDs+G6p+G7hyEjw7PhuqfDsjThursj4bq74bql4buV4bq74bqlIzdb4bq7I+G6p+G6q+G6u+G6pyM+4bq74bqnIyRAI29uOMOZQC8vODnhurvhu643IeG6vcOz4bqnIeG6u+G6p+G6p+G6vSHhu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyUlJCYvJDs7OSY9LCoqPSXDszo9LDrDqSThu67EkWzhuqVAIyHDqcOzw5lAw4nhuqZN4buqI+G7tTzhur0jw6nhu5c4I8OzPOG6rSPhu6DDoeG6ucOh4bq7I+G6peG6rT7hurkjYSjhurvhuqUjZeG6syPhurvhuqfhu4kjw7Phuqfhu4chI8Oz4bqnw7I04bq7I+G6u+G6peG7leG6u+G6pSM3W+G6u0AjOSHDsyEtbOG6p+G6vcOz4bq9LeG6vW7huq3huqXhuq3hurshw6ktb244w5lA4bqnw7PDs2xv4buqLy84OeG6u+G6reG6ueG6peG7ruG7neG6rcOhw7Phursh4bq5bMOpw7Jv4buu4bud4bq7L8OzOiU9L8OybMOp4bq9ITnDoTkv4bqt4budbOG7oTjhuq3hu53hur0vJT0lJV89Jl89Oy/DoeG6peG7o8OiKuG6vSrhu6MhIW3huqfhuq1fOOG7rsSRbOG6pUAjL8OdQSI4I2zhuqco4bqtI+G7neG6rcSD4bq7I8OJ4bqtxIPhursj4bqnxKlsI23DsmY4I1fDieG6pk1YI+G7neG6sSPhu6DDoeG6ucOh4bq74busI+G7heG6u+G6pSPhuqYh4bq7byPhuqRuw7Lhurs5N8OhbuG6peG7riNX4bq64bqlw7Jn4bq74buqI3VMWFkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG6psOhITlAw51BIjgjbOG6pyjhuq0j4bud4bqtxIPhursjw4nhuq3Eg+G6uyPhuqfEqWwjbcOyZjgjV8OJ4bqtxIPhursj4bqnxKlsI23DsmY4WCPhu53hurEj4bugw6HhurnDoeG6u+G7rCPhu4XhurvhuqUj4bqmIeG6u28j4bqkbsOy4bq7OTfDoW7huqUj4bq74bqlKeG7oSM6LyYjOOG6p+G6vSM34bqt4bqvw7Mjw7Phuqfhu4chI8Oz4bqnw7I04bq7I+G6u+G6peG7leG6u+G6pSM3W+G6uyPhuqfhuq3hurfhursj4bq7IeG7oSPhuqXhuq3hu5shIzgoOCNs4bqnw6EjbOG6pyjhuq0jYWbhuq0jYWI44bqnI8OzPOG6rSPhu6DDoeG6ucOh4bq7I2F7I+G6peG6reG7jWwj4bql4bqtPuG6uSNhKOG6u+G6pSNl4bqzIzgoOCPhuqcp4bq74bqnI2Fo4bq74bqlI8Oz4bqn4buPI2FiOOG6p+G7rCM3MsOzIzjhuqcybCM4KDgjNyjhur0jOCjhur0j4bud4bqxI+G7neG6reG6tzgjw6nhu5c4I8Op4buTxKnhurvhuqUj4bqm4bq9w7LDs+G6p+G6rSPhu53huq0jbOG6pzzhurkjw6nhurfhurvhuqcj4bq74bql4buV4bq74bqlIzdb4bq7I+G7n8Oy4bq74bqlI23DsiHhurvhuqcjw7Phuqcp4bq74bqnI2zhuqdmI+G6uCFu4bqtN+G7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51M4bqnKMOzIzfhuq3hurPDsiPDszzhuq0jOMOyaDgj4bqn4buBbCM3KOG6vSNh4buTxKk4I8OzaSM44bqn4buZOCM3XeG6u+G6pSPhuqfhuqvhurvhuqcjw7Phuqfhu5k4I8OzbuG7lzgjw7PDsuG7oeG6r+G6u+G7rCPhu4XhurvhuqUj4bqkbsOy4bq7OTfDoW7huqUjOOG6p+G6vSM34bqt4bqvw7Phu6oj4oCc4bu34bqn4buN4bq74bqlI8Oz4buF4bqtI+G6u+G6pzThursjw7Phuqcy4buhI8Oz4bqr4bq74bqnI8OzbjzhurvhuqUjNzzhur0jw6nhu5c4I2F7I+G6peG6rT7hurkjYSjhurvhuqUjZeG6s+G7riPDk8Oy4buhI+G6u+G6p+G6rcSD4bq74busI2Hhuq3hurHDsiNhKOG6u+G6pSNtw7Ih4bq7I+G6u+G6pTzhuq0jw6kpI+G6p+G6reG6t+G6uyNheyM4w6ojOCg4Izco4bq9Izgo4bq9I+G7neG6sSPhurlow7Mjb2Yj4bqn4bq9PMOzI2Fo4bq74bqlI8Oz4bqn4buPI2FiOOG6pyM4w7QhI+G6puG6vcOyw7Phuqfhuq0j4bufw7LhurvhuqUjbcOyIeG6u+G6pyPhurghbuG6rTfhu64j4bu34bqn4buN4bq74bqlI8Oz4buF4bqtI2Eh4bq74bqlI8Oz4bqn4bqt4bqvw7Mjw6k0bCPhurlow7MjOMOsIzjhuqfhuq8jbOG6p2bhuq0j4bqnxKlsI+G7neG7i+G6rSM4KDgjN8SD4bq7I2HhurMjOcOy4buhI8OzbuG6qyM4KDgjZcSD4bq74bqnI8Op4bqtxIPhursjw6k8OCPhurlqI+G7nSkj4bql4bqt4buNbCPhurvhuqV94bq7Izjhuqci4bq7IzgoOCPhuqfhur08w7MjYWjhurvhuqUjw6nDoeG6vSPDs+G6pyHhurvhuqXhu67igJ1ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdQSI4I2zhuqco4bqtI+G7neG6rcSD4bq7I+G6pG7DsuG6uzk3w6Fu4bqlIzjhuqfhur0jN+G6reG6r8OzI8Oz4bqnxIPhurkjw4nhuq3Eg+G6uyPhuqfEqWwjbcOyZjgjZeG6p+G7heG6u+G6pSPhuqXhuq0o4bq5I28ow7Mjw7Phuqfhu4chI8Oz4bqnw7I04bq7I+G6u+G6peG7leG6u+G6pSM3W+G6uyPDs27Eg+G6uyPDs+G6p+G7lzgjYWIh4busI+G6uSkj4bql4bqtIeG6vSPhu53huq3hurc4I8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursjOOG6p+G6vSM4KDgjN8SD4bq7I8Op4bqtxIPhursjbcOyIeG6u+G7rCNhZ+G6u+G6pSPDs+G6p+G7ieG6rSM3KeG7oSPDs+G7hyPhuqfhu6Ej4bud4buB4bq74bqlI8Oz4bqn4buHISPDs+G6p8OyNOG6uyPhurvhuqXhu5XhurvhuqUjN1vhursjb8OjI+G6uWojYeG7k+G7ieG6u+G6pSM44bqn4bq9I+G7neG6reG6tzgjYTzDsyNh4buTxKk4I+G6uWjDsyPhuqXhuq0+4bqtI2zhuqcobCPDs+G6vSnhursjOeG6reG6t+G6uyPhurvhuqdd4bq5Izjhuqcy4bq5Iznhu5nDsyM44bqn4bqt4bqv4bq7I8OzbiHhurvhuqcjaiPhu6DDoeG6ucOh4bq74buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnU3DsiHhursjOOG6p+G7mTgjw4nhuq3Eg+G6uyPhuqfEqWwjbcOyZjgj4bq74bqnMuG6uyPhurk84bq74bqn4buqI+KAnOG7t+G6p+G7jeG6u+G6pSPDsyEjODPhursjw7M04bq7IznDteG6u+G6pSPDs2bDsyPhurvhuqcyw7MjOMOsI+G6p2jhuq0j4bq5KSPDs+G6p+G7hyEjw7PhuqfDsjThursj4bq74bql4buV4bq74bqlIzdb4bq7I+G6uSHhurvhuqUjw6k84bqtI2HhurMj4bq7w60jw6nhu5c4Izjhuqcy4bq5Iznhu5nDsyPhu5/DsuG6u+G6pSNhaMOz4buuI8OT4bqn4buJ4bqtI+G6pzzhursjJSPDs+G6pyjhurvhuqUjb8OjI8OpKSM3KeG6rSNl4bqt4bqz4bq5I8OzbiEjOCHhurkjZeG6r8OzIzjDtCEjOCg4IzfEg+G6uyPDs27hur3hurvhuqUj4bud4bqt4bq3OCNhPMOzI2Hhu5PEqTgj4bq5aMOzI+G6peG6rT7huq0jbOG6pyhsI+G6p+G6vyEjN+G6q+G6u+G6p+G7ruKAnVkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53Dk27hur3hurvhuqUjZeG6p+G6rSNhw6rhu6wj4bql4bqt4buL4bqtIzjhuqfhu5k4I+G7nSkjOCg4I8OzaSM44bqn4buZOCPhurvhuqcx4bq7I23DsuG7oeG6seG6uyM4w7QhI+G7oMOh4bq5w6HhursjYXsj4bqnZuG6rSPDs+G6p+G7jTgjOCg4I+G6u+G6pykj4bqn4bq/ISPhuqXhuq0+4bqtI23DsmY4I8Oz4bqvI+G7ocSDw7IjODPDsiPDqeG7lzgjw6nhu5PEqeG6u+G6pSPhuqbhur3DssOz4bqn4bqtIzjhuqfDsuG7oeG6s+G6uyPhuqXhuq0h4bq9IzgoOCM3PuG6uyNhZyPhuqfhuq3hurPhursjw7PhuqdiI+G7nWIjw7Nu4bqpI+G6u+G6p+G6reG6scOyIzd74bqtI+G6ueG6q+G6uyPhurkpI8Op4buXOCPDqeG7k8Sp4bq74bqlI+G6uynhu6EjYXsj4bqlKeG6rSPDs27Eg+G6uyNl4bqnW2wjYTLDsyPhurvhu5Phu4s44buuI+G6uuG6pSHhu6Ejw7Nu4buT4buLOCNl4bqn4bqtIzjhuqfhuq3huq/hurkj4bql4bqt4bubI8Oz4bqnw7QjYeG7hSNPIeG6uyEhI+G7nSnhur0jOMOyZuG6rSPhurt94bq5IyU9JCbhu6wj4bqm4bq9w7LDs+G6p+G6rSNheyPhuqUp4bqtI+G6pynhurvhuqUjw7NufeG6uSPhurvhuqXhuqfhuqvhursjbcOyPiPhurnhuqvhursjw7NuxIPhursjZeG6p1tsI+G7oMOh4bq5w6Hhurvhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bu14bq94bq5I+G6ueG6q+G6uyNheyM44buT4buLbCNh4bqtI2/huq3hurvhuqcj4bq5POG6u+G6pSPhu50pI8OpKeG6uSM3YiPDs+G6p+G7k8Os4bq74bqlI+G6pynhurvhuqUj4bq74bql4bqn4bqr4bq7I+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSPhu6DDoeG6ucOh4bq74busI2zhuqcoI+G6p8O04buhI+G6u+G6p+G6reG6scOyI+G6u+G6peG7heG6rSPDqSnhurvhuqUj4budKSPDs24h4bq74bqlI8Ozbjzhuq3hu6wj4budKSM4PuG6uyPDs25qI+G6u+G6p+G6reG6scOyI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSM5MeG6uyNs4bqnPuG6rSNh4bqtI2/DrCPDsyjhursjw7NuaiPhu53hurEj4bq74bqnKSM4w7QhI+G6p+G7geG7riPhu7coOCNtw7Ih4bq7Izjhuqfhu5k4I23DsjHhursjb+G7lyPhu6DDoeG6ucOh4bq7Izjhuqfhur0jN+G6reG6r8OzI+G7neG6reG6tzgj4bufKDgjYWLhurvhuqcj4budYiPDs27huqkjOCg4Izd74bqtI+G6ueG6q+G6uyM4w6ojw7PhuqfhurMjbOG6pz7huq0j4bq5MsOzI+G6u+G6p+G6reG6scOyI+G6u33hurnhu64v4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBsdcOyw7Phuqfhur1uQMOdV8OTw5Phu57hu5zhurov4buc4bqtw6HDs+G6uyHhurkrWFkvbMOd

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]