(Baothanhhoa.vn) - Để đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01) gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trong triển khai nhiệm vụ được giao với những cách làm riêng, phù hợp với tình hình thực tế để lan tỏa, nhân rộng.

Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài 2): Những cách làm sáng tạo, đột phá

Để đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01) gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trong triển khai nhiệm vụ được giao với những cách làm riêng, phù hợp với tình hình thực tế để lan tỏa, nhân rộng.

Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài 2): Những cách làm sáng tạo, đột pháTừ sự tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo sức lan tỏa trong Nhân dân để hiến đất, mở rộng đường giao thông ở xã Dân Lực (Triệu Sơn). Ảnh: Thu Thủy

Chọn khâu đột phá phù hợp với thực tiễn

Thực hiện Kết luận số 01, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức triển khai học tập chuyên đề: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 8-10-2021 yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn 1 - 2 nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở có ít nhất 1 mô hình học tập, làm theo Bác và đăng ký với cấp trên trực tiếp. Sau 3 năm triển khai, nhiều phong trào, mô hình điển hình về học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị được triển khai có hiệu quả.

Thực hiện Kết luận 01, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai ở địa phương, đơn vị, trong đó xác định các khâu đột phá trong chỉ đạo thực hiện. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được triển khai hiệu quả là Huyện ủy Triệu Sơn đã gắn thực hiện Kết luận số 01 với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 22-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, huyện Triệu Sơn đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể. Bộ phận thường trực của ban chỉ đạo cấp huyện thường xuyên trao đổi với cơ quan, đơn vị, cán bộ chỉ đạo; nắm bắt tình hình tổ chức triển khai nghị quyết ở cơ sở kịp thời, hướng dẫn, tổng hợp phản ánh những khó khăn, vướng mắc với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí trưởng ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, tùy thuộc vào điều kiện ngân sách các xã, thị trấn để vận dụng như hỗ trợ máy múc để phá dỡ, san lấp, hỗ trợ tấm lam... Trong quá trình triển khai thực hiện, luôn thực hiện tốt phương châm: dễ làm trước, khó làm sau, làm mẫu một, hai khu dân cư sau đó mới triển khai ra diện rộng. Tính đến ngày 15-3-2023, toàn huyện có 33/34 xã, thị trấn triển khai thực hiện (riêng xã Đồng Lợi triển khai trước khi thực hiện Nghị quyết 12); có 204/254 số thôn, khu phố triển khai thực hiện (đạt 80%); 8.135 hộ dân tham gia hiến đất với tổng chiều dài đã vận động Nhân dân tháo dỡ là 241.939m chiều dài các tuyến đường. Sau khi mở rộng đường hầu hết các địa phương đã huy động nguồn lực từ Nhân dân xây dựng mới cổng, tường rào, mương thoát nước, di dời cột điện, đổ bê tông, nhiều tuyến đường được trồng hoa, cây xanh... tạo nên những miền quê đáng sống.

“Kết quả của việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 trên địa bàn huyện đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thực hiện nói đi đôi với làm, gắn học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Những phẩm chất cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và trong cuộc sống đời thường của mỗi người dân. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 15%, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Huyện Triệu Sơn phấn đấu đến năm 2024 đạt huyện NTM nâng cao, năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV và định hướng đến năm 2030 trở thành thị xã” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đỗ Kim Chất khẳng định.

Tại huyện Nga Sơn, bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng thời căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã xác định rõ được các chương trình trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đối với cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra; cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các đề án, kế hoạch, chương trình, cơ chế khuyến khích... và thực hiện theo tiến độ. Kết quả đã có những đột phá trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất. Toàn huyện đến nay tích tụ tập trung đất đai đạt 509,3 ha; diện tích nhà kính, nhà lưới đạt 35,5 ha; diện tích vùng rau an toàn chuyên canh đạt 45 ha, bình quân toàn huyện đạt 11/19 tiêu chí NTM/xã, có 7 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; các xã Nga Liên, Nga An hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã NTM kiểu mẫu...

Xuất hiện nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW bằng nhiều phương pháp, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào trong đời sống xã hội; tạo được phong trào sâu rộng. Do đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu về học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị được triển khai hiệu quả.

Điển hình như MTTQ phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; Liên đoàn Lao động tỉnh với phong trào “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; lực lượng vũ trang phát động các phong trào: “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”, “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, “Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”; Đoàn thanh niên thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động phong trào thi đua “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chung sức xây dựng NTM, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”; TP Thanh Hóa triển khai cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; TP Sầm Sơn phát động phong trào “Xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách”; huyện Nông Cống triển khai sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”... cùng hàng trăm mô hình, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, đơn vị, đoàn thể các cấp trong tỉnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị đã chỉ đạo và trực tiếp rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. 100% cơ quan, đơn vị đã treo khẩu hiệu “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” tại nơi trang trọng, dễ thấy, để mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ghi nhớ, quyết tâm thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng, hoàn thiện đạo đức của cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình. Nhìn chung, các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, cụ thể, sát thực và được các cơ quan, đơn vị niêm yết tại phòng làm việc, phòng họp, tiền sảnh cơ quan, đơn vị, được mọi người chấp hành thực hiện...

Thu Thủy

Bài cuối: Tạo sức mạnh từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin liên quan:
  • Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài 2): Những cách làm sáng tạo, đột phá
    Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài 1): Những tấm gương ...

    Trong 3 năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Kết luận 01) đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]