(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng

Sáng 9-1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng

Các đại biểu tham dự đại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo, năm 2020 Ngành Nội chính Đảng đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đã đề ra, đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, một số nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả nổi trội hơn so với năm 2019 và các năm trước, nhất là đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP); phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung cao cho việc nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng; tham mưu tổ chức thành công 2 hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013 - 2020 và phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị…

Trong năm, Ngành Nội chính Đảng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 110 chỉ đạo xử lý 24 vụ việc, 65 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 20 vụ án/115 bị cáo…

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị (ảnh chụp từ màn hình).

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Thanh Hoá thống nhất với báo cáo tổng kết của Ngành Nội chính Đảng năm 2020, đồng thời đã làm rõ kết quả triển khai và một số bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác rà soát, khắc phục thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị kiểm toán Nhà nước nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý tiêu cực, tham nhũng của Ngành Nội chính Đảng.

Theo đó, trong năm Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch để triển khai, trong đó xác định rõ đối tượng rà soát, nội dung phương pháp lãnh đạo.

Cùng với đó, thành lập các đoàn rà soát và tổ giúp việc gồm những cán bộ có chuyên môn sâu trong thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ vào Kế hoạch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, đồng thời có kế hoach riêng để lựa chọn thời gian hợp lý tiến hành rà soát các cuộc thanh tra. Trong năm đã rà soát 909 cuộc thanh tra, kiểm toán. Qua rà soát các cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế phải xử lý về tiền là 179 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 142 tỷ đồng; kiến nghị xử lý vi phạm đối với 358 tập thể và 462 cá nhân…

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh chụp từ màn hình).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật Ngành Nội chính Đảng đạt được trong năm 2020; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị: Ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục tham mưu, đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, PCTN và CCTP được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những “khoảng trống”, “kẽ hở” trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN để “không thể tham nhũng”.

Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế phức tạp, nghiêm trọng, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN và CCTP. Chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc có liên quan đến chính trị đối ngoại.

Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp, tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời các vụ án phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Nội chính vững về chuyên môn, nghiệp vụ, liêm khiết, trong sạch, bản lĩnh nắm vững các quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, việc làm, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và các địa phương trong tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị để quán triệt, nghiên cứu bổ sung nhằm thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, cần chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại hội nghị của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]