(Baothanhhoa.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quy định pháp luật, theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1452/BYT-DP về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7m2XEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupceG7gMSQw4Dhu4Rx4buSw5Thu6JN4buERHHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buAxJDhu6lFccODxJDhurxx4bqu4butRnHDg+G7muG7qXElSnHDrHHhu5LhuqZxU+G6rHHhu47EkEjhu4RE4buRccODxJDhu4jhu4REccSC4bq6w4PEkHHhuqLhuqjhu4TEkHE44bupw5ThuqLhu5jDlETGoS/EkHPhu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOIuG6sOG7qcSCcOG7m2LEkEdxKsSQ4buaceG7kuG6usODxJBxw6klOSZx4buS4bq84buExJBxP0Hhu5hxZcSQ4bup4buExJBxZeG7luG7hERxREXhu6lGccSRw5Jxw6xx4buS4bqmccODxJDhu5px4buSw5Thurjhu5Fx4buOxJDhu4hFccSQw5Phu45xU05FccSRw5JxZcSQ4buK4buERHHhu5JF4buEcVPhu7FxZcOU4buYw5rhuqzhu4Rx4buSxJDhu4rhu4REcVPhu7Fxw4Phu6vDg3Hhu5DDkuG7kXHhu4RE4bux4buExJDhu5Fx4bquTeG7hHFT4bq6ccODR3Hhu4ZF4bqk4buEccOV4buY4bup4buEccODd+G7hHHDg+G7nnHDleG7mMOaceG6ruG6uuG7hMSQceG7jsSQ4bur4buOceG7huG7mMOB4buS4buRceG7ksSQ4bqwRnHDg8SQ4buew4Nx4buEd+G7hERx4buExJBF4bqo4buCcVPGoHHhuq7hu6LDk8ODcURF4bupRnHhu4DEkMOA4buEceG7ksOU4buiTeG7hERx4buSw5RF4bqq4buEceG7gMSQ4bupRXHDg8SQ4bq8ceG6ruG7rUZxw4Phu5rhu6lxJUpxw6xx4buS4bqmceG7kuG7rUVxKuG7iuG7hERxU3fhu4Rx4buQ4buIcXPDusO5dC8lw6xlLSZicVPhuqxxU0XhuqjDg3Hhu5J34buERHHDg+G7ok/hu4REcURF4bur4buCceG7kOG7q+G7knHhu47EkEjhu4RE4buRccODxJDhu4jhu4REccSC4bq6w4PEkHHhuqLhuqjhu4TEkHE44bupw5ThuqLhu5jDlEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucMSC4buSxJDhu5jhu4LhuqJxRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7lycuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R1c3QvdHLDucSCdHPDuXV1w7rGsOG7ksO6xrDDusaw4buGdS3hu47EkEbhu5JGLXMtc+G7peG7p8awdXN1c3Xhu6Vy4bun4buT4bq+4buORHBx4bup4buG4buSbnBlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHhu4DEkMOA4buEceG7ksOU4buiTeG7hERx4buSw5RF4bqq4buEceG7gMSQ4bupRXHDg8SQ4bq8ceG6ruG7rUZxw4Phu5rhu6lxJUpxw6xx4buS4bqmcVPhuqxx4buOxJBI4buEROG7kXHDg8SQ4buI4buERHHEguG6usODxJBx4bqi4bqo4buExJBxOOG7qcOU4bqi4buYw5REcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7lycnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubaEXDlOG7mOG7kHE44bupw5ThuqLhu5jDlERx4buV4buC4bux4buYcVXhu6nhu4TEkHHhu4bhu6nhu4Lhu5fhu5FxU+G7oOG7qXHhu5BF4buExJBx4buQ4buKRXFT4buxcUR44buEceG7ksOU4bqk4buEceG6ouG6rHHhu4LDveG7knHDg+G7muG7qXHDg+G7q8ODceG7kuG6pnHhuqLhu7FGceG6ouG6unHhu4TEkEVC4buCceG6ouG6qOG7hMSQceG7leG7guG7seG7mHFT4bux4buEROG7l+G7k3Hhu5Xhu67hu4TEkMO1cWhlaOG7l8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubOUThu7HDmnFz4bunLXXhu5FxJUpxw6xx4buS4bqmceG6ouG7qeG7hHHEkOG7seG7hMSQccOD4buK4buERHFTd+G7hHHhu5Dhu4hxc8O6w7l0LyXDrGUtJmJxU+G6rHFTReG6qMODceG7knfhu4REccOD4buiT+G7hERxREXhu6vhu4Jx4buQ4bur4buSceG7jsSQSOG7hEThu5Fxw4PEkOG7iOG7hERxxILhurrDg8SQceG6ouG6qOG7hMSQcTjhu6nDlOG6ouG7mMOUROG7k3E5ROG7scOacXRyLXXhu5Fxw6klOSZx4buS4bq84buExJBxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6lx4bqudnHDg0dxU3fhu4Rx4bqi4buv4buEccODxJDhurxx4bqu4butRnHEkcOSccOsceG7kuG6puG7kXHEkcOScWXEkOG7iuG7hERx4buSReG7hHFT4buxcWXDlOG7mMOa4bqs4buEceG7ksSQ4buK4buERHHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buAxJDhu6lFccODxJDhurxx4bqu4butRnHDg+G7muG7qXElSnHDrHHhu5LhuqZx4buS4butRXHDg+G7iuG7hERxU3fhu4Rx4buE4bqk4buYceG7ksOU4bqk4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5sl4bqo4buExJBxOOG7qcOU4bqi4buYw5REceG7huG7sXHhu4JK4buSceG6ouG6qOG7hMSQceG7ksOU4buYw5rhuqzhu4Rx4buExJBFQuG7gnHDg+G7ueG7jnHhu5LDieG7hMSQccSCRnFTRcOU4buY4buQcTjhu6nDlOG6ouG7mMOURHFE4bu3w5pxw5Thu6nhu5Nx4bqzccODxJDhu57hu6lx4buSUHHhu4TEkEXhuqThu4Rx4buG4buxceG7hkbhu7FFccSCTUVxd+G7hHHDleG7mOG7r+G7k3El4bqo4buExJBxw4NHceG7ksSQ4bqqceG7huG7t8OaceG7ksOU4buYw5rhuqzhu4Rx4buS4bugceG6rkrhu4REcVPDgeG7knHhu4TEkOG7onHEgk1F4buRceG6rkrhu4REcVPDgeG7knHhu4ZF4buExJBx4buSw5Thu6LDkuG7hERx4buQ4bup4buERHHhu4RE4buiT0VxU+G7sXHhu4bhu7fDmnHhu5Lhu6Bx4buEROG7ok9FceG7kOG7qeG7hERx4buEROG7ok9FccOV4buY4bupceG7kkXhuqbhu45xVeG7lMODceG7ksOUUMODceG7kkXhuqbhu45xU05FceG7guG7q+G7mOG7kXHEguG6usODxJBx4buSReG6puG7knHDg01x4buSxJDhuqpxxJBGw73Dg3FTTkVx4buC4buKRXHhu5LDlOG7ok/hu4REL1PDgeG7knHEgsag4buERHHhuqLhurpx4buKceG7hMSQRULhu4Jx4bqiw5JFccSC4bq6w4PEkHHhu5JF4bqm4buSccOD4bua4bupceG7hEThu6JPRXHhu4J4w4NxU0XDlOG7mOG7kHE44bupw5ThuqLhu5jDlEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2XEkE9FcURF4bup4buEceG7mnHhuqLhuqjhu4TEkHHhuqLhuqjhu4TEkHHhu5Lhu6BxdC10c3Hhu4RE4buxw5rhu5NxOUThu6JPRXHhuqLhuqjhu4TEkHHhu4DEkMOSRXHhu47EkOG7q+G7knFTTkVxw4Phu6vDg3Hhu5LDlEXhuqjhu5hxw4PEkOG7nuG7hERx4buQ4buI4buSccOD4bupRuG7kXHhuq7hu6nhu5hx4bquQeG7mOG7kXHhu4DEkEdxw4PEkOG6uuG7mOG7kXHhu5Dhu6nhu5hx4bquR3HDg0dx4buSxJDhuqpxVeG7mOG7ueG7knHEkEXhuqjhu4Rx4buSReG6pOG7mHHDg8SQ4buvw5rhu5Fx4bqu4bup4buYceG6osag4buEROG7kXHDg8SQ4buYSuG7knHDlOG7lOG7kuG7kXHhuqLhu5jEqOG7hHHhu4Thu4rhu4Thu5Fx4buE4buK4buE4buRcVXhu5jhu7nhu5JxxJDhu5jDmuG6puG7kuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubP+G7t8OaceG7huG7sXHDg3fhu4Rx4bqi4bqo4buExJBx4bquw73Dg3HhuqJF4bqo4buSceG7hEThu5jDmnHEkEXhuqrhu4Jxw4NHceG7ksWoceG7huG6qHHhu5JRcVNG4buERHHDg+G7qUZx4buVw7lyw7MtxanFqcOz4buX4buTcSJF4bqo4buEceG6ouG6qOG7hMSQccODxJDhu6Lhu6lxw4NHcVPhu6nDg8ODReG7hOG6sHFT4buxceG7ksSQ4buY4buIw4Nx4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG6unHhuq7DvcODccSQReG6qOG7mOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubP+G6qnHDg8SQ4buaceG6rkrhu4REceG7jsSQSOG7hERxw4PEkOG7iOG7hERxxILhurrDg8SQceG6ouG6qOG7hMSQcTjhu6nDlOG6ouG7mMOURHHhu4DEkOG7iuG7hERx4bqu4bqqceG7huG7qeG7hHHhu5LDlOG7mMOa4bqs4buEcVPhu7FGcWhF4bqo4buScTnhu6nhu4Lhu5FxJUpxw6xx4buS4bqmceG6ruG6rHHhu4RExJDhurpxw6klOSZxw4Phu6vDg3Hhu5Lhurzhu4TEkOG7kXHhu5LEkOG7seG7hMSQceG7jsSQ4buIccODxJDhurxx4bqu4butRnHEkcOSccOsceG7kuG6pnHhu5J34buERHHDg+G7ok/hu4REcURF4bur4buCceG7kOG7q+G7knHDg8SQw73hu5Jxw4PEkMOCceG7hEThu6JPRXHhu4TEkMOB4buOccOD4buv4buExJDhu5Fx4buS4butRXHDg0rhu4REceG6rsSo4buERHFT4buxccODTXHhu5DDknHDmnHhu5LhuqZx4bqu4bqqceG7jsSQ4bur4buSccSQReG6qOG7hHHhu5BO4buCccOD4burw4Nx4buSw5Thu6JP4buERHHEkMOT4buOceG7hETEkEVx4buERE9x4buCeMODceG6ouG6qOG7hMSQceG6ruG6qnHhuq5F4bqs4buYceG7ksOU4bupccSC4bq6w4PEkHHhu5JCceG7leG7huG7ouG7mHHDmXHhu4TEkFLhu4REceG7hEThu6JPRXHhu4TEkMOB4buOccOD4buv4buExJBx4buS4bugccOD4burw4Nxw5Xhu5jhu4jDg3FEReG7qXHDg0dxxILhurrDg8SQceG7gMSQ4buYcVNQw4Nxw4PEkOG7t+G7mHFixJBFceG7ksOURuG7hERxU0jhu4REcXRzceG7hEThu7HDmuG7l+G7kXHhu47EkOG7iEVxxJDDk+G7jnFTTkVxw4Phu6vDg3FoReG6qOG7hHFo4bqoceG7kEXhu4TEkHHEguG6usODxJBx4buSQi9i4bup4buQ4buS4bqw4buYw5Rx4buG4bu5w5px4buC4bqg4buYceG6ruG6qnFV4bq24buSceG7hETEkEXhuqjhu4Jxw4PEkMOA4buEceG6rkbhu6vhu4TDtHHDleG7mOG7r+G7hHHhu4bDmXHDg+G7qXHhuqLhuqjhu4TEkHHhu5Xhu4Thuqbhu5hxw4NH4buXcVPhu7FxVVFx4buGw5lx4buAxJDhu4rhu4REceG6ruG6qnHhuqLhuqjhu4TEkHHhu4bhu7fDmnHhu4bhu6nhu4Rxw5Thu6lxw4NK4buERHHhuq7EqOG7hEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2XEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rx4bquQcOaceG6ruG7mnHDg+G7q8ODceG6okXhuqjhu4Rx4buOxJDhu6vhu45x4buOxJBI4buERHHEkEpxw4Phu6tx4buExJDhu7fhu4Rx4bqu4buIRXFTTkVx4buExJDhu7fhu4RxU0XhuqThu4Rxw5px4buS4bqmcVPhu7Fx4buEROG7ok9FceG7kkXhuqbhu45xVeG7lMODcVNORXHDg+G7q8ODceG7ksOU4buiT+G7hERxxJDDk+G7jnHhu4RExJBFceG7hERPL+G7gnjDg3HhuqLhuqjhu4TEkOG7kXHhu4DEkOG7iuG7hERx4bqu4bqqceG7huG7t8OaceG7hMSQRULhu4Jxw4PEkEZx4buExJDhu7fhu4RxU0XhuqThu4Rxw5px4buS4bqmccOD4buc4buERHHhu4TEkOG7onHhu4bhu7fDmnHhu4bhu6nhu4Rx4buSw5RG4buERHHDg0rhu4REceG6rsSo4buEROG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZUtxw4PEkOG7nsODceG7ksOB4buOccSQ4buY4bu54buEccODxJBGccOD4bur4buEceG6okpxw5px4buS4bqmccOD4burw4Nx4buS4buYw5rhuqbhu4RxU+G6rHHDg+G7q8ODceG6okXhuqjhu4Rx4buOxJDhu6vhu45x4buOxJBI4buERHHDg8SQ4buI4buEROG7kXHDg8SQd+G7gnHhu5BHw4Phu5Fx4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG6uuG7kXHhuq7DvcODceG6okXhuqjhu5Jx4buG4bui4buYccOZcVPhuqxxw4Phu4rhu4REceG7kuG7q8ODceG7jsSQSOG7hEThu5Fxw4PEkOG7iOG7hERx4buExJBFQuG7gnHhu4DEkOG7mMOA4buE4buTcSrEkOG7mnHhuq5K4buERHFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu4DhuqZxxJBG4butw4PEkHHhuq7hu6vhu45x4bue4buERHHhu5LEkOG6sEZxw4Phu6vDg3Hhu5Lhurjhu4TEkHHEkOG7mOG7iOG7hERx4bqu4bqqceG7kOG7teG7hHHhu5Dhu7Hhu4REceG6ruG7q+G7jnHhu57hu4REceG7ksOURuG7hERx4buSw5Thu6JP4buERHHEkMOT4buOccSC4bq6w4PEkHHhuqLhuqjhu4TEkHFV4buvw5pxw5Thu6lx4buS4butRXHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buEROG7kXHhu4DEkOG7iuG7hERx4bqu4bqqceG6ouG6unHhuq5K4buERMO0ceG7kOG7teG7hHHhu5Dhu7Hhu4REceG7ksSQ4buY4buIw4Phu5Fx4buSw5Thu6nhu4REceG7ksSQReG6puG7knHhuqLhurrhu5Fx4buExJDhu7fhu4Rx4buGUMOD4buRceG7gEXhu4TEkHHhu47EkMOJceG6ruG6qnHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buAxJDhu6lFccOD4burw4Nx4bqiReG6qOG7hHHhu47EkOG7q+G7jnHhu5LEkOG7mHHEguG7mOG7hEThu5Fx4bquReG6rOG7mHHhu5LDlOG6uuG7kXHhu47EkEjhu4REccODxJDhu4jhu4REccSC4bq6w4PEkOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZcSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu4RExJBF4bqk4buCcVNF4bqow4Nx4buSxJDhu4rhu4REceG7kkXhu4Thu5Fx4bqi4burRnHDg+G7q0ZxREVS4bupccOD4burw4Nx4buS4buYw5rhuqbhu4Thu5Fxw4NNceG7kMOSccOaceG7kuG6puG7kXHhuq7DvcODceG6okXhuqjhu5Jx4buAxJBFcUTEkEVx4buExJDDgeG7hHHDg+G7qXHhuqLhuqjhu4TEkHHhu4RExJBFceG7hERP4buRceG7gnjDg3HhuqLhuqjhu4TEkOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxJHDknFlxJDhu4rhu4REceG7kkXhu4RxU+G7sXFlw5Thu5jDmuG6rOG7hHHhu5LEkOG7iuG7hEThu5Fxw4Phu6vDg3HDg01xw5Xhu5jhu6nhu4Rx4bqi4burRnHhuq7hu7FFccODxJDhu5px4bquSuG7hERx4bqu4bui4bupceG7kkXhu4Rx4buA4bq64buOceG7ksSQT0VxU+G6rHHhu5Lhurjhu4TEkHHEkOG6uOG7hMSQccSC4bq6w4PEkHHhuqLhuqjhu4TEkOG7kXHDg+G7q8ODceG6okXhuqjhu4Rx4buOxJDhu6vhu45x4buOxJBI4buERHHDg8SQ4buI4buERHHhuq7huqpx4buEROG7ok9FccSC4bu34buEceG7gMSQ4buK4buERHHEkEbhu6nhu4REceG7guG7qeG7hERx4buGRnHhu4Z44buERHFT4buxceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu5Lhu4jhu5Jxw4Phu6vDg3HhuqJF4bqo4buEceG7jsSQ4bur4buOceG7jsSQSOG7hERx4bqi4bqo4buExJDhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7myrhu6vDg3FoReG6qOG7hHFo4bqoceG7kEXhu4TEkHHEguG6usODxJBx4buSQi9i4bup4buQ4buS4bqw4buYw5RxxJDhu6JO4buERHHEguG6oOG7hOG7kXHhu5LDgeG7jnHEkOG7mOG7ueG7hOG7kXHEkExx4buSw5TDk3Hhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERHFT4bqscURF4bur4buCceG7kOG7q+G7knFT4buxccOD4burw4Nx4bqiReG6qOG7hHHhu47EkOG7q+G7jnHhu47EkEjhu4REccODxJDhu4jhu4RE4buRceG7huG7ucOaceG7guG6oOG7mOG7kXFTw4Hhu4Rxw4PEkOG7mMOa4bqq4buEceG7guG6oOG7mHHhuqLhuqjhu4TEkHHhu47EkMOA4buCceG7qeG7hHHhu5JG4bux4buEw7Rx4buSReG6puG7jnHhu4TEkMOB4buEceG7guG6oOG7mHHhuqLhuqjhu4TEkHHhu47EkMOA4buCceG6ruG6qnHDg8SQw4Dhu4Rx4bquRuG7q+G7hHFV4burw4Nx4bqu4bq64buExJBx4bqi4bqo4buExJBxOOG7qcOU4bqi4buYw5REceG7kuG7oHHDg+G7q8ODceG6ruG6uuG7qXHhu47EkOG7ok3hu4RE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5tlReG6puG7jnHhu5LGoMODceG7knfhu4REccOD4buiT+G7hERx4buEd+G7hERx4buGUMODcVXhurbhu5Jx4buERMSQReG6qOG7guG7kXHDg8SQw4Dhu4Rx4bquRuG7q+G7hHFV4burw4Nx4bqu4bq64buExJBx4bqi4bqo4buExJBxOOG7qcOU4bqi4buYw5RE4buTcWThu7Fx4buQRuG7q+G7kuG7kXHDg+G7muG7hERxw4Phu4hx4bquSkVx4buOxJDhu6/hu4Rx4bue4buERHHhu4TEkOG7qeG7hMSQceG7kuG7rUVx4bquTeG7hHFT4bq64buRceG7kOG7teG7hHHhu5Dhu7Hhu4REceG6ruG7q+G7jnHhu57hu4REceG7gMSQRXFExJBFceG7hMSQw4Hhu4Rx4buSw5Thu6JP4buERHHEkMOT4buOceG7hETEkEVx4buERE/hu5Fx4buCeMODceG7kuG7rUVxw4Phu6vDg3Hhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERHHhu5Xhu4Thuqbhu5hxw4NH4buX4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7juG7qOG7mOG7ksSQRsOUcOG7m2XEkcahL+G7juG7mw==

TS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]