(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh viện đã tích cực phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương, ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư, trong đó có ứng dụng y học hạt nhân trong điều trị bệnh.
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9K4buRdcah4bql4bqs4bub4buRdeG6pSR14buX4bqlauG6tnjhuqDhuqXDgOG7oXXGoeG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnhuqXhurJ14buX4bqlbMSCdeG7l+G6pULhuqXGoeG7p2vhuqXGocOqw4DhuqV1xqFpdeG6pcOAQcO6deG7l+G6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n8SDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq8j4bq54bqg4bqlxqF3deG6pWPhuqV14buHdOG6pW3hu5vhuqXhuqzhur3DuuG6pcahw7rDqsOA4bqlbeG7rXXhu5fDoeG6pUrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlJHXhu5fhuqVq4bq2eOG6oOG6pcOA4buhdcah4bqlPcah4bq5dcah4bqlxqDDueG6ueG6pW3hu4HhuqVrw7nhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6peG7t8ah4bq74bu34bqldWl14buX4bqla+G6ucO64bqla8ahw63DgOG6pXPhurbDvXXhu5fhuqXhu7fGocSCa+G6peG6rMSCw6HhuqVt4bq74bu34bql4bqydeG7l+G6pXXhu5fhur1C4bqla+G6vXXhu5fhuqXDgOG7q8OA4bqlxqF3deG6pXXGoeG6oOG6pWvDrOG6oOG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6pWvhuq7hurnhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXDoOG6pU1ma+G6pWrhu5vhu5HDgMOh4bqlauG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXhuqVt4buB4bqlw4Dhu51rxqHhuqVrw4Jr4bql4bu3xqHhu6vhu5vhuqXGocO94bu34bql4bqseOG7m+G6pWvhurtr4bqlauG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXhuqXDgOG6oELDtXXhuqU9QeG6oHXhu5fhuqXhurZ3deG7l8Oh4bql4bqydeG7l+G6pWzEgnXhu5fhuqVyxqHDuuG6ueG6pcah4buna+G6pS3huqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqXDgOG7m+G7j3XhuqXDgOG7m8O1dcOh4bqldWl14buX4bqla+G6ucO64bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/DoeG6pXJvw7rhuqVs4bq94bub4bqlw4HDguG6pcOB4burdeG7l+G6pWvGocO64bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bql4bqgdeG7l+G6pcOAxqHhurbDoeG6pcOAQcO6deG7l+G6pW3DueG6pWvDueG6peG6snXhu5fhuqVsxIJ14buX4bqlQuG6pcah4buna+G6pcahw6rDgOG6pXXGoWl14bqlw4BBw7p14buX4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqlauG7kXXGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDomzDgMah4bqgdGrhuqXhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlxJHhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVj4bqpY+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqr4bqt4bqpL+G6rcSRxJFs4bqp4bqt4bqnYsSR4bqtYsOAYsOp4bqn4bqrZHPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTPDqcOp4bqtw6LhuqXhurlzw4Azw6JK4buRdcah4bql4bqs4bub4buRdeG6pSR14buX4bqlauG6tnjhuqDhuqXDgOG7oXXGoeG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnhuqXhurJ14buX4bqlbMSCdeG7l+G6pULhuqXGoeG7p2vhuqXGocOqw4DhuqV1xqFpdeG6pcOAQcO6deG7l+G6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n8Oi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6LEkeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomPhuqljw6LhuqUv4bqvVcah4bubw7ThuqDhuqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqXDgOG7m+G7j3XhuqXDgOG7m8O1deG6pW3hurbDvWvhuqXhurJ14buX4bqlbMSCdeG7l+G6pcOAw6rhu5vhuqVK4buRdcah4bql4bqs4bub4buRdeG6pSR14buX4bqlauG6tnjhuqDhuqXDgOG7oXXGoeG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnhuqV1xqHhu4V04bqldWl14buX4bqla+G6ucO64bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/DoeG6pXJvw7rhuqVs4bq94bub4bqlw4HDguG6pcOB4burdeG7l+G6pWvGocO64bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bql4bqgdeG7l+G6pcOAxqHhurbDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1XGoeG7hXThuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pWvhurtr4bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqldHjhu5vDoeG6pXLDieG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6pWvhurnDuuG6peG6rMO04bqlQuG6pcah4buna+G6pcahw6rDgOG6pXXGoWl1w6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqV14buHdOG6peG6qeG6p+G6qeG6qcOh4bqlSuG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXhuqUkdeG7l+G6pWrhurZ44bqg4bqlw4Dhu6F1xqHhuqU9xqHhurl1xqHhuqXGoMO54bq54bqlbeG7geG6pWvhuqThuqVr4bq7deG6pWrhu63huqVt4bub4bqlbeG6vcO64bqlw4DDqsO64bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqlQuG6pcah4buna+G6pcahw6rDgOG6pXXGoWl14bqlw4DDquG7m+G6pUrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlPUHhuqB14buX4bql4bq2d3Xhu5fhuqXhu7jhuqBpdeG6pW3hu63hu5vhuqXhuq3huqdlw6DhuqVNw7V14bqldeG6uULDoeG6pWvhurtr4bqlauG6u2vhuqXDgXDhuqXhuqzhur3huqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqXhuqzhu5vhu4914bqlw4DDquG7m+G6pWrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlbeG7geG6pXPhur104bqla8ah4bqu4bql4bqs4bq94bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pcOAxqHhur11xqHhuqVr4bupdeG7l+G6pWvhurtr4bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bql4bqqw6rhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOAxqHhu6l14buX4bqlcsah4bud4bql4bqs4bq94bqlw4DhurZ44bub4bqldOG6u+G6oOG6peG7t8ah4buv4bubw6HhuqXhuqrDquG6pcah4bujdcah4bqla8ah4buJdeG6pW3DuuG6u3XhuqVr4bq7a+G6peG6oOG6pXTDqmvGoeG6pXThurvhuqDhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhurl1w6HhuqXhuqrDquG6pcah4bujdcah4bqlxqHDqmvGoeG6peG7l+G6u2vhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhuqB14buX4bqlw4DGoeG6tuG6peG6rOG6osOg4bqlTWlC4bqlc+G6veG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqVyxqHDucOh4bqlxqHhu5vhu5F14bqla8O54bqlQcOtw4DhuqXhu53DgOG6pWrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlw4BB4bub4buTdeG6pXLGoeG6ueG7m+G6pW3hurbDvWvhuqVy4buT4bqla+G6v+G6pWvhurtr4bqlauG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXhuqXDgOG6oELDtXXhuqU9QeG6oHXhu5fhuqXhurZ3deG7l8Og4bqlVcaheeG6pW3DucOh4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVyxqHhu6l14buX4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pcOA4bqgQsO1deG6pcOAQeG7j3XhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/DoeG6peG7l+G7m+G6v3ThuqVrxqHhu5vhuqXhu7fGoeG7neG6pWvGocO64bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bql4bqs4bq94bql4buX4bub4bq54bqlbeG7o3XGocOh4bql4buX4bub4bq/dOG6pcOA4bq/4bub4bqla8ahw7rhuqVr4bq7a+G6pWrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlw4DhuqBCw7V14bqlPUHhuqB14buX4bql4bq2d3Xhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vhurtrxqHhuqVtaULhuqXGoXd14bqldOG7rcOA4bqldeG7h3TDoeG6pWrhur3huqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqU9xqHhu5/huqU9xqHDuuG6uXXDoeG6peG7s+G6peG6quG7geG6pT3GoeG7p+G6pXvhurZ3deG7l+G6peG6oz3GoeG7p+G6pXvhuqBpdcOj4bqlbeG6tsO9a+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV04buDa+G6pWrhu5F1xqHhuqXhuqB14buX4bqlw4DGoeG6tuG6pcOA4bqgQsO1deG6peG7l+G7m+G6u+G7t8Og4bqlSuG6veG6pW3hu4HhuqVt4bq2w71r4bqla+G6u2vhuqVq4bq7a+G6pcOBcOG6pXLGocO64bq54bqlPUHhu5/huqXhuqrDquG6peG6rOG6veG6pX3huqXGoeG7p2vhuqXGocOqw4DhuqV1xqFpdcOh4bqlSuG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXhuqUkdeG7l+G6pWrhurZ44bqg4bqlw4Dhu6F1xqHhuqU9xqHhurl1xqHhuqXGoMO54bq54bqla8ah4buh4bqlbeG7n3XGoeG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6peG7mi3huq3huqvhuq3DoOG6pSPhurnhuqDhuqVyxqHhu5vhuqVyxqHFqeG7m+G6pWrhu5F1xqHDoeG6pWrhur3huqVs4bqgQuG6pcOAQeG7o+G6pcOAxqHhu4d04bqlcsah4bq7dOG6pW3hu591xqHhuqVyROG6peG6rOG6veG6pW3DtXXhuqV14bq5QuG6pcOB4bqya+G6pXLGocWpbuG6peG7t8ahxIJr4bqlxqHhu7Hhu5vhuqXDgOG7q8OAw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9L4bqg4bur4bub4bqlw4DGoeG6u3Xhu5fhuqXhuq3huqkt4bqp4bqn4bqp4bqpw6HhuqVs4bq2eOG7m+G6pcOBw4LhuqXhu5fhu5vhurt04bqlw4HhurvDgOG6pWvGoeG6oELhu5N14bql4buX4bub4bq5w7rhuqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqXDgOG6tOG6pW3DuuG6vXXhuqVrxqHhuqBC4buPdeG6peG7l+G7m+G6ueG6pUrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlPUHhuqB14buX4bql4bq2d3Xhu5fhuqXhu7jhuqBpdeG6pW3hu63hu5vhuqXhuq3huqdl4bqlbMO64bql4bu24buWI8OgPSPhuqVT4buP4bqlVeG7l+G7p2vhuqXGoOG6vcOh4bqlS8ah4bqu4bqldcah4bub4buRdOG6pXLGocO64bq54bqlfeG6pcah4buna+G6pcahw6rDgOG6pXXGoWl14bqlc+G6vXThuqXDgEHhurbhu7N14buX4bqlbcO64bq9deG6pWvDg3Xhu5fhuqVr4bq7a+G6pWrhurtr4bqlw4Fw4bql4bqs4bq94bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bql4bqs4bub4buPdeG6pW13deG6pXXhu5fhuqBC4buPdeG6pX3huqXGoeG7p2vhuqXGocOqw4DhuqV1xqFpdeG6pW3hu4HhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pWvhu6l14buX4bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bql4bqqw6rhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOAxqHhu6l14buX4bqlcsah4bud4bql4bqs4bq94bqlw4DhurZ44bub4bqldOG6u+G6oOG6peG7t8ah4buv4bubw6HhuqXhuqrDquG6pcah4bujdcah4bqla8ah4buJdeG6pW3DuuG6u3XhuqVr4bq7a+G6peG6oOG6pXTDqmvGoeG6pXThurvhuqDhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhurl14bqla8ahw7rhuqXhuqvhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVt4bq2w71r4bqla8ah4buJdeG6pW3DuuG6u3U54bqlw4BB4bq9deG6pWzhu59rxqHhuqV04bq9deG7l+G6peG7t8ah4buv4bubL+G6oOG6peG7t8ah4buv4bubYeG6pcOAxqFuw7rhuqVsxrDhu5vhuqXhuqDhuqV04bq74bqg4bql4buX4bq5dWHhuqXDgEHhur114bqlbOG7n2vGoeG6pXThur114buX4bql4bu3xqHhu6/hu5vhuqXGoeG6ueG7m+G6pWrhu491L+G6oOG6peG7t8ah4buv4bubw6DhuqU84bub4buRa+G6peG6snXhu5fhuqVsxIJ14buX4bqlQuG6pcah4buna+G6pcahw6rDgOG6pXXGoWl14bqlw4BBw7p14buX4bqla8ah4buJdeG6pW3DuuG6u3XhuqXhuqzhur3huqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqVr4bq7a+G6pXPDusOq4bub4bqlauG7kXXGocOh4bqlbWZr4bqlauG7m+G7kcOA4bqlc+G6veG6pWrhu5F1xqHhuqXhuqB14buX4bqlw4DGoeG6tuG6pW3hurl14buX4bqldeG7l+G6vULhuqVr4bq9deG7l+G6pcOAQeG7s+G6pXXhu4914bql4bu3xqHhu6/huqVq4bubw7V1w6HhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWrhu5F1xqHhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqlw4HhuqThuqVsxIJ14buX4bqla+G6u2vhuqVs4bufa8ah4bql4bqsxILhuqXhurJ14buX4bqlbMSCdeG7l+G6pULhuqXGoeG7p2vhuqXGocOqw4DhuqV1xqFpdeG6peG6rHjhu5vhuqV1xqHhuqZ14buX4bql4bq24bqg4bqlbeG7m+G7k3ThuqV14buv4bub4bqlauG7i8OA4bqlc+G6veG6pWvGoeG7nXXGoeG6peG6quG6u2vDoeG6peG6uXXhuqXDgMO64bq9deG6peG6rOG6veG6pW1udOG6pXPDquG7m+G6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqla+G6ucO6w6DhuqXGoHd14bql4bqp4bqldeG7h3ThuqXhu7nhuqDhurnDoeG6pW3hu4HhuqVrw7nhuqXGoeG6vXXhu5fhuqV14buX4bq9deG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pcOAQeG7j3XhuqVt4buf4bq54bqlauG6vXXhuqXDgOG7oXXGoeG6pW3hurbDvWvhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqVr4bq5w7rhuqXDgOG6tOG6peG6snXhu5fhuqVsxIJ14buX4bqlQuG6pcah4buna+G6pcahw6rDgOG6pXXGoWl14bqlw4DDquG7m+G6pUrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlJHXhu5fhuqVq4bq2eOG6oOG6pcOA4buhdcah4bqlPcah4bq5dcah4bqlxqDDueG6ucOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTXd14bqldeG7l+G6oELhu4914bqlfeG6pcah4buna+G6pcahw6rDgOG6pXXGoWl1w6HhuqXDgEHDgmvhuqXDgMah4bqg4buta+G6pXLGocO64bq54bqlPUHhu5/huqXhuqrDquG6peG6rOG6veG6pX3huqXGoeG7p2vhuqXGocOqw4DhuqV1xqFpdcOh4bqlSuG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXhuqUkdeG7l+G6pWrhurZ44bqg4bqlw4Dhu6F1xqHhuqU9xqHhurl1xqHhuqXGoMO54bq54bqlbeG7geG6pW3hurbDvWvhuqXDgEHhurl14buX4bqlauG7n+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlw4DGoeG7m8O1w4DhuqVq4buf4bqlxqHhu5vhu5F14bqlbcOq4bubw6HhuqV1xqHhurbhuqV04bq7QuG6pSPhu7ZOSz0vSz3huqXhu7fGocSCa+G6peG6rMSC4bql4bqqw6rhuqXGoeG7o3XGoeG6peG6quG6tnd14buXw6HhuqXhuqrDquG6pcah4bujdcah4bqlw4DhuqBCw7V14bql4buX4bub4bq74bu3w6HhuqXhuqrDquG6pcah4bujdcah4bqla8ah4bqya+G6pXXhu4d14buX4bqlw4DGoeG7i3XDoeG6peG6qsOq4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgMO64bq9deG6pcOAxqFpdeG6peG6rHjhu5vhuqXhu5ot4bqt4bqr4bqtw6HhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqXhuqB14buX4bqlw4DGoeG6tuG6pcOA4bqgQsO1deG6peG7l+G7m+G6u+G7t+G6peG6rHjhu5vhuqXhu5ot4bqt4bqr4bqtw6DDoMOg4bqlU+G6veG6pXThu63DgOG6pcOAQcO6deG7l+G6pcOB4bur4bql4budw4DhuqVr4bq7a+G6pWrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlw4BB4buPdeG6pWvhur/huqV14bq2eGvhuqXhuqzhur3huqVz4bq94bqlauG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXhuqXDgOG6oELDtXXhuqXDgOG7oXXGoeG6pWzhuqBC4bqldcahw63DgOG6pcOAw6rhu5vhuqU9xqHhurl1xqHhuqXGoMO54bq54bqlw4Hhu7PhuqXGoeG6puG6oOG6pcah4buR4bqlw4DGoeG7q3Xhu5fhuqV04bq7QuG6pSPhu7ZOSz0vSz3huqVrxqHEguG7t+G6peG6qsOq4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgOG7m+G7j3XhuqXDgOG7m8O1deG6pXXGocOtw4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV14bq5QsOh4bql4bq74bu34bqlbMSCdeG7l+G6pXLDieG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6pWvGoeG7iXXhuqVtw7rhurt14bqlxqHhu6N1xqHhuqXhur91xqHhuqVyxqHhu6l14buX4bql4bqqaXThuqVzw611w6HhuqVyxqHhu6l14buX4bql4buXaULhuqVt4bq54bqg4bql4bqs4bq94bqlxqHDrOG6oOG6pXXGoeG6tuG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXhu5dpQuG6pUHhurnhuqVs4buf4bql4bqydeG7l+G6pcahw7pma+G6pWvhurtr4bqlw4Dhurtr4bqlbMSCdeG7l+G6peG7t8ahxILhuqVyxqHhurtrw6DhuqXGoOG7m+G7kXXhuqVq4buRdcah4bql4bqs4bub4buRdeG6pW3hu4HhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqlbeG6tsO9a+G6pcahw6zhuqDhuqXGocO1w4DhuqVr4bq7a+G6pXLDieG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6pcOAQcO6deG7l+G6pXNwdcah4bql4bqsw4Jr4bqlQuG6pcah4buna+G6pcahw6rDgOG6pXXGoWl14bqldcah4bq2OeG6pU3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6peG6oHXhu5fhuqXDgMah4bq24bqlw4DhuqBCw7V14bql4buX4bub4bq74bu34bqlauG7hXXhu5fhuqVt4buxdeG7l+G6peG6rOG7n+G6peG7t8ahw7l14buX4bql4bqqw6rhuqXhu5ot4bqt4bqr4bqtw6HhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqVq4buRdcah4bqlc0PhuqVK4bq5w4FubMO64bqo4bqlauG7hXXhu5fhuqXhu5ot4bqt4bqr4bqt4bqldOG6veG6pWvhurtr4bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6peG7t8ah4bq74bu34bqlcsah4bq7a+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v8Oh4bql4bqqw6rhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOAw7rhur114bqlw4DGoWl14bql4bqseOG7m+G6peG7mi3huq3huqvhuq3DoeG6peG6qsOq4bqlxqHhu6N1xqHhuqXhuqrhurZ3deG7l+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXDgXh04bqlbOG7m+G6pWvhu4d14bql4bqq4bq2d3Xhu5fhuqXhuqzhur3huqVr4bq7a+G6pWrhu5F1xqHhuqVzQ+G6peG6quG6tnd14buX4bqlcsaheOG7t8Oh4bql4bqqw6rhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOA4bqgQsO1deG6peG7l+G7m+G6u+G7t8Oh4bql4bqqw6rhuqXGoeG7o3XGoeG6pWvGoeG6smvhuqV14buHdeG7l+G6pcOAxqHhu4t14bqlbeG6u3XGoeG6peG7l+G7m+G6u+G6pWvGoeG6smvhuqV14buHdeG7l+G6pcOA4bq0deG7l+G6pcOAxqHhu4t14bql4bqs4bq94bqla8ah4bqya+G6pXXhu4d14buX4bqlw4DGoeG7i3XhuqXhu5fGoW/hu7fDoMOgw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89xqFuw7rhuqXDgMahw6pr4bqlw4Fww6HhuqVq4bq7a+G6pcOBcOG6pVPhu4/huqV74bqgaXXhuqVV4buX4buna8Oh4bql4bu2xqHDueG6pXLGocO64bq54bqlPUHhu5/huqXhuqrDquG6peG6rOG6veG6pX3huqXGoeG7p2vhuqXGocOqw4DhuqV1xqFpdcOh4bqlbWlC4bqlc+G6veG6pWvhurtr4bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqla+G6ucO64bqlbeG6u3XGoeG6peG7l+G7m+G6u+G6pW3hurbDvWvhuqXDgXh04bqla+G6u2vhuqVrd+G6peG7ueG6oOG6uXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqVrd+G6pcOAxqHhu5PhuqVr4bq/4bqldGbDgOG6pcOB4bubdcah4bqlc0PhuqXhuqzhur3huqXhu5fhu5vhur/hu5vhuqXhu7fGocSp4bqg4bqla8ah4bqya+G6pXXhu4d14buXw6DhuqVN4bur4bub4bql4bqseOG7m+G6pWvhurtr4bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bqlw4DGoW7DuuG6pWzGsOG7m+G6peG6oOG6pXThurvhuqDhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhurl1w6HhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVyxqHhu6l14buX4bqla8OsdeG6peG7t8ah4bq/4bub4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXDgMah4bubw7XDgMOh4bqlc+G6vXThuqXhu5fhu5vhur904bqlw4Dhu6vhu5vhuqXDgMah4bub4buT4bqg4bqla+G6u2vhuqVB4bqu4bub4bqlQcO64bql4bqs4bq94bqldeG7l+G6oELhuqXGoeG7m+G7k3ThuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgMah4bqu4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXDgMah4bubw7XDgMOg4bqlTeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bql4bqqw6rhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOAxqHhu6l14buX4bqlcsah4bud4bql4bqs4bq94bqlw4DhurZ44bub4bqldOG6u+G6oOG6peG7t8ah4buv4bub4bql4buX4bub4bqi4bu34bqlbeG6u3XGoeG6peG7l+G7m+G6u+G6pWvGoeG7nXXGoeG6peG6quG6u2vhuqVr4bq7a+G6pWvGoeG6smvhuqV14buHdeG7l+G6peG6rMO04bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqVyxqHhu53DoeG6pcOA4bq2eOG7m+G6pXThurvhuqDhuqXDgOG6tHXhu5fhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu7fGoeG7r+G7m8Og4bqlPeG6tOG6pW3DueG6peG7l+G7m+G6ouG7t+G6pWvhurtr4bqlauG6u2vhuqXDgXDhuqVzaXThuqXDgeG6vXXhu5fhuqVt4bq24bq54bqlQeG6ueG6pW3hurbDvWvhuqVrxqHhu4l14bqlbcO64bq7deG6peG6rOG6veG6peG7t8ah4bq7a+G6pW3hu7HhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqVrxqHhu511xqHhuqXhuqrhurtr4bqldcahw63DgMOg4bqle8Oq4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pXLGoeG7neG6peG6rOG6veG6pcOA4bq2eOG7m+G6pXThurvhuqDhuqXhu7fGoeG7r+G7m8Oh4bql4bqqw6rhuqXGoeG7o3XGoeG6peG6oOG6pXThurvhuqDhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhurl1w6HhuqXhuqrDquG6pcah4bujdcah4bqlxqHDqmvGoeG6peG7l+G6u2vhuqXDgEHDunXhu5fhuqVS4bql4bqs4bqi4bqlc+G6veG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqVrxqHhurbhurnhuqVt4bq2w71r4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pcOAw6rhu5vhuqVrd+G6pcOB4buz4bqlQuG6pcOAw7XhuqV14bq9w7rhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgOG7oXXGoeG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnhuqXhuqzhur3huqVr4bqwdeG7l+G6pXPhur3huqV04butw4DhuqVq4bq2eGvhuqXDgOG7m8O0deG6pW3DtOG6pW3hu5PhuqVK4buRdcah4bql4bqs4bub4buRdeG6pSR14buX4bqlauG6tnjhuqDhuqXDgOG7oXXGoeG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6peG7t8ahxKnhuqDhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqVr4bq7a+G6pWrhu5F1xqHhuqVzQ+G6peG6oOG6peG7t8ah4buv4bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq884bub4buRa+G6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVyxqHhurnhu5vhuqXDgMah4bq9dcah4bqla+G7qXXhu5fhuqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqXhuqrDquG6pcah4bujdcah4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqVyxqHhu53huqXhuqzhur3huqXDgOG6tnjhu5vhuqV04bq74bqg4bql4bu3xqHhu6/hu5vDoeG6peG6qsOq4bqlxqHhu6N1xqHhuqVrxqHhu4l14bqlbcO64bq7deG6pWvhurtr4bql4bqg4bqldMOqa8ah4bqldOG6u+G6oOG6pcOAQcO6deG7l+G6peG7l+G6uXXhuqXDgMOq4bub4bqlSuG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXhuqUkdeG7l+G6pWrhurZ44bqg4bqlw4Dhu6F1xqHhuqU9xqHhurl1xqHhuqXGoMO54bq54bqldOG7s+G6pUHhurnhuqVrd+G6pcah4but4bub4bqlc3h14bqldcah4buFdOG6pXLGoeG6u3ThuqXhuqzhur3huqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqVq4buRdcah4bqlw4Dhu6vDgOG6pcahd3XhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bql4bqgdeG7l+G6pcOAxqHhurbhuqXhu7fGoeG7r+G7m8Oh4bql4bqgdeG7l+G6pcOAxqHhurbhuqXhu5fhurl14bqldeG7l+G6uULhuqXDgMOq4bub4bqlw4Dhu6F1xqHhuqV1xqHhur3DoeG6peG7l8O54bu34bql4bu3xqHDrHXhuqXDgOG7m8O1w4DhuqVy4bub4buRdOG6pWvGoeG7m+G6peG7t8ah4bud4bql4bqs4bq94bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bqlbeG7m+G6pXPDquG7m+G6pWvGocO64bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVq4buRdcahw6HhuqXGocOqdeG6pWvGocO14bql4bqs4bub4buRa+G6pWvGoeG6oELhu5N14bqlw4DhuqBCw7V1w6HhuqXhu5fhu5vhur904bqlanjDgOG6pcOA4bujdcah4bqlw4BBw6p14buX4bql4bu54bqg4bq74bqlw4Dhur/hu5vhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqlauG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXhuqXDgOG6oELDtXXhuqXDgEHhu491w6DhuqVK4buRdcah4bql4bqs4bub4buRdeG6pcOB4buN4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pcOAxIJr4bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqXDgMah4bubw7XDgOG6pWrhu5/DoeG6pXThurtC4bqldMO5a8Oh4bqlw4Dhu4d14buX4bqla+G6tnl14buX4bqlxqHDveG7t+G6pcOA4bq7a8Oh4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVr4bq7a+G6pXLDieG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6pULhuqXGoeG7p2vhuqXGocOqw4DhuqV1xqFpdeG6pcOAQcO6deG7l+G6pWvGoeG7iXXhuqVtw7rhurt14bql4bqs4bq94bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqla+G6u2vhuqVq4buRdcah4bql4bqgdeG7l+G6pcOAxqHhurbhuqXhuqzhur3huqXhuqB14buX4bqlauG6tnjhuqDhuqV1w7nhu5vhuqVrxqHhuqB14buXw6HhuqV1xqHhu4V04bqldWl14buX4bqla+G6ucO64bqlxqF3deG6pXXhuqbhurnhuqVrxqHDrcOA4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pWvGoeG7iXXhuqVtw7rhurt1w6HhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/DoeG6pXThurl14buX4bqlc8Oq4bub4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVzw73hu5vhuqXhu51rxqHhuqXDgMah4bubw7XDgOG6pcOAxqHDgmvhuqVrxqHDuuG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlauG7kXXGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqlw4HDgEJzbjPDosOAbuG6qsOALeG6uXPhu5vhu5d1OeG6pUHhu5vhu5fGocOAYcOi4bqvxIPDgcOAQcO6deG7l+G6r0rhur3hu5vhuqXhuqzhur3huqXhur91xqE54bqlxqDhur3huqXhu7bGoeG6tnd14buXxIMvw4HDgEHDunXhu5fhuq/Egy/hu7fhuq8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]