(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh viện đã tích cực phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương, ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư, trong đó có ứng dụng y học hạt nhân trong điều trị bệnh.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p8OS4bud4bupcWRFcuG7neG7qWQs4bupcGTDsuG6qEHhurJk4bq2w7rhu6lxZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZOG6quG7qXBk4buP4bqk4bupcGThurpkceG7r+G7jWRxZ+G6tmThu6lxa+G7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZMO1cuG7m+G6smThurbhuq514bqlL3Fl4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODUcO04buD4buPY+G6pzrhu4PhurJkceG7ueG7qWThur1k4bupw63GsGTDtXJkRWbhu6tkceG7q2fhurZkw7Xhu7Phu6lw4bqxZMOS4bud4bupcWRFcuG7neG7qWQs4bupcGTDsuG6qEHhurJk4bq2w7rhu6lxZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZMO1aWThu43hu7Fk4bupcXLhu5vhurJkcHJocmTDg3Hhu4XDg2Thu6lr4bupcGThu43hu4Phu6tk4buNcWzhurZkxanhuqjDgOG7qXBkw4Nx4bqk4buNZEXhuqThurFkw7Xhu4XDg2Thuqrhu6lwZOG7qXBm4bq6ZOG7jWbhu6lwZOG6tnnhurZkceG7ueG7qWThu6lx4bqyZOG7jW3hurJkw7Vy4bub4bqyZOG6tuG6rnVk4buN4bqm4buDZMOy4bud4bupcWThu6lxa+G7qeG6t2TDleG7ieG7jWTDsnLhu53hurbhurFkw7Lhu53hu6lxZEVy4bud4bupZMO1aWThurZz4buNcWThu41D4buNZMODcXlyZHHDgMODZEVBcmThu43hu4Xhu41kw7Lhu53hu6lxZEVy4bud4bupZOG6tuG6suG6usah4bupZDvhuq7hurLhu6lwZOG6qOG7ueG7qXDhurFk4bqq4bupcGThu4/huqThu6lwZOG7p3Hhu6vhu4NkceG7r+G7jWQtZOG7p+G7hmThurZx4bqybuG6tmThurZy4buX4bupZOG6tnLGoeG7qeG6sWThu6lr4bupcGThu43hu4Phu6tkcXLhu53hurJkxILhurJoZMO1cuG7m+G6smThurbhuq514bqxZOG7p+G7keG7q2Thu49mcmThurBDZOG6sHnhu6lwZOG7jXHhu6tkw7Lhu53hu6lxZOG7qXFr4bupZOG6suG7qXBk4bq2ceG6qOG6sWThurbhuq7hu6vhu6lwZMO14buxZOG7jeG7sWThuqrhu6lwZOG7j+G6pOG7qXBk4bq6ZHHhu6/hu41kcWfhurZk4bupcWvhu6lk4bq24bqu4bur4bupcGTDtXLhu5vhurJk4bq24bqudWTDsuG7neG7qXHhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFj4buP4bq2ceG6ssaww7JkcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thur/EkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq9w6nhur3Dg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nhurllw6kvZeG6v+G6v+G7j8OpZcSR4bq74bq/ZeG6u+G6tuG6u+G7h8SR4bq5w6rFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4buH4buHZWNk4buDxanhurZhY8OS4bud4bupcWRFcuG7neG7qWQs4bupcGTDsuG6qEHhurJk4bq2w7rhu6lxZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZOG6quG7qXBk4buP4bqk4bupcGThurpkceG7r+G7jWRxZ+G6tmThu6lxa+G7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZMO1cuG7m+G6smThurbhuq51Y2TDiXLhu4/hurZxYWPhur/EkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6vcOp4bq9Y2Qv4bqn4buocXLhu5vhurJk4bun4buGZOG6tnHhurJu4bq2ZOG6tnLhu5fhu6lk4bq2csah4bupZMO14bqow4Dhu41k4bqq4bupcGThu4/huqThu6lwZOG6tmdyZMOS4bud4bupcWRFcuG7neG7qWQs4bupcGTDsuG6qEHhurJk4bq2w7rhu6lxZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZOG7qXHhu4vGsGThu6lr4bupcGThu43hu4Phu6tkcXLhu53hurJkxILhurJoZMO1cuG7m+G6smThurbhuq514bqxZOG7p+G7keG7q2Thu49mcmThurBDZOG6sHnhu6lwZOG7jXHhu6tkw7Lhu53hu6lxZOG7qXFr4bupZOG6suG7qXBk4bq2ceG6qOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G7qHHhu4vGsGTDg3Hhu4XhurZk4bq24bqucuG7o+G7qWThu43hu4Xhu41k4bun4buGZOG6tnHhurJu4bq2ZMawQXLhurFk4bun4buGZOG6tnHhurJu4bq2ZOG7jeG7g+G7q2RF4bubZOG6umRx4buv4buNZHFn4bq2ZOG7qXFr4bup4bqxZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4bupw63GsGTDqcSRw6nDqeG6sWTDkuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lkLOG7qXBkw7LhuqhB4bqyZOG6tsO64bupcWQ7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g2TDtWlk4buNRGThu43hu4Xhu6lkw7Lhu7Nkw7VyZMO1ZuG7q2ThurZn4burZOG7p+G7hmThurZx4bqybuG6tmThurpkceG7r+G7jWRxZ+G6tmThu6lxa+G7qWThurZncmTDkuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lkO+G6ruG6suG7qXBk4bqo4bu54bupcGQm4bqya+G7qWTDteG7s3JkZcSR4buB4bq3ZMOVxqHhu6lk4bup4buD4bq64bqxZOG7jeG7heG7jWTDsuG7heG7jWThurDDuWRFZmThu6fhu4Zk4bq2ceG6sm7hurZkRXLhu5fhu6lk4bq2Z3Jkw7Lhu53hu6lxZEVy4bud4bupZMO1aWTFqWbGsGThu41x4bqmZEVmZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG6tnFm4bupcWThu4144bupcGThu43hu4Xhu41k4bun4buGZOG6tnHhurJu4bq2ZOG6uGdkcXThu6lxZOG6tnF44bupcGThu6dxc2RFZmThurbhuqhBcmTGsOG7heG6smTDg3Hhu7Vy4bqxZOG6uGdkcXThu6lxZOG7jXFv4bupZMO14bur4buF4bupZOG7jeG7heG7jWThurJkxrBn4buNcWTGsOG7heG6smThurbhuq7hu6vhu6lwZHDhu4Phu6nhurFk4bq4Z2RxdOG7qXFkcWfhu41xZHDhu4Xhu41k4bq24bqu4bur4bupcGThurLhu6lwZOG6tnHhuqhkReG6tOG6t2TDlWvhurpkxalmZOG7qXHEkOG7qXBk4bun4buGZOG6tnHhurJu4bq2ZOG7p3Hhu7HhurFkcXLhu53hu6lk4buN4buxZOG6rmzhurZkc+G6tmTDsuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lk4bq24bqucuG7o+G7qWThu6dx4buDcmTDteG6qMOA4buNZOG7p+G7o2Thu41oZOG7jeG7heG7jWTDsuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lk4bq24bqy4bq6xqHhu6lkO+G6ruG6suG7qXBk4bqo4bu54bupcOG6t2Thu6hxw4Fkw7Xhu7HhurFk4bupcXLhu5vhurJkw7Lhu53hu6lxZOG7qXFr4bupZOG7p3F44bupcGTDg3FocmThu41x4bqy4bq64buj4bupZOG6tuG6suG6usah4bupZOG6tuG6ruG7l+G7qWTDtXLhu5vhurJk4bq24bqudeG6sWRwcmjGsGThu41xcmTDg3FzZOG7jXHhu6tkw7Lhu53hu6lxZOG7qXFr4bupZEVmZHBy4buDZMO1dOG7qXHhurFkcHJoxrBk4bq2aHJk4buNceG7q2Thu43hu4Xhu41kw7Lhu53hu6lxZEVy4bud4bupZOG6tuG6suG6usah4bupZDvhuq7hurLhu6lwZOG6qOG7ueG7qXDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu4zhu4Xhu41xZMO1a+G6umRx4bu54bupZMaw4buz4bq2ZOG7qcOtxrDhurFkw7JmZOG7qHDhurLhurrhu5/hu6lkO3F1ZDtx4bur4buD4bup4bqxZOG6oGThurhpZDtx4buvZDHhuqjhu7nhu6lwZOG6tTtx4buvZDHhurJr4bupw6Jkw7XhuqjDgOG7jWTDg3Hhu4XhurZkcXLhu53hu6lkxrDDrOG7jWTDsuG7neG7qXFk4bqy4bupcGThurZx4bqoZOG6tuG6suG6usah4bupZHBy4buFw4Phurdkw5JmZMO1aWTDteG6qMOA4buNZOG7jeG7heG7jWTDsuG7heG7jWThurDDuWThu6dx4bur4buDZDvhuq51ZOG6uGdkRWZkMmRx4buv4buNZHFn4bq2ZOG7qXFr4bup4bqxZMOS4bud4bupcWRFcuG7neG7qWQs4bupcGTDsuG6qEHhurJk4bq2w7rhu6lxZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZOG7jXHDumTDtXXhu6lxZMO1cuG7m+G6smThurbhuq51ZFItZeG6uWXhurdkOuG7g+G6smThu6dxcmThu6dxdnJkw7Lhu53hu6lx4bqxZMOyZmThu4/hurLhurpk4bq24bqudGThurZxw63GsGThu6dx4buFxrBkw7V14bupcWThu6fDimRFZmTDtcah4bupZOG7qeG7g+G6umThurDhuqrhu41k4buncXbDtGTDg3HhuqThu41kccO9cmThurZ54bq24bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buM4bqyeXJk4bq2ceG7heG7qXBkZcOpLcOpxJHDqcOp4bqxZOG7j+G6qEFyZOG6sENkcHLhu4XGsGThurDhu4XhurZk4buNceG6suG6uuG7o+G7qWRwcuG7g+G7q2Thu6fhu4Zk4bq2ceG6sm7hurZk4bq2QmTDteG7q2bhu6lk4buNceG6suG6uuG7l+G7qWRwcuG7g2TDkuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lkO+G6ruG6suG7qXBk4bqo4bu54bupcGQm4bqya+G7qWTDteG7s3JkZcSR4buBZOG7j+G7q2QqUDrhurc7OmTFqOG7l2Thu6hw4buv4buNZFFm4bqxZOG7jHHhuqZk4bupcXLhu53GsGThu6dx4bur4buDZDJkceG7r+G7jWRxZ+G6tmThu6lxa+G7qWTFqWbGsGThurbhuq7huqjhuqDhu6lwZMO14burZuG7qWThu43DguG7qXBk4buN4buF4buNZMOy4buF4buNZOG6sMO5ZEVmZOG7p+G7hmThurZx4bqybuG6tmRFcuG7l+G7qWTDteG7ueG7qWThu6lw4bqy4bq64buX4bupZDJkceG7r+G7jWRxZ+G6tmThu6lxa+G7qWTDtWlk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4bq2cWbhu6lxZOG7jXjhu6lwZOG7p+G7hmThurZx4bqybuG6tmThurhnZHF04bupcWThurZxeOG7qXBk4buncXNkRWZk4bq24bqoQXJkxrDhu4XhurJkw4Nx4bu1cuG6sWThurhnZHF04bupcWThu41xb+G7qWTDteG7q+G7heG7qWThu43hu4Xhu41k4bqyZMawZ+G7jXFkxrDhu4XhurJk4bq24bqu4bur4bupcGRw4buD4bupZOG7jXHhu6tk4bq5ZMOy4bud4bupcWThu6lxa+G7qWTDteG6qMOA4buNZOG7jXFv4bupZMO14bur4buF4bupxINk4bq24bquZuG7qWThu4914buNcWTGsGbhu6lwZMODceG7tXIv4bqyZMODceG7tXLhuq9k4bq2ccO04burZOG7j3dyZOG6smTGsOG7heG6smRw4buD4bup4bqvZOG6tuG6rmbhu6lk4buPdeG7jXFkxrBm4bupcGTDg3Hhu7VyZHHhu4NyZMOy4buX4bupL+G6smTDg3Hhu7Vy4bq3ZCBy4bud4buNZOG6quG7qXBk4buP4bqk4bupcGThurpkceG7r+G7jWRxZ+G6tmThu6lxa+G7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7jXFv4bupZMO14bur4buF4bupZEVmZMO1cuG7m+G6smThurbhuq51ZOG7jeG7heG7jWTFqeG7q2dyZMOy4bud4bupceG6sWTDteG7ieG7jWTDsnLhu53hurZkxalmZMOy4bud4bupcWThurLhu6lwZOG6tnHhuqhkw7Xhu4Phu6lwZOG7qXBm4bq6ZOG7jWbhu6lwZOG6tuG6ruG6oGThu6nhu5fhu6lkw4Nx4bu1ZMOycsah4bup4bqxZOG7qXDhuqjDgXJkw7Lhu53hu6lxZOG7jeG7sWThurZx4bujZOG6sERk4buP4bqk4bupcGThu43hu4Xhu41k4buPdeG7jXFkReG6pGThuqrhu6lwZOG7j+G6pOG7qXBk4bq6ZHHhu6/hu41kcWfhurZk4bupcWvhu6lkRUFyZOG7qXHEkOG7qXBk4bqo4bqyZMO1cuG7o8awZOG7qeG7tXJkw7Ju4bq2ZMWpZmThu41xc+G7qXFk4bq44buF4buN4bqxZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZEVmZMO1w7TGsGTFqWdyZHFy4bud4bqyZMSC4bqyaGTDtXLhu5vhurJk4bq24bqudWThu43hu4Phu6vhurdkUeG7ueG7qWTDqWThu6nDrcawZMSC4bqy4buD4bqxZMO1aWThu43hu7FkcWbhu6lwZOG7qXBm4bupZMOy4bud4bupcWThu6lxa+G7qWThurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWThurbDuuG7qXFkw7XhuqjDgOG7jWThurBEZOG7j+G6pOG7qXBk4bun4buGZOG6tnHhurJu4bq2ZOG7jeG7g+G7q2ThurZCZOG6quG7qXBk4buP4bqk4bupcGThurpkceG7r+G7jWRxZ+G6tmThu6lxa+G7qWThurZncmTDkuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lkLOG7qXBkw7LhuqhB4bqyZOG6tsO64bupcWQ7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p8OV4bu54bupZOG7qXDhurLhurrhu5fhu6lkMmRx4buv4buNZHFn4bq2ZOG7qXFr4bup4bqxZOG6tuG6rkPhu41k4bq2ceG6suG7s+G7jWThu6dx4bur4buDZDvhuq51ZOG6uGdkRWZkMmRx4buv4buNZHFn4bq2ZOG7qXFr4bup4bqxZMOS4bud4bupcWRFcuG7neG7qWQs4bupcGTDsuG6qEHhurJk4bq2w7rhu6lxZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZMO1aWTDteG6qMOA4buNZOG6tuG6ruG7g+G7qXBkw7J1ZOG7qXFy4bub4bqyZOG6tnFyxqHhurZkw7J1ZHFy4bud4bupZMO1Z3LhurFk4bupceG6qGTGsOG7heG6umQ6KsOU4buMOy/hu4w7ZMODceG6pOG7jWRF4bqkZOG6uGdkcXThu6lxZOG6uOG6qOG7ueG7qXDhurFk4bq4Z2RxdOG7qXFk4bq24bqy4bq6xqHhu6lkcHLhu4XDg+G6sWThurhnZHF04bupcWThu41x4bqq4buNZOG7qcOt4bupcGThurZxbuG7qeG6sWThurhnZHF04bupcWThurbhu6tm4bupZOG6tnFr4bupZEVBcmRSLWXhurll4bqxZMO1cuG7m+G6smThurbhuq51ZOG6suG7qXBk4bq2ceG6qGThurbhurLhurrGoeG7qWRwcuG7hcODZEVBcmRSLWXhurll4bq34bq34bq3ZMWoZmTGsOG7s+G6tmThurbhuq7hu6vhu6lwZOG6sHlkc+G6tmThu43hu4Xhu41kw7Lhu53hu6lxZEVy4bud4bupZOG6tuG6ruG7l+G7qWThu41oZOG7qeG6qEHhu41kRWZkxalmZMOy4bud4bupcWRFcuG7neG7qWThurbhurLhurrGoeG7qWThurbDuuG7qXFk4buP4bqy4bq6ZOG7qXFs4bq2ZOG6tmdyZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZOG6sOG6oGRxxJDhurJkceG7nWThurZxeeG7qXBkxrDhu4XhurpkOirDlOG7jDsv4buMO2Thu41x4bqkw4Nk4bq4Z2RxdOG7qXFk4bq2cuG7l+G7qWThurZyxqHhu6lk4bupcWzhurZkcXLhu53hu6lk4bup4buD4bq64bqxZOG7hcODZOG7j+G6pOG7qXBk4bun4buGZOG6tnHhurJu4bq2ZOG7jXFv4bupZMO14bur4buF4bupZHF04bupcWRo4bupcWThu6dxeOG7qXBk4bq4a8awZMWpbOG7qeG6sWThu6dxeOG7qXBkcGvhurpkw7Xhu4PhurJkRWZkcW3hurJk4bupceG6qGThu6dxeOG7qXBkcGvhurpk4bqu4buDZOG7j3Vk4bqq4bupcGRx4bur4buJ4buNZOG7jeG7heG7jWThurbhu4Xhu41k4buP4bqk4bupcGTDg3HhuqRk4bunceG7heG7jeG6t2RRcuG7neG7qWTDsuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lkw7VpZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZMO14bqow4Dhu41kcW3hurJkccah4bq2ZOG7jeG7heG7jWThu6fhu4Zk4bq2ceG6sm7hurZk4bq24bqu4bur4bupcGTFqcO54bupcWRFQ+G7jWThurpkceG7r+G7jWRxZ+G6tmThu6lxa+G7qWThu6lx4bqoxINkw5Vy4bub4bqyZOG6tuG6rnVk4bqy4bupcGThurZx4bqoZOG6tuG6suG6usah4bupZHBy4buFw4Nkw7Lhu4vhu6lwZMO1w73hu6lwZEV1ZMODceG7seG7qXBk4bq4Z2RSLWXhurll4bqxZMO1cuG7m+G6smThurbhuq51ZMOy4bud4bupcWTFqeG6vGTDkuG7g+G6sMO04buP4burw4lkw7Lhu4vhu6lwZFItZeG6uWVkxrBmZOG7jeG7heG7jWTDg3Hhuqjhu7nhu6lwZMODceG7hcODZOG7p3Hhu4Xhu41k4buncXjhu6lwZHFy4bud4bqyZMSC4bqyaOG6sWThurhnZHF04bupcWThurbhu6tm4bupZOG6tnFr4bupZEVBcmRSLWXhurll4bqxZOG6uGdkcXThu6lxZOG6uOG6qOG7ueG7qXBkw4Nx4buF4bq2ZHFy4bud4bupZOG6sEHGsGThu49yZOG7jcOt4bupZOG6uOG6qOG7ueG7qXBkRWZk4buN4buF4buNZMOy4bud4bupcWTFqeG6vGThurjhuqjhu7nhu6lwZOG7p3FBw4PhurFk4bq4Z2RxdOG7qXFk4bq24bqy4bq6xqHhu6lkcHLhu4XDg+G6sWThurhnZHF04bupcWThu41x4bqq4buNZOG7qcOt4bupcGThurZxbuG7qWTDteG7heG7qXFkcHLhu4Vk4buNceG6quG7jWThu6nDreG7qXBk4bq2QuG7qXBk4bq2cW7hu6lkRWZk4buNceG6quG7jWThu6nDreG7qXBk4bq2cW7hu6lkcHHhu5HDg+G6t+G6t+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pztxw7Thu6tk4bq2cWfhu41k4bqww7nhurFkw7Lhu4Xhu41k4bqww7lkxajhu5dkMeG6smvhu6lk4buocOG7r+G7jeG6sWQqceG7sWThu6dx4bur4buDZDvhuq51ZOG6uGdkRWZkMmRx4buv4buNZHFn4bq2ZOG7qXFr4bup4bqxZMO1a+G6umTFqWZk4buN4buF4buNZOG7p+G7hmThurZx4bqybuG6tmThu43hu4Phu6tkw7Xhu4Xhu6lxZHBy4buFZMO14bqow4Dhu41k4bqwQcawZOG7jeG7heG7jWThu43hu7lkxILhurLhu4Phu6lk4bq24bqu4bur4bupcGThu43hu7lk4bq2ceG7o2Thu41oZMaw4buJ4bq2ZOG6sHLhu6lxZMWp4bq8ZEVmZHByaHJkw4Nxw7PhurJk4buNceG6quG7jWThu6nDreG7qXDhurdkw5V5cmRFQXJk4buN4buF4buNZMOy4bud4bupcWThu6lxa+G7qWThurZxw7Thu6tk4buPd3Jk4bqyZMaw4buF4bqyZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkcOG7g+G7qeG6sWTDsuG7neG7qXFk4bupcWvhu6lk4buncXjhu6lwZOG7jW3hu6lkw4NxaHJk4bqwcuG7qXFk4bq2cXLGoeG6tuG6sWTFqWbGsGRwcmjGsGThurZ5cmThurZxcuG7o+G6smThu43hu4Xhu41k4bqu4bqmcmThuq7hu6tkRWZk4bupcOG6suG6umRxcuG7o8awZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4bq2ceG6pmThurZx4bqybuG6tmThurBy4bupcWThurZxcsah4bq24bq3ZMOVeXJkRUFyZMOy4bud4bupcWThu6lxa+G7qWThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWThu6fhu4Zk4bq2ceG6sm7hurZk4bq4Z2RxdOG7qXFk4bq2cXjhu6lwZOG7p3FzZEVmZOG6tuG6qEFyZMaw4buF4bqyZMODceG7tXJkcHLhurTDg2TDteG7heG7qXFkcHLhu4Vk4buNcXPhu6lxZOG6uOG7heG7jWThu43hu4Xhu41k4buNceG6quG7jWThu6nDreG7qXBkReG7m2ThurZxeOG7qXBk4buncXPhurFk4bq24bqoQXJkxrDhu4XhurJk4bq2QuG7qXBkRcOC4bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZMODceG7tXLhurdkO0Jkw7Xhu7FkcHLhurTDg2Thu43hu4Xhu41kw7Lhu4Xhu41k4bqww7lkxalrxrBk4bqwZuG7qXBkw7Xhuqjhu4Nk4bqu4buDZMO14bqow4Dhu41k4buNcW/hu6lkw7Xhu6vhu4Xhu6lkRWZkw4Nx4buF4buNZMO1w71kw7Vy4bub4bqyZOG6tuG6rnVk4buNcXPhu6lxZOG6uOG7heG7jWThu6lxbOG6tuG6t2QxZ2RxdOG7qXFk4bq2cXjhu6lwZOG7p3FzZEVmZOG6tuG6qEFyZMaw4buF4bqyZMODceG7tXLhurFk4bq4Z2RxdOG7qXFk4bqyZMaw4buF4bqyZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkcOG7g+G7qeG6sWThurhnZHF04bupcWRxZ+G7jXFkcOG7heG7jWThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7pmRF4bq0ZMWpZmThu6lxxJDhu6lwZOG7p+G7hmThurZx4bqybuG6tmThu41x4bqo4buDZMO14bqow4Dhu41k4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4bq2Z3Jk4buN4bu5ZOG6sOG6oGThurpk4bq2xqFk4bupZuG7q2Thurbhuq7hu6vhu6lwZOG6tsO64bupcWQ7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g2RFZmThu43huqzhu6lwZMWpZmTGsOG7s+G6tmTDsuG6qEHhu41k4bq2cuG7m+G7qWTDteG7m2TDteG7o2TDkuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lkLOG7qXBkw7LhuqhB4bqyZOG6tsO64bupcWQ7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g2TDg3Hhu4XhurZk4bq24bqucuG7o+G7qWTDg3HDs+G6smThurZx4bqybuG6tmThu43hu4Xhu41kw7Lhu53hu6lxZMWp4bq8ZOG6smTDg3Hhu7Vy4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnIHLhu53hu41k4bq24bqucuG7o+G7qWThu6dx4buDcmThurZxZuG7qXFk4buNeOG7qXBk4bun4buGZOG6tnHhurJu4bq2ZOG6uGdkcXThu6lxZOG6tnF44bupcGThu6dxc2RFZmThurbhuqhBcmTGsOG7heG6smTDg3Hhu7Vy4bqxZOG6uGdkcXThu6lxZOG7jXFv4bupZMO14bur4buF4bupZOG7jeG7heG7jWThurJkxrBn4buNcWTGsOG7heG6smThurbhuq7hu6vhu6lwZHDhu4Phu6lk4bq2Z3Jkw5Lhu53hu6lxZEVy4bud4bupZCzhu6lwZMOy4bqoQeG6smThurbDuuG7qXFkO3Hhu4Phu6lxZFHhu7Hhu4NkxrDhuqBk4bqu4buDZOG7jeG7uWRx4buzcmTFqUHhu6lk4bupceG7i8awZOG7p3Hhu4XGsGRFZmTDtXLhu5vhurJk4bq24bqudWTDsuG7neG7qXFk4bq2eeG6tmRx4bu54bupZOG7jXHhu6tk4buN4buF4buNZMOy4bud4bupcWThu6lxa+G7qWThurLhu6lwZOG6tnHhuqhkw4Nx4bu1cuG6sWThurLhu6lwZOG6tnHhuqhkcOG7g+G7qWThu6lw4buD4bq6ZOG6tmdyZOG6tsO64bupcWThu6lxZuG6sWRw4buxw4Nkw4NxbeG7qWThurZyxqHhurZk4buncuG7ncawZOG7jXFyZMODcXNkRWZk4bq2ccOBcmRwcuG7g+G7qWTDtXJkxalncmThu41x4burZOG7qXDhuqjDgXJkw7Lhu53hu6lx4bqxZHFn4bupZOG7jXHGoWRFcuG7neG7jWThu41x4bqy4bq64buj4bupZOG6tuG6suG6usah4bup4bqxZHByaMawZMOyQeG6tmThurZ04bupcWThurbhuq5n4bupcGTEguG6suG7hWThurZocmThu41x4burZOG7jeG7heG7jWTDsuG7neG7qXFkRXLhu53hu6lk4bq24bqy4bq6xqHhu6lk4bq24bqu4buX4bup4bq3ZMOS4bud4bupcWRFcuG7neG7qWThurDhu5Vk4bq2csahw4Nk4bq24bqk4buNZMO1beG6smThurbhuqhk4bq2cXLGoeG6tmTDsnXhurFkxrDhu4XhurpkxrDhu7Hhu43hurFk4bq2w63hu6lwZOG7jeG6qMOB4bupcGRxw4DDg2Thurbhu4Xhu43hurFkw4Nx4buF4bq2ZOG6tuG6rnLhu6Phu6lk4buN4buF4buNZOG7p+G7hmThurZx4bqybuG6tmThurpkceG7r+G7jWRxZ+G6tmThu6lxa+G7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7jXFv4bupZMO14bur4buF4bupZEVmZMO1cuG7m+G6smThurbhuq51ZOG7jeG7heG7jWTDsuG7neG7qXFk4bqy4bupcGThurZx4bqoZEVmZOG6suG7qXBkw7LhuqhB4bqyZOG7qeG7sXJk4buNceG6suG7qXDhurFk4bupceG7i8awZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2Rx4bu54bupZOG7qcSQ4buDZOG7jXFs4bq2ZMWp4bqow4Dhu6lwZOG7jXFv4bupZMO14bur4buF4bup4bqxZMO1cuG7m+G6smThurbhuq514bqxZMaw4buD4bupcGTFqWdyZOG7qXFy4bub4bqyZMWpw4ByZHPhu41xZOG6tnFyxqHhurZk4bq2cUPhu41k4buNceG7q2Thu6lw4bqow4FyZMOy4bud4bupceG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y2ThurDhurbhurrFqcO0YWPhurbDtOG6uOG6ti3hu4PFqXJw4bupxINk4bqucnBx4bq24bqvY+G6p+G6peG6sOG6tuG6ruG7q+G7qXDhuqfDkmZyZEVmZGjhu6lxxINkUWZkKnHhuqjhu7nhu6lw4bqlL+G6sOG6tuG6ruG7q+G7qXDhuqfhuqUvw4Phuqc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]