(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, hệ thống hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng. Trong đó nhiều cơ sở đã đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật cao và cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, giảm quá tải cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và đóng góp quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2bOG6puG7kErhu7XDilhU4buQSuG7teG7jkzhu4rDlOG7teG7qMWo4bqwxrDhu7VKTOG6tsOU4bu1xq/hurbhu6jhu7XDiuG6tsOK4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7tUvhurLhu5BL4bu14buQSkvDjeG7tT3GsOG7teG6vlhVw4rhu7Xhu5BK4buS4bqyTOG7tcOK4buc4buQSuG7tcOVw4nhu6Thu68vS+G7uXbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6ThurPhu4bhurDhur7hu7N2xJFL4bu24buQSuG7teG7kOG6psOU4bu1SkXhu5Dhu7Xhu4BEPcaw4bu1S8OM4bu14buoS+G7ouG7kErhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7U9xrDhu7Xhur5YVcOK4bu14buQSuG7kuG6skzhu7XDiuG7nOG7kErhu7XDlcOJ4buk4bu14buoxahI4buQ4bu14buAT+G6sOG7teG6vOG6suG7kOG7teG7qMOT4buQS+G7teG7pEvhurbhu6jhu7Xhu6jFqEzhu4rhu5Dhu7XDlOG6tOG7kEvhu7XDisOC4bu14bu4w43hu7XGr+G7ouG7tcOVWFXhu5BKxrDhu7XDikvEkOG7qOG7tcOVWFXhu5BK4bup4bu1bMWo4buS4buQSuG7teG7gOG7mOG7teG7kEtMw43hu6rhu7XDilLhu7XGr8Oa4bu14buA4bqk4bu14buAReG7quG7teG7qFjhu7XDilLhu7XGr8Oa4bu1S+G6tOG7teG7qEXhu5BKxrDhu7Xhu6jFqOG6sOG7kErhu7Xhu6hLTEnhu6jhu7XhurxP4bu1S0zDjOG7kOG7teG7gOG6tEzGsOG7tVnhu5BK4bu14bq+4buu4buQSuG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu44/4bu14buoS+G7qsOJ4buo4bu1w4rhurDhu5Lhu7Xhu7jhurLhu7XDiuG7quG7kErhu7XDisSQ4buk4bu14buQS0zDjeG7quG7teG6vk/Dikvhu7Xhu7jhu67hu7XDikvhuqbDlOG7tcav4buYw4rhu7XGr1nDiuG7teG7jkvGoOG7huG7tcOK4buY4bu1w4pLxJDhu6jhu7XDlVhV4buQSsaw4bu1SuG7mOG7pOG7teG7pEtF4buQ4bu14buA4bq24buk4bu1WeG7kErhu7Xhu5BL4buq4bu1w4pF4buq4bu14buOS+G6tsOUxrDhu7XDikvhu7bhurDhu7XhurzDjOG7kEvhu7Xhu5BK4bqyPeG7tcOK4bqy4buQSuG7tcOK4bqw4buS4bu1w4pW4bqw4bu14buQS0Thu5Dhu7Xhur5E4buQxrDhu7VKTMOCw5Thu7Xhu6bhu6rhurbhu7Xhu6jDgkzhu7XDikvhu5Lhu7XDiuG6tsOK4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7teG7jkvhurbDlOG7teG6vMOM4buQS8aw4bu1w4pL4bu24bqw4bu14bq8w4zhu5BL4bu1w4rhu5zhu5BK4bu1w5XDieG7pOG7teG7uOG6suG7teG7gOG7mOG7kErhu7VK4buY4buk4bu14bum4buq4bqw4buQ4bu14buoxajhu5bhu5BK4bu14bu44bqy4buS4bu1w4rhu5zhu5BK4bu14buo4bq2w4rhu7XDikvhuqbDlOG7tcav4buYw4rGsOG7teG6vMOC4buS4bu14bu4w4zhu7Xhu7jhurLhu7Xhu5BE4buQSuG7tcOK4bqw4buS4bu1xq9Zw4rhu7Xhu45LxqDhu4bhu7XDikvhu5Lhu7Xhu5BLROG7kOG7teG6vkThu5Dhu7Xhu6jFqEjhu5Dhu7Xhu4BP4bqw4bu14bq84bqy4buQ4bu14buow5Phu5BL4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7teG7pDThu4bhu5Dhu6jhu4bFqOG7s+G7tcav4buoPcOV4buGc+G7s+G7qOG7hiPhu6gt4bqww5VMSuG7kOG7p+G7tcOK4buG4buQ4buo4buGxajFqeG7s3bhu69Mw5RK4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bq+4buoS+G7qsOU4bq84bu1TDThu4bhu5Dhu6jhu4bFqOG7s+G7tcav4buoPcOV4buGc+G7s0BM4bq+4buoS+G7p+G7teG6ouG6oOG7t+G7pCPFqeG7tUvhu4ZMSkvhu6jhu6fhu7XDgeG6ruG7ueG7pCPFqeG7s+G7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bq+4buQ4bup4bq84bqw4buS4buoS+G6sOG7kEtL4buS4bqw4bup4bu44buQL+G6vuG7hsav4buO4buo4buS4bukL+G7kOG7hkDGry/hu7nhuq7DgcSCL+G7ucODxILhur5BQeG7ueG7t8ODw4HDgeG7qMSCw4HhuqLDgMOBw5Xhu7fhu6nhu4zhu6RK4bulxahzw4HDg0Hhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7Ns4bqm4buQSuG7tcOKWFThu5BK4bu14buOTOG7isOU4bu14buoxajhurDGsOG7tUpM4bq2w5Thu7XGr+G6tuG7qOG7tcOK4bq2w4rhu7XDilLhu7XGr8Oa4bu1S+G6suG7kEvhu7Xhu5BKS8ON4bu1Pcaw4bu14bq+WFXDiuG7teG7kErhu5LhurJM4bu1w4rhu5zhu5BK4bu1w5XDieG7pOG7s+G7tS924buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Q04bqw4buk4buoTOG7kuG7kOG7s+G7tcav4buoPcOV4buGc+G7s+G7qOG7hiPhu6gt4bqww5VMSuG7kOG7p+G7tcOK4buG4buQ4buo4buGxajFqeG7s3bEkUrhurLhu5BL4bu1PeG7teG7qEnhu7VrRcOU4bu1a1Lhu5Dhu7Xhu6jhuqbhu5Dhu5BK4bu1w4pYVOG7kErhu7Xhu45M4buKw5Thu7Xhu6jFqOG6sMaw4bu1SkzhurbDlOG7tcav4bq24buo4bu14buo4bq0TOG7tcOKUuG7tcavw5rhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7Xhu5BK4buS4bqyTOG7tcOK4buc4buQSuG7tcOVw4nhu6Thu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmxL4buG4buS4bu14bq84bq24buS4bu1w4rhurbhu5Lhu7XDilbhurDhu7Xhu4lL4buU4buQSuG7tcSp4buqw4Lhu5Dhu7XDlSThu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7U9xrDhu7Xhur5YVcOK4bu14buoWOG7teG7kEtE4buQ4bu14bux4bqzxJHhu5s1bMSR4but4bu14buxa8Oa4bu14bub4bu14buoSeG7rcaw4bu14buoxahI4buQ4bu14buAT+G6sOG7teG6vOG6suG7kOG7teG7qMOT4buQS+G7tUtMw4zhu5Dhu7XDiuG7mOG7teG7ueG7qeG7ucOA4bqg4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7tUvhurLhu5BL4bu14buQSkvDjeG7tT3GsOG7tUHhu6nEguG7ucSC4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7tUvhurLhu5BL4bu14buQSkvDjeG7teG6vlhVw4rhu7Xhu5BK4buS4bqyTOG7tcOK4buc4buQSuG7tcOVw4nhu6Thu7Xhu7Hhu45L4buc4buQSuG7teG7qE3hu5BL4bu14buoVuG7teG7qEvhu6rhu6LDiuG7teG7qMWo4bq0w5Thu7U94bu14buoSeG7tSPhuqThu63GsOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7gOG7mOG7tcOK4buY4bu14bu54bu54bu14bq8w4zhu5BL4bu14bu4TMOM4buQ4bu14buoWOG7teG7kEtE4buQxanhu7XhuqDDgeG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu14buOS+G6tsOU4bu14buA4bqw4bu14buOS+G7kuG6sMaw4bu14bqgw4DhuqLhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7teG7jkvhurbDlOG7tcOKS+G7qj1I4buQ4bu14buOS+G7kuG6sMWp4bu14bu54bqu4bu14bukS+G7lOG7kErhu7Xhu45L4bq2w5Thu7XDikvhurjhu5Dhu7Xhu4Dhu5Lhurbhu5Dhu7VLTuG7kEvhu7XDguG7kEvFqeG7tcOB4bu14bukS+G7lOG7kErhu7Uj4buC4buo4bu14buQSktMw4zDlMWp4bu1xILDgeG7tcOKUuG7tcavw5rhu7Xhur5Pw4pL4bu14bu44buu4bu1PeG7teG7qEnhu6nhu6nhu6nhu7XEkUvhu7bhu5BK4bu1w4rhu5Lhu5Dhu7XGr+G7ouG7teG7uMON4bu1S8OM4bu14buoS+G7ouG7kErhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7U9xrDhu7Xhur5YVcOK4bu14buQSuG7kuG6skzhu7XDiuG7nOG7kErhu7XDlcOJ4buk4bu1xq9H4bu1w4rhu5Thu5Dhu7Xhu6hMSeG7pOG7teG7qOG7rsOK4bu14buo4bqm4buQSuG7teG7uMON4bu1xq/hu6Lhu7XDlVhV4buQSsaw4bu14bum4buqPeG7tcOU4buc4bu14bq+T8OKS+G7teG7uOG7ruG7tcOKV+G7kErhu7Xhu5BLWOG7tcOK4bq2w4rhu7VLTuG7kEvhu7Xhu6hLWcOK4bu14buoUOG7tcOKS1nDiuG7qeG7tTXhu5Lhu7Xhu4Dhu5jGsOG7tWvDmuG7teG7m+G7teG7qEnhu7Xhu4DhuqThu7Xhu7jhurLhu7Xhu4DhurDhu5BK4bu14buQUeG7tcOV4buyw4rhu7Xhu6jhuqbhu5BK4bu1w4pYVOG7kErhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDiuG7teG7puG7qsOC4buQ4bu1w5UkxrDhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu14buoS1RM4bu14buo4bq04buS4bu14buATMON4buq4bu14buOTMOM4buQ4bu1w4pL4buS4bu1w4rhurbDiuG7tcOKUuG7tcavw5rhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7teG7qEvhu4bhu5Lhu7Xhu4Dhu7Dhu5BK4bu14bum4buqPeG7teG7gE/hu5BL4bu1w4pW4bqw4bu14bukS+G6tuG7pOG7tcOV4buqw4nhu6jGsOG7tUrhu5jhu6Thu7Xhu6RLReG7kOG7teG7kEThu5BK4bu1w4rhurDhu5Lhu7VLTMOM4buq4bu14bum4buqw4Lhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDiuG7tcOKS+G6psOU4bu1xq/hu5jDiuG7tcavWcOK4bu14buOS8ag4buG4bu14buQS0Thu5Dhu7Xhur5E4buQ4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3ZsxahM4buK4buQ4bu14buOS+G6sEzGsOG7teG7qEvhu7LDiuG7tUtMw4zhu5Dhu7U0S8OT4bu14buoS0/hu7XGr+G7ouG7teG7t8ODLzRsLW0zxJE14bu14buQSuG6sj3hu7VBw4Mtw4AtQeG7t+G7ucSC4bu1w4pW4bqw4bu1NEtW4bu14buoT8OKS+G7tW0zxJE14bu14buow5Phu5BL4bu14bu4w43hu7Xhu6jhuqbhu5BK4bu1w4pYVOG7kErhu7Xhu6bhu6rDguG7kOG7tcOVJOG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu1S+G6suG7kEvhu7Xhu5BKS8ON4bu1Pcaw4bu14bq+WFXDiuG7teG7kErhu5LhurJM4bu1w4rhu5zhu5BK4bu1w5XDieG7pOG7teG7qMWoSOG7kOG7teG7gE/hurDhu7XhurzhurLhu5Dhu7Xhu6jDk+G7kEvGsOG7tWvDmuG7teG7m+G7teG7qEnhu7Xhu4DhuqThu7Xhu6hL4bqww5Thu7XDlFjhu6rhu7XhurzhurDhu5Dhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEtMw43hu6rhu7Xhu7jhuqbhu5Dhu7XhurzDguG7kOG7tcOKS8OT4bu14buA4bq04buS4bu1w4rhu5zhu5BK4bu14buo4bq2w4rhu7Xhu6bhu6rDguG7kOG7tcOVJOG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu14bqzxJHhu5s1bMSR4bup4bu1NOG6tsOK4bu1xq/Dmsaw4bu14bq84bqw4buQxrDhu7Xhu5BK4bqy4buQS+G7teG7jkvhurbDiuG7teG7qEvhu4bhu5Lhu7XDiktZw4rhu7Xhu5Dhuqbhu5BKxrDhu7Xhu5BLTMOMw5Thu7Xhu7jhu67hu7Xhu4DhuqThu7Xhu6hQ4bu1w4pLWcOK4bu1S1hT4buQSuG7teG6vuG6uuG7kMaw4bu14buo4bq04buS4bu14buATMON4buq4bu14buOTMOM4buQ4bu14buoS+G7qsOJ4buQ4bu1w5VVTOG7tcOKS+G7kuG7tcOK4bq2w4rhu7XDilLhu7XGr8Oa4bu1S+G6suG7kEvhu7Xhu5BKS8ON4bu1Pcaw4bu14bq+WFXDiuG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu14buoS+G7huG7kuG7teG7gOG7sOG7kErhu7Xhu6bhu6o94bu14buAT+G7kEvhu7XDilbhurDhu7Xhu6RL4bq24buk4bu1w5Xhu6rDieG7qOG7qeG7tWzhurRM4bu1w4rhurbDiuG7tUvhu6o9w4zhu5DGsOG7teG7qEtP4bu1I+G6pMaw4bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu6RL4buixrDhu7XDiuG7mOG7tcOB4bu1S+G7qj3DjOG7kOG7teG7gOG6pOG7teG6vOG6sOG7kOG7tUvhurLhu5BL4bu1w4pLw5Phu7Xhu6hLT+G7tcOKVuG6sOG7tTRLVuG7teG7qE/Dikvhu7VtM8SRNeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu7jDjeG7teG7qOG6puG7kErhu7XDilhU4buQSuG7teG7puG7qsOC4buQ4bu1w5Uk4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7XhurPEkeG7mzVsxJHFqeG7teG7ueG7ueG7tUvhu6o9w4zhu5DGsOG7teG7qEtP4bu1I+G6pMaw4bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu6RL4bui4bu14bq84bqw4buQ4bu1S+G6suG7kEvhu7Xhu45J4bu1S+G7kuG6tMOKS+G7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7teG7jkvhurBM4bu1NEvDk+G7teG7qEtP4bu1xq/hu6Lhu7Xhu7fDgy80bC1tM8SRNcWp4bu14bu5xILhu7VL4buqPcOM4buQxrDhu7Xhu6hLT+G7tSPhuqTGsOG7teG7qEvhurLhu5BL4bu14bukS+G7ouG7teG7gOG6pOG7teG7qEvhurLhu5BL4bu1w5XDieG7pOG7teG7gOG7kuG6suG7kOG7tcOVTEjhu5Dhu7Xhu5BK4bqy4buQS+G7teG7qFDhu7XDiktZw4rhu7Xhu45M4buKw5Thu7Xhu6jFqOG6sOG7teG7uMON4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7U9xrDhu7Xhur5YVcOK4bu14buQSuG7kuG6skzhu7XDiuG7nOG7kErhu7XDlcOJ4buk4bup4bup4bup4bu14buVTuG7teG7qEtJxrDhu7Xhu5BLTuG7kOG7tcOKS+G7quG7kErGsOG7tcOK4bq2w4rhu7XDilLhu7XGr8Oa4bu1S+G6suG7kEvhu7Xhu5BKS8ON4bu1Pcaw4bu14bq+WFXDiuG7teG7kErhu5LhurJM4bu1w4rhu5zhu5BK4bu14buow4nhu6Thu7Xhu6jFqEjhu5Dhu7Xhu4BP4bqw4bu14bq84bqy4buQ4bu14buow5Phu5BL4bu14buA4bqk4bu14buQS8OJ4buQ4bu14buoS1nDiuG7teG7gFhVw4rhu7Xhu6hFw5Thu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7Xhu6jFqOG7luG7kErhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7teG7jkvhurbDlMaw4bu1w4pL4bu24bqw4bu14bq8w4zhu5BLxrDhu7Xhu6hL4buyw4rhu7VLTMOM4buQ4bu14buo4bui4buo4bu1w4rhurbDiuG7teG7puG7qj3hu7Xhu4BP4buQS+G7tcOKVuG6sOG7teG7pEvhurbhu6Thu7XDleG7qsOJ4buo4bu14bu4w43hu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7U9xrDhu7Xhur5YVcOK4bu14buQSuG7kuG6skzhu7XDiuG7nOG7kErhu7XDlcOJ4buk4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Zs4buqPeG7teG7kEtMSOG7kMaw4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7XDilbhurDhu7XDlOG7oOG7qOG7tcav4bui4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7teG6s8SR4bubNWzEkeG7teG7uOG6uuG7kOG7tcOK4buU4buQ4bu14bq84bugw4rhu7XDleG7oOG7teG7kEtMw43hu6rhu7Xhu6jhu57hu5Dhu7Xhu6jhurRMxrDhu7VL4bq04buQ4bu1w4pLSeG7qeG7tcSp4buq4bqw4bu14buoTsOU4bu1S0zhu4rhu6rhu7XDikvhu7Dhu5BK4bu14buo4bucTOG7teG7gFhVw4rhu7XhurxMSeG7qMaw4bu1w5ThuqrDiuG7teG6vuG7rOG7teG7gOG6pOG7tcOK4buY4bu14bum4buqPeG7teG7gE/hu5BL4bu14bq84bq2w4rhu7XGr8OS4bu14buOS+G6tsOUxrDhu7XDikvhu7bhurDhu7XhurzDjOG7kEvhu7Xhu45I4bu14buAUuG7kMaw4bu14buOS+G7nOG7kErhu7Xhu4BYVcOK4bu14buoxajhu7LDiuG7teG7qExJ4buk4bu14bq84bq24buQ4bu14buoS+G7quG7osOK4bu14buQS1jhu5BK4bu14buoTuG7kEvhu7Xhu6jFqOG6tOG7kErhu7Xhu5DhurI94bu14bu44bq64buQ4bu14bq+TOG7iOG7kOG7tcWo4bqw4bu1w5rhu7XDlOG7oOG7qOG7tcav4bui4bu1w4rhurbDiuG7tcOKUuG7tcavw5rhu7U9xrDhu7Xhur5YVcOK4bu14buQSuG7kuG6skzhu7XDiuG7nOG7kErhu7XDlcOJ4buk4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3ZsxajhurDhu5Lhu7Xhu4BQTOG7teG7uFNM4bu14bq84bqy4bu1YktYUuG7kErhu7VsS0/hu7VsT+G7kEvGsOG7tWzFqFjDmuG7kErhu7Xhu4lL4buU4buQSuG7teG7m+G7teG7qEnhu7VL4buqPcOM4buQ4bu1bEvhu5bhu7XGoeG7qkThu5DGsOG7teG7gFhVw4rhu7XhurxMSeG7qMaw4bu14buoxahI4buQ4bu14buAT+G6sOG7teG6vOG6suG7kOG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7XDiuG7mOG7tUFB4bu34bu1w4pS4bu1xq/DmuG7tUvhurLhu5BL4bu14buQSkvDjeG7tT3GsOG7teG6vlhVw4rhu7Xhu5BK4buS4bqyTOG7tcOK4buc4buQSuG7tcOVw4nhu6TGsOG7tUrhu57DlOG7p+G7teG7ueG6osOD4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7teG7jkzhu5BL4bu14bq+4buS4bqw4buQS+G7teG7qEvhu6rhu6LDiuG7teG7qEThu5Dhu7Xhur5YVcOKxrDhu7XhuqDDgeG7tcOKUuG7tcavw5rhu7U94bup4bu14bqz4buqPcOM4buQ4bu14buA4bqk4bu14bq84bqw4buQ4bu1S+G6suG7kEvhu7XDiuG6tsOK4bu14bu44bqm4buQ4bu14bq8w4Lhu5Dhu7XDikvDk+G7teG7gOG6tOG7kuG7teG7qOG6puG7kErhu7XDilhU4buQSuG7teG7puG7qsOC4buQ4bu1w5Uk4bu1xJFL4bqy4bu14buQWFPDiuG7teG7uMON4bu14bqzxJHhu5s1bMSRxanhu7Xhu6hQ4bu1w4pLWcOK4bu1S+G7oEzhu7Xhu5BKS0/hu7Xhu6jDieG7pOG7tUvhu6rEkOG7kOG7teG7kEThu5BK4bu1w4rhurDhu5Lhu7Xhu45MSeG7kOG7teG7qEtZw4rhu7XDikvhu5Lhu7VB4bu5w4Hhu7XDiktW4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7teG6s8SR4bubNWzEkeG7teG7qMWoSOG7kOG7teG7gE/hurDhu7XhurzhurLhu5Dhu7VL4buqPcOM4buQxanhu7Xhu45M4buKw5Thu7Xhu6jFqOG6sOG7tcOK4buc4buQSuG7teG7qOG6tsOK4bu14bum4buqw4Lhu5Dhu7XDlSThu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OK4bu14buoS+G7quG7oMOK4bu1w5XDkuG7kEvhu7Xhu7jhu7LDiuG7tT3hu7Xhu6hJ4bu14buo4bq0TOG7tcOU4bug4buo4bu1xq/hu6Lhu7Xhu4BP4bqw4bu14bukS1hS4buQSuG7qeG7tWzhu6o94bu14buQS0xI4buQxrDhu7VLReG7quG7tUtJ4buo4bu1w4rhurbDiuG7tcOKUuG7tcavw5rhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7tUvhurLhu5BL4bu14buQSkvDjeG7tcOK4buY4bu14bum4buqPeG7tcOU4buc4bu14buQS8agxrDhu7Xhur7hu5Lhu7Xhu4Dhu5jhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDiuG7teG7puG7qsOC4buQ4bu1w5Uk4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7tUrhuqrhu6Thu7XFqMSQ4buo4bu14buQS0zDjeG7quG7teG7jkvhu5jhu7Xhu45L4bqm4buQ4bup4bu1NuG7kuG6suG7kOG7teG7jkzhu4rDlOG7teG7qMWo4bqw4bu1w5VMSOG7kOG7teG7kErhurLhu5BL4bu14bqzxJHhu5s1bMSR4bu14buoS+G7huG7kuG7tcSp4buqPUnhu6jhu7Xhu4BP4buQS+G7tcav4bui4bu1xILEgkEvxKk2LW0zxJE14bu14buQSuG6sj3hu7Xhu7nhuqAt4bqgLUHhu7fhu7nhuq7hu7XDilbhurDhu7VtM8SRNeG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu7jhurLhu7Xhu4Dhu5LhurLhu5Dhu7Xhu45M4buKw5Thu7Xhu6jFqOG6sOG7tcOVTEjhu5Dhu7Xhu5BK4bqy4buQS+G7tcOKVuG6sOG7tTPhurDhu5Dhu7U0S8OT4bu14buA4bq04buS4bu1w4HEguG6ruG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu6hMSeG7kOG7tUvhurLhu5BL4bu14buoS+G6sOG7kEvhu7Xhu6jFqOG6sMaw4bu14buOTOG7isOU4bu14buoxajhurDhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7teG7qOG6tEzhu7Xhu7nEguG7tcOKUuG7tcavw5rhu7XhurPEkeG7mzVsxJHhu7Xhu6hLTuG7tcOK4buY4bu14bu54bqi4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7teG7uEzhu7Xhu6RL4bq0w5Thu7XhurxP4bu1I+G7tOG7teG7pEvhurThu6jhu7Xhu7hTTOG7tcav4bui4bu14buoTMON4buQ4bu1xILDg+G7qeG6oOG7t+G7t+G7qeG7t+G7t+G7t+G7teG7gOG7nuG7kErhu6nhu7U04bq2w4rhu7Xhu7hM4bu14bukS+G6tMOU4bu1w4pLVuG7tT1J4buq4bu1w5XhurLhu7Xhu45L4buc4buQSuG7tcOK4buc4buQSuG7teG7jkvhurBM4bu14buoSOG7kOG7teG7kEpYVEzhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43GsOG7teG7qEtUTOG7tUpM4bqw4buQ4bu1w5XhurLDlOG7teG7uEzDjMOKxrDhu7Xhu5BMSMOU4bu1PUnhu6jhu7VKTOG6tuG7teG6vk/Dikvhu7Xhu7jhu67hu7U94bu14buoScaw4bu1Skzhurbhu7Xhu6hL4buq4buiw4rFqeG7tUvhurLhu5BL4bu14buQSkvDjeG7teG7uFhV4buo4bu14bum4buq4bq24bu14bukS+G6tMOU4bu14bu4TOG7tcOKS+G7qj1I4buQ4bu1w5Thu5zhu5DFqeG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu1w5TDmuG7tcavUOG7tUpLTOG7tcOKS+G7guG7pOG7teG7gEU94bu14buAVsWp4bu14buOS+G7nOG7kErhu7XhurzDguG7kuG7teG7gMOCw5Thu7Xhu6jFqOG6sOG7kErhu7Xhu6RL4buuw4rhu7U94bu14buoSeG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7puG7quG6tuG7teG7qMWoTuG7kEvhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSsWp4bu1xq/huqzhu6Thu7UjSeG7pOG7teG7qEvhu6rhu6LDiuG7tcOKS1jhurDhu7Xhu45L4buS4bqw4bu1S+G7lsOKxrDhu7VLVeG7pOG7tcOVJOG7qeG7qeG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bEvhu7LDiuG7tUtMw4zhu5Dhu7U0S8OT4bu14buoS0/hu7Xhu7fDgy80bC1tM8SRNcaw4bu1a8Oa4bu14bub4bu14buoSeG7teG7gOG6pOG7teG7qExJ4buQ4bu1S+G6suG7kEvhu7XDgOG7tcOK4buq4bugw4rhu7Xhu6hL4bqw4buQS+G7teG7qMWo4bqwxrDhu7Xhu45M4buKw5Thu7Xhu6jFqOG6sOG7tcOD4bqu4bu1w4pS4bu1xq/Dmsaw4bu1I+G7tOG7teG7pEvhurThu6jhu7Xhu7hM4bu14bukS+G6tMOU4bu1w4BB4bu54bupQeG6oOG7t+G7qeG7t+G7t+G7t+G7teG7gOG7nuG7kErFqeG7teG7jkzhu4rDlOG7teG7qMWo4bqwxrDhu7VKTOG6tsOU4bu1xq/hurbhu6jhu7XDikvEkOG7qOG7tcOVWFXhu5BKxrDhu7XDlcSQPeG7tcOU4bq64buq4bu14buOTOG7isOU4bu14buQSktMw4zDlOG7teG7qEvhu6rhu6LDisaw4bu1w5Q/4bu14bukS+G6uMOUxrDhu7Xhu6hL4buyw4rhu7Xhu6RL4bq4w5Thu7XDiktZw4rhu7Xhu5Dhuqbhu5BK4bu14bqgQUHhu7XDilLhu7XGr8OaxrDhu7Xhu6hMSeG7kOG7tUvhurLhu5BL4bu1w5XDieG7pOG7teG6vExI4buQ4bu14bq8w4Lhu5Dhu7XDleG6ssOU4bu14bu4TMOMw4rhu7XDikvhu6o94buK4buQ4bu14buoS+G6sOG7kEvhu7Xhu6jFqOG6sOG7tSPhu7Thu7XDlSThu7Xhu7hM4bu14bukS+G6tMOU4bu14bu54bu54bu1w4pS4bu1xq/DmuG7teG7jkzhu5BL4bu14bq+4buS4bqw4buQS+G7teG7qEvhu6rhu6LDiuG7tcOKS+G7tuG6sOG7teG6vMOM4buQS+G7teG7uOG6suG7teG7ueG7teG6vMOM4buQS+G7teG7uEzDjOG7kOG7teG7qFjhu7Xhu5BLROG7kOG7teG7sTPDjOG7kEvhu7Xhu7hMw4zhu5Dhu7U24bqw4bu14buOS+G7kuG6sOG7teG6s+G6ssOU4bu1auG7nuG7kErhu63hu6nhu7VtM8SRNeG7tcOK4bq2w4rhu7VL4buqPcOM4buQxrDhu7Xhu6hLT+G7tSPhuqTGsOG7teG7qEvhurLhu5BL4bu14bukS+G7ouG7teG7jkzhu4rDlOG7teG7qMWo4bqw4bu14bu54bup4bu54bu54bqi4bu1w4pS4bu1xq/Dmsaw4bu1w4rhu5jhu7VBw4HEguG7tcOKUuG7tcavw5rhu7Xhu7hM4bu14bukS+G6tMOU4bu14bq8T+G7tSPhu7Thu7Xhu6RL4bq04buo4bu1w4Dhu7lB4bup4bu54bqg4bu34bup4bu34bu34bu34bu14buA4bue4buQSuG7qeG7tWvDmuG7tWJL4buS4bqw4bu1S+G7lsOK4bu14bu44bqy4bu1NOG7nOG7kErhu7Xhu5BKS8OM4bu14buoS+G6sOG7kEvhu7Xhu6jFqOG6sOG7teG7kOG6puG7kErhu7XDlVhV4buQSuG7teG7kErhu6o9SOG7kOG7teG7qOG7tOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7tcav4bu04bu14bq+4buu4buQSuG7teG7kErhu6rhu57hu5Dhu7Xhu6RL4buY4buQSuG7tSPhurTGsOG7teG7qEtMSeG7qOG7teG6vE/hu7XhurxZw4rhu7Uj4bq04bu14buo4bq0TOG7tUHDgeG7tcOKUuG7tcavw5rhu7Xhu7Hhu7hTTOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu6hLTEnhu6jhu7XhurxP4bu1SuG7nsOU4bun4bu1QeG6ruG7tcOU4bq2PeG7tcah4bum4buq4bqw4buQSuG7teG7qEtYVOG7kErhu7Xhu6bhu6o9xanhu7XhuqLhu7XDlOG6tj3hu7U0bC1rw4rhurDhu5Dhu5Dhu4bFqMWp4bu14bu54bu1w5ThurY94bu1xqHhu6bhu6rhurDhu5BK4bu14buo4bqm4buQSuG7tcav4bq24buQSuG7teG7qMWo4buqPcON4buQ4bu1S07hu5BL4butxrDhu7Xhu6RL4bq24buo4bu1S0zDjOG7kOG7teG7uEzhu7Xhu6RL4bq0w5Thu7Xhu7jhurLhu7Uj4bu04bu14bukS+G6tOG7qOG7teG7uFNM4bu14buoUOG7kErhu7XGr+G7ouG7teG7qEzDjeG7kOG7tUHhuq7hu6nhu7fhu7fhu7fhu6nhu7fhu7fhu7fhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bup4bu1NOG7rsOK4bu1xKnhu6rDguG7kOG7tcOVJOG7teG7qEtP4bu14buoxahYVOG7kErhu7Xhu6jDk+G7kEvhu7VsS+G6sOG7kEvhu7XhurPhu5jhurDhu7Xhu45M4buKw5Thu7Xhu6jFqOG6sOG7teG6oMSC4bu54bu14bu44buuxrDhu7Uj4bu04bu1w5Uk4bu14bu4TOG7teG7pEvhurTDlOG7teG6oEHhu7nhu7Xhu7jhu67hu7Xhu7hTTOG7tcav4bui4bu14buoTMON4buQ4bu14bu54bupxILDgOG6rsaww4Phu7Xhu6jFqEzDjOG7quG7teG7gOG7nuG7kErGsOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7gOG7mOG7teG7pEvhurThu6jhu7VL4bqy4buQS+G7tcOKS03hu5BL4bu14bu54bup4bqgxILhuqDGsOG6ouG7teG7qMWoTMOM4buq4bu14buA4bue4buQSsaw4bu14buoxahP4bu1Skzhurbhu7VL4bqy4buQSuG7tUvhu5jhurDhu7Xhu6hPw4pL4bu14buoS+G7qsaw4bu14buoTEjhu6rhu7VLVj3hu7VB4bqiw4DGsOG7ueG7teG7qMWoTMOM4buq4bu14buA4bue4buQSuG7qeG7tTThurbDiuG7tcOVUUzhu7Xhu7hM4bu14bukS+G6tMOU4bu1w4pLVuG7tT1J4buq4bu1w5XhurLhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7Xhu45L4buc4buQSuG7tcOK4buY4bu1SkzEkD3hu7Xhu6RL4buC4buk4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErFqeG7tUvhu5LhurThu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu1S+G6suG7kEvhu7Xhu5BKS8ON4bu14buOS+G7nOG7kErhu7Xhu4Dhu7Dhu5BK4bu14buAT+G6sOG7teG7gEzhu4rDlOG7tUpLTOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7tUpMxJA94bu14bukS+G7guG7pMWp4bu1w4rhu5Thu5Dhu7XGr+G7tOG7teG6vuG7ruG7kErhu7Xhu5BKWFRM4bu1S+G6suG7kEvhu7Xhu5BKS8ON4bu14buOS+G7nOG7kErhu7XDiuG7mOG7tcOKS1nhu5BK4bu1w4pLw5Phu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43FqeG7tUvhurLhu5BL4bu14buQSkvDjeG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu14buAw4LDlOG7teG6vMOC4buS4bu14buATMON4buq4bu14buOTMOM4buQ4bu14bu4w43hu7Xhu5BLROG7kOG7tcOV4buyw4rhu7Xhu7Hhu5BLROG7kOG7tcOV4buyw4rhu7XDiktY4bqw4bu14buART3hu7Xhu4BW4bu14buoS+G7huG7kuG7teG7puG7qj3hu7Xhu4BP4buQS+G7reG7qeG7qeG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24bq/4buQSuG7tTPhu6xM4bu14bqz4bue4buQSuG7tWxLVj3GsOG7tWzFqFjDmuG7kErhu7Xhu4lL4buU4buQSuG7tcSp4buqw4Lhu5Dhu7XDlSThu7XhurPEkeG7mzVsxJHhu7Xhu7Frw5rhu7Xhu5vhu7Xhu6hJ4but4bu1w4pL4buS4bu14bq8TEnhu6jhu6fhu7U24buK4bu1SuG7mOG7pOG7teG7pEtF4buQ4bu14buQROG7kErhu7XDiuG6sOG7kuG7tUtMw4zhu6rhu7Xhu6bhu6rDguG7tcOKVuG6sOG7tcOK4buc4buQSuG7teG7qOG6tsOK4bu14bum4buqw4Lhu5Dhu7XDlSThu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OK4bu14bu4w43hu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7U9xrDhu7Xhur5YVcOK4bu14buQSuG7kuG6skzhu7XDiuG7nOG7kErhu7XDlcOJ4bukxrDhu7XGr8Oa4bu14buoTEnhu6Thu7Xhu6jhu67DiuG7teG7qOG6puG7kErhu7XDilhU4buQSuG7teG7qMOJ4buk4bu1S+G7qsSQ4buQ4bu14bu44bqy4bu14buo4buqPUjhu5Dhu7Xhu6jFqOG7qj3DjeG7kMaw4bu14bukS1Dhu7XhurxMSeG7kOG7tWPhu6rDieG7qOG7tWJL4bq2w5Thu7XhurzDjOG7kEvGsOG7tcOKS+G7tuG6sOG7teG6vMOM4buQS8Wp4bu1Y+G7qsOJ4buo4bu1NVhVw4rhu7Xhu7jhurLhu7XDiuG6tsOK4bu14bu44bqm4buQ4bu14bq8w4Lhu5Dhu7XDlFNM4bu14bum4buqPeG7teG7gE/hu5BL4bu14bu4w43hu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7U9xrDhu7Xhur5YVcOK4bu1w4pL4buS4bu1w4rhurbDiuG7teG7qFDhu7XDiktZw4rGsOG7tcOK4bq24bu14buQS0Thu5Dhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7Xhu6jFqEjhu5Dhu7Xhu4BP4bqw4bu14bq84bqy4buQ4bu14buo4buS4bqy4buQ4bu14buow5Phu5BLxanhu7Xhu5BE4buQSuG7tcOK4bqw4buS4bu14bu44bqwTOG7teG7qMWo4buU4bu1w4pW4bqw4bu1w4rhurbDiuG7teG7qFDhu7XDiktZw4rhu7Uj4bqk4bu1S+G7oEzhu7Xhu5BKS8ON4bu14buQSktMw4zhu6TGsOG7tcOKVuG6sOG7teG7kEpYVEzhu7Xhur5E4buQ4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu1SkzhurbDlOG7tcav4bq24buo4bu1w4rhu5zhu5BK4bu14buo4bq2w4rhu7Xhu45L4bq2w5TGsOG7tcOKS+G7tuG6sOG7teG6vMOM4buQS8aw4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7XDilbhurDhu7XDiuG6tsOK4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7tT3hu7Xhu6hJ4bu14buoWOG7teG7kEtE4buQ4bup4bu1M0jhu5Dhu7XDiuG6tOG7kEvhu7Xhu4Dhu5jGsOG7teG7qExJ4buQ4bu1S+G6suG7kEvhu7Xhu45Mw4zhu5Dhu7Xhu6jhu5LhurLhu5DGsOG7teG7kEThu5BK4bu1w4rhurDhu5Lhu7Xhu5Dhuqbhu5BK4bu1w5Xhu7LDisaw4bu1w4pLxJDhu6jhu7XDlVhV4buQSuG7teG7qEvhurDhu5BLxrDhu7Xhu45M4buKw5Thu7Xhu6jFqOG6sOG7teG7uOG6suG7teG7jkxI4buQ4bu14bum4buqPUnhu6jhu7Xhu6hL4buyw4rhu7Xhu6hLTOG7tcOKS0nhu7Xhu6jhurJM4bu1I+G7tOG7tcOVJOG7teG7uEzhu7Xhu6RL4bq0w5TGsOG7tSPhu7Thu7XDlSThu7Xhu5BKS0xIw5TGsOG7teG7jk/hu6Thu7Xhu6hLVEzhu7XDiuG6tsOK4bu14buoxahYVOG7kErhu7VLVeG7pOG7teG7uEzhu7Xhu6RL4bq0w5Thu7Xhu5BL4bqow5Thu7XhurzDguG7kuG7teG7gMOCw5Thu7Xhu6jFqMOJ4buo4bu14buo4buyxrDhu7Xhu44m4bu1w4pYUuG7kErhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu45L4bq2w5TGsOG7tcOKS+G7tuG6sOG7teG6vMOM4buQS8aw4bu14bq8w4Lhu5Lhu7Xhu7jDjOG7teG7puG7qj3DjeG7kMaw4bu1w5VVTOG7tU3Dikvhu7XDiktN4buQS+G7teG7gOG6tuG7kErGsOG7tUtV4buk4bu14bukS+G6tuG7pOG7tcOKVuG6sOG7tcOKUuG7tcavw5rhu7U94bu14buoScaw4bu14buQSlhUTOG7tUvhurLhu5BL4bu14buQSkvDjeG7tT3GsOG7teG6vlhVw4rhu7Xhu7jhurLhu7Xhu5BKWFRM4bu14bq+ROG7kOG7qeG7tWxL4buc4buQSuG7teG6vOG6tuG7kuG7tcOK4buc4buQSuG7teG7jkvhurBM4bu14buoxahI4buQ4bu1w4rhurbDiuG7teG7pEtYUuG7kErhu7Xhu6hMw4zhu5Dhu7Xhu6hL4buc4buQSuG7teG7qEzhu5Dhu7Xhu4DhurRM4bu1w4pL4buw4buQSuG7teG7uMON4bu1w4rhurbDiuG7tcOKUuG7tcavw5rhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kEpLw43hu7U9xrDhu7Xhur5YVcOK4bu14buQSuG7kuG6skzhu7XDiuG7nOG7kErhu7XDlcOJ4buk4bu1w4rhu5jhu7Xhu7hM4bu14bukS+G6tMOU4bu14bukS+G6tuG7pOG7tcOV4buqw4nhu6jhu7Xhu7jDjeG7tT3hu7Xhu6hJxrDhu7Xhu6hN4buQS+G7tcOKS8SQ4buoxrDhu7XDlFnDiuG7teG7gOG7oOG7teG7uEzhu7Xhu6RL4bq0w5TGsOG7tUtO4buQS+G7teG7qEtZw4rhu7Uj4bu04bu14bukS+G6tOG7qOG7teG7gOG7iuG7teG7kEtE4buQ4bu14bq+ROG7kOG7teG6vExJ4buo4bu14buQS+G6qMOU4bu14buo4bqm4buQSuG7teG7qE3hu5BL4bu1xajhuqbhu5Dhu7Xhu4Dhu4bhu7Xhu7jhurLhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7teG7kErDneG6sOG7teG7qOG6tkzhu7Xhu6RL4bq0w5Thu6nhu7XGoUQ94bu14bq+4buy4buQSuG7tcOKUuG7tcavw5rhu7Xhur7hu7bhu7XDlUzDjOG7qsaw4bu1w4rDieG7pOG7teG7kEvDieG7qOG7teG7qEvhu5zhu5BK4bu14buoTOG7kOG7teG7uOG6suG7teG7qEvhu7LDiuG7tUtMw4zhu5Dhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhurzhu6LGsOG7teG7gOG6puG7kErhu7Xhu6jDgkzhu7XDiuG6tsOK4bu14buoS+G7nOG7kErhu7Xhu6hM4buQxrDhu7Xhur7hu7bhu7XDlUzDjOG7quG7tcOK4buY4bu1w5VMSOG7kOG7teG7puG7quG6sOG7kOG7teG7gEnhu5Dhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7tUvhurLhu5BL4bu14buQSkvDjeG7tT3GsOG7teG6vlhVw4rhu7Xhu5BK4buS4bqyTOG7tcOK4buc4buQSuG7tcOVw4nhu6Thu7Xhu6hL4buG4buS4bu14bum4buqPeG7teG7gE/hu5BL4bu1S0zDjOG7kOG7tUvhurLhu5BL4bu1w5VI4buQ4bu1w4pQ4buQSuG7teG7qEvhu5zhu5BK4bu14buoTOG7kOG7teG7gEzDjOG7kOG7teG7qOG7tOG7tcOKVuG6sOG7tWvDmuG7teG7m+G7teG7qEnhu6nhu7VsS1hU4buQSuG7tSPhu6o9SOG7kOG7teG7qMWo4bqw4buS4bu14buAUEzhu7Xhu6hL4buc4buQSuG7teG7qEzhu5Dhu7VKTOG7tuG6sOG7tWvDmuG7teG7m+G7teG7qEnhu7Xhu7jhurLhu7VtM8SRNeG7tcOKxJDhu6Thu7VL4buqPcOM4buQ4bu14bu44bqy4bu1w4rhurbDiuG7tcavw5rGsOG7teG7kErhurLhu5BL4bu1w4rhu5jhu7XDlUxI4buQ4bu14bum4buq4bqw4buQ4bu14buQS+G6qMOU4bu14buQ4bqsw5Thu7Xhurzhuqzhu6jhu7Xhu45P4buk4bu14buoS1RMxrDhu7Xhu6RL4buiTOG7tUtV4buk4bu14buQSuG6puG7kOG7tcOKS+G6quG7kMaw4bu1I+G7tOG7tcOVJOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu7hM4bu14bukS+G6tMOUxrDhu7Xhu6hL4bq24buS4bu1SsOZ4bu1w4rhurbDiuG7teG7jkvhu5jhu7Xhu45L4bqm4buQxrDhu7Xhu7hYU+G7kErhu7XDlOG6rMOK4bu1w4pW4bqw4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukOuG7quG7qEvhu5LFqOG7s3Yz4bqyTOG7teG7uOG6suG7tcOC4buQS+G7p+G7tWzhu5zhu7XhurPhurLhu68v4bukdg==

Bài Và Ảnh: Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]