(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Chi cục Quản lý thị trường để nghe báo cáo về việc chấp hành các qui định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) từ năm 2016 đến nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG7oOG6s+G7m3vhu6Hhu6NwxKnhu4F7w6zhu4Phur3hu4l74buh4bujNSp7w6zhu4Phur3hu4l74bufajbhu6Eqe+G7scWpe+G7i+G7r3vhu6nhu4N74bub4buHOOG7iXs1xKl74buhajfEqXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74bub4buH4bq14buJLC/hu4dbLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu4bhuqs14bqtPi574bqm4buH4buD4bq5cHtdNC0wKnvhuqQ1xKl74bua4buHNuG7m3vhuqfhu4fDqXvhu4bhuqjEqOG6rHvhu6FoxKnhu4d74bqpYXvhu4s34buJe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6nhu5Phu4N74bqm4buH4buDe+G6p3Phuqd74buccDnEqXvhu4vhu6974buh4buHZ3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G6qeG6vXvEqeG7geG7h+G6q3vhuqU2anvhuqc2anvhu6nhurl74bup4buD4bq74bqne+G6p+G7h+G6seG7m3vhu4c3xKnhu4d74bqnNuG6p3vhu51w4buDe+G6qWfEqeG7h3vhu5vhu4c24bube+G7i3DhurPhu6F74bup4bq5e+G7scWpe+G7i+G7r3vhu6nhu4N74bub4buHOOG7iXvhu4c3xKnhu4d74bqn4buH4buFxKnhu4d74buh4bujasSp4buBe+G7i2nEqeG7h3vhu6nhu6fhuqd7NcSpe+G7oWo3xKl74buh4buH4bun4bqne+G7m+G7h+G6teG7iXs6w73hu6Dhu6Dhu5o7e+G7oeG7pXvEqcOh4buJe119WzF74bqpw6nEqXvEqTXhu60mLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Lizhu4Phu4nhu4F74buf4buj4bqn4bu0Pi8v4buDJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkvxKnhuqvhu6vhu58vWzNdXS8gM+G6rV1bMTAiIn3hu6FdXTIy4buLMCbDreG7m+G7gT57Ly574bqo4buNxKnhu4F74bqn4buH4buFe+G7oOG7o+G6t8Spe+G7nHA1xKnhu4F74bqoOcSp4buBKnvhuqbhu4d0e8Sp4buH4buD4bq74buJe1Thu6174bqlNcSpe8OM4buD4bq94buJe+G7oeG7ozV74bugaMSp4buHe3Thu60qe+G7oOG7o8O64buXxKnhu4F74bqkNcSpe+G7muG7hzbhu5t74bqn4buHw6l74buG4bqoxKjhuqx74buhaMSp4buHKnvhu5vhu4c24buhe+G6peG7g+G6vXB7w6zDqeG7oXvhu4tw4bqzxKl74bqlcMO14buDe+G7izfhu4l74bup4buD4bq74bqnJnss4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqo4buNxKnhu4F74bqn4buH4buFe+G7oOG7o+G6t8Spe+G7nHA1xKnhu4F74bqoOcSp4buBKntU4bute+G7qeG7g2XEqXvhuqQ1xKl74bug4buHw7rhu5nEqeG7gXvhu6lzKnvhuqbhu4d0e8Sp4buH4buD4bq74buJe1Thu6174bqlNcSpe8OM4buD4bq94buJe+G7oeG7ozV74bugaMSp4buHe3Thu60qe+G7oOG7o8O64buXxKnhu4F74bqkNcSpe+G7muG7hzbhu5t74bqn4buHw6l74buG4bqoxKjhuqx74buhaMSp4buHKnvhuqfhu4d0e+G7oeG7o2Z74bqlcMO14buDe+G7izfhu4l74bup4buD4bq74bqnJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu6Dhu6NqxKnhu4F7XXvEqcOh4buJe119WzEqe119WzJ74bupN3swe+G7oeG7hzbEqeG7gXvhuqnhurdwe8Spw6Hhu4l7XX1bMyp74buL4bun4bqne+G7i8O64buVxKnhu4F74budcDnEqXvhu4vhu6974buh4buHZ3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G7oWjEqeG7h3vhuqlhe+G7ocOhxKnhu4F74bqnw7rhu5nEqeG7gXvhu5vhu4fDsuG7g3vhu4fhu5Xhu5t74bup4buT4buDe+G6pzbhuqd74buf4buXKnvEqeG7gTfEqeG7h3vhuqfhu4fDueG6p3vEqcOhxKnhu4F74bupN3vhuqlnNXvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G6qeG6teG7rXvhu4k4xKnhu4d74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G7m+G7h8O1e+G6peG7g8OpxKkqe+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpKnvhu4Hhu4M2anvhuq1z4bqne+G7m+G7hzbhu5t74buLcOG6s+G7oXvhu6nhurl7w73hu6Dhu6Dhu5ole+G6qeG7jcSp4buBe+G7oeG7h+G7meG7g3vhu6HDocSp4buBe+G6p8O64buZxKnhu4F7w6zhu4Phur3hu4l74buh4bujNSp7w6zhu4Phur3hu4l74bufajbhu6F74bupN3vhu7HFqXvhu4vhu6974bqnNuG6p3vhu6nhu4N74bub4buHOOG7iSZ74buK4bun4bqne+G7i8O64buVxKnhu4F74budcDnEqXvhu4vhu6974buh4buHZ3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G6qWF74buxxal74buL4buve1smMzQge+G7qXMle+G7scWpe+G7m+G7hzjhu6F74buh4bujZcSpezMqMXvhu6F4e+G6qeG7jcSp4buBJXvhu6Fn4bqn4buHe+G7oeG7h3B7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7ieG6o+G7oXvhu4c3xKnhu4F74buh4buDZXB74bqtcsSp4buBKnvhu6PDuuG7lXAqe+G6peG7gzUqe8Spw7rhu5Phuqd74buB4buDOeG7g3vDrOG7hzbhu6HigKZ7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G6pTlqe+G6qTnhu4l7w73hu6Dhu6Dhu5ome+G7oHDhu617xKnhu4fhu4NlxKkqe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu6Hhu6M4xKnhu4F74bup4buDe+G7m+G7hzjhu4l74bup4bq5e+G7qeG6u3vhu5/hu4PEqeG7h3vDveG7oOG7oOG7mnvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7oWjEqeG7h3vhu6nDosSpe+G6qTXEqeG7gXvhuqdsxKl74bqt4buDw6rEqXvhu6M1e+G7qeG7k+G7g3vhuqc24bqne+G7oeG7h3R74bqpajjEqXvhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvEqeG7gTfhu6174bqnN8Sp4buBe+G7oeG7g8Sp4buHe+G7qeG7gyp74bub4buHw7nhuqd74buhOOG7m+KApiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu5rhu4c24buhe+G6peG7g+G6vXB7w6zDqeG7oXvhu4tw4bqzxKl74bqlcMO14buDe+G7izfhu4l74bup4buD4bq74bqnKnvhuqnhu43EqeG7gXvhuqfhu4fhu4V74bug4buj4bq3xKl74buccDXEqeG7gXvhuqg5xKnhu4Eqe+G6puG7h3R7xKnhu4fhu4Phurvhu4l7VOG7rXvhuqU1xKl7w4zhu4Phur3hu4l74buh4bujNXvhu6BoxKnhu4d7dOG7rSp74bug4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqQ1xKl74bua4buHNuG7m3vhuqfhu4fDqXvhu4bhuqjEqOG6rHvhu6FoxKnhu4d74bqn4buHaHvhu6NvJHvhuqbDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd7w6zhu4Phur3hu4l74buh4bujNSp74bub4buHNuG7oXvhu4fhu4PhurvEqXvhu6k3e+G7scWpe+G7i+G7r3vhu6nhu4N74bub4buHOOG7iXvDveG7oOG7oOG7mnvhuqfhu4fDujV74bufNuG7oXvhu6nhu5Phu4N74buhZsSp4buHe+G7h2bEqeG7h3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buhw6kqe+G6p+G7h8O6NXvhu6E4anvhu5/DueG6p3vhu6PDocSpe+G6qeG6qyZ74bqsanvhu6nhurPhu60qe+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvhuqnhurl7xKnhu4Hhu4dne+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu6Hhu4fhu5nhu4N74buB4buDNcSpe+G7oeG7k+G7gyp74bqm4buH4buDe+G6p3Phuqd74buccDnEqXvhu4vhu6974buh4buHZ3vhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G7oeG7g8Op4bube+G7oXPhuqd74bqpw7Xhu4N74buJ4buT4buDe8Sp4buP4buDe+G6rXDEqeG7gSp74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu5vhu4c24bube+G7nXA2xKl74buh4buj4buD4bq74buhKnvhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu5vhu4c24bube+G7i3DhurPhu6F74bup4bq5e8O94bug4bug4buae+G7oeG7h+G6q2p74buHw7rhu5PEqeG7gXvhu6Hhu4fhu4PDqeG7oXvhu6Hhu4fhu6fhuqcqe+G7h+G7g+G6u3B74budcDkle+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhuqfhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7oeG7o2bEqeG7h3vhu4c3xKnhu4d74bqp4buPxKnhu4F74bqnc3vhu6Hhu4fhur0qe+G7m+G7h+G6r8Spe+G6p8OzxKnhu4F74buh4bujNuG6p+G7h3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu6Nve+G7ozfEqeG7gSp7xKnhu4fhurHhu6F74buLN3vhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G6p3Q1e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqpw7nEqeG7gXvhuqnhurdwJXvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74bqlOcSpe+G6qeG7jXvhuqc5xKnhu4d74bqlNmp74bup4bq5e8O94bug4bug4buae+G7gcOgxKl74bup4buT4buDe+G7oeG7ozbhuqfhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bqndDV74bqnNuG6p3vEqeG7gTfEqeG7hyp74bqnNuG6p3vhuqfhurHhu5sle+G7ocOhxKnhu4F74bqnw7rhu5nEqeG7gXvhu6Hhu4PDqeG7m3vEqeG7h+G6s8Spe+G7oeG7g8Spe+G6pTZqKnvhu6HDsnvhu4Hhu4M24bqne+G7qeG7g3vhu5vhu4c44buJe+G7qeG6uXvDveG7oOG7oOG7miV74buh4buHw7rhu5nEqeG7gXvhu7Fw4butZcSpe+G6p8OzxKnhu4F74bqlw7J7w6zDqeG7oXvhu51wOXvhu7HFqXvhu4vhu6974bup4buDe+G7m+G7hzjhu4l74bup4bq5e8O94bug4bug4buae+G7oeG7o2XEqXvhuqc24bqne+G7m+G7h8O64buRxKnhu4F74buh4buD4bq7xKl74buh4buHw7PEqeG7gXvhu6Hhu4PEqXvhuqk44buDe+G6p+G7h3HEqeG7gSZ74buccDXEqXvhu6Hhuq/hu4l74bql4buN4buDe+G6rcO6xqHEqeG7gSp74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6qeG7j+G7g3vEqeG7gXV74bqnNsSpe+G6peG7jyp7xKnhu4fhuq/EqXvhu6nhu4NlxKl74bqna3vhuql0e8Spw6HEqeG7gXvhu4vhu6fhuqcqe+G7m+G7h+G6teG7iXvhuqfhu4fhurHhu6F74bqpOGp74bqpw7nhuqd74bqp4bq9e+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu6HDsuG7oXvhuqfhu4fDueG6p3vEqcOhxKnhu4Eqe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G7qXN74buh4bujasSp4buBe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vDrOG7g+G6veG7iXvhu6Hhu6M1KnvDrOG7g+G6veG7iXvhu59qNuG7oXvhuqU5anvhuqk54buJe8O94bug4bug4buaJiwv4bubLg==

Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]