(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29 - 5, UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 10 hộ gia đình tại thôn Cao Thắng 4, xã Nguyên Bình trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành nhằm thực hiện Dự án Trung tâm Dịch vụ thương mại và Sản xuất hàng tiêu dùng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXEqX1hVFnhur7FqeG7rFnhu6bhur7hu4nFqOG7iuG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vuG7ljEhWeG7pOG6vuG7luG7plLhur574bumfeG6vuG7piTFqOG6vuG7msOVe+G6vjc6xajhur7hu4bhu4Dhur7hu6Yl4bq+xqDhu45Z4bq+OUzhur7DteG7pH1hUVnhur7hurnhu6hZ4bumxJAv4bum4buGRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSp4buc4buKxqDDikXhur7hu6fhu4hZ4buk4bq+4buCw4zhur4t4bq+R+G6qOG6vsaw4bq5w7Xhur3hur7hu6Z9YVRZ4bq+xanhu6xZ4bum4bq+4buJxajhu4rhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhur7hu5YxIVnhu6Thur7hu5bhu6ZS4bq+e+G7pn3hur7hu6Ykxajhur7hu5rDlXvhur7hu5o9xajhur43OsWo4bq+4buG4buA4bq+4bumJeG6vuG7pMWo4buK4bq+4bua4buoWeG7puG6vntKxajhur574bumI1nhur7hurvhu4rDneG6vsWp4bumTlnhu6Thur5G4bqo4bq+OUzhur7DteG7pH1hUVnhur7hurnhu6hZ4bum4bq+ezxRWeG6vuG7lj/hur4+LuG6vuG7luG7iOG7luG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhur4o4bum4buIKOG6vld94buQe+G6vuG7psWoVFnhur7hu6bEqFnhu6bhur5Z4bumT1jhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur7hur004bq+4buIWeG6vsWpPH1Z4buk4bq+e+G7jljhur7hur3hu6rhu5bhu6bhur43IuG6vnvhu6YxP1nhu6Thur5YSsWo4bq+N8So4bq+4bunS1nhur45fcOVe+G6vuG7psSoWeG7pOG6vnvFqFF94bq+xqBdWeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4bDjeG7guG7gi9Gw43GoOG7guG7hkfhu4RI4buCSXtG4buGSMOMV+G7huG6quG7rijhu6TDiuG6vi9F4bq+4buNNOG7luG6vlcxLFnhu6Thur7hu5YxIVnhu6Thur7hu5bhu6ZS4bq+4bukxahLxajhur4o4bum4buyWeG7pOG6vjfhu5B74bq+ezxRWeG6vuG7msOVe+G6vns8w51Z4buk4bq+KX1h4bq+4bumw51K4buW4bum4bq+xqA04bq+4buIWeG6quG6vsSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw6oxLOG7luG6vuG7lMWoUnvhuqjhur7hur004bq+4buIWeG6vsWpPH1Z4buk4bq+e+G7jljhur7hur3hu6rhu5bhu6bhur43IuG6vnvhu6YxP1nhu6Thur5YSsWo4bq+N8So4bq+4bunS1nhur45fcOVe+G6vuG7psSoWeG7pOG6vnvFqFF94bq+xqBdWeG7pOG6vuG7liDhu4rhur7hursjWeG7pOG6vnth4bq+4bq9xanDgsSp4bq+4buaMSzhu5bhur7GsOG6ucO14bq94bq+e+G7sFnhu6bhur7hu5bhu6bDlSjhur574bumfeG7kFnhur7hu5bhu6Yg4bq+ezwxP1nhu6Thuqjhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5rFqFVY4bq+4buaw5R94bq+ezHhur57SsWo4bq+N01Z4bq+4buUS1nhur4+PeG6vuG7hMOM4buE4buAL8aw4bq5w7Xhur3hur4t4bq+4bq94buP4bq9w7Xhur5Z4bukxKhh4bq+4buCw4wtSS3hu4Lhu4Dhu4bhu4Dhur43OsWo4bq+eypZ4buk4bq+xqDFqFRZ4bq+e8av4buW4bum4bq+S1nhu6bhur7hu6YxLlnhu6Thur7hu6TDlFnhur7hu4DhuqjDjOG6vuG7puG7iuG6qOG6vuG7luG7suG6vuG7guG7huG6vuG7piXhur7hu5Thu6rhur5LWeG7puG6vuG7pjEuWeG7pOG6vuG7msOVe+G6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7p+G7in3hur7hu5rhu7Lhuqjhur7GsOG6ucO14bq94bq+4bumfWFUWeG6vsWp4busWeG7puG6vuG7icWo4buK4bq+4buaTOG6vuG7luG7piDhur7hu5olWeG7pOG6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vjc6xajhur7hu5bhu6Yg4bq+4buaw5R94bq+ezHhuqjhur7GsOG6ucO14bq94bq+OUzhur7DteG7pH1hUVnhur7hurnhu6hZ4bum4bq+ezzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+4buW4buI4buW4bq+4buUMTrhu5bhur57POG7qFnhu6bhur57NOG6vnvhu6Yg4bq+eyLhu5bhur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur7hu4nDuuG7j+G6ueG6rOG6vuG7miRZ4buk4bq+e+G7pjvFqOG6qOG6vuG7luG7piDhur7hu5olWeG7pOG6vnvhu6bhu7jhu4rhur574bumfeG7kFnhur7hu5Qkxajhur574bumMTtZ4buk4bq+4buW4bumw53hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6Yl4bq+xqDhu45Z4bq+4buaVeG6vuG7lMSoWeG6vuG7pMWo4buKw53hur5Yw5N74bq+4buUT1nhu6ThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw7l94buK4bq+WeG7psWoU33hur574bumIOG6vnsi4buW4bq+e+G7puG7nMOd4bq+KX1h4bq+4bua4buqWeG7puG6qOG6vuG7mlJZ4bq+WeG7imHhuqjhur7hu5bhu7RZ4bq+4buG4buA4bq+4bumJeG6vuG7luG7pjHhu4rhur5Z4bum4buQWeG6vlbFqFnhu6bhur4o4bumxq/hur7hu5Qkxajhur574bumMTtZ4buk4bqo4bq+4bumJuG6vns8LOG6vuG7lMSoWeG6vuG7pMWo4buKw53hur5Yw5N74bq+4buUT1nhu6Thur7GoF3hur7hu6Ylxajhur7hu5okWeG7pOG6vuG7lCTFqOG6vnvhu6YxO1nhu6Thur7hu5pM4bq+e+G7piNZ4buk4bq+4buU4buIw53hur7hu5bhu6bFqOG6vns8S+G6vlnhu6bFqFN94bq+V8OUWeG6vjfEqOG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vlnhu6bFqFN94bq+4bumJcWo4bq+WeG7pOG7puG7quG6vuG7mj3FqOG6vnvhu6bDnUrFqOG6qOG6vjfhu5BZ4bq+4buaJVnhu6Thur5Z4bumMVnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6Yl4bq+N+G7mFnhur5WxahRWeG6vil9YVJ74bq+VuG7piNZ4buk4bq+WeG7puG7kFnhur5WxahZ4bum4bq+KOG7psav4bq+4buaVeG6vuG7lMSoWeG6vuG7pMWo4buKw53hur5Yw5N74bq+4buUT1nhu6Thur5YxKjhur5hUX3hur7hu5bDlH3hur7hu5bhu6Yg4bq+4buaw5R94bq+ezHhur4o4bumS8Wo4bq+e+G7puG7uOG7iuG6vnvhu6Z94buQWeG6vjc6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6Yl4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+Pjzhu5bhurDDii8v4buWxqBZ4bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7hsON4buC4buCL0bDjcag4buC4buGR+G7hEjhu4JJe+G7hElJw4xX4buA4bqq4buuKOG7pMOK4bq+L0XDteG7psSo4bq+4buaw5R94bq+ezHhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur4+4buKWeG6vlfDlSjhur5Yw5N74bq+4buUT1nhu6Thur4+4buKfeG6vlbhu6bFqOG6vsagxahUWeG6vnvGr+G7luG7puG6vuG7msOVe+G6vil9YeG6vuG7psOdSuG7luG7puG6vuG7mjEs4buW4bq+4bukxahLxajhur4o4bum4buyWeG7pOG6vljDk3vhur7hu5RPWeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu4/Dk+G7luG6vsagXeG6vuG7mkzhur7hu5oxLOG7luG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lsOVKOG6vuG7luG7psavWeG7puG6vil9YVNZ4bqo4bq+4buW4buI4buW4bq+4buU4buKWeG6vlnhu6TEqFnhu6bhur7hu5rDncSoWeG6vnvhu6ZV4bq+N+G7kFnhur7hu5olWeG7pOG6vlnhu6bFqFN94bq+V8OUWeG6vlnhu6YxWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7piXhur434buYWeG6vlbhu6YjWeG7pOG6vuG7luG7psOVKOG6vuG7psSoWeG7puG6qOG6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7muG7suG6vuG7mlXhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur7hu5bhu4jhu5bhur57POG7qFnhu6bhur57NOG6vnvhu6bhu5zDneG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhur7hu5Yg4buK4bq+KOG7puG7iCjhur5XfeG7kHvhuqjhur7GsOG6ucO14bq94bq+4bumfWFUWeG6vsWp4busWeG7puG6vuG7icWo4buK4bq+4buaTOG6vns8xahVWeG6vlbhu6bhu4rFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vnvhu6Yg4bq+eyLhu5bhur7hu5pV4bq+4buWMSFZ4buk4bq+4buW4bumUuG6vnvhu6Z94bq+4bumJMWo4bq+4buaw5V74bq+4buaPcWo4bq+NzrFqOG6vuG7huG7gOG6vuG7piXhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7muG7qFnhu6bhur57PFFZ4bqqxJAvKEU=

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]