(Baothanhhoa.vn) - Sáng nay 14/6, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động với 454/474 đại biểu tán thành (chiếm 91,16% tổng số đại biểu).
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG7nT9WT+G6quG7nljhu6DhuqpP4bueUOG7puG7nuG6qibhu54pT+G6qibhu57hu67hu6bhu6LhuqokP+G6vuG6quG7iz9LJuG6quG6p+G7hOG7puG7nuG6qirhu4Am4bqqT+G7suG6qsOSWOG7puG7ouG6si/hu55D4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7h+G7jOG6vsOT4bqo4bq04buf4buA4bum4bui4bqq4bum4bq+IOG6qkNFL+G6uMOD4bqqJuG7guG7oOG6qsOsMeG6quG7nuG7qj3huqom4bueKeG6qsSQw4Phuqrhu50/Vk/huqrhu55Y4bug4bqqw5JG4bqqTuG7oMagP+G6qiQ/IOG7mCbhuqom4bue4buu4bum4bui4bqqJD/hur7huqrDkz7huqrhu4Dhu6bhuqrhu4s/Sybhuqrhuqfhu4Thu6bhu57huqoq4buAJuG6qk/hu7LhuqrDkljhu6bhu6Lhuqpb4bu04bug4bqqRcOJRS9F4bq6ReG6qsOS4buC4bug4bqqTuG7oMagP+G6qibhu4Dhu6bhuqom4bue4buG4bum4bue4bqq4bqwT+G7nuG7oOG7mOG7pOG6qsOKQ8ODQ+G6uOG7ueG6qiZZ4bum4bui4bqqKlbhuqrDkuG7guG7oOG6qk7hu6DGoD/hurbEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7XhuqjDkybhu54/4bukTuG6quG7oOG6p+G7jOG7pibhu4wl4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqhd4bugw5Mm4bue4bqg4bqq4bq8QkI9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqpFw4nhuro9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8OT4bumxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0REREUvQ0LDicOTRELDikRCw4lEJkPDiUPEkMOZxJAtTuG7oOG7jD8kPyDhu4wmT+G6vuG7puG7nirhur4mT8Wow5PFqMSCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu50/Vk/huqrhu55Y4bug4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqom4bueKU/huqom4bue4buu4bum4bui4bqqJD/hur7huqrhu4s/Sybhuqrhuqfhu4Thu6bhu57huqoq4buAJuG6qk/hu7LhuqrDkljhu6bhu6Lhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqoRcOJ4bq64bqo4bqqL+G6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurTDrOG7mCbhuqokP+G7hOG6qk7hu6DGoD/huqokPyDhu5gm4bqqJuG7nuG7ruG7puG7ouG6qiQ/4bq+4bqq4buLP0sm4bqq4bqn4buE4bum4bue4bqqKuG7gCbhuqpP4buy4bqqw5JY4bum4bui4bqqJuG7guG7oOG6qsOsMeG6quG7nuG7qj3huqom4bueKeG6qsSQ4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6ElUeG7puG7nuG6qk7hu4Yg4bqq4bql4buAxajhuqpP4buAxajhuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6DhuqomJVHhu6bhu57Dg+G6qibhu6Dhu5g94bqqJuG7nj/Dg+G6qk/hu55T4bum4bue4bqqw5kw4bqqw5M+4bqqJuG7nuG7hMWo4bqq4buLP0sm4bqq4bqn4buE4bum4bue4bqqKuG7gCbhuqpP4buy4bqqw5JY4bum4bui4bqqJiUo4bu0T+G6qsOSxq/Dg+G6quG7oVnhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu54o4bqqw5ow4bqq4budP1ZP4bqq4bueWOG7oOG6quG6pTvhu6Dhuqrhu6lH4bum4bqq4bqnKOG7tuG7puG7ouG6quG7puG7nsSo4bum4bqq4buk4buC4bum4buew4PhuqrDkz7huqom4bue4buExajhuqrhu4s/SybhuqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqpbUuG6qiYlUOG6qk8u4bq+4bqq4bqn4buf4bqn4bqp4bqqw5nhu4bhuqrDmT5P4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqWyHhuqomJeG6vuG7puG7ouG6qibhu54/WE/huqrhuqfhu67hu6bhu6Lhuqrhur7hu6bhuqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqrDk+G7iOG7psOD4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu54pT+G6quG7pkfhu6bhu6LhuqrDmeG7huG6qsOZPk/huqrDmSjhu7jhu6bhu6LhuqrigJzhu6bhu6jhu6bhu6LhuqpPVibhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpO4bug4buW4bum4bqqPeG7nuG7gD3huqpbIeG6qiYl4bq+4bum4bui4oCd4bqqTuG7hMWo4bqqW+G7luG6quG6vuG7puG6quG7puG7oOG7puG7nuG6qiQ/Vk/huqrhu6Lhu6Dhur7Dg+G6qk7hu4TFqOG6qsOS4buE4buk4bqqJiVLJuG6qiY+w4Phuqrhur7hu6bhuqomxajhu4bhu6bhuqoiRuG6quG7nljhu6Dhuqpb4buG4bqqw5Io4bu4T+G6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nuG6qk8s4bqqJuG7nsag4bqqW+G7lOG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qlssw4PhuqokPyDhu5Thu6bhuqrhu57hu4Lhu6bDg+G6qiZZ4bqqT+G7nilPw4Phuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqomJcWo4bum4bui4bqqw5M+4bqqJuG7nuG7hMWo4bqq4buLP0smxILhuqrhuqnhu4gg4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqrDmeG7huG6qsOSw41P4bqqJuG7njvhuqpb4buG4bqqKj7huqrDmuG7nuG7gE/huqpO4bug4buWJuG6qk8u4bq+4bqq4bqn4buf4bqn4bqp4bqqKsWo4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqw5k+T+G6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6qsOa4bue4buAT+G6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhuqfhu67hu6bhu6Lhuqrhur7hu6bhuqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqrDk+G7iOG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu5vhu57hu4Lhu6Thuqpb4bugw4PhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqq4buexajhu4Im4bqqw5JY4bum4bui4bqqTy7hur7huqrhuqfhu5/huqfhuqnhuqomJSjhu7RP4bqq4bue4buYJuG6qj3hu57hu4Thu6Dhuqom4bue4buMxajhuqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqpPLuG6vuG6quG7iz9LJuG6quG6p+G7ruG7puG7ouG6quG6vuG7puG6quG7puG7nuG7iOG7puG6qsOT4buI4bum4bqqW+G7huG6qsOSKOG7uE/huqpPLOG6qibhu57GoOG6quG7nsav4bq+4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOTPuG6qibhu57hu4TFqOG6quG7iz9LJsOD4bqqw5JX4bum4bui4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qsOSKOG7uE/huqo94bue4buI4bum4bqqw5JS4bum4bue4bqqTkDhu6DhuqpP4buAT+G6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nuG6qk8u4bq+4bqqPeG7nuG7gD3huqrDmT9LJuG6qk/Gr+G6qsOZ4bug4buS4bum4bqqJD/hur7hu6bhuqrhurDhu6bhu54o4bqq4buLP0sm4bqq4bql4bug4buS4bum4bqqPeG7nuG7qOG7puG7ouG6quG7qeG7oOG7libhuqrEqeG6vuG7pMOD4bqq4buLP0sm4bqq4bqn4buE4bum4bue4bqqKuG7gCbhuqpO4bugxqDhu6bhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqxKnhur7hu6ThurbEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqpVuG7oOG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qlssw4PhuqokPyDhu5Thu6bhuqrhu57hu4Lhu6bhuqrDk8Wo4bqq4bqlWOG6qsOSWOG7oOG6quG6peG7oOG7kuG7puG6qj3hu57hu6jhu6bhu6LDg+G6quG6p+G7hOG7puG7nuG6qirhu4Am4bqqTuG7oMag4bum4bqqT+G7ni7huqomJVHDg+G6quG6p+G7n+G6p+G6qeG6qirhu5DhuqpP4bueU+G6qj3hu55W4bug4bqq4bue4bu4PeG6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6qsOa4bue4bug4bqqw5Io4bu4T+G6qiDhu5I/4bqqT0o/4bqqJuG7nuG6vuG7pOG6quG7ouG7oOG6vuG6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qiQ/IOG7mCbhuqpbLOG6qlvhu6Dhu5ZPxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oSUo4bu0T+G6qjDhuqrDmuG7oOG7mOG7puG6qsOS4buU4bqq4bum4bui4bueUuG6qk5Z4bqqKj/hu6bhu6LhuqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqrhuqfhu5/huqfhuqnhuqrDkijhu7hP4bqqW+G7hsWo4bqqJiUs4bqqKkDhuqpP4buy4bqqJD/hur7hu6bDg+G6qiZZ4bqqT+G7nilPw4PhuqpP4buew53huqpA4bqqTy7hur7huqpP4buA4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqw5LGoOG6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6quG7pFgm4bqqKlbhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqpbLOG6qsOa4bue4buAT+G6qlvhu4bhuqrhu6bhu6JH4bum4bqqT+G7nsON4bumw4PhuqomJcSo4bum4bqq4buAPeG6qk/hu4BP4bqq4bue4buG4bum4bue4bqqW+G7oOG6qlvhu6Dhuqo94bue4buC4buk4bqqPeG7nuG7gD3huqrDmT9LJuG6qsOa4bue4buAT8OD4bqqKuG6vj/huqrDmuG7nuG7oOG6qk/hu4jhu6bhuqrhu6bhu55IT8OD4bqqcOG6peG7oeG7qeG7neG7h+G6qsOS4buU4bqq4bum4bui4bueUuG6quG7nT9WT+G6quG7nljhu6DhuqpP4buexajhuqpOWeG6qio/4bum4bui4bqqTyzhu6ThuqomPOG6quKAnMOSxqDhuqpP4bueVuG7puG7ouG6qsOa4bueLuG7puG7ouG6qk5Ww4Phuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6DhuqpPKT/huqpPxajhu6bhuqom4bug4bum4oCd4bqqw5LGoOG6qiXhu6zhuqol4buG4bum4bui4bqq4bue4buy4bum4bqqW+G7lOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqpb4bug4bqqW+G7huG6quG7pCxP4bqqw5JQT+G7nuG6qlvhu4bFqOG6qiYlLOG6qipA4bqqT+G7suG6qiQ/4bq+4bumw4PhuqomWeG6qk/hu54pT8OD4bqqT+G7nsOd4bqqQOG6qk8u4bq+4bqqT+G7gOG6quG7puG7nuG7iOG7puG6qlvhu4bhuqom4bueVuG7puG7ouG6quG7puG7nsSoJuG6qlvhu7Thu6Dhuqrhu6ZY4bug4bqqw5M/4bum4bui4bqqTy7hur7huqrDkuG7oOG7lD/huqrDmT9LJsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu4vhu6Dhu5Lhu6bhuqokP+G6vuG7puG6qsOS4buU4bqqIj/EqCbhuqpOWeG6qio/4bum4bui4bqqJD8g4buU4bum4bqq4bumWeG6qio64bum4bui4bqqW+G7hsWo4bqqJuG7hj/huqpO4bq+IOG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qsOZ4buA4bug4bqqW+G7huG6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqqJuG7oOG7luG7puG6qk7hur4g4bqqKuG7oOG7kj/huqrhu6bhu57DlcOD4bqqcOG6peG7oeG7qeG7neG7h+G6qibhu57EqCDhuqolSeG7puG7ouG6qsOSxqDhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqokPyDhu5Thu6bhuqrigJzhu6bhu6JH4bum4bqqT+G7nsON4bumw4Phuqpb4buu4bqq4bue4bug4buWP+G6quG7nsav4bq+4bqqJuG7hj/huqpO4bq+IOG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qsOZ4buA4bug4bqqW+G7huG6qk/hu4BP4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqom4bug4buW4bum4bqqTuG6viDhuqoq4bug4buSP+G6quG7puG7nsOV4oCd4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqJuG7guG7oOG6qsOa4buexajhu4Thu6bhuqrEkOG6quG6qeG7oOG7lD/huqpDQuG6qk8u4bq+4bqqw5M+4bqqJuG7nuG7hMWo4bqq4buLP0smw4Phuqrhuqfhu5/huqfhuqnhuqpPxq/huqom4buexqDhuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qk/hu4BP4bqqTuG7oOG7luG7puG6qj3hu57hu4A9w4Phuqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qibhu6Dhu5bhu6bDg+G6qibhu57hu6Dhu5gm4bqqTlLhuqrDmjThuqom4bueP0sm4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qlss4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqrhurA94bue4buA4bqqKsav4bum4buiw4PhuqpP4bue4buY4bqq4buAPeG6qsOS4bug4buW4bum4bqqJnvigKbhurbhuqrhu6Thu4bhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6quG7puG7nsSoJuG6qibhu57hu6Dhu5gm4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqWyHhuqrDmuG7nlDDg+G6qltLJuG6qsOZ4bug4buWP+G6quG7plnEguG6quG7nT8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqJuG7guG7oOG6qsOa4buexajhu4Thu6bhuqrhu6bhu4Yg4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpO4bq+xajhuqrhu6JX4buk4bqqW+G7oOG7lk/huqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qlsh4bqqw5rhu55Qw4PhuqpbSybhuqrDmeG7oOG7lj/huqrhu6ZZxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oVnhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu54o4bqqw5ow4bqq4budP1ZP4bqq4bueWOG7oOG6qk8h4bum4bui4bqqT+G7nsWo4bqqTuG7oOG7mCbDg+G6quG7pFgm4bqqKlbhuqow4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqrDkuG7lOG6quG7puG7ouG7nlLhuqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqol4bus4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4bue4bu4PeG6qk/EqD3huqpO4buAT+G7nuG6qsOSKOG7uE/huqrhu54/IOG6qsOSWOG7puG7ouG6quG7puG7oijhu7bhu6DDg+G6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqqJuG7oOG7luG7psOD4bqqJuG7nuG7oOG7mCbhuqpOUuG6qsOT4buI4bum4bqqKj7huqLhuqpPxq/huqow4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqrDkuG7lOG6quG7puG7ouG7nlLhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nuG6qiQ/IOG7lOG7puG6quG7nj8g4bqqw5JY4bum4bui4bqqw5rhu57hu6Dhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqpbLOG6qiY/SuG7puG6qiYl4bq+w4PhuqrDmuG7oMag4buk4bqqKsWo4buAJuG6qsOS4buE4buk4bqqTuG7hMWo4bqq4bq+4bum4bqq4bum4bug4bum4buew4PhuqomJUsm4bqqJj7huqpbUeG6qsOS4buIIOG6qsOZ4buG4bqq4buexajhu4Im4bqqw5JY4bum4bui4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqoiPyDhu5Lhu6bDg+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqq4buk4bq+4bum4bui4bqqJlDhu6bhu57huqpPxKg94bqqTuG7gE/hu57EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0cOG6peG7oeG7qeG7neG7h+G6qk/hu57FqOG6qiVJ4bum4buiw4Phuqom4buePk/huqom4buY4bqqw5rhu57hu6DhuqomJeG7oMag4bum4bqqw5rhu57hur7hu6DhuqpP4buAT+G6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqq4buA4bumw4PhuqrDmuG7mOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qlssw4Phuqrhuqfhu5/huqfhuqnhuqrDmT/hu67hu6bhuqpOVuG6qiYlUOG6qsOZPk/huqrDmSjhu7jhu6bhu6LDg+G6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqqJuG7oOG7luG7psOD4bqqJiXhur7hu6bhu6Lhuqom4bue4bug4buYJuG6qk5S4bqqw5o04bqqJuG7nj9LJuG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpbLOG6qj3hu5474bqq4bue4bu4PeG6qlvhu7Thu6Dhuqog4buSP+G6qk9KP+G6qibhu54+T+G6qibhu5jEguG6quG7oT8g4bqq4bum4bue4bug4buS4bumw4PhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bukWCbhuqoqVuG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nuG7uD3huqpPxq/huqom4buexqDhuqo94bue4buAJuG6qirhu6Dhu6bhu57huqrhu6bhu5594bum4bui4bqqJlHhu6bhu57huqrhu54/VuG7puG7ouG6quG7puG7osWo4buG4bug4bqqw5M+4bqqw5rhu6Dhu5jhu6bhuqrhu6Thu4bhuqpPxKg94bqqTuG7gE/hu57Dg+G6qk9K4bum4bqqJuG7nuG7oOG7mCbhuqo94bue4buE4bug4bqq4buePyDhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Io4bu24bugw4Phuqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qibhu6Dhu5bhu6bDg+G6qibhu57hu6Dhu5gm4bqqTlLhuqrDk+G7iOG7puG6qio+4bqqJuG7nlHhuqrhuqfhu5/huqfhuqnhuqrhu6Thu7Thu6DhuqrDkuG7gD3huqop4bum4bui4bqqIOG7kj/huqpPSj/huqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqpbLMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Hhu54+T+G6qibhu5jhuqpPxq/huqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqJlHhu6bhu57huqrhu54/VuG7puG7ouG6qj3hu54pT+G6qibhu4I9w4PhuqrDmuG7nsav4bqqw5ko4bu24bum4buiw4Phuqrhu6bhu6LFqOG7huG7oOG6qsOTPuG6qk7hu4DFqMSC4bqq4bqtxajhuqrDksavw4Phuqrhu6bhu5g/4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqTyzhuqom4buexqDhuqrigJwmJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hu7g94bqqT8SoPeG6qk7hu4BP4bue4oCd4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOTPuG6qibhu57hu4TFqOG6quG7iz9LJuG6qirhu5DhuqolxKgm4bqqw5rhu57Gr+G6qk7hur7FqOG6qiQ/4buAJuG6quG7nuG7mCbhuqpP4buAT+G6qiZR4bum4bue4bqq4bueP1bhu6bhu6LhuqpPxq/huqom4buexqDhuqoi4buEIOG6qiXhur7huqomJcWo4bum4bui4bqqJuG7nj5P4bqqJuG7oOG7muG7psSC4bqq4bqn4buAT+G6qltH4bum4bqqTuG7hOG7puG6qiQ/IOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqo94bue4buAPeG6qsOZP0sm4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bue4buG4bum4bue4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqW+G7lOG6qiQ/IOG7lOG7puG6quG7nj8g4bqqw5JY4bum4bui4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nuG7uD3huqpPxKg94bqqTuG7gE/hu57huqpPIeG7puG7ouG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqJuG7nlBP4bue4bqq4buexajDjU/huqokPyDhuqrDklLhu6bhu57huqpPLOG6qibhu57GoMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqlW4bug4bqqW+G7tOG7oOG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qlss4bqqJj9K4bum4bqqJiXhur7Dg+G6qsOa4bugxqDhu6Thuqoqxajhu4Am4bqqJuG7nuG7ruG7puG7ouG6qibhu54o4bu24bum4bui4bqqJuG7nlHhuqrhuqfhu5/huqfhuqnhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qk/Gr+G6qiQ/IOG7lOG7puG6quG7nj8g4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bum4buiKOG7tuG7oMOD4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqom4bug4buW4bumw4Phuqom4bue4bug4buYJuG6qk5S4bqqw5Phu4jhu6bhuqoqPsSC4bqq4bqn4bueU+G6qiYlxajhu6bhu6LhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hu7g94bqqPeG7nuG7gCbhuqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpb4bug4bqqPeG7nuG7guG7pOG6qj3hu57hu4A94bqqw5k/Sybhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Lhu6ThuqomJeG7quG7puG7osOD4bqqw5LDjU/huqpO4bug4buWJuG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7kuG7pOG6qiYl4buq4bum4bui4bqqIuG7iOG7pOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqrhu57FqMONT+G6qsOS4buM4bqqw5Phu6rhur7huqoi4buI4buk4bqqPeG7nuG7guG7pOG6quG7puG7ouG6viDhuqomKU/huqrDmuG7nkhP4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrhur7hu6bhuqrhu6bhu6Dhu6bhu57huqokP1ZP4bqq4bui4bug4bq+w4PhuqomJUsm4bqqJj7Dg+G6quG6vuG7puG6qibFqOG7huG7puG6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6quG7pOG7huG6quG6p+G7n+G6p+G6qeG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqw5Iu4bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqqw5rhu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhu6JH4bum4bqqT+G7nsON4bumw4Phuqoie+G6qsOZMMOD4bqq4bum4buYP+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqq4buePyDhuqrDkljhu6bhu6Lhuqom4bueUeG6quG7puG7oj8g4bqqT+G7suG6qiLhu4Qg4bqqJeG6vuG6quG7nks/4bqqJD/hu4ThuqolxKgm4bqq4bum4bui4bue4bug4buS4buk4bqqJiXhu6rhu6bhu6LhuqpP4buexajhuqrhur7hu6bhuqrhu6bhu6Dhu6bhu57huqokP1ZP4bqq4bui4bug4bq+w4PhuqpP4buexajhuqoiRuG6quG7nljhu6DEguG6quG7nT8g4buU4bum4bqq4buePyDhuqrDkljhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6quG6p+G7n+G6p+G6qeG6qk/hu55T4bqqw5Io4bu4T+G6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4bue4bu4PeG6quG7puG7hiDEgi/EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPTU/JuG7nsWoJeG6qOG6tMSp4bui4buqT+G6quG7oeG7nuG7huG7puG7ni/hu6lq4bupxILhu6nEqeG6si894bq0

Ngọc Thành/VOV.VN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]