(Baothanhhoa.vn) - Không khí xuân giăng mắc, tràn ngập khắp đất trời đã báo hiệu ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Nhà nhà, người người đang tất bật mua sắm, lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho ngày tết của gia đình và làm quà cho người thân, bạn bè. Song, từ lâu, trong món quà tết đã không còn nhiều những vật phẩm hào nhoáng mà thay vào đó là những món quà ý nghĩa đem lại sự bình an, thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương và tấm lòng của người tặng. Bởi lẽ đó, “quà tết xanh” đã trở thành xu hướng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn mỗi dịp tết đến, xuân về.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur9d4bq4b2fDieG7pcOJZ8OMbUHhu61n4oCTZ+G7ucOAQWdE4bq4b2fhu4hnQeG7seG7rcO9bWdB4buxb+G7imfDieG7pcOJw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur/hu7Thu63huq5B4buxZ+G7teG7rXZnw4zhurjhu5VBZ+G7seG7r+G7j0Hhu7Fn4bu5w7Xhu6FlZ8OJxJBvQWdB4bux4bubQ2fhu7Xhu63DtUNnceG7l8OJZ8OJxJDhuqzhu69nceG7jWfhu59uw4Fn4but4buvxanhurhnQeG7sW/hu4pnMOG7pcOJZ+G7oeG6tGfDicSQ4bq44buK4bunQWfhu6Hhur5tZ3Dhu5VBZ8OJ4bqy4buhZ3FtQeG7sWdx4bulQWfhu7HGoUHDqWdA4butb2dB4butb2VnQeG7seG7huG6rOG7r2dB4bux4buG4bqs4buvZ3FtQeG7sWfDieG7l8OJZ+G7n+G7m8OJZ+G7ueG6uG1nRcO14bu5ZWfhu7dGbWfhu6Hhu63huqJBZ0Hhu61IQeG7sWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7lnw4nhurDDiWdB4but4buXw4ln4buh4butw4FnQeG7sW/hu4pnw4nhu6XDiWfhu6Hhur5tZ+G7seG7r21ncXdB4butZ0lvZ+G7t2/hu7lnROG6uG9n4buh4butw4FnQeG7seG7huG6rOG7r2fDieG7reG7lUFlZ+G7n8OzQWfhu5/DqMOpZyDDgUHhu7FlZ8OJ4buEZ+G7t+G7leG6uGVnw4nEkMOBQeG7sWfhu7nDgEFnROG6uG9nw4nhu6XDiWdx4buNZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4buh4bqgQWdB4but4buv4bun4bq4Z0Hhu61IQeG7sWdJ4bubw4lnQ+G7reG7neG7uWfhu61vw4FnQeG7rcOBbkHhu7Fn4bu5b2fDieG7rW3hu4pnSW/DgWdxw4Bn4bu3b2dB4butSEHhu7Fn4bu5w4BBZ0ThurhvZ+G7iGdB4bux4butw71tZ3Fy4bu5Z+G7t8Oz4buvZ0VGZ+G7n3dB4butZ21BZWfDieG7reG7r+G7pcOJZ8OJ4butRuG7oWVnw4nhu63GsGfhu63hu6/FqUFnRUZnROG6uG1BZ8OJ4buV4bu5ZWfDiXdB4butZ+G7isO54bq4Z8OJ4but4buG4bqkQeG7sWdJb2fDieG7l+G7uWfhu7fhuqBB4buxZ+G7oeG6vm1nQeG7seG7huG6rOG7r2fDieG7kUHhu7HDqWfhu57huqrhu69n4bu3w7pnccOAZWfigJxE4bq4b2fDieG7pcOJZ8OMbUHhu63igJ1nceG7jWfDicSQ4bqqZ8OJ4butb0Hhu61nw4zhurhn4but4buG4bqmQeG7sWdx4buG4bqo4buhZ0Hhu63hu6/hu6fhurhnQeG7seG7huG6rOG7r2fDieG7r8O54bq4Z3DhurxB4buxZ+G7t0ZtZ+G7oeG7reG6okFn4bu5w4Lhu69ncHhDZ8OJ4bulw4lnceG7pUFlZ8OM4bq44buVQWdJ4bunw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdmcMOJ4but4bq44bu54bufZ+G7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2poaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRn4buLxKnEqUPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrGjDrC9pampww61pxKnDrWnDrcOsw4nEqeG7i+G7i2ho4bu3aMOp4buzQ+G7sWPEkOG6p+G7i2lpZmdt4bu3w4nhuqdmXeG6uG9nw4nhu6XDiWfDjG1B4butZ+KAk2fhu7nDgEFnROG6uG9n4buIZ0Hhu7Hhu63DvW1nQeG7sW/hu4pnw4nhu6XDiWZnw43hu69ww4nhu63huqdmamhoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdm4buLxKnEqWZnL+G6v0Dhu63hu6/hu6fhurhnQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWcwW2cw4butbUHhu61n4busw4BtZ+G7t0ZtZ+G7oeG7reG6okFnQeG7rUhB4buxZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWcj4bugI1tnSW9nRcOyQWdD4but4bud4bu5Z3F4bWdD4but4buG4bqkQeG7sWfhu6Hhur5tZ+G7rDDDo2dB4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZ0nhu69BbeG7ocOBw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDhu4Rnccah4bq4Z8OJ4butbkHhu7Fn4bug4butw7NDZ+G7leG7uWfhu7d44buh4butZWfhu6Hhu614Z0Dhu7Hhurjhu4rhu6lBZzDhu614Z+G7tuG7r8O5QWVnQ+G7reG7huG6rEHhu7FnUeG6rkHhu7Fn4busw7Lhu69lZzBbZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1nceG7jWfDieG7l8OJZ+G7n+G7m8OJZ8OJd+G7uWfhu7nhurhtZ0Hhu61IQeG7sWfhu7nDgEFnROG6uG9nw4nhu6XDiWfhu4hnQeG7seG7rcO9bWdxxrBn4buf4buv4bul4bq4Z8OJ4buRQeG7sWfhu61t4buvZ+G7n8O5QWfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWdB4bqy4buvZ0Hhu7HDgcOz4buvZWfhu5/Ds0Fn4bufw6hnSW9nQeG7seG7huG6rOG7r2fDieG7reG7lUHDqWcw4butbeG7imdJd2fEkG1nReG7r8O54bq4Z8OJ4buteGfhu7nhurhtZ+G7n25B4butZ+G7tXTDgWdJ4bunZ+G7t2/hu7lnROG6uG9lZ0Hhu61IQeG7sWdB4buP4bu5Z+G7scahQWdx4buV4buKZWfhu6Hhu614Z+G7n8O1w4lnccah4bq4Z0ThurhtQWfDieG7leG7uWdB4but4buv4bun4bq4Z+G7reG6pEFnceG7pUFnSeG7r8Wp4buhZ+G7t0ZtZ+G7oeG7reG6okFnQeG7rUhB4buxZ+G7ucOAQWdE4bq4b2fDieG7kUHhu7FnceG7huG6qOG7oWfhu7dv4bu5Z8OJ4buEZ0Hhuq5B4buxZ0XDskFnRcOz4buh4butZ0nhu4RtZ8OJ4bqww4ln4buh4butw4FnReG7guG7oWfhu7Xhu63Dg3JlZ8OJ4but4buv4bulw4ln4buK4bul4bq4Z0nhuqbhu69nQeG7reG6uGfhu6HGoeG6uGdF4buvQeG7rWfhu63DgcOzw4llZ0nhu4RtZ+G7scOAQ2dD4butxqFBZ0ThurjDskHhu7Fn4bufbmfhu6Hhu63DgWdFw7JBZ0nhu5vDiWdxeG1nQ+G7reG7huG6pEHhu7HDqWfhu6Dhu614Z+G7tuG7r8O5QWfhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDiWRn4bu2b2fhu7nhurLDiWdB4bux4buG4bqs4buvZ0HhurLhu69nw4nEkOG6qGdBw7lBZ8OJ4bqu4buvZ+G7t+G6uOG6rkFnROG6uG1BZ8OJ4buV4bu5Z3Hhu6VBZ+G7iuG7peG6uGfDieG6sGdF4buC4buhZ+G7teG7rcODcmfhu6Hhu63DgWfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWfDicSQw4FB4buxZ+G7oeG6uOG6suG7oWdF4bqwQeG7sWfhu61vQeG7sWdB4buxb+G7imdJb2fDicSQw4FB4buxZ+G7ocOyZ0Hhu61IQeG7sWdweENn4bu34bupZ8OJ4bulw4nDqWfhu6Dhu612QeG7rWdJd2dJ4bub4buKZWfDieG6ruG7r2dE4bq44buK4bulw4lncXhB4butZ+G7oeG7reG6okFn4bu54bq4bWdB4butSEHhu7Fn4bux4buvw4NnROG6uG9nw4nhu6XDiWfDjG1B4butZ+G7seG6tuG7uWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7lnw4nhu63hurjGoUFnw4lGZ0Hhu63hu6/DuUFlZ21BZ8OJw4FvQWVn4buhw4Bnw4zhurjhu5fDiWfDjOG7gmfDicSQw4FB4buxZ8OJeUHhu61lZ8OJxJDDgUHhu7FnQeG7huG6puG7ocOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4butcsOBZ+G7seG7reG7r2dB4but4bubQWfDicOz4buvZ+G7ueG6ssOJZ0XhurBn4buhR21n4butb0Hhu7Fn4bu14buvQeG7rWdww4FtQeG7rWdx4buR4buhZ0XDskFnSeG6vEHhu7Fn4bu54buv4bunQWVnw4nhu61G4buhZ0Phu63hu53hu7lnbUFnw4nDgW9BZ8OJxJDDuUFncXhtZ+G7n29BZzBbZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1lZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4bu14butbuG7oeG7rWfhu61vQeG7sWdx4buNZ+G7t0ZtZ+G7oeG7reG6okFnSW9nceG7kcOJZ0Hhu61IQeG7sWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7lnQeG6rkHhu7FnRcOyQWdxeG1nQ+G7reG7huG6pEHhu7FnccawZ+G7t2/hu7lnROG6uG9n4buf4buv4bul4bq4Z3B4Q2fDieG7pcOJw6ln4bugbuG7oWfhu7nhu5HDiWfhu61vQeG7sWdx4buG4bqo4buhZ+G7t0ZtZ+G7oeG7reG6okFn4bu14butbmdxbWdww7NB4buxZ0Hhu63hu4ZB4buxZ0Hhu63hu6/hu6fhurhnQeG7reG7l8OJZ0nhu6NBZ+G7t29n4buhbeG7uWfDo+G7jWdRw4Fv4buvZWfhu6Ft4bu5Z+G7oG1B4butZ+G6u0Dhu63hu4Znw6Phurjhu5VB4bq9ZWfhu6Ft4bu5ZWfhu5/hu4bhuqrhu69nw6Phurjhu5VBZzDhu61vQeG7rWfhursw4but4bqiZ8Oj4bq44buVQeG6vWVn4buxw7PDgWdB4bulQ2fhu63Ds8OJZ+G7oW3hurhn4busb2fhu7bDvUHhu61n4bq74busb2cwxJDhurhB4bux4bq9ZWdB4bulQ2fhu6Bt4buKZ0DhuqLhu69n4bq74bu44buG4bqsQeG7sWfhu7Zuw4nhur1lZ8OJ4buteMOJZ8OJxJDhu5Xhurhn4buxbuG7oWfhu5/hu6VDZWfhu7nhu49B4buxZ+G7teG7reG6rmfhurtd4bq4bUFn4busw4Bt4bq9ZWfhu7nhu6/hu6VBZ3DDgUHhu7FnUeG6tuG7r2dNw4Fn4bq74bug4bud4bu5ZzDhu63hur7hu4rhur1lZ+G7ueG7r+G7pUFn4buxw7PDgWcw4but4buPQeG7sWfhu7bDgUHhu7Fn4bq7QOG6rkHhu7Fn4bug4bqwQeG7seG6vcOpw6nDqWdAw7Xhu7ln4bufw7XDiWdx4buG4bqo4buhZ8OM4bq4Z+G7reG7huG6pkHhu7FnccOAZWfhu6Fu4buhZ3HhuqRBZ0l4ZWfhu63hurJnRcOyQWfDjOG6uOG7l8OJZWfhu7Xhu69B4butZ3DDgW1B4butZ3Hhu41nRW5B4buxZ8OJw7PDgWfEkG1nQeG7reG7r+G7p+G6uGfhu7nhu6PhurhlZ0Vzw4lnROG6uG9nw4nhu5FB4buxZ0nhuqbhu69nQeG7rUhB4buxZ+G7ucOAQWdE4bq4b2fDieG7pcOJZ3Hhu5Hhu6Fnw4nEkOG7hkHhu7FnceG7huG6qOG7oWdFw7JBZ8OM4bq44buXw4lnw4nhu4Rn4buhbuG7oWfhu6www6NlZ8OJ4bq0Z+G7reG6qENnw4lu4buhZ0Hhuq5B4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNnw4nEkMO5QWdxeG1n4bufb0Fnw4l5QeG7rcOpZ+G7oG7hu6Fn4bu3w4HDs+G7r2dB4bquQeG7sWdFw7JBZ3Hhu4bhuqjhu6FnccOAQeG7sWfhu7HDgOG7r2dxdENn4bu5w7XDiWVnw4nEkG1B4buxZ8OJxJDhuqJB4buxZ8OJxJDDgUHhu7FnQeG7rUhB4buxZ+G7oeG7reG7r+G7peG7oWfhu7Hhu6/Dg2dxbuG7imdJ4bq44bquQeG7sWVn4bu34buZQeG7sWfhu7nhu5Xhu4plZ8OJxJByZ8OJxJDhurjhu4rhu6dBZ8OJ4but4bqwQeG7sWVnQ+G7reG6vGfhu63huqhDZ0nhuqbhu69nw4zhurhn4but4buG4bqmQeG7sWfDjG1B4butZy1nw4nhu63hu5VBZ8OJ4but4buvxalBZ0nhuqbhu69n4bu54bqu4buvZ8OJxJDhu4bhuqxB4buxw6lnQOG7rUhB4buxZ+G7seG7r8ODZ0ThurhvZ8OJ4buRQeG7sWfhu7Xhu63huq5B4buxZ+G7oeG7rXlncXRDZ0nhu6dn4butd0Hhu61nw4nhu63hu4Lhu6FlZ0Hhu7HDgUFnSeG7p2fhu63hu4bhuqRB4buxZ0l4ZWfhu4rDuUFnw4nhu5Xhu7lnSeG7p2fhu6Hhu63hu5fDiWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ+G7uW9nQeG7reG7l8OJZ+G7t29n4buh4bqgQWfDieG6sMOJZ+G7oeG7rcOBZ0Xhu4Lhu6Fn4bu14butw4NyZWdx4bq+Z0Xhu4Lhu6Fnw4nEkOG6uOG7iuG7p0Fnw4nDsuG7r2fDiXdB4butZ+G7ocOy4bu5Z+G7oeG6vm1nQeG7seG7huG6rOG7r2fDieG7kUHhu7FnSW9n4bu5bUHhu7Fn4bu3w7Phu69nQeG7r+G7p+G7uWdJ4bq44buvZ+G7oeG7rcOBZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nQeG7reG7m0HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdqaGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ+G7i8Osw61Dw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw6xow6wvaWpqcMOtacSpw61p4buL4buLw4nhu4lp4buJbGvhu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqn4buJ4buJaWZnbeG7t8OJ4bqnZl3hurhvZ8OJ4bulw4lnw4xtQeG7rWfigJNn4bu5w4BBZ0ThurhvZ+G7iGdB4bux4butw71tZ0Hhu7Fv4buKZ8OJ4bulw4lmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmpoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7i8Osw61mZy/hur8gw7JBZ0Phu63hu53hu7ln4buhbeG7uWfhu6Hhur5tZzDEkG1B4buxZ8OJxJDDs+G7r2fhu6Ft4bu5Z+G7rMOBb0Hhu7FnMOG7rW1B4butZ+G6u0Dhu63hu4Znw6Phurjhu5VB4bq9Z3Hhu4bhuqjhu6FnccOAQeG7sWfhu7HDgOG7r2dFbUHhu7Fnw4nEkOG6okHhu7FlZ8OJ4but4buVQWfDieG7reG7r8WpQWdJ4bqm4buvZ+G7ueG6ruG7r2fDicSQ4buG4bqsQeG7scOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8wxJBtQeG7sWfDicSQw7Phu69n4buhbeG7uWfhu6zDgW9B4buxZzDhu61tQeG7rWVnw4zhu41nw6Phurjhu5VBZ+G7rOG6oG1n4bq7QOG7reG7hmfDo+G6uOG7lUHhur1n4bu3b2fhu7nhurLDiWfDicSQw4FB4buxZ0XhurBndsOJZ8OJxJBtQeG7sWfDicSQw7Phu69nw4nEkMO5QWdxeG1n4bufb0Fnw4l5QeG7rWfhu4JB4buxZ3DDikHhu7FnRcOyQWfDjOG6uOG7l8OJZ8OJ4butcsOBZ8OJ4buvw7nhurhn4buh4but4bq44budQWfhu61I4bq4Z+G7oeG6pMOpZ1DDgWdxw4BlZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWfhu6Ft4bu5Z+G7t+G6uOG6rkFn4buhw4Bn4buh4but4buXw4ln4bu34buG4bqoQeG7sWfhu6Ftw4FlZ3Hhu4bhuqjhu6FnQeG7seG7huG6rOG7r2fDieG7r8O54bq4Z3DhurxB4buxZ+G7hm1n4buh4but4bq44bqyQeG7scOpZz9B4buxZ0Dhu7Hhurjhu4rhu6lBZzDhu61tQeG7rWfhu6zhurZB4buxZWfhu6Hhu63hur5nw4nEkG1B4buxZ8OJxJDDs+G7r2fhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDiWRn4bqh4bqm4buvZ3Dhu6/FqUFnw4l24buh4butZ+G7reG6pEFnxKln4butbWdFw7JBZ8OM4bq44buXw4lnw4nhu61yw4Fnw4nhu6/DueG6uGfhu6Hhu63hurjhu51BZ+G7rUjhurhn4buh4bqkZ0HDuUFnRcOyQWdD4but4bud4bu5Z+G7oW3hu7ln4bugbUHhu61lZ+G7oW3hu7ln4bqh4buvQeG7rcOpw6nDqWfhu6Hhur5tZ8OJxJBtQeG7sWfDicSQw7Phu69n4bu34bq44bquQWdx4buG4bqo4buhZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nw4nhu6/DueG6uGdw4bq8QeG7sWfhu7dGbWfhu6Hhu63huqJBw6lnMMSQw4FB4buxZ3B4Q2cw4bulw4lnQOG7seG6uOG7isO5QWdxbkFlZ3HGsGfDieG7j0Hhu7FnReG7guG7oWfhu63hu5dDZ3Dhu6NBZWfDicSQbUHhu7Fnw4nEkOG6okHhu7Fn4buh4butw4FnRcOyQWdD4but4bud4bu5ZWfhu6Hhu63hurpB4buxZ8OJ4bqu4buvZ0VHZ3DDikHhu7Fn4bu34buZQeG7sWfhu7nhu5Xhu4plZ8OJxJByZ0lvZ+G7reG6skNncUZB4buxZ+G7oW3hu7ln4bufw7RB4buxZ0nhu5vDiWfhu7fhu6/FqeG6uGfDieG7reG7lUFnw4nhu63hu6/FqUFnSeG6puG7r2fhu7nhuq7hu69nw4nEkOG7huG6rEHhu7HDqWfhuqHhuqbhu69nRUZnceG6tOG7r2fhu7nhuqbhu69lZ3Hhu4ZtZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWfhu6Ft4bu5Z0lvw4Fn4bux4buvw4NnROG6uG9nw4nhu5FB4buxZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4buh4buteWfDicOzw4Fn4buXQWfDieG7huG6qEHhu7FncXRDZ0nhuqbhu69nQeG7seG7huG6rOG7r2fDieG7r8O54bq4Z3DhurxB4buxZ+G7uW9n4buh4bqgQWfhu7HDgENnQ+G7rcahQWdE4bq4w7JB4buxZ+G7n25nRcOyQWdD4but4bud4bu5Z3Hhu69n4bu14butw7VDZ+G7ueG6ouG7r2fhu7nhu6/hu6dBZzDhurRnROG6uOG6sOG7ocOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2poaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRn4buLw6xqQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOsaMOsL2lqanDDrWnEqcOtw61pxKnDieG7i2zDreG7i2nhu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqnxKlo4buLZmdt4bu3w4nhuqdmXeG6uG9nw4nhu6XDiWfDjG1B4butZ+KAk2fhu7nDgEFnROG6uG9n4buIZ0Hhu7Hhu63DvW1nQeG7sW/hu4pnw4nhu6XDiWZnw43hu69ww4nhu63huqdmamhoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdm4buLw6xqZmcv4bq/4buw4buvw4NnROG6uG9nw4nhu5FB4buxZ+G7seG6tuG7uWfhu5/hu4bhuqrhu69n4bu24bq44bubQWfhuqHhu49BZ0lvZ+G7oW7hu6FnRcOyQWdD4but4bud4bu5Z0Hhuq5B4buxZ0XDskHDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bqh4bqm4buvZ+G7ucOBQeG7sWfhu7nhurjhurBBZ3Hhu4ZtZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWdB4bquQeG7sWdFw7JBZWfDieG7rUbhu6FnQ+G7reG7neG7uWfhu6Hhur5tZ8OJeUHhu61nMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWdx4bulQWdJ4bqm4buvZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nw4nhu6/DueG6uGdw4bq8QeG7sWVn4buh4buteGdA4bux4bq44buK4bupQWcw4buteGfhuqHhu5VBZWfhu7Dhu69u4bu5Z3HhurDhu6Fn4busMMOjZ0Hhuq5B4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNn4bqh4buvQW3hu6HDgWVnMFtnMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWVn4buh4butw4Fn4buf4buv4bulw4lkZ1HGsGdxbkNn4buCQeG7sWfDjOG6uGfhu63hu4bhuqZB4buxZ0ThurhvZ8OJ4bulw4lnw4xtQeG7rWfhu6Hhur5tZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nw4nhu6/DueG6uGdw4bq8QeG7sWVn4busMMOjZ3Hhu41n4bu34buvw7lBZ+G7teG7pcOJZ0nhuqbhu69nacOtZ+G7rDDDo2dJb2fhu61vQeG7sWfhu6Hhu63DiuG7oWfhu6Hhu63hur5nw4nhu63GsGdFw7JBZ8OM4bq44buXw4lnRcOyQWdD4but4bud4bu5ZyPhu6AjW2fDicSQw4FB4buxZ8OJeUHhu61nccawZ0Phu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWfhu63FqWfDieG7reG6sEHhu7FnRcOyQWdD4but4bud4bu5Z0Hhuq5B4buxZ0XDskFlZ3Hhu5Hhu6FnRcOyQWVnRcOyQWdD4but4bud4bu5ZyPhu6AjW2fhu7dv4bu5Z0ThurhvZ8OJ4buRQeG7sWdweENnMOG7pcOJZ0Dhu7Hhurjhu4rDuUFncW5BZ13hurjhu4hn4bu44buNw4Fnw61ow63DrMOpZzDhurjhu4pnQeG7reG7r8O5QWVncMOBZ3Hhu5Hhu6Fnw4l2QeG7rWdB4buxw7VBZ+G7rcOzQWfhu6Hhur5tZ+G7rW9B4buxZ0Hhuq5B4buxZ0XDskFnceG7keG7oWdFw7JBZWfhu6Hhu63hurpB4buxZ8OJ4bqu4buvZ0Phu63DsuG7r2fDieG7reG7r+G7pcOJZ+G7t+G7m0Nn4bu1w7lB4butZ8OJ4but4bquQeG7sWfDieG7r0FnSeG6puG7r2dB4butSEHhu7Fn4bu14butbuG7oeG7rWfhu61vQeG7sWfDieG7reG7lUFnw4nhu63hu6/hu6XDicOpZ1HhurZB4buxZ8OJ4but4bqs4buvZWfhu6HDgGdB4butw4Dhu7lnem3hu7fDgWfhu7Xhu6XDiWdB4bqw4buvZ+G7teG7rW7hu6Hhu61n4butb0Hhu7FlZ8OJ4but4buG4bqsQeG7sWfDjOG6uOG7isO5QWfhu6Hhu5tDZ0Hhu63hu5vDiWdB4butSEHhu7Fn4bu54buRw4ln4butb0Hhu7FnceG7keG7oWdFw7JBZ3HGsGfhu7Xhu61u4buh4butZ+G7rW9B4buxZ0HDteG7uWfhu5/DtcOJZ3Hhu4bhuqjhu6Fnw4nhu63huq5B4buxZ8OJ4buvQWVncW5DZ+G7gkHhu7FnQeG7reG6uGfhu6HGoeG6uGfhu7nhurhtZ0XDteG7ucOpZ0Dhu7HDgW/hu69nxJBtZWfhu6Hhu63hurpB4buxZ8OJ4bqu4buvZ+G7oeG6uEHhu7Fn4buh4buXQ2dweOG7oeG7rWdJw4pnceG7kcOJZ+G7rW9B4buxZ8OBQeG7t+G7r0FyZ0lvZ+G7seG7r23DgWfhu61vQeG7sWfDieG7m0FnQeG6pOG7r2dD4butw4rhu6FnScOKZ+G7teG7rW7hu6Hhu61n4butb0Hhu7Fnw4nEkMOBQeG7sWdweENnw4nhu6XDicOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4buRQeG7sWVn4buf4buv4bul4bq4Z0ThurhvZ8OJ4bulw4ln4bu14but4bquQeG7sWfhu6Hhu615Z+G7t29nQ+G7rcOBQeG7sWfDicOK4buhZ+G7oeG6tGfDicSQ4bq44buK4bunQWfhu7lvZ+G7oeG6oEFn4bu3b2dBc8OJZ3F0Q2dJ4buPQWfhu63DgG1nw4nEkOG6uOG7iuG7p0Fnw4nhu63hurBB4buxZ+G7oeG6vm1nQeG7seG7huG6rOG7r2fhuqHhu6/FqcOJZ+G7ucOC4buvZ3B4Q2fDieG7pcOJZ3Hhu6VBZWfDjOG6uOG7lUFnSeG7p8OpZ+G7uMOAQWdE4bq4b2fhu5fhu4pnSeG7hG1nw4nhu63GsGfhu63hu6/FqUFnRUZn4bu1dkHhu61nw4nEkOG6okHhu7FlZ+G7n+G7r+G7pcOJZ+G6pEFnSW9n4buhw7Jnw4nhu5fhu7ln4bu34bqgQeG7sWfDieG7reG6pOG7uWfDieG7rcOyw4Fn4buh4bq+bWdB4bux4buG4bqs4buvZ+G7n+G7r+G7peG6uGVnQeG7reG7hkHhu7Fn4buh4buAQeG7sWfhu7ltQeG7sWdx4bulQWdFRmfDieG7rcOBw7Lhu69n4bu5buG7r2VnQ+G7reG6vGfhu63huqhDZ0lvZ8OJ4buvxalBZ3DDikHhu7Fn4buh4butw4FnQeG7seG7huG6rOG7r2dB4but4bubQcOpZ1BvQeG7rWfDieG7kUHhu7FnQeG7rW3hurhn4bu5w4BBZ0ThurhvZ8OJ4bulw4lnw4nhu4RnQeG6rkHhu7FnRcOyQWdJ4bqm4buvZ0Hhu61IQeG7sWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7ln4buxxqFBZ+G7seG7gOG7r2VnROG6uHJBZ8OJ4but4bq44bqy4buhZ0Hhu63hu4Zn4bu54bqyw4ln4buhbuG7oeG7rWdxxrBnw4nhu63GsGfhu63hu6/FqUFnQeG7r+G7p+G7uWfDiUZn4butb8OBZWfDicSQ4buVQWfDicSQ4bqiQeG7sWdJ4bqm4buvZ0Hhu61IQeG7sWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7lncXhtZ0Phu63hu4bhuqRB4buxw6ln4bqh4buvxanhu6Fnw4nhu63hurThu69n4but4bq2QWfhu6Hhu63DgWdB4butSEHhu7FnRcOyQWdD4but4bud4bu5Z0Hhuq5B4buxZ0XDskFlZ3Hhu5Hhu6FnRcOyQWdxeG1nQ+G7reG7huG6pEHhu7Fnw4nEkOG6qmfDieG7rW9B4butZ+G7ucOAQWdE4bq4b2fDieG7pcOJZ+G7iGdB4bux4butw71tZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4buh4buteWfDicOzw4FnxJBtZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWfhu7nhuqbhu69lZ+G7t8OzZWdx4bqy4buhZ3Fuw4Fn4bu5b2fhu6HhuqBBZ+G7scOAQ2dD4butxqFBZ0Hhu5VB4buxZ+G7oW3DgWfDieG7reG6uGdB4but4bubQ2fhu6Hhu63DgWdB4bux4buG4bqs4buvZ0XDskFnw4zhurjhu5fDiWdJb2dD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFnQeG7sW9B4butZ0Hhuq5B4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNnw4nhu61yw4Fn4but4buG4bqmQeG7sWfhu5/hu6dBZ0lIQeG7scOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDiXLDjMOJLW3hu7fhu6/hu7FBZGfEkOG7r+G7seG7rcOJxJFm4bq/w6pFw4nEkMOBQeG7seG6v+G7nm/hu69nSW9nw7JB4butZGcw4butbUHhu61n4bus4bqgbcOqL0XDicSQw4FB4bux4bq/w6ovQ+G6vw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]