(Baothanhhoa.vn) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công cho một trường hợp bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uENzw5rDlDzhuropw5o84buOKeG6uuG7ksOSLOG6uuG7kiA84bq64buQUVbDmuG6ulbDmsOTVuG6uuG7kMWo4bq64busIjvDmeG6uuG7kiJJ4bq6NEpWVeG6ujTDjFfhurrhu5B9VlVCL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDrOG7lknhu5jhurhDxJFRVsOa4bq6NMOZUVbhurrhurlJ4bq64buww5pXSeG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xXw43huro0MEnhuropw5nhu6As4bq6VsOa4buOVuG6ujTDjOG6uuG7ksOSLOG6uuG7kiA84bq6KcOaw4xWw5rhurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7ksOaV+G6uuG7riMp4bq6KSEiJlZV4bq6w5o/LOG6uuG7kMWo4bq6KUnDmeG6ulbhu4pW4bq64busSVfhurrhu5QjVlXhurrhu5RN4buS4bq64buQw5lRKeG6ulZVw5rDmeG7nuG7ruG6uikhw51WVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq6RsOK4buCLDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+4buG4buGL8OK4buE4buG4buY4buAw4pH4bq+4buA4bq84bq+KeG7huG7gEdHRuG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcODR+G7gEbhurjhurpJ4busKcOD4bq4c8Oaw5Q84bq6KcOaPOG7jinhurrhu5LDkizhurrhu5IgPOG6uuG7kFFWw5rhurpWw5rDk1bhurrhu5DFqOG6uuG7rCI7w5nhurrhu5IiSeG6ujRKVlXhuro0w4xX4bq64buQfVZV4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uEbDiuG7guG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDxJHDjeG7kuG6uijhu6jhurplbuG7i+G7i+G6um/hu57hurrDucOaSVbDmuG6usOsV8OMw5nhuqThurpzw5pY4bq6w7khIjpWVeG6uuG7sMOaV0nhurrDslVX4buKw5nhuropPVZV4bq6w5o/LOG6usOK4bq6KcOaSuG7ruG6uuG7sMOaw43hu67hurrhu5LDmlfhurrhu5BRVsOa4bq6VsOaw5NW4bq6KEk84bq6LMOaw5Q84bq6KcOaPOG7jinhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8SRUVbDmuG6ulbDmsOTVuG6uuG7rMOM4bq6SVbDmuG6usOyVTw3U1bhurp5SlbhurrEkeG6pOG6uuG7gOG7guG6uik8PcOZ4bq64bqoLMOaIiZWVeG6uuG6oVbhurrDrCJWVeG6pOG6usO5c+G6usO5w5pJVsOa4bq6w6xXw43huqrhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7ksOaPDdSVuG6uuG7lOG7oFbhurrhu5BRVsOa4bq6NMOZUVbhuropIVdWVeG6uinhu6ZWw5rhuropIeG7ilZV4bq6w5rhu6Ap4bq6KCDhu5LhurpWVTw34bq64buwxajhu5LDmuG6pOG6uuG7kljhuro04bugKeG6uinDmiIlVlXhurrhu6wqVuG6ujrhuro0e1ZV4bq64buQfVZV4bq64buYV+G6uuG7rCI7w5nhurrhu5IiSeG6ujRKVlXhuro0w4xX4bq6NMOM4bq64buSS+G7ruG6uijDkzzhuropIVdWVeG6uj3hurrhu5B9VlXhuqThurohPCMp4bq64busWcOZ4bq6IUnhurpWVVfDjMOZ4bqk4bq6KOG7uOG7kuG6uuG7rsOSKeG6uuG7rsONPOG6pOG6ujjhuropw5og4buS4bq64busJeG6uuG7riXhuqThurrhu67hu4rhu5LDmuG6ujTDjOG6usOaPDfhu6Ap4bq6w40s4bq64buww5rhu7ZWVeG6uuG7kEsp4bq64buUIj/hu5LhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5w5rhu5ZX4bq6VlUiJsOZ4bq6VsOaw4zhurrhu5BRVsOa4bq6VsOaw5NW4bqk4bq6KSFXVlXhurrhu6w+4buS4bq64buUSVZV4bq6NOG7jlbhurrDmsOMVsOa4bq64buuw4034bq64buSSynhurrhu5TDjeG6pOG6uklWw5rhurrDslU8N1NW4bq6eUpW4bq6xJHhurrhu5DDkinhurpWVSbhurrhu5DFqOG6uuG7rCI7w5nhurrhu5IiSeG6ujRKVlXhurrhu7DDmuG7ssOZ4bq64buuw4034bqk4bq6KSE+VlXhuro0w4xX4bq6NHtWVeG6uuG7kH1WVeG6puG6usO5ScOZ4bq6VuG7ilbhuro24buIN+G6uiFJ4bq64buww5rDmeG7oFbhurpJVsOa4bq6ISXDmeG6ujTDjFfhuropIeG7ilZV4bq6KcOaw43DmeG6usOaV+G7iFZV4bq64busV+G7ilbhuqThurrhu67Dkinhuro44bq6KcOaIOG7kuG6uinhu4rDmeG6uuG7ksOaJOG6uuG7mFfhuro04bugKeG6uinDmiIlVlXhurrhu6wqVuG6uuG7sMOaw5nhu6BW4bq64buuw4084bq64buSw5rhu4g34bq6VsOaw5lQPOG6puG6usOyVUk34bq64bus4buOLOG6uikg4buS4bqk4bq64buQUVbDmuG6ulbDmsOTVuG6uuG7lCI/4buS4bq6VlUiJsOZ4bq6KcOaw5NW4bq64buww5rDlVbhuropISIlVlXhurrhu5QiSeG6uuG7lMOZ4bq64buSw5Is4bq64buSIDzhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O54buKw5nhurrEkVFWw5rhuro0w5lRVuG6uuG6uUnhurrhu7DDmldJ4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6LjxJ4bq6KcOaSuG7ruG6uuG7sMOaw43hu67hurrhu6zDk+G7ruG6uijDjFZV4bq64buQw43hu5Lhuroo4buo4bq6NsON4buS4bq64buUxahWw5rhurrhu5BRVsOa4bq6VsOaw5NW4bq6IcON4buSw5rhurrhu67hu4rhu5LDmuG6uuG7ruG7iuG7kuG6uikh4buWV+G6pOG6uiHDjeG7ksOa4bq64buu4buK4buS4bq6VuG7uMOZ4bq64busKlbhuqThurohPCMp4bq64busWcOZ4bq6IUnhurpWVVfDjMOZ4bqk4bq6KcOaW1ZV4bq64buY4buK4bq64buYw4w34bq64buYV+G6uuG7mMWo4bq6NOG7jinhuqThurrhu67DjTzhurrhu5LDmuG7iDfhurpWw5rDmVA84bq6KeG7isOZ4bq6NHtWVeG6uuG7kMWo4bq6KcOaIiVWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDxJHDjeG7kuG6uijhu6jhurop4buKw5nhurrDuSE8VlXhuropw5Phu67hurplw5Is4bq64buSIDzhuqThurrEkVFWw5rhuro0w5lRVuG6uuG6uUnhurrhu7DDmldJ4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFfDjeG6uuG7lMSo4bq64bus4buOLOG6uikg4buS4bq64buww5o6w5nhurrhu5QjVlXhurrDmlHhuropw5rhu7hWVeG6uuG7kMONV+G6uuG7lCNWVeG6uuG7lOG7suG6pOG6ujYy4bq64busOOG6uuG7ksOSLOG6uuG7kiA84bq6w5pAw5nhurooIOG7kuG6ujTDjOG6uuG7ksOaPDdSVuG6uuG7sMOaw5VW4bq64buSw5Is4bq64buQUVbDmuG6ulbDmsOTVuG6ujRQ4bq6LMOaWVZV4bq64buuPeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buERsOKLDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+4buG4buGL8OK4buE4buG4buY4buAw4pH4bq+4buA4buC4buGKUdI4buA4buG4bq+4bus4bq84bqm4buqLFXhurIhw4Phu4Dhu4LhurzhurjhurpJ4busKcOD4bq4c8Oaw5Q84bq6KcOaPOG7jinhurrhu5LDkizhurrhu5IgPOG6uuG7kFFWw5rhurpWw5rDk1bhurrhu5DFqOG6uuG7rCI7w5nhurrhu5IiSeG6ujRKVlXhuro0w4xX4bq64buQfVZV4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7hEbDiuG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDw6zhu6ZWw5rhurrhu4hWw5rhurrhu5jFqOG6ujThu44p4bq64buUIj/hu5Lhurrhu6zDkjfhurohSeG6uuG7sMOa4buyw5nhuro94bq64buQfVZV4bq64buSW0nhurrhu5BRVsOa4bq6VsOaw5NW4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDukk84bq6w5olVuG6uuG7gOG6ulXDmSbhurosw5rDlDzhuropw5o84buOKeG6pOG6uuG7kknhurrhu6494bq64buUxKjhuropw5rDjFbDmuG6uuG7kuG7tlZV4bq6VlVXw4zDmeG6uuG7rldWVeG6uuG7lD/DmeG6pOG6uuG7nuG6uuG7sOG7pCzhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kMON4buS4bq6KOG7qOG6uuG7lMSo4bq64buSSynhurrhu5Dhu7Lhurrhu5RX4buKVuG6uiE8IynhuropPVbhuropw5oiJVZV4bqk4bq6VuG7uMOZ4bq6ITwjKeG6pOG6uuG7kuG7jOG7ruG6uuG7rsONPOG6uuG7ruG7iuG7kuG6ulbhu7jDmeG6uuG7rCpW4bqk4bq64busw5I34bq64buYxajhuro04buOKeG6uiFJ4bq64buww5rhu7LDmeG6uj3hurrhu5B9VlXhuqThurrhu7DDmsOTPOG6uuG7kuG7jOG7ruG6uuG7rsONPOG6uuG7sMOg4bq64busIjtWVeG6ujTDjOG6uuG7lFhWVeG6uj3hurrhu5B9VlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O6STzhurrhu4LhurpWVcOMN+G6uuG7lMOZUDzhuropIcWo4bqk4bq64buSw43hu5Lhurrhu5LDmsav4bq6KOG7uOG6uijDmVbDmuG6uilAVuG6uuG7kltJ4bq64buQUVbDmuG6ulbDmsOTVuG6uikhV1ZV4bq6VcOZKsOZ4bq6w5rhu4pW4bq64buQ4bumVsOa4bq6KcOaIiZWVeG6pOG6uigg4buS4bq64buww5rhu7Lhu5bhuro9VuG6uuG7lMWoVsOa4bq6NMOM4bq6w5pAw5nhurosw5p94buS4bq6KeG7uCnhuqThurrhu5BRVsOa4bq6VsOaw5NW4bq64buUIj/hu5Lhuro2PMOSKeG6ujTDmVFW4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgs4bqhPCnDmlch4bq4Q8O54bu24bq6w6zDjEIvLEM=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]