Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Hà Lan Rob Jetten ngày 5/4 cho biết nước này giảm nhập khẩu dầu mỏ và than đá của Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine và sẽ lên kế hoạch giảm hơn nữa sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong cuối tháng Tư này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUXlZw5nhuqBXw6PDmeG6oVvDo8OZw6Bdw5k0xIPDnS40w5ku4bu44bq/w5kzNeG7suG6o8OZw6M0P+G6ucOZw6A0OuG7gcOZ4bq/NFfDo+G7msOZISbhu4HDmcSpWcOZw6A0NsOZKOG6peG6v8OZ4bq/w63DmcODM1dQLzThu6ZRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXkpVyHDmlFz4bqtw5nhur/hur1oZcOjM8OZw4A0NsOZND/hu4HDmcSpWcOZw4Phu7bDozPDmeG6oWjEkcOjM8OZeVnDmeG6oFfDo8OZ4bq8xIMsw5nDgSnhur/hur8pw6PDmcOjM1lsw5nhu6ov4buow5kuNMSDw5ksNV3hur/DmcOjaGMuw5nDo1lsw5kzNeG7suG6o8OZw6M0P+G6ucOZw6A0OuG7gcOZISbhu4HDmeG6o+G6s8OZxKlZw5nhur80V8Ojw5koWMOZLmZXw5nDgzNXw5khxIPDmeG6oTVbw6PDmeG6u+G7gVfDo8OZKF3Do8OZLuG7geG6rS7DmcOgNGbDozPDmTTEg+G7ssOjM8OZ4bq/w501w5nhu4DDoOG6vVc1w6Mpw5nEqVnDmcOqfcOZ4bqhW8Ojw5nDoF3DmTTEg8OdLjTDmTM14buy4bqjw5k0YsOjw5nDo+G7iVfDmcOqw6zDmeG6uTThu4XDmeG6vzThu4Hhuq0uw5nEqVnEg8OZw6Phu7bDozPDmeG6oWjEkcOjM8OZLmZXw5nDgzNXw5nhur/hur3Eg8OjM8OZLuG7geG6pTXDmeG6vzRYw6Mzw5nhur5ow5nDo1ls4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXRX4bq54bq/NcSDw6PDmlFQNeG6ozPDmS7huqFXw6rDqsOVw5ou4bqjw6ot4bq5NMSD4bq/xIPDmsOZw6rhur9s4bqhKcOVw5ohNcOq4bq54bqhV2zhu5bDmSzhuqHEgy7DoMagw5nhuqNX4bq9MzXDoy3huqEpMuG6v+G7lsOZV+G7geG6v8SDxqDDmeG6o1fhur0zNcOjLeG6vTUzNOG6v+G7lsOZV+G7geG6v8SDxqDDmsOZ4bq/NeG6v+G6oSnDlcOaeVnDmeG6oFfDo8OZ4bqhW8Ojw5nDoF3DmTTEg8OdLjTDmS7hu7jhur/DmTM14buy4bqjw5nDozQ/4bq5w5nDoDQ64buBw5nhur80V8Oj4buaw5khJuG7gcOZxKlZw5nDoDQ2w5ko4bql4bq/w5nhur/DrcOZw4MzV8OZNDfDozTDmeG7ssOjNMOZ4bumw5rDmcOq4bq9LsOVw5ovLy4hw6Phu5wsV8SD4bq/NFfDozQ0xINX4bucxKnDoy8hKcOqw6Dhur/Eg+G6uS/Doylqw6ovxajFqOG7puG7qC/FqOG7qOG7qiHGr8Wo4buk4bum4bum4buk4buq4bq/4bus4buk4buk4buu4bqh4bum4bucw6Hhurkzw5rDmVfhuqHhur/DlcOaeVnDmeG6oFfDo8OZ4bqhW8Ojw5nDoF3DmTTEg8OdLjTDmS7hu7jhur/DmTM14buy4bqjw5nDozQ/4bq5w5nDoDQ64buBw5nhur80V8Oj4buaw5khJuG7gcOZxKlZw5nDoDQ2w5ko4bql4bq/w5nhur/DrcOZw4MzV8Oaw5khV+G6v1ct4bq5NMSD4bq/xIMtxIPhur01MzXDo1fhuqEtw6rhur0uw5XDmjThur/hur/hurnDquG7li8vLiHDozXhuqMz4bucxKk1KeG6v8OjV+G6o+G6ueG6oeG7gcOq4bucxKnDoy/hur/hu7DFqOG7pC/hu4HhurnhuqHEg1chKSEvw6Mz4bq/w6PDo8OjL8Wo4bukxajFqF/hu6Thu6hf4buk4buwL+G7pOG7sOG7pOG7qCFX4buB4bucw6Hhurkzw5rDmS9R4buew4Mz4buB4bqnw6Phu5bDmXPhuqHEg8SD4bqjLCnhur0z4bugUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bq+4bq9xIPDozPDmeG6oVjDmeG6vzRow5kz4buLNcOZ4bq64buB4bqlLsOZNOG6rTXDmXlZw5nhuqBXw6Phu5rDmXPhuq3DmeG6v+G6vWhlw6Mzw5nhurzEgyzDmcOBKeG6v+G6vynDo8OZLjTEg8OZLDVd4bq/w5nDosOjM8OZ4oCcw6Bb4buBw5kz4bq3NcOZLlguw5kuw6LDozPDmeG6v2zDmTTDncOjw5kuNF3DmcOjND/hurnDmcOgNDrhu4HDmSEm4buBw5nhuqPhurPDmcSpWcOZ4bq/NFfDo8OZKFjDmS5mV8OZw4MzV8OZLlnDozPDmcOjNDUi4buBw5kuWcOjM8OZ4bq/4bql4bq/4buc4oCdUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bq+4bq9xIPDozPDmcOq4bqlw5kuWC7DmS7DosOjM8OZ4bq/bMOZw6rhu4vDmSHhu4XDozPDmcOj4bu2w6Mzw5nhuqFoxJHDozPDmeG6oWPDo8OZZcOZeVnDmeG6oFfDo+G7msOZLsOiw6Mzw5nhur9sw5nhur5X4bq/V8OZw4rhur8pKeG6ocOZKOG7tMOZw6Mzw63DozPDmcOq4buLw5kh4buFw6Mzw5nhur80V8Ojw5koWMOZLmZXw5nDgzNX4buaw5nhur/hur3Eg8OjM8OZw6A0NcOZLsOiw6Mzw5nhur9sw5nDijQp4bqh4bqh4buaw5nEqeG6pcOjw5nEqT/Do8OZNFnDozTDmcOjNFnDmeG6o1hsw5nhuqHhurcuw5khJuG7gcOZ4bqhY8Ojw5nDozQq4bq/w5kuNCXhu4HDmeG7o+G7gcOZ4bq4KeG6vcOjNcOq4buaw5ko4bu0w5nDozPDrcOjM8OZ4bqj4buBV8OZISbhu4HDmeG6vzTDosOZLmZXw5nDgzNXw5nhur/hur3Eg8OjM8OZ4bq/NFjDozPDmXNX4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRw4Phu7bhuqPDmcWo4bukxajhu6bhu5rDmeG6oWjEkcOjM8OZ4bq/NFfDo8OZ4bq74buBV8OZLuG7ssOjM8OZ4bq8xIPhur/hur8p4bq9IVfhuqPDmeG6oVnDmcWo4buo4bua4buqw5nhur/hur01IOG7gcOZ4bq/KsOj4buaw5nEqWM1w5nDoDTEg+G7ssOjM8OZxajhu6Thu5DDmcOgNOG6pTXDmeG6oWjEkcOjM8OZ4bqhWcOZ4bq/w63DmcODM1fhu5zDmeG6vuG6vcSDw6Mzw5nDoDQ1w5ko4bqv4buaw5nhuqFoxJHDozPDmeG6vzRXw6PDmeG6u+G7gVfDmS7hu7LDozPDmeG7jeG6o8Oq4bq/KeG6vSFX4bqjw5nDo+G7tuG6o8OZxajhu6TFqOG7psOZ4bqhWcOZ4bum4buk4bua4buow5nhur/hur01IOG7gcOZ4bq/KsOj4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bq4NCbDo8OZ4bqhY8Ojw5nhur80V8Ojw5nhur80w6LDozPDmeG6u+G7gVfDmS5YLsOZLuG7ssOjM8OZLmZXw5l5WcOZ4bqgV8Ojw5nDqn3DmeG6vzVd4bq5w5nhur/hu4Uuw5kuNOG7gWwww6PDmShdw6PDmS5YLsOZw6M0WcOZ4bqjWGzDmeG6uTRY4bq/w5koNSDDo8OZxKlZw5nDquG7ssOjw5lr4buBKuG6v8OZ4bq/NDzhurnDmS5mV8OZw7ppLuG7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUXnhu7TDozPDmeG6vzXDo8OZ4buNw4PhurjDmSE7w6PDmcOq4bqlw5nhuqE1IOG7gcOZdDQ2w6M0w5nhurk0ZsOZeVnDmeG6oFfDo8OZLjTEg8OZLDVd4bq/w5nhuqFoxJHDozPDmeG6vzRXw6PDmeG6vzVb4buBw5nhur804buFw5nDo+G6rTXDmSg4V8OZNFnDozPDmcOj4bu24bqjw5llw5nDo2hjLsOZw6NZbMOZxKlZxIPDmcOgNMSD4buyw6Mzw5nGr+G7msavw5nhur/hur01IOG7gcOZ4bq/KsOj4buaw5nhur/hur3Eg8OjM8OZKOG6r8OZ4buoxq/hu5DDmcOjND/hurnDmcOgNDrhu4HDmeG6v8Otw5nDgzNX4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6ueG7jeG7geG6vzTEg+G6vcOaUeG6vjQpxIPDmeG7jeG6uFAv4bq5UQ==

Theo AP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]