Giới chuyên gia Mỹ vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng trẻ em nước này rơi vào khủng hoảng sức khỏe tâm thần với hàng loạt các trường hợp bị trầm cảm, lo âu, sợ hãi, biếng ăn, đánh lộn và thậm chí tìm đến tự tử.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG6unXhu7A94bu3KcOqPcOhaeG6veG6pz3DsmLhur3huq09w7JvPuG6veG6pz3Dsm/Doz3DoOG6uz3DqeG6reG7keG6veG6pz3huq3Dqnvhur3huqc9w7Iy4bq7PeG6uXE9w7Mo4buNPcOhPuG6qT1hYznhuq3DnS/huq0l4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6QjOeG6u8OzLW3huq3DqsOyw6ojPcOy4bqpw7LhurnDoOG7pCPhurp14buwPeG7tynDqj3DoWnhur3huqc9w7Ji4bq94bqtPcOybz7hur3huqc9w7Jvw6M9w6Dhurs9w6nhuq3hu5Hhur3huqc94bqtw6p74bq94bqnPcOyMuG6uz3hurlxPcOzKOG7jT3DoT7huqk9YWM54bqtPeG6rWLhur3huq09e+G6veG6rT0lIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiolPy8lLCxhPyQuJiY/OsOyOyYkJOG6uSVWZW3huqcjPSjhurnDsuG7pCPhurp14buwPeG7tynDqj3DoWnhur3huqc9w7Ji4bq94bqtPcOybz7hur3huqc9w7Jvw6M9w6Dhurs9w6nhuq3hu5Hhur3huqc94bqtw6p74bq94bqnPcOyMuG6uz3hurlxPcOzKOG7jT3DoT7huqk9YWM54bqtIz1hKMOyKC1t4bqtw6rDssOqLcOqb+G6qeG6p+G6qeG6vSjhurktw7NvOeG7pCPhuq3DssOybcOz4buwLy85YeG6veG6qeG6u+G6p1bhu6PhuqnDoMOy4bq9KOG6u23hurnhu43Ds1bhu6Phur0vw7I7KiQv4buNbeG6ucOqKGHDoGEv4bqlw7PhurvDs3AvKiQqKl8kP18kLC/DssOy4buh4buj4bq9X8Oyb8OgX8Og4bq7X+G6u3BWZW3huqcjPS/hu7Lhurzhuq0y4bq9PeG7o+G6qeG6r+G6vT1wPcOy4bqxPeG6uTNwPeG6uzfhu4094buh4bqhw7I94bq94bqn4bqt4bqp4bqz4bq7PeG7ucOK4bui4bqoQS0lIT054bqtw6o9w7Jvw6M9w6Dhurs9w7I+4bqpPeG6uMOqw7M9w7rhur3huqfDoOG6ucOgw7Phu6494bu5KOG6ueG6qeG6pcOqb+G6veG6qSjhu6494bq6dVY9WMWp4bq94bqt4buwPcO64bqkTS/DksOS4bug4bui4bq8WcOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23huqzDoChhI+G7suG6puG6qeG7ieG6qT054bqt4buNcOG6r+G6vT3huqfhuqkoPeG6unU94buj4buXKD3DoeG7mSg9byg9OXvhur3huq09OCnDqj3hu6Phurc9w7Ji4bq94bqtPcOybz7hur3huqc9w7Jvw6M9w6Dhurs94bq94buZ4buJOT3hur08cD1v4buL4bqpPeG7ozzDqj3DqeG6reG7keG6veG6pz3huq3Dqnvhur3huqc9w7Phu5U5PcOp4bqt4buDw6A9w7Iy4bq7PcOy4bqtNOG6vT3hu6Phu4nhuqk94bqtPOG6veG6pz3hurnDqj7Dsj05KTk9w7Jv4buZxKnhur3huqc94bqtam09OGM9w7JvNOG6uz05e+G6u+G7rj3hurnDqj0y4buN4buuPcOzaj3huq194bqp4buuPTjhuqnhurHhur3huqc9W+G6veG7rj3DoSnhur3huq094bq5aeG6vT3hu6M8PcOy4bqtNeG6uz054bqt4bqrPcOyYuG6uz3DoeG6seG6vT3DssahPcOy4bubVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG7ueG6reG7jXDhuq/hur094bqn4bqpKD054bqtw6o9byLhur3huqc9az3hur3huq3hu53hur3huqc9w6nhuq3hu4094bujxqE5PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPWEy4bq9PTnhur89w7Lhuq3hu4094bq94bqtNW09w7Lhuq0zbeG7rj3DsmLhur3huq094bqtYuG6veG6rT3DqeG6reG7keG6veG6pz3huq3Dqnvhur3huqc9bzPDsj3hur3huqfhuq3huqnhuq/hurs9w7Jv4buH4bq94bqn4buuPcOy4bqtNeG6uz054bqt4bqrPTk84bq94bqnPcOyaOG6qT3DsuG6sz3huq3hu4vhur094bujYj05KTk9w7Jv4buZxKnhur3huqc94bqt4buHOT3DsuG6reG6qeG6seG7jT3huqfhuqkpw6o94buj4bqp4bqv4bq9PeG7ozw9OSk5PTnhuq3hu41w4bqv4bq9PeG6p+G6qSg9w7Lhu5k94bujM+G6vT3DsjLhurs94bq5cT3DoeG6tT054bq/PcOy4bqt4bq1PeG6rcOsPcOyb2o9w6ljbT3DsuG6rcSp4bqpPTnhuq3Dqj05KTk9w6DhurtWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw5Ji4bq94bqtPcOybz7hur3huqc9w7Jvw6M9w6Dhurs94bq6dT3hurtdOT054bqt4buV4bq94bqnPeG6ucOqPTLhu43hu649w7JvNOG6uz05e+G6uz3DoX094bqn4bqpKD3Dslvhur3huqc9w7Lhu5c94bujPOG6qT3hur1b4bq7PeG6vShwPeG6veG6reG7meG6veG6pz3hur3huq3hu53hur3huqc9OVvhur3huqc9w7Lhuq0w4bq94bqn4buuPTgzw7I9KOG6vT3Dsm/DquG6veG6pz3Ds+G7jWfDsj3DsuG6rcSp4bqpPeG6p+G6qSjhur09w6E+4bqpPWFjOeG6rT3hu7nDiuG7ouG6qEEtJSE94bqtw6o84bq94bqtPeG6rTzhur3huq09w6F9PcOp4bqt4bqp4bqx4bq9PcOyYuG6veG6rT3huq1i4bq94bqtPcOy4bqt4bqv4bq7PcOybzThurs9w7Jv4buH4bq94bqnVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOBIDk9OOG6qeG6s8Oy4buuPcOp4bqt4buR4bq94bqnPeG6rcOqe+G6veG6pz3Ds+G7lTk9w6nhuq3hu4PDoD3DsjLhurs9w7Lhuq004bq9PeG7oXtwPW8oPeG7o+G7ieG6qT3hur3huq3hu53hur3huqc9w6Dhurs94bujZ+G6vT3DoX09OeG6vz3DsjLhurs94bq5cT3DsuG6reG6qeG6seG7jT3DreG6vT3DoWPhur3huq094bq5PuG6qT04Yz3hurszw7I94bqtMOG6vT054buLPeG6rWnhuqk94bq94bq/4bqpPTnhuq3hu41w4bqz4bq94buuPcOybyjDqj3DocOt4bqpPeG7o+G7ieG6qT05KTk9OeG6reG7jXDhuq/hur094bqn4bqpKD3DsjLhurs94bq5cT3hu6M8PcOp4bqtZuG6veG6pz3DoeG7mWo5PcOy4bqtKOG6uz3huqfhuqkoPTkpOT3huq3Dqj7Dsj3DoWnhur3huqc9az3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3DoeG6tT05MuG6vT04IuG6veG6pz3hurk+4bqpPcOyMuG6uz3hurlxPcOyb8Oq4bq94bqnPcOy4bqtxKnhuqk94bqn4bqpKOG6vT3huq3hu4c5PcOyb8ahOT3DsuG7jXDhurHhur094bqnNOG6vT3huq0o4bqpPeG6vVvhurs9buG7jShWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw4Fn4bqpPeG7o+G7ieG6qT3hur3huq3hu53hur3huqc9w7Jvw6M9w6Dhurs9w7Nn4bq94bqnPcOyb8Oq4bq94bqnPTkpOT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT054bq/PeG7ozPhur09w6Hhurc94bq94bqt4buZPThnPeG6u+G6oz3hur3huqfhuq3huqnhurPhur09b+G7mWrhu4094bqtKHA9OeG6vz3DsuG6q+G6veG6rT04PsOqPeG6ucahOeG7rj3hu6PhuqnhurM5PW3huq174bqpPWs94bq94bqtPD3huq3hu4c5PcOyb8ahOT3DsuG7jXDhurHhur09w6F9PcOp4bqt4bqp4bqx4bq9PTkpOT3DoOG6uz1h4buZxKnhur3huqc94bq94bqt4buZPcOp4bqtZuG6veG6pz054bq/PeG6uWfhuqk9w7Lhuq3DqinDslY94bq84bqt4bud4bq94bqnPcOg4bq7PcOp4bqtZuG6veG6pz054bq/PcOh4bqp4bq34buNPcOp4bqp4bqz4bq9PcOp4bqxw7I94bq9Z+G6qT3huqjhur3DssOgb+G6vcOgw7I9w7Lhuq014bq7PTnhuq3huqs9OeG7geG6vT05e+G6uz3DsuG6rTNwPThjPTlmPeG6uTVt4buuPeG6uT45PeG6ueG7heG6veG6p+G7rj04Yz044buDPW/hu4vhuqk94bqt4buL4bq9PeG6veG7nShWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw5NnPeG6ueG6qeG6s+G7jT054buRKD3Dkm/hu43hur3huqc9w7Iy4bq7PU3huq3hu4Hhur3huqc94bq94bqn4buXKD3hu6M8PcOp4bqp4bq14bq7PcOzw6opw7I9YWM54bqtPTjhurPhur3huq09WOG7uUHhu7lZPeG6unU9OeG6rcOqPcOy4bqtM3A9w6E04buNPeG6vVvhurs9KiQqJeG7rj3Ds2c9OSg9w7Jvw6M9w6Dhurs94bqnKeG6qT1t4bqte+G6qT05M209OeG7leG7jT3hu6NiPTkpOT3hu6Mz4bq9PcOh4bq3PcOyMuG6uz3hurlx4buuPcOy4bqtNeG6uz054bqt4bqrPcOyYuG6uz3DoeG6seG6vT3DssahPcOy4bub4buuPcOyW+G6veG6pz06JcWo4buuPcOyb8Oq4bq94bqnPcOp4bqt4bqpPcOzZz05KD3Dsm/Doz3DoOG6uz3Dsm8o4bqpPcOyW+G6veG6pz0/xag9w7PDqj3hu6Phu4nhuqk9KiQlIeG7rj3DsuG6rcSp4bqpPcOh4bqp4bq14bq7PcOyb+G7meG7iTk9w6nhuq3huqk94buhe3A9byg9w6E+4bqpPWFjOeG6rVY9w5Ji4bq94bqtPcOybz7hur3huqc9w7Jvw6M9w6Dhurs94bq94bqtNW094buj4bqp4bqz4bq9PeG7o2I9b2fhuqk94bq5w6o+4bq9PVvhur094buNZ+G6veG6p+G7rj3hurnDqj0y4buN4buuPTlb4bq94bqnPcOy4bqtMOG6veG6pz054buT4bq94bqnPcOyW+G6veG6pz3huqczbT3DoWbhuqk9w7Jvw6rhur3huqc9OcO14bq94bqnPcOy4bqtxKnhuqk94bqn4bqpKOG6vT3hur08cFbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkuG6rcOgw6o94bu5QeG7uT3hurp14buuPeG6reG6qeG6s+G6vT3hur3hu5nhu4k5PeG6vTxwPTnhuq3hu5koPTnhur894bq7acOyPeG6reG6sz3DsuG6rWfhur3huqc94bqn4bqpKeG6uz3DsynDsj3DssOqPOG6vT1h4bqp4bqz4bq9PeG7ozw9b+G6qeG6r+G6veG6pz044bqp4bqzw7I94buj4bq3PeG7ozPhur09w6Hhurc9w7Phu5U5PcOp4bqt4buDw6A9w7Iy4bq7PcOy4bqtNOG6vT054buRKD3Dsm/Doz3DoOG6uz054bqtw6o94bq94bqv4bq9PTkpOT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT054bqt4bqr4bq94bqtPeG6uTw94bq94buL4bqpPcOyZ8OyPeG6veG6rTPDsj3DoeG6tT1u4buNKOG6vT3DsynDsuG7rj054bqtW+G6uz3Ds+G6vzk94bujPD3huq3DrD3Dsm9qPcOyb8OjPcOg4bq7PcOp4bqt4bqpPTkpOT05w6rhur094bqnIG09beG6rXvhuqk9OSk5PeG7ozPhur09w6Hhurc94buj4bq3PcOyMuG6uz3hurlx4buuPcOyMuG6uz3DsuG6rTThur09w7Mo4buNPcOhPuG6qT1hYznhuq09w7Jvw6rhur3huqc9OGfhuqk9OXvhur3huq09w6E+4bqpPWFjOeG6rT3hu7nDiuG7ouG6qEEtJSE9w6F9PeG7ozw9w6Eo4bq94bqnPeG6pzJwPW8oPW8zw7I94bq94bqt4bqp4bq34buNPeG6reG6sz3hurnDtHA94bq94bqt4buZPeG6reG6qeG6s+G6vT3hur0ocFYvVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23DuuG7jcOy4bqtw6pvI+G7sljDksOS4bug4bui4bq8L+G7ouG6qcOgw7Lhur0o4bq7K1nDnS9t4buy

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]