Ngày 6/4, hãng thông tấn Interfax dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Nga mong muốn duy trì quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây, ngay cả khi những nước này liên tiếp trục xuất các nhân viên ngoại giao của Moskva.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVDhuqIyVsOa4bqh4bq/w6LhuqPDmi7hur9rw5rDquG6uzbDmuG6ueG6v1bhuqPDmjMiw5rhuqMyw6NZNMOaMjRWw6PDmuG7iWI0w5osVyzDmuG6o2diLMOaw6kzZ+G6q+G6ozLDmsOKJGvhu6AvM+G7pFDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXgoVi5VUOG6ojJYa8Oa4buqL8avxqDDmjPhu7LhuqMyw5rDqjPhurXhuqMyw5rDqiXhuqPDmnnhuqPDqijhursxVmrDmi464bqjw5rDqTNXw6rDmjs0IOG6v8OaLOG7hVbDmsOKM2jDmsOq4bq7Z8SR4bqjMsOa4bqiMsOjWTTDmjI0VsOjw5rhuqIyVsOaw7LDoChqVuG6oy4o4bq7w5p34bq74bq/4bq9M8Ohw6PDmiwzw6PDmjs0W8Oqw5rhuqIyVsOa4bqhw6PhuqMyw5rhuqHhur/DouG6o8OaLuG6v2vDmsOq4bq7NsOa4bq54bq/VuG6o8OaMyLDmuG6ozLDo1k0w5oyNFbDo8Oa4buJYjTDmixXLMOa4bqjZ2Isw5rDqTNn4bqr4bqjMsOaw4oka8agw5rhuqMyVmvDmizDncOaw6EzNMOa4bqjM+G7i+G6ozLDmuG6o2diLMOa4bqjWGvDmsOgNH3huqPDmsOqNFvDqcOaw6rhurvhu4Msw5pq4bq/JcOqw5osVyzDmuG6ozMk4bqjw5rhu4k0feG6o8Oa4bqjMsOjWTTDmjI0VsOjw5os4buFVsOa4bqgw6Phur3DoeG7iVbhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lzVsOpw6o0w6PhuqNVUOG7oDThuqEyw5osw6BW4bq94bq94buOVSzhuqHhur0tw6kzw6PDqsOjVcOa4bq9w6prw6Ao4buOVS404bq9w6nDoFZr4buUw5o7w6DDoyzDoeG7lsOa4bqhVuG6uzI04bqjLcOgKDHDquG7lMOaVuG6v8Oqw6Phu5bDmuG6oVbhursyNOG6oy3hurs0MjPDquG7lMOaVuG6v8Oqw6Phu5ZVw5rDqjTDqsOgKOG7jlXhuqIyVsOa4bqh4bq/w6LhuqPDmi7hur9rw5rDquG6uzbDmuG6ueG6v1bhuqPDmjMiw5rhuqMyw6NZNMOaMjRWw6PDmuG7iWI0w5osVyzDmuG6o2diLMOaw6kzZ+G6q+G6ozLDmsOKJGvDmjM24bqjM8Oaw53huqMzw5rhu6RVw5rhur3hurss4buOVS8vLC7huqPhu5o7VsOjw6ozVuG6ozMzw6NW4bua4buJ4bqjLy4o4bq9w6HDqsOjw6kv4bqjKMSp4bq9L+G7puG7puG7pMavL+G7psav4buoLsWo4bumw5nhu6TDmcOZw5nDqsav4buo4bus4bumw6Dhu6Thu5phw6kyVcOaVsOgw6rhu45V4bqiMlbDmuG6oeG6v8Oi4bqjw5ou4bq/a8Oaw6rhurs2w5rhurnhur9W4bqjw5ozIsOa4bqjMsOjWTTDmjI0VsOjw5rhu4liNMOaLFcsw5rhuqNnYizDmsOpM2fhuqvhuqMyw5rDiiRrVcOaLlbDqlYtw6kzw6PDqsOjLcOj4bq7NDI04bqjVsOgLeG6veG6uyzhu45VM8Oqw6rDqeG6veG7lC8vLC7huqM04bqhMuG7muG7iTQow6rhuqNW4bqhw6nDoOG6v+G6veG7muG7ieG6oy/DquG7quG7psOZL+G6v8Opw6DDo1YuKC4vO8Ojw6HDqsOqYS/hu6bDmeG7puG7pl/DmcavX8OZ4buqL8Oqw6pq4buJ4bqjX8OqM+G6v1/DquG6u+G6v8Oj4bqjMl/huqMyw6NWNF8yNFbDo1/huqMyVuG7mmHDqTJVw5ovUMOKM2jDmsOq4bq7Z8SR4bqjMsOa4bqiMsOjWTTDmjI0VsOjw5rhuqIyVsOaw7LDoChqVuG6oy4o4bq7w5p34bq74bq/4bq9M8Ohw6PDmsOpM1fDqsOaOzQg4bq/w5rDqlk0w5rhuqHhuqfDqsOaLOG6v+G6pyzDmjPhurHDqcOaO1fDo8OaxJHDmnLhurvhur/hur3hur0ow6Dhur3GoMOacjjhu5rDmuG7osO04bqjM+G7lMOaw7J2w4kvw4rDikrhu4jhuqLhu57hu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQc2bhuqMyw5rDqjMow6PDmuG6teG6ozLDmnfhurvhur/hur0zw6HDo8agw5rhu4k0IizDmixXLMOa4bq54bq/w6Isw5oyNFbDmiwzJOG6v8Oa4bud4bq/w5rDoFjhuqHDmjI0V+G6o8OaIcOjWeG6o8OaM8OjWcOqw5oh4bqn4bqjMsOaLOG7hVbDmixXLMOa4bqjM1jDmuG6ozLDo1k0w5oyNFbDo8Oa4bqiMlbDmuG6vXvDmjIka8Oaw6rhuq3huqPDmjNZNMOaIVvhuqPDmsOgZDTDmjUsM8OaLOG7hVbDmiwzNeG6ozPDmuG6ozPhu4vhuqMyw5rhuqNnYizDmuG6o1hr4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUOG6vFbhur/DmsOhMzTDmuG6ojJWw5rDqTNXw6rDmiHhuqfhuqMyw5osMzRb4bqjw5ouNywzw5rhurnhur8k4bqjw5rhur3DrcOaIUAsw5o7NCLDqsOaw6pZNMOa4bq+w6HhurtWNOG6oyjDmuG6ozJYa8Oa4bumxq8v4bumxqDDmuG6oeG6p8Oqw5rDoMOjWcOqw5rhuqNnYizDmiwzJOG6v8Oa4bud4bq/w5rhuqMzZ8OadWgsxqDDmsOJM1fDqcagw5p5w6pWw6BrxqDDmnVW4bqjw5rhuqBZLDPGoMOaw4oz4buDa8OadTQg4bqjw5oh4buyw5rhurnhur9rW8Oqw5ohN+G6ozPDmsOq4bq74buDLMOaauG6vyXDqsOaLFcsw5rhuqMzJOG6o8Oa4buJNH3huqPDmuG6vWjDmuG6ueG6v1fhuqPDmuG6ojJWw5ohIMOaO1hrw5rDquG6t8Oaw6kzw53huqPDmiHDojThu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bqgYjTDmiEka8Oa4bqjMyXDqsagw5py4bqlw5p1WMOjw5rhuqIzVsagw5rhurrDo+G6oVbhuqM0VsOa4buJWMOa4bq8w6DDo+G7iSjhuqM0VsOaLGbhuqMyw5oh4buyw5rhurtWw5rDqjPhurXhuqMyw5o7V8Ojw5rDqmfhuqvhuqMyw5rDqsOt4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUMOK4bq7w6PhuqMyw5rDoTM0w5ohxIPGoMOaw4BWw6rhu4k0Vsagw5rDuuG6vcOqw6PhuqM0VsOaIcSD4bqjMsOaLMOsVsOaw6Dhu7LhuqMzw5rhur3DrcOa4bq54bq/V+G6o8Oa4bqiMlbhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQw4rhurtnYizDmuG6ozPhu4vhuqMyw5oh4bqn4bqjMsOaw6ozVzTDmuG6o1hrxqDDmuG6ojJWw5rDquG6v2t94bqjw5o7w6LDmuG6vXvDmizEg8OaM1jhuqMzw5oh4bqn4bqjMsOaIVfDqcOaw6rhurvDncOaw6pn4bqr4bqjMsOaamjhuqMy4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpw7Lhur/DqjPDo+G6u1VQw4ozKMOjw5rhuroo4bq/w6oo4bq74bq94bugL8OpUA==

Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]