Rối loạn tiêu hóa ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt. Nếu không chữa trị dứt điểm, bệnh thường xuyên tái phát có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7kOG7uOG7knk8Ymbhu5xA4bqv4buc4bqreywz4buc4bu0NOG7nEBlw5nhu5zhuq3DoHvhu5wyNcWoNOG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu5Av4bu44buS4buQLz7hu57hu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu6ckw5kj4bua4buS4bqsw6B74bucMjXFqDThu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZ4bucxq80PuG7nD7hurnhurU0POG7nOG7hVli4buc4bqr4bqxe+G7nOG6qeG6u0Dhu5wxPjkk4buc4buH4bum4bucPFhm4bucND57LGLhu5zhuqU+eyw04buc4bqrNeG7pHvhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhuql7ND7hu5w+NcWo4bqr4buM4buceTti4bucMT7DoTQ84bucQD7hu4HDmeG7nOG6q+G6rV3hu5wj4bq74bqr4bucPXshM8OS4buc4bu4LjQ+4buc4bqrPuG6ueG6tzQ84buc4buFYmY6NOG7nOG6q+G7pHvhu5zhuqU+4buk4bqr4bucQDbhu5zhuqs+IeG7nCPhu7Y04bucPTs04bucQOG7pEDhu5zhu7h7OzThu5xAPuG6uzQ84bucNDxiZuG7nD57ITPhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buaI+G6qz5iM+G7uOG7nHvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xSUFHhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8ve+G7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvNCThu4Phuqkv4bugUOG7nuG7oC/hu55V4buiI+G7nuG7nlHhu57hu6Dhu6BQ4bqrVFLhu54y4bueLcOZND4t4bqrPmIz4bu4LTXhuqUt4bug4buMMOG6pTzhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7mnk8Ymbhu5xA4bqv4buc4bqreywz4buc4bu0NOG7nEBlw5nhu5zhuq3DoHvhu5wyNcWoNOG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUlBR4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5Dhu7jhu5LhuqzDoHvhu5wyNcWoNOG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu5zigJPhu5zhu5c+4bqx4bucNDo04bucQDV74buc4bqrPuG6ueG6tzQ84buQL+G7uOG7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LhuqzDoHvhu5wyNcWoNOG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu5wy4bum4buc4bqrWzQ+4buc4bqr4bqtxag0POG7nDQ+eyxi4bucNDzhurnhurd74bucPOG7ruG6peG7nOG6pT7Gr3vhu5zhu4fhurF74bucQOG7pEDhu5zhuqvhuq17LmLhu5xAPuG6uzQ84bucPXshNOG7nD5bND7hu5w0PuG6uU/hu5w9w5li4buc4bu4xJE0PMOS4bucPcOdZuG7nD7huq97w5Lhu5xAPuG6ueG6sTQ84buc4bu4xJE0PMOS4buc4bu4YuG6oTThu5w0w6E0w5Lhu5zhuqvhu6Q14buc4bu4NjTDkuG7nOG6q3s6YuG7nEA+xq9m4oCm4buc4bubw5nhu5zhuqnDoOG7nDM4e+G7nDQ84bq54bq3e+G7nOG6qz7hurnhurc0POG7nEA+ZeG7nOG6p2LDmTTDkuG7nOG6qeG6v+G7nCPEkTQ84bucQOG7pEDhu5zhu7h7LjThu5zhuqU+4buk4bql4bucPXssYuG7nOG6q+G6rV3hu5w0PsOZND7hu5w+NeG7rkDhu5w94bqze+G7nEDhu6RA4buc4bqr4bqtey5i4bucQD7hurs0POG7nOG6q8Oq4bucPjvhuqvhu4zhu5zhuqpiZuG7nDQ+ezo0w5Lhu5zhuqs+JDXhu5xA4bukQOG7nEA+YmY6NOG7nDx7w5nhu5xm4buc4bqrO8OS4bucPi7hu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZ4bucPeG6ueG6s0Dhu5zhu4d94bucND7hurnhu5zigJzhu7jhuqPhu5w04buoNeG7nOG6qz7hurvhu5zhu6DigJ3hu5xAZcOZ4bucQDU04bucNDzhurnhurd74bucNDo04buc4bqpw6rhu5xAPmXhu5zhuqdiw5k04bucMT574bucPi7hu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZ4buc4bqtw6B74bucMjXFqDThu5zhuqk/4bucPFhm4buc4bqtw5nhu5w0PnssYuG7nD4u4bucMsSRZuG7nEA+NeG7nOG6qeG6u0Dhu5wxPjkk4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xSUFHhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8ve+G7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvNCThu4Phuqkv4bugUOG7nuG7oC/hu55V4buiI+G7nuG7nlHhu57hu6BRUuG6q1JQ4bueUTJVLcOZND4t4bueLcOZND4tI8OZey0jeyQ04buMMOG6pTzhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7mnk8Ymbhu5xA4bqv4buc4bqreywz4buc4bu0NOG7nEBlw5nhu5zhuq3DoHvhu5wyNcWoNOG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUlBR4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LhuqzDoHvhu5wyNcWoNOG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu5wxPns7NOG7nD7hu6Y0POG7nOG6reG7pjXhu5zhu7jGrzXhu5zhu4cu4buc4bqtYuG6o+G6q+G7nOG7uF3hu5zhuqliZuG7nGY7YsOS4bucMuG7pjPhu5w8e8avM+G7nOG6qeG6u0Dhu5w9LOG7nDE+4bukNDzDkuG7nEDhuq/hu5zhuqs+IeG7nCMo4buc4bu4XeG7nOG7h3vhuq1i4bqpw5Lhu5zhu4d74bucMT5i4bu0NOG7nOG6q1k04bucQMOhNDzhu4zhu5x5PuG7gTQ84buc4bqr4bqtey5i4bucQD7hurs0POG7nDE+NuG7nEA+XWLhu5xAZcOZ4buc4bu4LjQ+4bucPFhm4bucMy7huqvhu5wzOXvDkuG7nDNZ4bqr4buc4bqr4buy4bql4buc4bqr4bqtYjQ8w5Lhu5zGrzQ+4bucPuG6ueG6tTQ84bucPTs04bucQMOhNDzhu5zhu4d7LkDhu5zhu4fhu6bhu5zhuqU+eyw04buc4bqrNeG7pHvhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhuql7ND7hu5w+NcWo4bqr4buM4buc4bqq4bqt4bq54bq3NDzhu5w+4bqz4bql4buc4bu4XeG7nOG6q3s6YuG7nEA+xq9m4bucMSU14bucI+G7pnvDkuG7nDQ84bq54bq3e+G7nOG7uC40PuG7nOG7uF3hu5wzWeG6q+G7nDThurnhurFAw5Lhu5wzWeG6q+G7nEA+WeG6q+G7nD17LjThu5w8e8ave8OS4bucQOG6r+G7nOG6qz4h4bucIyjhu5zhuqliZuG7nDQ+4bq54bqzQOG7jOG7nOG6rMOge+G7nDI1xag04buc4bqrezpi4bucPjbDmeG7nEA3NOG7nMavND7hu5w+4bq54bq1NDzhu5w9OzThu5wxPsav4bucNOG7qjQ84bucPlnhuqXhu5zhuqs+xJHhu5xA4bukQOG7nEA+WeG6q+G7nCN7ND7hu5wj4bq5w6I0PMOS4bucI+G7tjThu5w9OzThu5zhuqnEkeG6q+G7nEBYNMOS4bucMlhi4bucNDzhu6Zm4bucMT57OzThu5xA4bqv4buc4bqrPiHhu5zhu7hd4buc4bqrPns7YuG7nEA+WeG6q8OS4buc4bqrPns7YuG7nDPhu6Ri4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7lzbhu5w0PnssYuG7nDQ8YmY6NOG7nDQ+WDThu5w8WGbhu5zhuq3DmeG7nOG6rcOge+G7nDI1xag04buc4bqrezpi4bucPjbDmeG7nDQ+4bq54bucQD474bucPeG6o+G7nOG7qjThu5xiw6A0PMOS4buc4bqpezQ+4bucPjXFqOG6q+G7nDE+w6E0POG7nD7hurPhuqXhu5wyZ8OS4buc4bqrezQ+4buc4bqrPsOdNOG7nEDhu6o0POG7nOG6qz5WNDzDkuG7nOG6q+G7pEDhu5wjxJE0POG7nOG6pT7EkeG7nEBlw5nhu5wz4bqj4bqr4buc4bqpw6Dhu5wyNcWoe+G7nOG6qz5iw6BA4buM4buc4bub4buuQOG7nOG7uHsu4bqrw5Lhu5zhuq3DoHvhu5wyNcWoNOG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu5xANzThu5wy4bum4bucI1li4bucPnsuYuG7nEBlw5nhu5xA4bukQOG7nOG7uC40PuG7nDJn4bucMns6NOG7nOG6p2LDmTThu5w9OzThu5w94bq54bq3NDzhu5zhuq1i4bqj4bqr4bucND7hurlP4buc4buGezoz4bucPcWoe+G7nOG6q+G6reG7pjQ8w5Lhu5zhu4d7OjPhu5wyNSXhuqvhu5wjxajhu5wj4bumZuG7nOG6q+G7pOG7nOG6q+G6reG7pjQ84oCm4buceTti4bucMT7DoTQ84bucQD7hu4HDmeG7nOG6q+G6rV3hu5wj4bq74bqr4bucPXshM8OS4buc4bqtw6B74bucMjXFqDThu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZ4buc4bqrPuG6ueG6tzQ84buc4buFYmY6NOG7nOG6q+G7pHvhu5zhuqU+4buk4bqr4bucQDbhu5zhuqs+IeG7nDxYZuG7nOG6rcOZ4bucQOG7pEDhu5zhu7h7OzThu5xAPuG6uzQ84bucNDxiZuG7nD57ITPhu5w0PuG6uU/hu5zhu4ViWeG6q+G7nD5iZjvhuqvhu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZw5Lhu5zhuqs+ZTQ84bucI8Wo4bucI+G7pmbDkuG7nGI0POG7nOG6qz7hurnhu5w9xah74buc4bqr4bqt4bumNDzigKbhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQ4bu44buS4bule8ave+G7nOG6pT7hu6ThuqXhu5xAxq974buc4bqrPnsuNOG7nOG6rcOge+G7nDI1xag04buc4bqrezpi4bucPjbDmcOS4buc4bqlPjc0POG7nDQ84bq9w5nhu5zhuqvhu6R74buc4bqlPuG7pOG6q+G7kC/hu7jhu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bubIeG7nD17LGLhu5zhuqvhuq1d4buc4bqtw6B74bucMjXFqDThu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZw5Lhu5wxPsOhNDzhu5x94bqr4bucNDzhurnhurd74bucMsOqw5nhu5xAPjg04bucI2Q0POG7nOG6qz5iw6BA4buc4bqqWGbhu5zhu4db4buc4bqr4bukQOG7nCPEkTQ84buc4bqr4bq7QOG7nOG6qz7hurd7w5Lhu5xAxq974buc4bqrPnsuNOG7nEDhu6RA4buc4bqr4bqtey5i4bucQD7hurs0POG7nDE+NuG7nEA+XWLhu5wz4bqj4bqr4bucQOG7pEA+4bucND7DmTQ+4bucQD42NDzhu4zhu5zhuqpiZuG7nDQ+ezo0w5Lhu5w0O2Lhu5wyezo04buc4bqrxJFA4buc4bqp4bq/4bucI8SRNDzhu5wjKOG7nDxYZuG7nDQ+4bq3NOG7nOG6qz5iw6BAw5Lhu5zhuq3DoHvhu5wyNcWoNOG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu5zhuqvhu6R74buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG7h+G6sXvhu5xA4bukQOG7nOG6q+G6rXsuYuG7nEA+4bq7NDzhu5w0PD57OjPhu5zhuqvhuq04NDzhu5w+4bqvNOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5J4YsOgNOG7nD57LmLhu5zhuqdixq/hu5zhu7gsNOG7nOG7h+G7gTQ8w5Lhu5w0PnssYuG7nDQ84bq54bq3e+G7nOG6uWLhu5zhuqt7OjThu5zhuqnhur/hu5wjxJE0POG7nEDhu6RA4buc4bqpxq804buc4bqlPuG7tDPhu5w+xIPhu5zhuqvhuq3hurPhu5xAxq974buc4bqrPnsuNOG7nOG6rcOge+G7nDI1xag04buc4bqrezpi4bucPjbDmeG7nEA24bucNDxi4bqhNOG7nDzDoEDhu5zhuqs+xq814bucI+G6ueG6s0Dhu4zhu5zhu5t7ITThu5w+WzQ+4bucMuG7puG7nOG6quG6pOG7leG7huG6qHbhu5zhu5vFqHvhu5zhuqvhuq3hu6Y0POG7nOG6qlgz4buc4buVWzQ+4buc4oCT4buc4bqpxq804buc4bqlPuG7tDPhu5w0w6N74buc4bqrezs0POG7nEBlw5nhu5zhuqs+4bq54bqvNDzhu5w+ey5i4bucxqHhurnhurNA4buc4bqlPuG7tDPhu5zhuqpYM+G7nOG7lVs0PuG7nC3hu5zhuqo14bql4bucUuG7nOG7l8OhNDzhu5zhuqtm4buc4bubw6E0POG7nCPhurnhurNA4buc4buGey7huqvhu5x5w5kz4bucYmbhu5zhuqt9NOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5vFqHvhu5zhuqvhuq3hu6Y0POG7nOG6qlgz4buc4buVWzQ+4bucMuG7puG7nOG6qcOq4bucMTvhuqvhu5w+4bqz4bql4bucPHvhu4HDmeG7nOG6q3s0PuG7nD41w5nhu5xG4bucPjhA4bucQMOj4buc4bqr4bqtYmYsNOG7nOG7h+G7puG7nEDDoTQ84bucNDw+LuG7nOG7uOG7pjXhu5xAPjvhu5w+ey404bucPcWoe8OS4buc4bqrPuG7pjQ+4buc4bqlPsOdNOG7nDzhuqEz4buc4bue4bug4bucMjXFqHvhu5zhuqs+xq814bucI+G6ueG6s0Dhu5zhuqdiZ+G7jOG7nOG6quG6rTU0POG7nD02w5Lhu5w0w6N74buc4bu44buy4bqr4bucMuG7puG7nOG7pzXhu6Y0POG7nDJ7OjThu5xAPuG6u8OZ4bucPjXFqOG6q+G7nEA+WeG6q+G7nOG7lSThuq3hu7gk4bqtezQk4bucLeG7nDE+4bukNDzhu5zhuql7ND7hu5zhuqvDquG7nDQ+ezo04bucPHtj4bql4bucMT7hu6Q0POG7nDE+YuG7tDTDkuG7nOG6q+G6rV3hu5w9w5li4buc4bu4xJE0PMOS4bucPXvhu5w0PDXhu6Z74bucIzXhu5zhu4d74bucMT5i4bu0NOG7jOG7nFHhu5zhu4dd4buc4bqrPsavNeG7nCPhurnhurNA4buc4buVxahAPuG7nOG6q+G6rWLhu7LhuqvDkuG7nOG7lcWoQD7hu5wyezQ+w5Lhu5zhu5vGrzQ84buc4bqpWDPDkuG7nOG7l8OZM+G7nOG6qz7GrzXhu5zhuqs+YuG6o0Dhu5zhu7jhu6Z74buc4bqrPmLDoEDhu5xAw6Phu5zhuqvhuq1iZiw04buc4oCc4bqq4bq74buc4bqnYlg04buc4bqr4bq/4buc4bqrPsOZNDzigJ3hu5xAPmJmOjThu5zhuqvhuq1d4bucQOG7pEDhu5zhu7guND7hu5wyZ+G7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu4zhu5zhu5fhu6RA4buc4buHXeG7nHjhuqNA4bucPuG6ueG6rzQ8w5Lhu5x5PsSRQOG7nD3hu7Ji4bucMT5ZYsOS4buc4bqo4bqvNOG7nOG6q+G6rcOZ4oCm4bucPHtj4bql4buc4bu44bume+G7nOG6q+G6reG6veG7nDE+feG7nOG6q31APuG7nOG6q+G6rTU0POG7nOG7uMSRNDzDkuG7nDx7xq8z4bucND7DmTQ+4bucQOG7pEDhu5zhuqvhuq17LmLhu5xAPuG6uzQ84bucPcOdZuG7nD7huq97w5Lhu5zhu7jEkTQ84bucQD7hurnhurE0PMOS4bucPHvGrzPhu5w9w5li4bucQD7DoDQ84buc4buHezozw5Lhu5wxfUA+4buc4bqrPn1APuG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJQUeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy974buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC80JOG7g+G6qS/hu6BQ4bue4bugL+G7nlXhu6Ij4bue4bueUeG7nuG7oFJU4bqrVeG7oFBUMuG7nuG7oi3DmTQ+LeG7oOG7jDDhuqU84bua4bucw5ky4bqrxKjhu5p5PGJm4bucQOG6r+G7nOG6q3ssM+G7nOG7tDThu5xAZcOZ4buc4bqtw6B74bucMjXFqDThu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZ4bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlJQUeG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buG4bqxe+G7nOG6qcOq4bucMTvhuqvhu5w+4bqz4bql4bucPuG7pnvhu5w+N8OZ4bucQOG7pEDhu5zhuqs+xq814bucI+G6ueG6s0Dhu5zhuqdiZ8OS4buc4bubxah74buc4bqr4bqt4bumNDzhu5zhuqpYM+G7nOG7lVs0PuG7nD7Eg+G7nOG6q+G6reG6s+G7nDx7xq8z4bucQOG7pEDhu5zhuqvhuq17LmLhu5xAPuG6uzQ84bucQGXDmeG7nOG7h3s6M+G7nD3FqHvhu5zhuqvhuq3hu6Y0POG7nEBZ4bql4buc4buH4bum4bucM8WoNOG7nOG6q300PsOS4buc4buHezoz4bucPcWoe+G7nOG6q+G6reG7pjQ84bucQDXhu5zhuqs+4buw4bqrw5Lhu5zhuq3DoHvhu5wyNcWoNOG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nDkuG7nD3DmWLhu5zhu7jEkTQ8w5Lhu5w9w51m4bucPuG6r3vDkuG7nOG6q3s6YuG7nEA+xq9mw5Phu5w+xIPhu5zhuqvhuq3hurPhu5wxfUA+4buc4bqrPn1APuG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bun4bqvNOG7nOG7nuG7ouG7nDThu6oz4bucQDbhu5wz4buu4bqr4buc4bqr4bqtOjThu5zhuqs+XeG7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ8w5Lhu5zhu5vFqHvhu5zhuqvhuq3hu6Y0POG7nOG6qlgz4buc4buVWzQ+4bucMmLDoTThu5w94bq54bqzQOG7nDx74bqxe+G7nEA+YmY6NOG7nDPDoTThu5w94bukND7hu5w8e+G7pOG7nEDDmTXhu5zhu4fhu6bhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhuqt7OmLhu5wjZDQ84buc4bqrezThu5zhuqvhurnhurU0POG7nDLDqsOZ4bucQD44NOG7nDQ+4bq34bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84buc4bqrw6DhuqvDkuG7nD57LmLhu5zhuqdixq/hu5xAw5k14buc4buH4bum4bucQD574buc4bqlPn3hu5zhuqnhur/hu5wjxJE0POG7nD7hurPhuqXhu5wyZ+G7nEA+IuG7nMOa4buM4bui4bui4bui4bucPeG6oTQ8LzQ84bumZuG7jOG7nOG6qMavNOG7nOG6pT7hu7Qz4bucND7hu7I04bucPeG6ueG6s0Dhu5w0PnssYuG7nDx7xq974buc4bqrPuG6ueG6tTQ84bucYmbhu5zhuqt9NOG7nDQ+4bq5T+G7nOG7p+G7pjQ84buc4buGey7huqvhu5x5w5kz4bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84bucQMOZNcOS4buc4bqqNeG6peG7nOG7nuG7nOG7p+G7pjQ84buc4buGey7huqvhu5x5w5kz4bucPeG6ueG6s0Dhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhuqt7OmLhu5wjZDQ84bucZjpi4buc4bqrPn1APsOS4buc4bqqNeG6peG7nOG7oOG7ouG7nOG6qMavNOG7nOG6pT7hu7Qz4buc4buG4bumNDzhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPigKbhu5zhu5vFqHvhu5zhuqvhuq3hu6Y0POG7nOG6qlgz4buc4buVWzQ+4bucQD59ND7hu5wy4bum4bucMsOqw5nhu5xAPjg04buc4bqrezThu5xA4buyZsOS4bucMuG7puG7nDx7xq974buc4bqlPuG7pOG6peG7nD7Eg+G7nOG6q+G6reG6s+G7nD57LmLhu5zhuqdixq/hu5xAPjXhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhu7hd4buc4bqtw6B74bucMjXFqDThu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZ4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7lTo04bucQMWoND7hu5zhuqnhur/hu5wjxJE0POG7nOG6qcavNOG7nOG6pT7hu7Qz4bucPsSD4buc4bqr4bqt4bqzw5Lhu5w9IeG7nDRYNDzhu5xAw5k14buc4bqp4bq7QOG7nDE+OSThu5w+LuG7nOG6q3s6YuG7nD42w5nDkuG7nOG6pT43NDzhu5w0POG6vcOZ4buc4bqtw6B74bucMjXFqDThu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZ4buc4bqr4buke+G7nOG6pT7hu6ThuqvDkuG7nDM4e+G7nDQ84bq54bq3e+G7nEDDnTThu5wxO+G6q+G7nD7hurPhuqXhu5xAPjvhu5w94bqj4buc4buqNOG7nGLDoDQ84bucMT41w5nhu5w+OEDDkuG7nOG7qjThu5xAPn004bucYsOgNDzhu5zhuqnDoXvDkuG7nOG7qjThu5w9YzQ84buc4bu44buBw5nDkuG7nOG6qeG6v+G7nCPEkTQ84buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qz4bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nMOZNOG7nOG6qzXhu6Y04buc4buHLuG7nOG6qXs0PuG7jOG7nHk6NOG7nOG7uMOj4buc4bqpYjQ84bucQOG7pEDhu5wyNcWoe+G7nOG6qz7DqkDhu5zhuqU+4bu0M+G7nDx74bumYuG7nOG7h3vhuqvDmTN7NOG7nOG7h+G7puG7nEA+WeG6q+G7nOG7heG6r+G7nOG6q8Og4bqr4bucQD414buc4bqrezpi4bucPjbDmeG7nDQ+4bq54buc4bqtw5li4bucQGXDkuG7nOG6q+G6reG7pHvhu5xAWGbhu5w0PnssYuG7nDPhu6Zi4buc4bqp4buwQMOS4bucPsWoNOG7nEA+O+G7nOG6qz7DqkDhu5zhuqU+4bu0M+G7nEA+4bq7w5nhu5w0PnssYuG7nD3hurnhurc0PMOS4bucPeG6oeG7nGLDoDQ84bucQDbhu5xA4bqhNMOS4bucQDbhu5w8w5nigKbhu4zhu5zhu5vhuqE0POG7nOG6qz7hurd7w5Lhu5wyYmYuNOG7nOG6q+G7suG6peG7nOG6qz4h4bucI8SRQOG7nOG6qz4h4buc4bqrPsOZNeG7nD0sYuG7nD3hu6404bucPSHhu5xANuG7nOG6qeG6u0Dhu5wxPjkk4buc4bqrw6Dhuqvhu5zhu4fhu6bhu5wz4bqj4bqr4bucPi7hu5zhuqt7OmLhu5w+NsOZ4bucMT45JOG7nDPFqDQ+4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6q8OZ4bu4MiThu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5pAw5kzND7DmeG6q+G7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFPhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nDPDmeG6rTx7NC0yJCnhuqtP4bucw5li4bqrNcOT4bucM8OZ4bqtPHs0LeG6rXs8PuG6q0/hu5zDmWLhuqs1w5Phu5rhu5Lhu5Dhuqvhu7g1I2bhu5Lhu5Dhuqvhuq3hu5Lhu5Dhuqsj4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQe+G7kuG7m8Woe+G7nOG6q+G6reG7pjQ84buc4bqqWDPhu5zhu5VbND7hu5xANuG7nOG7uOG7pDThu5zhuqvFqHvhu5xA4bukQOG7nDQ+4bum4buc4bqrPmLDoEDhu5zhuqvhuq06NOG7nOG6qzXhu6Y04buc4bqnYsOgQOG7jOG7nOG7myHhu5zhu7h7O+G6q+G7nOG6qz46M+G7nOG6qz7DoTQ84buc4bqrezThu5xAPnvhu5zhuqt7O+G6q8OS4bucMns6NOG7nD4u4bucPjXhuqsyezQk4buc4buQL3vhu5Lhu5B74buS4buQ4bu44buS4buiUFFQ4bucUVHhu5xTU+G7nMOaw5rhu5Av4bu44buS4buQL3vhu5Lhu5B74buSw5Lhu5zhu4Mk4bu44bqpe+G6qyThu5zhu5Ave+G7kuG7kGLhu5Lhu5DDmeG7nD7huq0kKcSo4buaPuG6q+G6q+G6peG6qU8vLyPDmXvhuqvhuq3DmTQ84bqrw5kz4bu4ezQ+4buM4buHNC/hu5rhu5Lhu5B74buSPuG6q+G6q+G6peG6qU8vLyPDmXvhuqvhuq3DmTQ84bqrw5kz4bu4ezQ+4buM4buHNOG7kC974buS4buQL8OZ4buS4buQL2Lhu5Lhu5Av4bql4buS4buQL+G6qyPhu5Lhu5Av4bqr4bqt4buS4buQL+G6q+G7uDUjZuG7kuG7kC/huqvDmeG7uDIk4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buLYuG6qz414bqt4bua4buS4buQ4bu44buS4bubezQ+4buc4bqqPmRm4buQL+G7uOG7kuG7kC/huqXhu5I=

Đinh Thùy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]