(Baothanhhoa.vn) - Dừng chân ở đầu dốc ven đê sông Lèn (một nhánh của sông Mã), thuộc khu vực đầu xã Hà Ngọc (Hà Trung), chúng tôi bị lôi cuốn bởi những lời ca của điệu hò sông Mã được cất lên từ phía một ngôi nhà nhỏ:“Vắng cơm một bữa chẳng sao/ Vắng em một bữa lao đao cả ngày/ Vắng em chỉ một phiên đò/ Trầu ăn chẳng có chuyện đò thì không”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDslUiJsOZ4bq6ViThurrhu6wx4buS4bq6w5pAw5nhuroow5lWw5rhurrhu5TDmVE84bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqEIvw5rDikNCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMOs4buWSeG7mOG6uEPDqTBWVeG6uuG7ksOaw5NW4bq6OuG6uuG7lOG7jDzhurrhu5jhu7jhu5Lhuro04buWVuG6uuG7lOG7nuG6uijhu7ZWVeG6um/DqFbhurrhuqjhu64jKeG6ulbDmsONVsOa4bq64buSW0nhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bqq4bqk4bq6KcOaPCPhu5Lhurrhu7DDmjzhuro0MeG7kuG6uuG7lOG7jDzhuro2xKjhurrDrMOM4bq6w7JVw53hu5LhurrhuqjDrMOM4bq6w7khPFZV4bqq4bqk4bq64buSw5o+VlXhurop4bu2w5nhurrhu5DFqOG6uuG7rOG7tsOZ4bq64buSPOG7uFbhurrhu5A6w5nhurpWw5ozVlXhurrhu6wmw5nhurrhu5JJ4bq64buSW0nhurrhu5TDmVE84bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOG6uuG7lCI/4buS4bq64buSw5Ip4bq64bus4bueVuG6uikw4bq6LMOa4bukSeG6uuG7riMp4bq6VlXhu7bDmeG6ulbDmsOM4bq6VsOa4buy4bq04oCceUtWVeG6uuG7kiXhu67hurrhu64jKeG6uuG7kDNJ4bq64buSw5pOVlXhurooSVcv4bq6eUtWVeG6uuG7luG7ruG6uuG7riMp4bq64buQM0nhurrhu6xJV+G6uuG7lElX4bq64buS4buI4bq6VlXDjDcv4bq6eUtWVeG6uuG7luG7ruG6uuG7ksOaxq/hurrhu64jKeG6uizDmsOZ4bueVuG6uuG7lFkv4bq6w7kh4buMPOG6ukpW4bq64buSw5pOVlXhurrhu5JY4bq64buSw5o8N1FW4bq64buUWeG6uinDmuG7puG6uuG7sMOa4bu2VlXigJ3huqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq6LGXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uCnhu5Y2KS1J4busw5lVVuG6tOG6uuG7kuG7llYp4buWIcOC4bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uOG7mCnDmjzhu67hu5DhurrDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6uuG7hOG7guG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7huG7huG6viw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL8OKSOG6vuG7hi/DikZH4buY4buEw4pG4bq8RuG6vuG6vClI4buCw4rhu4RH4bus4bq84bqm4buqLFXhurIhw4Phu4Lhu4ZI4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uMOyVSImw5nhurpWJOG6uuG7rDHhu5LhurrDmkDDmeG6uijDmVbDmuG6uuG7lMOZUTzhurrDmlnhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4KeG7ljYpLUnhu6zDmVVW4bq04bq64buS4buWVinhu5Yhw4LhurhD4bqhVsOa4bq6w7JVPDdTVuG6unlKVuG6um9XVlXhurrhu5J7VlXhurrhu5LDjeG7kuG6uinDmsOMVsOa4bq6NMOZ4bueVuG6umXDkzzhurrhu6zhu4rhu5Lhurrhu5Aj4bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOG6pOG6uuG7mMOTVuG6uuG7kknhuro0w4zhurpWw5rhu4rhu5Lhurrhu5I94bq6KcOaSeG7ruG6ulXDmUnhurrhu5DDmVI84bq64buYw5lTVuG6uikhV1ZV4bq64buSw5oiJVZV4bq6KSHhu6ZWw5rhurThurpvw5nhu55W4bq6w5pXSVbhurpWVcOaUeG6uinDmjzhu44p4bq6Ljzhu4xW4bq64buSw5o+VlXhurrigJPhuropPDfhu55W4bq6KSE8N1BW4bq64buSPeG6uuG7lCNWVeG6uuKAnMO5MeG6usOaw4xX4bq64buuw5lQVuG6uuG7lMOSKeG6ujTDjOG6uuG7kldW4bq6VlUiJsOZ4bq6NiDhurrDucOaSVbDmuKAneG6pOG6uuG7sMOh4bq6VsOZUeG7ruG6ukhI4bq84bq6Vkrhu67hurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q+G6ucOZ4bq6NFDhurosw5rhu6RJ4bq6VlXhu7bDmeG6ulbDmsOM4bq6VsOa4buy4bqk4bq64buSw5o+VlXhurop4bu2w5nhurrhu5BLKeG6ulVNLOG6usOa4bumVsOa4bq64buIVsOa4bq6SVbDmuG6usOyVTw3U1bhurp5SlbhurpvV1ZV4bq6LeG6ulZVIibDmeG6uuG7lCI/4buS4bq64buUw41Ww5rhurpVw5nDjeG6uuG7rMOM4bq6VSIlVlXhurrhu65NKeG6uinDmeG7njzhurrhu5DDmVI84bq64buSW0nhuro0e1ZV4bq64buUw5Ip4bq6w6zDjOG6usO5ITxWVeG6uikh4bueVuG6usOaw4xWw5rhuropIeG7plbDmuG6uuG7lMOZ4bq6KeG7puG7ruG6uuG7kiXhurrDmiPDmeG6usOaQMOZ4bq6KMOZVsOa4bq64buSw5pX4bq64buUw5lRPOG6usOaWeG6uijhu7ZWVeG6usOzxKjhuqThurrhu5RJVlXhurrhu67hu4jDmeG6uuG7ruG7nuG6uinhu44s4bq64busPDdRVuG6pOG6ujzhu7hW4bq6VktW4bq6KTBWVeG6ulXDmUnDmeG6uuG7lMOZUTzhuqThurrhu5LDkzzhurrhu5LDmjPhuqbhuqbhuqbhurrhu5LDmlfhurpWw5ozVlXhurpWVSImw5nhurrDmsOd4buS4bq6KSFZ4bq64busw4zhuropw5rDjFbDmuG6ujTDmeG7nlbhurplw5M84bq64bus4buK4buS4bq64buQI+G6usOaWeG6uijhu7ZWVeG6usOzxKjhuqThurrhu5jDk1bhurrhu5JJ4bq6NMOM4bq6VsOa4buK4buS4bq64buSPeG6pOG6uuG7lFLhurrhu5LDmjzDlVbhurrhu5DFqOG6uuG7ksOaV+G6uuG7riMp4bq64buSw5oiJVZV4bq6KSHhu6ZWw5rhuro0SlbhurpWVcOaUeG6uihLLOG6uuG7mMOZU1bhurohSeG6uinhu4rDmeG6uuG7lMWoSeG6uizDmiIlVlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5w5rhu5ZX4bq64busJsOZ4bq6VcOZKsOZ4bq6KcOaw5lRPOG6pOG6uklWw5rhurpvV1ZV4bq64buUIj/hu5Lhuroow5lWw5rhurohSeG6ujTDjOG6uuG7rCpW4bq64bus4bueVuG6uikhV1ZV4bq64buSw43DmeG6ulbhu7bDmeG6uijhu4hW4bq6KMOZVsOa4bq6IUnhurrhu5TDmVE84bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOG6ui3hurrhu7DDmsOZ4bq64buQ4bugVuG6uijhu7ZWVeG6uikhIirhu5LhurpWw5rDjOG6uklWw5rhuqThuro2Iknhurrhu7DDmUnhurrhu6zDjOG6uuG7kOG7oFbhurpWIirhu5Lhurrhu5LDmj/hurplw5rDmVBWVeG6ujTDjOG6uuG7rMOM4bq64buSw5o/4bq6NOG7llbhuroo4bu2VlXhurrhu6wqVuG6ulbDmsOSKeG6usOaPDdRVuG6usOsw4zhurrDuSE8VlXhurrhu6w+4buS4bq64buQw5I34bq6VcOZJuG6puG6uuG6uVjhurrhu6zDjOG6ulYlw5nhuro2PMOSKeG6uizDmsONKeG6uuG7kltJ4bq6VsOaM1ZV4bq64buSV1bhurrhu5RZ4bq64buYw53hu5Lhuro0w4zhurrhu5JdVlXhurrhu6zDjOG6ulYlw5nhuropITrhuro0UOG6uihJPOG6uuG7riMp4bq6w5rDjFbDmuG6uikh4bumVsOa4bq6VcOZSVbhurpWSVbhuqbhurrigJzDucOaJsOZ4bq6KeG7tsOZ4bq6KMOZVsOa4bq6IUnhuqThurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kn3hurrDslU8N1NW4bq6eUpW4bq6buG7nuG6pOG6um/hu57hurp5Slbhurpuw5rDmeG7oCnhuqThurrDslU8N1NW4bq6eUpW4bq6w6xXw4xWw5rhuqbhuqbhuqbhurrhu5RJVlXhurrhu5JZVuG6uuG7rMOM4bq6VsOaM1ZV4bq6KSFJw5nhurrhu5RZ4bq64busSVfhurrhu5QjVlXhuropIeG7nlbhuroo4bu2VlXhurpWIirhu5Lhuro0w4zhurrhu6w84bu2VuG6uuG7rMOSN+G6ulbDmjNWVeG6uuG7ksOTPOG6usOaWeG6uijhu7ZWVeG6usOzxKjhurrhu5RS4bq64busw4zhu67hurpWw5lQ4buu4bq6NDzDmeG6uikhV1ZV4bq6VsOaM1ZV4bq6LMOaPinhurpVw5nDkzfhurpWw5rDneG7kuG6ulbDmkxW4bqm4bq6w7nhu7bDmeG6uuG7kMWo4bq64bus4bu2w5nhurrhu5I84bu4VuG6uuG7kDrDmeG6uigx4bq64buUI+G7kuG6uuG7lMONV+G6ujTDjOG6uuG7mMOSPOG6usOSVuG6ujRKVuG6usOaWEnhuropIVdWVeG6ulbDmjNWVeG6uuG7lMOZUTzhurrDmlnhurrhu5RY4bqk4bq6NOG7puG6ujThu4434bqk4bq64buuJMOZ4bq64buww5rDmeG6uuG7ksON4buS4bq64buSfeG6uuG7ksOSKeG6uinDmeG7oFZV4bq6w5pZ4bqk4bq6KeG7tsOZ4bq6w5rDneG7kuG6uinDmuG7llfhuqbhurrEkcOZ4bugKeG6uinhu7bDmeG6uinDmjHhu5LhurooMeG6uuG7lEnhu67hurrhu67hu57huro0KsOZ4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6uuG7mMOTVuG6ulXDmUlW4bq64buSW0nhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6ulbhu55W4bq6KSFXVlXhurpWw5rDmVA84bq6Vkrhu67huqThurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kn3hurrhu5TEqOG6uikhPDdQVuG6uuG7mOG7ijfhurrhu5RS4bq6KeG7tsOZ4bq64buSWOG6uinDmlLhurrDmsOZUjzhuro0w4zhurrDmsONKeG6uinDmsOMVsOa4bq6KcOafeG7kuG6puG6usO5w5rhu5ZX4bq6Vkrhu67huropw5rDjVZV4bqk4bq6VsOaM1ZV4bq64buSw5M84bq6w5pZ4bq6KSHhu55W4bq64buQ4bugVuG6uijhu7ZWVeG6ulZVw4w34bq64buSw4xWVeG6uinDmuG7nuG7ruG6ulVLVuG6uuG7kFjhuro0w4zhuropITrhuropw5rDjFbDmuG6uuG7riMp4bq6LMOa4buMVuG6uuG7sMOa4bu2VlXhuropw5pS4bq6KcOaw5nhu6A84bq6KSFXVlXhurrhu5I8I+G7kuG6uijhu7hWVeG6uuG7kltJ4bq6KeG7tsOZ4oCd4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDskrhu67hurpWSTfhurrhu5AiKuG7kuG6uihJVlXhuropPD3DmeG6uuG7huG7guG6pOG6ulZVV8OMw5nhurrhu6xJV+G6uuG7lCNWVeG6uijhu4hW4bq6NjzDkinhuqThurpJVsOa4bq6b1dWVeG6ujTDlFbhurooSTfhurooIknhuro0KsOZ4bq6NMOZUeG7kuG6uigiPOG6uinhu4zhu67huqThurosw5o94bq64buQw5nhu6BW4bq6NMOM4bq64buQ4buIV+G6uilAVuG6uuG7ksON4buS4bq64busw4xW4bq64buUw5lRPOG6usOaWeG6uijhu7ZWVeG6usOzxKjhurrhu5J7VlXhurpWw5ozVlXhurrhu5LDkzzhurrDmsONKeG6uuG7mMOTVuG6ulXDmUlW4bq6KSE8N1BW4bq6KcOa4bu4VlXhurrhu5JbSeG6uuG7lMWoSeG6uizDmiIlVlXhuqbhurrDuSFXVlXhurooPDfhurpWVcOa4buo4bqk4bq6SVbDmuG6uuG7rDzhu7ZW4bq64buS4buI4buu4bq6KcOaw5I34bq6KTHhurrDmsOMV+G6ujRQ4bq6Ljzhu57hurrDmiIlVlXhurrhu6zFqOG7ksOa4bq6KDLhurrhu5J7VlXhurrhu7DDmlfhuropw4xWVeG6ujRKVuG6usOaWEnhurrhu5jDk1bhurpVw5lJVuG6uuG7lE3hu5LhurooS+G7kuG6uuG7kltJ4bq6Ljzhu57hurrDmiIlVlXhurrhu67hu6ZWw5rhuqThuropIVdWVeG6uuG7lFjhuropw5nhu5484bq64buQw5lSPOG6ulbDmsOSKeG6uuG7rMOM4bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOG6tOG6uuKAnOG6ucSo4bq6KTBWVeG6uuG7kljhurrhu64jKeG6uinDmibDmeG6pOG6ulbDmjNWVeG6uuG7lMOZUTzhurrDmlnhurrhu5QiP+G7kuG6ujbhu5bhu67hurpWw5oi4bq64buuWFbhurpKVuG6uinDmVbDmuG6uinDmuG7jFbhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6KcOaUuG6uinDmsOZ4bugPOG6uikhV1ZV4bq64buSPCPhu5Lhuroo4bu4VlXhurrhu5JbSeG6ulZVIibDmeG6uuG7mMOTVuG6ujYg4bq6w7nDmklWw5rhuqbhurrDuTDhurrhu67DmVBW4bq6KCVW4bq6KcOaIj9WVeG6ujQqw5nhurrhu5BJV+G6uinDmsON4buS4bq6VcOaUFbDmuG6usOaw5lS4buu4bq6KSE64bqk4bq64buU4bugVuG6uuG7rsOZUFbhurrhu5RAVlXhurrhu5BMVlXhurosw5rhu6bhurpWw5rDmeG7njzhuqThurrhu5BJV+G6uuG7rEnhurrhu5DDjSnhurpWVcONKeG6pOG6uuG7ksOaV+G6uikqw5nhurop4buOVuG6ulbDmjNWVeG6ulYlw5nhurrhu5IySeG6uuG7kMOZUlbhurrDmkk34bq6VlVXw4zDmeG6uuG7sMOaJcOZ4bq6NknhurooWFZV4bq6KVfhurpVw5lY4bq64buS4buI4bqk4bq64buUw5M84bq64buUw5M84bq64buSXVZV4bq6NElWVeG6ujTDnVZV4bq6VsOaM1ZV4bq64buSw5M84bq6w5pZ4bqk4bq64buUw5lRPOG6uuG7rDjhurrhu5RN4buS4bq6KSEiVlXhurpWJcOZ4bq6NHtWVeG6uijhu7ZWVeG6ulYiKuG7kuG6puG6usOyw5oiVlXhuqThuropw5rhu5ZX4bq6KcOaJsOZ4bq6VcOZSVbhuqThurpWw5ozVlXhurrhu5LDkzzhurrDmlnhurrhu5jhu4xW4bq64buQxajhurrhu65Jw5nhurrhu64jKeG6pOG6uijhu7jhurpWVSImw5nhurrhu5DDmeG7oCnhurrDmsONKeG6ulbDmjNWVeG6uuG7lMOZUTzhurrDmlnhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bq64buSw5rGr+G6uuG7lOG7oOG7ruG6uikh4bueVuG6uuG7lOG7jDzhurpWVVhW4bq6KUk34oCd4bqm4bq6eeG7puG6uuG7rOG7ouG6uuG7lFjhurrhu67DjOG6ulbDmsOZUDzhurpWSuG7ruG6ui48SeG6pOG6uikhV1ZV4bq6KcOZUOG7ruG6uinDmiDhu5Lhurrhu5JbSeG6uuG7ruG7plbDmuG6pOG6uklWw5rhurpvV1ZV4bq64buSw5oiSeG6uuG7kElX4bq6VcOZJuG6uikw4bq64buQ4buy4bq6OOG6uuG7lMWoVsOa4bq64buww5rhu7bDmeG6uizDmn3hu5LhuqThurrDmkDDmeG6uijDmVbDmuG6ujTDjOG6uinhu6bhu67hurrhu6zhu4rDmeG6ujTFqOG6uikh4buk4bq6NOG7uFbhurrhu5JY4bq64buSw5pX4bq6KOG7iFbhurosw5rDleG7ruG6ujRKVuG6usOaWEnhurrhu5jDk1bhurpVw5lJVuG6uuG7lE3hu5LhurooS+G7kuG6ulbDjDfhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5IeG7nlbhurrDmsOMVsOa4bq6KSHhu6ZWw5rhurrDmkDDmeG6uijDmVbDmuG6uuG7lMOZUTzhurrDmlnhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bqk4bq6SVbDmuG6um9XVlXhurrhu5TEqOG6uuG7ksOSKeG6uuG7kuG7tlZV4bq6KCI84bq6KeG7jOG7ruG6pOG6ulXDmsOZ4bq64buSw5rGoCzhuropxq/hurrhu67Gr+G6uuG7ksON4buS4bq64busw4xW4bq64buUw5lRPOG6uuG7lFLhurrhu6wiPOG6ulXDmTPhuqbhurrhurlAVlXhuropw5omw5nhuqThurpJVsOa4bq6NOG7jlbhurrhu5QjVlXhuro0w4zhurrhu5jhu4o34bq64buuw5lTVuG6uizDmuG7pOG6uuG7ksOaV+G6ulZVIibDmeG6uuG7mMOTVuG6pOG6uuG7lE3hu5Lhurrhu5DDmVEp4bq64busw4zhuropw5rhu6DhurrDmlHhuropw5pJVsOa4bqk4bq6KcOaw5nhu6A84bq6VsOaw5nhurop4buKw5nhurrhu5TFqEnhurosw5oiJVZV4bq64buUUuG6uuG7kljhuropw5pS4bq6w5rDjSnhurrhu64jKeG6uuG7ksON4buSw5rhurpWw5o84buMVuG6ulbDmjw3U1bhurrDiuG7gOG6uuG7lMOZUTzhurrDmlnhurrhu5RN4buS4bq6KSEiVlXhurrhu5JbSeG6uuG7ruG7iFbDmuG6uuG7lMOSKeG6usOsw4zhurrDuSE8VlXhurpWWMOZ4bq6IcOZ4bueVlXhuro0w4zhurrDikjhurrhu5TDmVE84bq6w5pZ4bq64buSW0nhuropxq9Ww5rhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurpWWMOZ4bq64buSw5o8VlXhuqbhurrhurlN4buS4bq64buQw5lRKeG6pOG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq8RuG6pOG6uklWw5rhurrhu6zDjOG6uinDmsOMVsOa4bq6NMOZ4bueVuG6uinhu6Thu5LDmuG6uuG7kjHhu5Lhuropw5pJ4buu4bq6VcOZSeG6uinDmsOMVsOa4bq64bus4buOLOG6uuG7ksOaw5nhurrDmiPDmeG6uuG7kOG7iFfhuropQFbhuqThurosw5p94buS4bq6w5pAw5nhurrhu5JJ4bq6KSF74bq6NMOM4bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOG6puG6usO5IVdWVeG6uinDmibDmeG6ulXDmUlW4bq6VsOMN+G6pOG6uklWw5rhurrhu5J7VlXhuro0KsOZ4bq64bq+4buG4bq6KcOaw4xWw5rhuro0w5nhu55W4bq6KSFXVlXhurrhu5LDmsOZ4bq6w5ojw5nhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6uuG7kMOZUjzhurrhu5jDmVNW4bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOG6uikhV1ZV4bq64buSw43hu5Lhurrhu5LDmiIlVlXhuropIeG7plbDmuG6ulZVw5pR4bq6KcOaPOG7jinhurrhu5JbSeG6uuG7lMWoSeG6uizDmiIlVlXhuqbhurrhurlAVlXhuropw5omw5nhuqThuropw5pJ4buu4bq6VcOZSeG6uuG7mOG7ijfhurop4buKw5nhurpWw5rDmVA84bq64busKizhurrDmsOd4buS4bq6w5rDjSnhurrDmlnhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bqk4bq64busKizhurop4buOLOG6usOaPMOSVuG6uuG7kOG7iFfhuropQFbhuro0w4zhurosw5rDjSnhurrDmjw34bq6VcOZw43huropIcWo4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6uizDmsOZ4bq6NOG7jinhuropw5pS4bq6NOG7llbhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bq64buYV+G6usO5ITxWVeG6uinDk+G7ruG6unlKVuG6usOaWEnhuropxq9Ww5rhurosw5rhu7jDmeG6usOaPyzhuro0KsOZ4bq64bulxJHDssOp4bq6w5o8N1FW4bq6w6zDjOG6usO5ITxWVeG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O6STzhurrhu7DDmsOZ4bq64buSw5rDmeG6usOaI8OZ4bq64buQ4buIV+G6uilAVuG6pOG6uizDmn3hu5LhurrDmkDDmeG6uuG7kknhuropIXvhuro0w4zhurrDmlnhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bq6VU0s4bq64buww5pY4bq64buww5pKVuG6ujRQ4bq64buww5lWw5rhurosw5rhu6ThurpW4bueVuG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5JZVuG6usOaV+G7iinhurrhu5QjVlXhurpWw5oi4bq64buQSVbhurrhu5Thu4w84bqk4bq6SVbDmuG6um9XVlXhuro0w5RW4bq6VcOZM+G6uikhV1ZV4bq64buu4bumVsOa4bq6VlXDnVbhurrhu6wySeG6ujTDjOG6uinhu6ZWw5rhuro34buePOG6ujQqw5nhurpWw5ozVlXhurrhu5LDkzzhurrDmlnhuqbhurrhuqFWw5rhuropw5nhu6As4bq6KX3hu5Lhurohw6hW4bq64busPDdRVuG6ulXDmcOdVlXhurrDmsONKeG6uuG7kltJ4bq64buQ4buIVuG6uinDmsOTVuG6uuG7kl1WVeG6ulbDmiLhurrhu5jhu4o34bq64buuw5lTVuG6uizDmuG7pOG6uuG7ksOaV+G6uuG7ksON4buS4bq64buSw5rDjTzhuropw5pJVsOa4bqk4bq6KcOaw5nhu6A84bq6VsOaw5nhuro0w4zhurrhu6zDjOG6ulZVIibDmeG6uuG7lMOZ4bq64buU4buMPOG6uikhV1ZV4bq6LMOaV1ZV4bq6KSHDjFfhuro0SlbhurrDmlhJ4bqk4bq6NEpW4bq6VlXDmlHhurop4buKw5nhurrhu5TFqEnhurosw5oiJVZV4bqk4bq6KSFXVlXhurrhu5RY4bq6Vj3DmeG6uuG7kOG7jinhurrhu6zDjOG6ujTDmVHhu5Lhuropw5pJ4buu4bq6VcOZSeG6uuG7kMOZUjzhurrhu5jDmVNW4bq6KSHhu55W4bq64buSw43hu5LhuropPDfhu6BW4bq64buYPOG6uuG7rMWo4buSw5rhurrigJzDslUiP+G7kuG6ujY84bu2w5nhuroo4bu2VlXhurrDs8So4oCd4bq64buYV+G6uikhPFZV4bq6KcOT4buu4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buYPOG6uuG7rMWo4buSw5rhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5LhuqbhurpvPuG7kuG6ulbDjDfhuqThurpJVsOa4bq64buSe1ZV4bq6VsOaM1ZV4bq6VlUiJsOZ4bq64buQ4buKVuG6uuG7kljhurrhu5LDmjxWVeG6ulbDmVDhu67hurrhu5RJ4buu4bq64buu4bue4bq64buSWOG6uuG7kiXhurrDmiPDmeG6uuG7lCJJ4bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOG6uikhOuG6ujRQ4bq6NCrDmeG6uuG7ruG7tsOZ4bq6KSEiJlZV4bq64buYw5lTVuG6ujYiKlZV4bq6VlU8N+G7nlbhurrhu7DDmknDmeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4bq54bugVuG6ulZVw4w34bq6w4rDii3hu4It4bq+4bq8w4pH4bqk4bq6ZcOTPOG6uuG7rOG7iuG7kuG6uuG7kCPhurrDmlnhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bqk4bq64buYw5NW4bq64buSSeG6ujTDjOG6ulbDmuG7iuG7kuG6uuG7kj3hurrhu5QiP+G7kuG6uinDmsOMVsOa4bq64bus4buOLOG6uuG7mFfhurpJVsOa4bq6b1dWVeG6uuG7rMOM4buu4bq64buSw5pb4bq6VsOaw5lR4buu4bqm4bq6ecOM4bqk4bq64buuIynhurrhu6zhu4xW4bq6VjNJ4bqk4bq64buuV1ZV4bq64buu4buyw5nhurrhu5QiSeG6usOaWeG6uijhu7ZWVeG6usOzxKjhuropITrhurrhu6zhu4rDmeG6ulXhu4xW4bq6w5olVuG6ujQqw5nhurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7ksOaPlZV4bq64buSWOG6uinDmuG7nuG7ruG6uuG7kiXhurrDmiPDmeG6uikhOuG6uinDmsOMVsOa4bq6w5rDmVFW4bq6KcOaMeG7kuG6puG6usO5MOG6uuG7sMOaw5nhuropw5rDjFbDmuG6uuG7rOG7jizhurrhu5Thu6BW4bq6Vkk34bqk4bq6SVbDmuG6um9XVlXhuro0w5RW4bq64buYPDfhuropIeG7puG6uuG7lFA84bq64buUTVbhurrhu64kw5nhuropPOG7jFbhurrDmknDmeG6uuG7kDw9w5nhurop4buOLOG6uuG7ksOaV+G6uuG6vuG7guG6uinDmsOMVsOa4bq6NMOZ4bueVuG6uuG7kltJ4bq64buSw5M84bq64bus4buK4buS4bq64buQI+G6pOG6uinDmknhu67hurpVw5lJ4bq64buQw5lSPOG6uuG7mMOZU1bhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7ksOaIiVWVeG6uikh4bumVsOa4bq6NEpW4bq6VlXDmlHhuro0w4zhurrhu5Thu4op4bq6VcOZ4buIw5nhurrhu5JJV+G6pOG6ulbDmiLhurThurp5SlbhurpWVcOaUeG6uuG7ksOaw4xX4bq64buuMFZV4bq6b1PhurrDmiPDmeG6uuG7sMOaScOZ4bq6w5JW4bq64bq5UFbhurrDuSHhu4xW4bqk4bq6b8OZ4bueVuG6usOaV0lW4bq6VlXDmlHhuropw5o84buOKeG6ui484buMVuG6uuG7ksOaPlZV4bq64oCT4bq6KTw34bueVuG6uikhPDdQVuG6uuG7kj3hurrhu5QjVlXhurrigJzDuTHhurrDmsOMV+G6uuG7rsOZUFbhurrhu5TDkinhuro0w4zhurrhu5JXVuG6ulZVIibDmeG6ujYg4bq6w7nDmklWw5rigJ3huqThurrhu7DDoeG6ulbDmVHhu67hurpISOG6vOG6ulZK4buu4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqm4bqm4bqm4bq64bq5w5lQPOG6uuG7lMONVlXhurpWWMOZ4bqk4bq64buUUuG6uuG7kljhuropw5pS4bq64buYPDfhuropIeG7puG6uuG7ksOTPOG6uuG7rOG7iuG7kuG6uuG7kCPhuqThurpJVsOa4bq6b1dWVeG6uuG7kntWVeG6uuG7ksON4buS4bq6KcOaw4xWw5rhuro0w5nhu55W4bq64buww5rDjeG7kuG6uuG7lMSo4bq6LMOa4buIw5nhuropMeG6uuG7lFhWVeG6ulVYLOG6uuG7sMOZVsOa4bq6LMOa4buk4bq64buuw4zhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6VsOa4buOVuG6uuG7lCI/4buS4bq6KDHhurrDmiThuropIT/huropMOG6uuG7lCVW4bq6NMWo4bq6VsOMV+G6puG6usOpe+G6ulVNLOG6uuG7sMOaw43hurpWw5rDmVA84bq64buww5pY4bq64buww5pKVuG6pOG6ulbDmiJWVeG6ujQqw5nhurooMeG6uinDk+G7ruG6usOaPDfhu6Ap4bq6NMOM4bq6VsOZUOG7ruG6uuG7lEnhu67hurrhu67hu57huropw5ox4buS4bq6KDHhuro0KsOZ4bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOG6pOG6uklWw5rhurpvV1ZV4bq6NMOUVuG6uuG7sMOa4bu2VlXhurpWVTBWVeG6ulYk4bq64busMeG7kuG6ujTDjOG6usOaN+G6ujTDnVZV4bq64buU4bugVuG6uuG7riMp4bq6VlXDjDfhuqThurrhu5TDmVE84bq6w5pZ4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOG6uuG7lMSo4bq6KTBWVeG6uuKAnDRJVlXhurrhu5BYVlXhurrhu64jKeG6uinDmibDmeKAneG6uijhu6Lhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7kuG7tlZV4bq64buSw5o+VlXhurrhu5RYVuG6ulbDmuG7jlbhuropITrhurrhu6zhu4rDmeG6ujQqw5nhurpVw5nDjeG6uikhxajhuro04bu4VuG6uuG7kljhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5ISIq4buS4bq64buww5rDmeG6uuG7sOG7oCnhuropw5o+4buS4bq64buSPCPhu5LhuropIVnhurrhu5LDmjw3UVbhuro0KsOZ4bq64buSw5o+VlXhurop4bu2w5nhuqThurpJVsOa4bq6b1dWVeG6uikhSlbhuropITrhurThurrigJzDucOa4bug4bq6w5pR4bq6KSHhu5zhurrhu5DDkzfhurpVw5km4bq64buUSeG6uijhu7jhurrDmiIqVlXhurrhu5Thu6BW4bq6w5Phu67hurpWw5rhu4rhu5LhurrDmsOZUVbhurrhu5Thu4rDmeG6pOG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu67DkjfhurpJw5nhurrDmiBWVeG6uinDmj7huqThurrhu5RJ4buu4bq64buu4bue4bq6NCrDmeG6usOT4buu4bq6VsOa4buK4buS4bq64buYw5NW4bq6VcOZSVbhuqbhurplWVbhurrhu64jKeG6uijhu7jhurpWVSImw5nhuro34buePOG6uinDmuG7pOG7ksOa4bq64buww5rhu7ZWVeG6uizDmuG7iMOZ4bq6ScOZ4bq64buSXVZV4bq64buSWOG6uinDmlLhurrDmlnhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7rsOM4bq6LMOa4buIw5nhurop4buOLOG6uuG7rDw3UVbhurrhu67DmVEp4bq64buuw4zDmeG6pOG6uinDmuG7oOG6ulbhu55W4bq64buuPOG7uFbhuropITw3UFbhurrhu6zhu4rDmeG6uuG7ksOaV+G6uinDmuG7oOG6usOaUeG6uihJPOG6uuG7kl1WVeG6uuG7sMOaWOG6puG6uuG6ucOZUDzhurouPElW4bq6KSHDnVZV4bq64buQw5M34bq6VcOZJuG6uuG7rMOM4bq64buS4buMVuG6uuG7kljhurooMeG6ui48SVbhuropw5Phu67hurrhu5Thu4w84bq6KSLhurrhu5JbSeG6uuG7ksON4buS4bq64buSw5Is4bqk4bq64buSw43hu5LhurpWVcOMVsOa4bqk4bq64buSw5rhu6RWw5rhurouPDdQVuG6uuG7lMWoSeG6uizDmiIlVlXhuqbhurrDucavVsOa4bq64buS4buMVuG6ui48SVbhuropw5Phu67hurrhu5BJVuG6usOaw4xWw5rhurrhu5Il4bq64buSw5rhu6DhurouPOG7iFbhurrhu6w44bqk4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhuro0w4zhurrhu7DDmVbDmuG6uizDmuG7pOG6usOaV+G7iinhurrhu5QjVlXhurrhu5LDmlfhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7ksOTPOG6uuG7rOG7iuG7kuG6uuG7kCPhurrDmlnhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bqk4bq6KCrhu67hurrhu5QiSeG6uuG7ksON4buS4bq64buUw5lRPOG6usOaWeG6uuG7rklWVeG6uuG7lOG7juG7ruG6uuG7kOG7iFbhurooS+G7kuG6ui484bue4bq6w5oiJVZV4bq6NMOMV+G6ulXDmeG7iFZV4bq64buY4buKN+G6uikhV1ZV4bq64buSw5oiJVZV4bq6KSHhu6ZWw5rhurrDmsOd4buS4bq6VsOa4buK4buS4bq64buSW0nhurrhu5LDjeG7kuG6uikhIiZWVeG6uizDmj3huropw5rhu7ZWVeG6ujTDjOG6usOaIipWVeG6uikqw5nhuro0w5lR4buS4bq6LMOafeG7kuG6usOaQMOZ4bqk4bq6KSE8N1BW4bq64buY4buKN+G6pOG6uik8N+G7nlbhuropITw3UFbhuropIeG7nlbhurrhu5LDjeG7kuG6uizDmiIlVlXhuropw5lRVuG6uinDmuG7tlZV4bq6KcOZVuG6uuG7lOG7isOZ4bq64buSw5o+VlXhuqThurpVw5k+LOG6ulbDmsOTVuG6uuG7mMOTVuG6pOG6uuG7lE3hu5Lhurrhu5DDmVEp4bq64busw4zhuropw5rhu6DhurrDmlHhuropIeG7nOG6usOaw5lSPOG6ujTDjOG6ujfhu5484bq6KcOa4buk4buSw5rhurrhu6xX4buKw5nhurrDmuG7plbDmuG6ulZVw5pR4bq6KcOaPOG7jinhurrhu5RN4buS4bq6KEvhu5LhurpWw4w34oCd4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDuuG7tlZV4bq6w7PEqOG6pOG6uuG7riMp4bq64buY4buIw5nhurpWTVZV4bq64buU4buMN+G6uizDmnvhurooSeG6uuG7kltJ4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhuqThurpWJcOZ4bq6KMOZVsOa4bq6IUnhurrhu5TDmVE84bq6w5pZ4bq64buU4buO4buu4bq64buSw5rDkinhurpWVSLhurpWVcOaw5lRLOG6pOG6uuG7rMOM4bq6ViXDmeG6uuG7lMONVsOa4bq64buYw5I84bq6KDHhurrhu5JY4bq64buuTSnhurrhu5JbSeG6uuG7riMp4bq64busw4xW4bq64buUw5lRPOG6uuG7lMSo4bq6KSHhu4jDmeG6ui48SeG6uuG7kElX4bq6KcOaSlZV4bq6KSHhu4zhu67huqThurrhu5TEqOG6ujTDjOG6uuG7lElWVeG6usOVVuG6usOa4bumVsOa4bq6KSFXVlXhurrhu5BYVlXhurpWIirhu5Lhurrhu5JbSeG6uuG7riMp4bq64buYWVZV4bq6KOG7tlZV4bq64buuIynhuropw5omw5nhurpJVsOa4bq6w5p7VlXhuro0w4zhurrDmjw3UFbhurooMuG6puG6unnDjOG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq6ViXDmeG6ulbDjDfhurrhu5JdVlXhurrhu5TEqOG6uijDmVbDmuG6uiFJ4bq6VsOaM1ZV4bq64buSV1bhurpWVSImw5nhurrhu6w84bu2VuG6uuG7kklWw5rhurrhu5LDjVbDmuG6ulYkw5nhurrhu6xX4bq6NFDhuroo4buIVuG6uizDmsOV4buu4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6uuG7mMOTVuG6ulXDmUlW4bq64buSW0nhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6uuG7kMWo4bq64buuScOZ4bq64buuIynhuqThurrhu6zEqFZV4bq6Ljzhu55W4bq6KcOa4buWV+G6ulZK4buu4bq6KcOaw41WVeG6uuG7lFLhuropMOG6uuG7lFjhurrhu5JY4bq6VsOaM1ZV4bq6w5rDjFbDmuG6uuG7lCNWVeG6uinDmsOZ4bugKeG6uinDmjHhu5LhurpWw5pM4buu4bq6w5pAw5nhuroow5lWw5rhuqThurrhu5Dhu4hX4bq6KUBW4bq6KOG7iFbhurosw5rDleG7ruG6ujRKVuG6usOaWEnhurrhu5jDk1bhurpVw5lJVuG6uuG7lCPhu5Lhurrhu5TDjVfhurrhu5JbSeG6ui484bue4bq6w5oiJVZV4bqm4bq6Qi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw7pXPCHhu5Lhu5bhurhDxJHDjMOZ4bq6NMOM4bq64buIVsOa4bq04bq6b+G7nuG6usO54bumVsOaQi8sQw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]