(Baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn tỉnh hiện nay, các thôn, làng, tổ dân phố đều có hương ước, quy ước. Trong xây dựng hương ước, quy ước đều có các nội dung liên quan đến việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hương ước, quy ước vẫn còn một số hạn chế, khó khăn...

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G6q+G6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOMeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7rOG7oMOJw7l4VeG7puG7tnjhu6zhu6DDieG7qS/hu4rDveG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhurzhu4zhu6ThurzDmnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G6uOG7pOG7iuG7psOSRXjhu4gw4bq84buM4buk4bq8w5p3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buy4buI4bq44buk4buKdXhBw715VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjhu7d5w4FU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kvw73huqDhu7Phu7cvw73DgUHhurjhu7nhu7PDveG7t8O94bu3QeG7pMOBw4F5w4DDvcOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6Hhu7Xhu7V3eOG6osOT4buk4buhd+G6q+G6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOMeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7rOG7oMOJw7l4VeG7puG7tnjhu6zhu6DDiXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34burMOG7nOG7jMOMeMOTxILhu4zDjOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUxIPhurzhuqLhurh34bur4buJw5rhu4Lhu4x44bq6S+G6onhFxILhu4x44bukTOG7jOG7injhu4rhu4hH4buMeOG7jOG6ouG7tsO5eMOJw4PDiXjhu6Thu4rhu5Thu4zDuXjDk8SC4buMw4zDuXjhu6Thu5x44bq44bqo4buMeFThu4rhu5Z44bq6RuG7pnjDicOVeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7rOG7oMOJw7l4VeG7puG7tnjhu6zhu6DDieG7pXjhu4nDmuG7juG7jMOMeOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4x44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4nDuXhV4bum4bu2eOG7rOG7oMOJeOG6ukbhu6Z4w4nDlXjDicODw4l44buM4bua4buIeOG6uOG7puG7jMOMeMOT4buI4buC4buMeFXhu6bhuqLhu4x44bq64buE4buMeMOd4buIR8OJeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG7jOG7hFR4w5nhu5bhu4zDjHjDneG6suG7jHjhu4rDleG6osO5eMOd4bqy4buMeMOS4buI4buM4buKeOG7pMOa4buO4buMw4x4w4nhu5rhu4zDjHjhurrGoOG7jMOMeOG6uOG6qOG7jHjDieG7rOG7pXjhu4nhu6bhu7Z44buM4buK4buI4buC4buMw7l44bukw5rhu47hu4zDjHhV4bumw4N44bukw5pK4buM4buKeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7rOG7oMOJw7l4VeG7puG7tnjhu6zhu6DDiXjDncSQ4buMeMOJw5Thu4x4w5Lhu5rhu6R4w5nhu5Z44buK4bqu4buMeMOJ4buK4buEw7l4T+G7isOVeE/hu4rhurLhu4zhu6Xhu6Xhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buT4bq2eMSD4buOw4Lhu4zDjHhp4buK4buO4buMw4x4xanEg+G7jsOC4buMw4x4xIPDleG6osaweMOJw5V4w4F44buk4buK4buU4buMw7l44bu5eMOTxILhu4zDjOG7pXjhuqvhu4rhu4hG4bumeOG7jOG6ssOSeFXhu6bhuqLDuXjDicODw4l44buk4buK4buU4buMw7l4w5PEguG7jMOMeOG7pMOa4buO4buMw4x44bu04bq2eOG6uuG6tnjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhu6Thu5bhu6R4w53hu4hHw4l44bu04bqo4bu2eOG6uFfhu4zDjHjhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6zhu6DDicO5eFXhu6bhu7Z44bus4bugw4nDuXjDjMOVVHhU4buKQuG7jHjhu6TEqMOJ4buKeMOJV8OJeOG7pMOa4buO4buMw4x4w53hu4hHw4l4VOG7isOD4bukeOG7pMOa4buISOG7jHjDicODw4l44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeMOJ4buq4bqieOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMw7l44bq64bqkw4l4ReG7iEfhu6R4w5PEgnjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4x44bq6UOG7iHjDmeG7luG7jMOMeMOd4bqy4buMeOG7isOV4bqieFJ4T+G7iuG7pnjhurjhuqjhu4x4w4nhu6zhu6V44buJ4buK4bq84buOeMOJ4buK4buI4bqieMOZ4buAeMOJ4buq4bqieOG7lOG7jMOMeOG6reG7gngy4buuw4l44buJ4buK4buQw7l4MOG7iuG7qnjhu6RLw4nhu4p4xKkg4bqrMXjhu7ThurZ4xIPhu47DguG7jMOMeGnhu4rhu47hu4zDjHV4MMOVeOG6uuG7hOG7jHjDgOG7uXF44buMw4zhu6xQ4buIeOG6uOG6qOG7jHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7tOG6tnjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhu4zDjOG7iuG7iOG7gsOSeOG7pMWow4l44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4nDuXhV4bum4bu2eOG7rOG7oMOJ4buleOG7ieG7iOG7hOG7jHjhu6TDmuG7iEjhu4x4w4nDlXjhu4rhu4hH4bumeFXhu6bhurB44buM4buK4bqq4bukeMOJ4buq4bqieOG7jMOM4busUOG7iHjhurjhuqjhu4x44bukw5rhu47hu4zDjHjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6zhu6DDicO5eFXhu6bhu7Z44bus4bugw4l44bq6w5V4w4nhu4rEqOG7jOG7injDk8SCeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG7jOG7hFR4w5nhu5bhu4zDjHjDneG6suG7jHjDkuG7iOG7jOG7injhu6TDmuG7juG7jMOMeMOd4buIR8OJeMOJ4bus4bug4buIw7l4w53hu4hHw4l44buk4bqi4buMw4x4T+G7iuG7iHjDksSCeOG7ikLhu6Z44buK4buE4bukeMOJw4PDiXjhu6Thu4rhu5Thu4zDuXjDk8SC4buMw4x44bq6RuG7pnjDieG7iuG6qlR44buKxILhu4zhu4p4w5Lhu5rhu6R4w4nDg8OJ4buKeOG7jMOM4buK4buI4buCw5J44bukxajDieG7pXjhu4nhu4rhurzhu4544bq6w5XDuXjhurrhurZ4w4zhu4jhurDDknjhurrhu6xRw4l44bukSuG7jOG7injhu6TDmuG6ruG7jMOMeE/hu4rDlcOJeMOS4bus4bug4buMeOG7pMOa4buO4buMw4x44bq6w4PDknjhu6ThuqLhu4zDjMO5eE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu5x4w4nhu4rhu67DiXjhurLhu4x44bum4buW4buMw4x4T8OK4buOeOG6uMSC4buIw7l44buk4buEeE/hu4rhu5Thu4zDjHhV4bumw4N44buz4bu14buKeOG6uuG7gsOS4buleOG7icOa4buO4buMw4x44bq6w4PDknjDieG7rOG7oOG7iHjDieG7sOG7jMOMeEXhu5J44buK4bqm4buMeMOd4buIR8OJeOG7isWo4bukeOG7pOG7iuG7puG7lsOJeMOTw4Phu6Xhu6Xhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJ4bum4bu2eOG7jOG7iuG7iOG7guG7jMO5eMOJ4buw4buMw4x44buk4buK4bq84buOeOG7lOG7jMOMeOG7ieG7iuG7kMO5eOG7pMOa4buO4buMw4x44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4nDuXhV4bum4bu2eOG7rOG7oMOJeMOdxJDhu4x4w4nDlOG7jHjDjOG6pFR4VOG7iuG6sOG7iHjDkuG7muG7pHjDmeG7lnhP4buKw5V4T+G7iuG6suG7jHjhu4zhu4rhu6x44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4l4VeG7puG7tnjhurpL4buM4buKeOG7jOG7hOG7pnjDjOG6qOG7tnjDmuG7luG7iHjhu6TDmuG7juG7jMOMeE/hu4rhu6Z44bq44bqo4buMeMOJ4buseMOZ4buGeEVLeFThu4rhuq7hu6R44buzeeG7pXl5eXjhurrGoOG7jMOMeOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeOG7ikLhu6Z44buM4buK4buseMOJw4PDiXjhu6Thu4rhu5Thu4zDuXjDk8SC4buMw4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG7tFh4VOG7iuG6ruG7pHjhurrhu6xRw4l4w5LEgnjDieG7iuG7qnjhu7bhu4Thu6Z4w5PEgnjhu4zhu4rhurTDiXjhu4zhu4pS4buleDDhu4rEqOG7jOG7injDnUp4w51D4bu2w7l44buK4buIR+G7pnhV4bum4bqweMOJ4buw4buMw4x4w4nhu4rhu6zhuqJ44bq64busUcOJeMOJ4bqi4buO4buleMSD4bqi4bu2eOG7jOG7iuG7rHjDneG7iEfDiXhF4bqw4buOeOG6uuG6sMOSeMOdR3jDmeG7iOG7jOG7injDkuG7lOG7iHjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4zhu5Thu4zDjHjhu6Thu4rhu5Thu4zDuXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG6usOVeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhurrhu6xRw4l44bq64buceOG7jOG7rOG7oMOJeOG7pOG7iuG6sOG7iHjDmuG6onjhu4zDjOG7jsSC4buIeOG6uuG7rFDhu4zDjHjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjhu6TDmuG7guG7jHjhu6Thu4pXw4l44buk4buEw7l44buM4buK4buIRuG7pnjhu4rhu5p44bq44bqo4buMeMOdxJDhu4x4w5PEgsOSeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhurrFqOG7jMOMeMOd4bug4buIeFXhu6bhu7Z44bq6S+G7jOG7injDieG7quG6onjhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6zhu6DDieG7pXjEg+G7juG6pMOJeOG7jOG7iuG7rHjDneG7iEfDiXjDklbhu4zDjHjhu4zhu4rEgnjDkuG7oOG7iHjhu6Thu4pKeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhurrhu6xRw4l4w5JQ4buIeMOJ4bqweMOTxILhu4zDjHjhurrhu4Thu4x44bq4V3jhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjhu4zhu4rhu4hG4bumeOG7jMOM4busUOG7iHjhurjhuqjhu4x4w53EkOG7jHjhu6Thu5x4w4nhu4rhu67DiXjDk+G7iOG7jOG7injhurpK4buM4buK4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7ieG6ruG7iHjhu7ThurZ4xIPhu47EguG7jMOMeMOj4buI4bqi4buMw4x4xanhuqvhu5Thu4zDjHgw4buW4buMw4zGsMO5eOG7pOG7isOD4buMw4x44bqgLeG7s3nDveG7t8O5eMSpIOG6qzF44bu04bq2eOG6uuG6tnjhurpGeOG7jMOM4buKS3jDicODw4l44buk4buK4buU4buMeMOJ4buKTOG7jOG7injDmVjhuqLDuXhF4buceMOZ4bum4buMw4x44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4nDuXhV4bum4bu2eOG7rOG7oMOJ4buleDLhu4Thu4x44buk4buKw4Phu4zDjHjhu7Ut4buzecO94bqgw7l4xKkg4bqrMXjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG6q+G7lOG7jMOMeDDhu5bhu4zDjHjhurrhurZ44buK4bus4bug4buMw4x44bq4xJDhu4x4w4nDg8OJeOG7pOG7iuG7lOG7jMO5eMOTxILhu4zDjHjhu6TDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jHjhu4rhu6bhu7ZH4buMeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG7pOG7iuG6vOG7jnjDreG7puG7tuG7hOG7pHjhurpL4buM4buKeMOZ4buWeOG7s+G7sy/hu7N5w73DgC/DrTIt4buJ4buJw4x4w51GeMOd4buIR8OJeOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4x44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4nDuXhV4bum4bu2eOG7rOG7oMOJ4buleOG7ieG7iuG6vOG7jnjhurrDlcO5eOG7pMOa4buO4buMw4x44bu04bqo4bu2eOG6uFfhu4zDjHjhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6zhu6DDiXhSeMOJw4PDiXjDk8SC4buMw4x4Unjhu7ThurZ4xIPhu47EguG7jMOMeMOj4buI4bqi4buMw4x44bq64bq2eMOJw5V44buM4buKWeG7jMOMeMOZV3jhu6Thu4rhuqLhu7Z44bq64buc4buIeOG7jOG7iuG7rHjhurrhu4hG4bumeOG7uXjDnUZ4w4zhu4jDg+G7jnjhurjhu6jDiXjDncSCeOG6usSC4buOeOG7pOG6ruG7jsO5eOG6uuG7luG7iHjDneG7oOG7iHhV4bum4bu2eOG6ukvhu4zhu4p4w51GeMOd4buIR8OJeOG7pMOa4bqi4buOeOG7pOG7iuG7rFLhu4zDjHjDieG7iuG7jnjhu4rhu5DDiXjDmeG7iOG7jOG7injhurrhuq7hu6R44buk4buKxILhu4zhu4p44bukxKjDieG7injhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7iuG7kMOJeOG7pENUdXjhuqvhuqjhu4zDjHjDkuG7rsOJeOG7pOG7iuG7rFLhu4zDjHjDieG7iuG7jnjhu4rhu5DDiXjDmeG7iOG7jOG7injhurrhu6J4w53EguG7jnjhurrhuq7hu4h44buK4buQw4l44bukVnjDgXnhu6V5eXl44bq6xqDhu4zDjHjDk+G7guG7jHjDvXl54buleXl5eOG6usag4buMw4zDuXjDieG6ouG7jnjhurrhuqbhu4zDjHjhu6RWeOG7tXnhu6V5eXl44bq6xqDhu4zDjHjDk+G7guG7jHjhu7l54buleXl5eOG6usag4buMw4zhu6Xhu6Xhu6V4xIPhu47huqTDiXjhu4zhu4rhu6x44bq64buIRuG7pnhBeMOdRnjDneG7iEfDiXjhu6ThuqLhu4zDjMO5eE/hu4rhu4h4w4zhu4jhuqJ44bq6SuG7jOG7injDicOVeOG7jMOM4busUOG7iHhV4bum4bqieOG6ulDhu4h44buM4buK4bqo4buMeOG6uOG6qOG7jHjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOTxILhu4zDjHjhurrhu4Thu4x4w4nhu4rhu4jhuqJ4ReG7psag4buMeMOdxIJ44buk4buISeG7jHjhurrhu6zhuqJ44bq6xqDhu4zDjHjhu6Thu4pQ4buIeMOS4bui4buIeMOM4buI4bqieOG6ukrhu4zhu4p44bukV3jhu4zDjOG7puG7tkfhu4x44buq4buMw4x44buK4buaeOG7s3nhu6V5eXl44bq6xqDhu4zDjHjhu6TDmlJ4w5Phu4Lhu4x44bq6SHjhu6rhu4zDjHjhu4rhu5p4w4nhu4rhu454w4zhu4jhuqJ4VeG7puG7tuG7hOG7jHhF4bug4bukeFThu4pC4buMeE/hu4rDlXhP4buK4bqy4buMeMOT4buOeOG7pOG6ouG7jMOMeMOTSeG7pXgy4bqo4bu2eMOJ4buw4buMw4x4w5PEgnjhurrhu4hIw5J4w5Lhu6Dhu4h4w5nhu454w53hu6Dhu4h44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4l44bq64busUcOJeMOZWOG6onjhurrhu5zhu4h4w53EguG7jnjhu4zhurLDknjhu7N5w73hu7d4UnjDicODw4l4w5PEguG7jMOMw7l4T+G7iuG7iHjDksSCeMOd4buIR8OJeOG7quG7jMOMeOG7iuG7mnjDieG7ikx44bq4VuG7jMOMeFJ4w7154buleXl5eOG6usag4buMw4zhu6V44bq54buMw4x44bqt4buCeMSDWeG7pnjEg8ag4buMw4zDuXgw4buK4buqeOG7pEvDieG7injEqSDhuqsxeOG7tOG6tnjEg+G7jsSC4buMw4x4w6Phu4jhuqLhu4zDjHjDieG7iuG7jnhF4buI4buE4bukdXjhuqvhu4Thu6Z44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4nDuXhV4bum4bu2eOG7rOG7oMOJeMOJ4buK4bus4bqieFThu4rGr3jhu4pRVHjDmeG7hnjhurrhu6xRw4l4w4nDg8OJeOG7pOG7iuG7lOG7jMO5eMOTxILhu4zDjHjDieG7ikzhu4zhu4p4w5lY4bqieMOT4bqu4buIeOG7jMOM4bqi4bu24buleOG7ieG7iuG6vOG7jnjhu6Thu5Thu4jDuXjhurpIeOG7jOG6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOMeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7rOG7oMOJw7l4VeG7puG7tnjhu6zhu6DDiXjhu6Thu4pKeMOJQuG7jHhU4buK4bqw4buIeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMOS4bua4bukeMOJw4PDieG7injhurrGoOG7jMOMeEXhu5rDuXjhu6Thu4rhu5bhu4zDjHjhu4zhu4rhuqrhu6TDuXhU4buK4bqw4buIeOG6uuG7rFHDiXjDk8OU4buMw4x44bq44bqo4buMeMOdxIJ4VOG7iuG6sOG7iHjhurrhu6xRw4l44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buMw4zhu4rhu4jhu4LDknjhu6TFqMOJ4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6q+G6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOeMOJ4buK4bqq4bukeMOT4busUeG7jMOMeOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7rOG7oMOJw7l4VeG7puG7tnjhu6zhu6DDiXjDieG7sOG7jMOMeMOJ4buKxKjhu4zhu4p4w5PEgnjhu4zhuqjhu4zDjHjDieG6ouG7jnjDieG7iuG6quG7pHjDk+G7rFHhu4zDjHhU4buK4buO4buMw4x44bukw5rEguG7jnjigJzhu4nhu47EguG7jHjhurjhuqjhu4x44bq64buOxILhu4x4T+G7hOG7pHjhu7Thuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeOG6ulDhu4h4w5nhu5bhu4zDjHjDneG6suG7jHjhu4rDleG6ouKAnXjDksSCeFJ44bq6w5V4w5Lhu6Lhu4h44buMw4zhu6xQ4buIeOG6uOG6qOG7jHjhurrhu6xRw4l44buk4buK4bqiw5J4w4zhu4jhuqJ4w4zDlVR44bu4w7l44bu04bqo4bu2eOG6uFfhu4zDjHjhu4rhu6zhu57hu4zDjHjhu6zhu6DDicO5eFXhu6bhu7Z44bus4bugw4l4w5Lhu5rhu6R4w4nDg8OJ4buKeOG6uOG6qOG7jHjDieG7iuG7qsO5eOG7pOG7ikh44buK4buIR+G7jHjhu7h4w4nhu4rEqMO5eOG7jMOM4bum4bu2R+G7jHjDneG7kOG7jMOMeMOJ4buq4bqieOG7jOG7iuG6qOG7jHjhurjhuqjhu4zhu6V4MOG7isSo4buM4buKeMOdSnjDnUPhu7bDuXjDneG7iEfDiXjDiULhu4x4w5PEgsOSeOG6ukLhu6Z44buk4buI4buC4buMeOG6uuG6quG7tnjDk8SCeOG7jMOM4bqi4bu2eMOZ4bqi4bumeE/hu4rhu4h4w4nDg8OJeOG7iuG7puG7tkfhu4zDuXjhu6Thu4pLeOG7tOG6tsO5eOG7pOG7isSC4buM4buKeFThu4rhu5Z4w4nDlXjhu4rhu6zhu6Dhu4zDjHjhurjEkOG7jMO5eMOJ4buKTHjhurrhuq7hu4544buk4buKSnjEqSDhuqsxeMOJ4bqqVHjhu7ThurZ4VOG7iuG6sOG7iHjDmsSCeMOZ4buOw4Phu6TDuXjhurrDg+G7jOG7injDjOG7iMODeMOd4buIR8OJeOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4x44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4nDuXhV4bum4bu2eOG7rOG7oMOJeOG6ukh4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG7pMOaw4Phu4h4w53hu6Dhu4h4VeG7puG7tnjhurpL4buM4buKeMOJ4buq4bqieFThu4rDg1R4w5Phu6ZD4bukeMOdxIJ4VOG7isaveOG7ilFUeMOd4bug4buIeOG6uuG6ruG7jnjhurrhu67DiXjhu7ThurZ44buK4bua4buIw7l44buk4buK4bumQuG7jHhU4buK4buO4buMw4x4w5IkeOG7pOG7qMOJeOG7pOG7luG7pHjhurrhur5UeMOJ4buq4bqieOG7jMOM4busUOG7iHjhurjhuqjhu4x44buk4bqu4buIeOG7pFbhu4zDjHjDieG7muG7jMOMeOG6usag4buMw4x44bq44bqo4buMeMOJ4bus4bul4bul4buleDLGoOG7jMOMeOG7pOG7ilDhu4h44bukQ1R44bukw5rhu6bhu4zDjHjhu6Thu4pEw5J44bq6S+G7jOG7inhV4bum4bu2eOG7rOG7oMOJw7l44buK4bus4bue4buMw4x44bus4bugw4l44bukw5rhu4Lhu4x44bq6S+G6onhFxILhu4zhu6Xhu6Xhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCXhu6bhu6Thu4rhu47Dmnfhu6vDtOG6qOG7jHjhu4vhu57hu4zhu6kvVOG7qw==

Vân Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]