(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (22/9), nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu65E4bqxO8ah4buy4bu44bu4LSbFqOG7smPhu40/4buyNMOqZOG6seG7smvEqcOhZOG7sjMu4buyZOG7jWczxajhu7IzZeG7smRm4bqz4buyY+G7jT/hu7LEqV1r4buya8SR4busL+G6t+G7tuG7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buL4bq2Nj80w53hu65L4bq3NsSR4buyS8SpbGThurHhu7JrW2Phu7J5w7Thu7IyOsSR4buy4bqq4bq34bq14buya+G7jWlk4bqx4buyS+G6t8OzxqHhu7Lhu5koZOG7suG7iWzhur8z4buy4bqx4bqzP8Wo4buy4bq3w6pj4buyZD/GoeG7suG7quG7uOG7uC8m4buwxajhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7suG6q+G6t2zhu7Lhu5nDtDPhu7JrxKnDoWThu7IzLuG7smThu41nM+G7sjNl4buyY+G7jT/hu7Lhu5nDtT/FqOG7smPhu40/4buya8SRxajhu7IzZeG7smRm4bqz4buyY+G7jT/hu7LEqV1r4buya8SR4buy4buZO+G7sjTDqmThurHGr+G7skvEqcSRZOG6seG7smPhu40/4buyNMOqZOG6seG7sjXhuqHhu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7Lhu5cuxqHhu7LEqT/hu7Ji4bq/M8Wo4buyajdr4buy4buZO+G7suG6seG6s2Xhu7LhurHhurMga+G7smMsZOG6t8av4buyROG6sWzGoeG7sjNm4buyYsOy4buy4buJbDdrxajhu7JqLGvhu7Jiw63hu7I1XWvhu7LDreG7sjM6M+G7smvhuqdk4bq34buy4buZbmThurHhu7JkbeG6s+G7suG7mTvhu7Jk4bqxIOG7i+G7sm1k4bqx4buyayzhurPhu7IzOjPhu7Lhuqvhurds4buy4buZw7Qz4buya8Spw7Jk4bqxxajhu7Jr4bq3XeG7i8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw53hurN4NmRrNsSpw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7sirhu7Thu7Thu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7siMl4bu24buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy8zNGTGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvNDZq4bqra8SR4buLL2Q24buVai/hu7jhu7hAKi/hu7YmJTQj4bu0KuG7tD0j4bu4ayMmIyViJi3hu7bGr+G6qeG7i+G6scOd4buyP2JrUsOdROG6sTvGoeG7suG7uOG7uC0mxajhu7Jj4buNP+G7sjTDqmThurHhu7JrxKnDoWThu7IzLuG7smThu41nM8Wo4buyM2Xhu7JkZuG6s+G7smPhu40/4buyxKlda+G7smvEkcOd4buy4buV4bqzNGvhurdSw50q4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnSMl4bu2w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu650ZOG6t+G7smPhurNk4bq34buy4bq34bq5P8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu655w7Thu7IyOsSRxajhu7I0xJHhu7IuZOG6t+G7suG6t+G7jcOtZOG6seG7sjPDsz/hu7Ji4buNw6zhurPhu7I64buL4buyMz/EkeG7smJvM+G7sjXhuqU/4buyayhk4bqx4buyM+G7jWhk4bqx4buyxqHDoGzhu7LhuqvDoGvhu7Lhurdp4buL4buy4buZZ+G6s+G7ssSpw6I/4buy4buL4bq34bq1P+G7sjIpM+G7sjQu4bqz4buy4bq34buH4bqz4buya2/hu7Jk4bq34bqz4bqja+G7sjVn4bqz4buy4buJbD/hu7Lhuqvhurds4buy4buZw7Qz4buyS8SpbGThurHhu7JLxKlsZOG6seG7snfhu4fFqOG7smvDteG7smThurE7xqHhu7Lhu7jhu7jhu7I1w6Bk4buy4bu4QC8mxajhu7Lhuqvhurds4buy4buZw7Qz4buyNeG7gWThurHhu7IyPGThurHhu7J3KTPhu7J34buH4buy4buZO+G7sncpM+G7skvEqWxk4bqx4buyd+G7h+G7sjNl4buyY+G7jT/hu7Lhu5nDtT/FqOG7smPhu40/4buya8SR4buy4buZO+G7sjTDqmThurHFqOG7sjNvM+G7sjLhu4fhu7IzZeG7smPhu40/4buyxKlda+G7smvEkeG7suG7mWfhurPhu7Ji4buNaWThurHhu7Jj4buNP+G7suG7i+G6t+G7g+G7sjLhurPDoGThu7Ik4bu0LeG7tuG7uOG7tGNjxajhu7IzZeG7smRm4bqz4buy4bq3ZmThu7Lhu7Yq4bu0Y2Phu6bhu7IzOjPhu7JkZuG6s+G7suG6q+G6tzoz4buyw63hu7J3KTPhu7J34buH4buyM2Xhu7Jj4buNP+G7ssSpO8SR4buy4buZO+G7sjTDqmThurHhu7LEqS7hurPhu7LEqTozxajhu7IzbzPhu7Iy4buH4buyM2Xhu7Jj4buNP+G7smvEkeG7suG7mWfhurPhu7Ji4buNaWThurHhu7Jj4buNP+G7suG7tj0tQOG7tGNjL+G7uCPhu7LhurHhurNoxajhu7IzZeG7smRm4bqz4buy4bq3ZmThu7I94bu0Y2Mv4bu4I+G7suG6seG6s2jGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bqq4bq3bOG7suG7mcO0M+G7suG6tjvhu7JE4buH4bqz4buyZOG6sTvGoeG7suG7mTvhu7I1w6Fj4buy4bu44bu4Lybhu7IzZeG7smPhu40/4buy4buZw7U/xajhu7IzZeG7smRm4bqz4buyY+G7jT/hu7JrxJHhu7Lhu5k74buyNMOqZOG6seG7suG7mWfhurPhu7Ji4buNaWThurHhu7Jj4buNP+G7skDhu7QtPeG7tGNjxajhu7IzZeG7smRm4bqz4buy4bq3ZmThu7Iq4bu0Y2PGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw43hu7IzOjPhu7Jr4bqnZOG6t+G7smvDteG7ssO9O+G7skR9ZOG6seG7sjXDoGThu7J3w6Jk4bq34buyS+G6t2wgZMWo4buyS1vGoeG7skThurFsxqHDoWThu7Lhu5k74buyRD9j4buyd+G7h8Wo4buyM+G6t+G6s+G6oWzhu7Lhu5k74buya+G6v+G6s+G7suG7uOG7uC8m4buyM2Xhu7Jj4buNP+G7ssSpO8SR4buy4buZO+G7sjTDqmThurHFqOG7sjNvM+G7sjLhu4fhu7IzZeG7smPhu40/4buya8SR4buy4buZZ+G6s+G7smLhu41pZOG6seG7smPhu40/4buy4bu44bu0LSPhu7RjY8Wo4buyM2Xhu7JkZuG6s+G7suG6t2Zk4buy4bu24bu04bu0Y2PGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bqq4bq3bOG7suG7mcO0M+G7smvDteG7suG7iGwuZOG6seG7snfDomThurfhu7I1w6Bk4buyS+G6t8O1P+G7skvhurfhurPDoWThu7LhurZsw6Dhu7Jrw7Xhu7Iz4bq34bqz4bqhbOG7suG7uOG7uOG7sjXDoGThu7Lhu7hALybhu7IzZeG7smPhu40/4buy4buZw7U/xajhu7Jj4buNP+G7smvEkcWo4buyM2Xhu7JkZuG6s+G7smPhu40/4buyxKlda+G7smvEkeG7suG7mWfhurPhu7Ji4buNaWThurHhu7Jj4buNP+G7suG7i+G6t+G7g+G7sjLhurPDoGThu7Ij4bu0LSXhu7RjY8Wo4buyM2Xhu7JkZuG6s+G7suG6t2Zk4buy4bu2PeG7tGNjxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rnguZOG6t+G7sjI6xJHFqOG7smPhu40/4buyNMOqZOG6seG7ssOt4buydykz4buyd+G7h+G7suG7mTvhu7Jj4buNP+G7smJnZOG7ssOt4buy4buZbmThurHhu7I14buBZOG6seG7sjI8ZOG6seG7sncpM+G7snfhu4fhu7IzZeG7suG6q+G6ty7hu7JkKGThurHhu7Lhuqs3xJHhu7I0O+G6s+G7sjXDoGThu7Jk4bqxO8ah4buy4bu4Iy8m4bum4buyY+G7jT/hu7JiZ2Thu7LDreG7suG6q+G6t2zhu7Lhu5nDtDPhu7Jrw7Xhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7sjXDoGThu7JL4bq3w7U/4buyS+G6t+G6s8OhZOG7suG6tmzDoOG7sjNl4buy4bqr4bq3LuG7smQoZOG6seG7suG6qzfEkeG7sjQ74bqz4buyNcOgZOG7smThurE7xqHhu7Lhu7g9LybGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuQ+G7jT/hu7I0w6pk4bqx4buyw63hu7Lhuqvhurds4buy4buZw7Qz4buya8O14buyw7074buyRH1k4bqx4buyNcOgZOG7snfDomThurfhu7JL4bq3bCBkxajhu7JLW8ah4buyROG6sWzGocOhZOG7suG7mTvhu7JEP2Phu7J34buH4buyM8OpZOG7sjRsxqHhu7JrxKnDouG7smvEqcSRZOG6seG7smThurfhurPhuqFs4buyZOG6sTvGoeG7smtn4bqzxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkvEqcSRZOG6seG7smPhu40/4buyNMOqZOG6seG7sjNl4buy4bqr4bq3LuG7smQoZOG6seG7suG7ly7GoeG7ssSpP+G7smLhur8zxajhu7JqN2vhu7Lhu5k74buy4bqx4bqzZeG7suG6seG6syBr4buyYyxk4bq3xq/hu7JE4bqxbMah4buyM2bhu7Lhu5cuxqHhu7LEqT/hu7Jiw7Lhu7Lhu4lsN2vFqOG7smosa+G7smLDreG7sjVda+G7smss4bqz4buyMzoz4buya+G6p2Thurfhu7Lhu5luZOG6seG7smRt4bqz4buy4buZO+G7smThurEg4buL4buybWThurHhu7JrLOG6s+G7sjM6M+G7suG6q+G6t2zhu7Lhu5nDtDPhu7JrxKnDsmThurHFqOG7smvhurdd4buLxq/hu6wv4buL4buu4busaz8yYjbhu7IzYj9qalLDnTM/Y2Thurc/a8Od4buyMzZiYmrhu4s/M+G6s2ThurFSw53hu7TDneG7sjM2YmLhu4s/NDThurNk4bqxUsOdPcOd4buu4busazLEkTTGoeG7ruG7rGvEqeG7ruG7rGs04buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rGprxKnEkWThurHhu655w7Thu7IyOsSR4buya+G6t2jhurPhu7Jr4bqzw6Br4buyZOG6sTvGoeG7suG7mTvhu7I1w6Fj4buy4bu44bu4Lybhu7JrLOG6s+G7sjM6M+G7suG6q+G6t2zhu7Lhu5nDtDPhu7JrxKnDoWThu7IzLuG7smThu41nM+G7pOG7rC9qa8SpxJFk4bqx4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67huqrhurds4buy4buZw7Qz4buy4bq2O+G7skThu4fhurPhu6Thu7JE4bq34bqz4bqhbOG7smNbxqHFqOG7sjNl4buyY+G7jT/hu7Lhu5nDtT/FqOG7sjNl4buyZGbhurPhu7Jj4buNP+G7smvEkeG7suG7mTvhu7I0w6pk4bqxxq/hu7LhurDhurNl4buyZOG6tzjGr+G7skvEqcSRZOG6seG7smPhu40/4buyNMOqZOG6seG7sjNl4buy4bqr4bq3LuG7smQoZOG6seG7suG7ly7GoeG7ssSpP+G7smLhur8zxajhu7JqN2vhu7Lhu5k74buy4bqx4bqzZeG7suG6seG6syBr4buyYyxk4bq3xq/hu7JE4bq34bqz4bqja+G7sjXhu4fhu7Jr4bq3XeG7i+G7smThurdda+G7smvDteG7pOG7suG7uEAt4bu4JOG7sjXhu4fhu7J4xq/hu7JE4bq34bqz4bqja+G7sjXhu4fhu7IzP8SR4buyZOG6t11r4buya8O14buk4buy4bu4Ji1A4bu24buyNeG7h+G7snjGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4buK4bq34bq1P+G7sktbxqHhu7J3KTPhu7J34buH4buk4buyeGXhu7JjW8ahxajhu7IzZeG7smPhu40/4buyxKk7xJHhu7Lhu5k74buyNMOqZOG6seG7ssSpLuG6s+G7ssSpOjPFqOG7sjNvM+G7sjLhu4fhu7IzZeG7smPhu40/4buya8SRxq/hu7LhurDhurNl4buyZOG6tzjGr+G7skvEqcSRZOG6seG7smPhu40/4buyNMOqZOG6seG7sjNl4buy4bqr4bq3LuG7smQoZOG6seG7suG7ly7GoeG7ssSpP+G7smLhur8zxajhu7JqN2vhu7Lhu5k74buy4bqx4bqzZeG7suG6seG6syBr4buyYyxk4bq3xq/hu7JE4bq34bqz4bqja+G7sjXhu4fhu7Jr4bq3XeG7i+G7smThurdda+G7smvDteG7pOG7suG7uOG7uC3hu7g94buyNeG7h+G7snjFqOG7sjNl4buyZGbhurPhu7I04buNZ+G6s+G7suG7uOG7uOG7sjXhu4fhu7J4xq/hu7JE4bq34bqz4bqja+G7sjXhu4fhu7IzP8SR4buyZOG6t11r4buya8O14buk4buy4bu4Ji1A4bu44buyNeG7h+G7snjGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4buK4bq34bq1P+G7ssO9w6pk4bqx4buydykz4buyd+G7h+G7pOG7snhl4buyY1vGocWo4buyM2Xhu7Jj4buNP+G7ssSpO8SR4buy4buZO+G7sjTDqmThurHhu7LEqS7hurPhu7LEqTozxajhu7IzbzPhu7Iy4buH4buyM2Xhu7Jj4buNP+G7smvEkeG7puG7ssSp4bqzw6Fk4bqx4buy4bqr4bq3bOG7suG7mcO0M+G7sjXhu4Fk4bqx4buyMjxk4bqx4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7JjW8ahxajhu7IzZeG7smPhu40/4buy4buZw7U/xajhu7Jj4buNP+G7smvEkcWo4buyM2Xhu7JkZuG6s+G7smPhu40/4buyxKlda+G7smvEkeG7suG7mTvhu7I0w6pk4bqxxq/hu7LhurDhurNl4buyZOG6tzjGr+G7skvEqcSRZOG6seG7smPhu40/4buyNMOqZOG6seG7sjNl4buy4bqr4bq3LuG7smQoZOG6seG7suG7ly7GoeG7ssSpP+G7smLhur8zxajhu7JqN2vhu7Lhu5k74buy4bqx4bqzZeG7suG6seG6syBr4buyYyxk4bq3xq/hu7JE4bq34bqz4bqja+G7sjXhu4fhu7Jr4bq3XeG7i+G7smThurdda+G7smvDteG7pOG7suG7uEAt4bu4JOG7sjXhu4fhu7J4xajhu7Lhu5luZOG6seG7smRt4bqz4buyM2Xhu7JkZuG6s+G7sjThu41n4bqz4buy4bu4QOG7sjXhu4fhu7J4xq/hu7JE4bq34bqz4bqja+G7sjXhu4fhu7IzP8SR4buyZOG6t11r4buya8O14buk4buy4bu4Ki1A4bu24buyNeG7h+G7snjFqOG7sjNl4buyZGbhurPhu7LhurdmZOG7skDhu7bhu7I14buH4buyeMav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65L4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7sjXDoGThu7JL4bq3w7U/4buyS+G6t+G6s8OhZOG7suG6tmzDoOG7pOG7skThurfhurPhuqFs4buyY1vGocWo4buyM2Xhu7Jj4buNP+G7suG7mcO1P8Wo4buyY+G7jT/hu7JrxJHFqOG7sjNl4buyZGbhurPhu7Jj4buNP+G7ssSpXWvhu7JrxJHhu7Lhu5k74buyxKku4bqz4buyxKk6M+G7sjNl4buyNMOqZOG6scav4buy4bqw4bqzZeG7smThurc4xq/hu7JLxKnEkWThurHhu7Jj4buNP+G7sjTDqmThurHhu7IzZeG7suG6q+G6ty7hu7JkKGThurHhu7Lhu5cuxqHhu7LEqT/hu7Ji4bq/M8Wo4buyajdr4buy4buZO+G7suG6seG6s2Xhu7LhurHhurMga+G7smMsZOG6t8av4buyROG6t+G6s+G6o2vhu7I14buH4buya+G6t13hu4vhu7Jk4bq3XWvhu7Jrw7Xhu6Thu7Lhu7hALeG7uCThu7I14buH4buyeMav4buyROG6t+G6s+G6o2vhu7I14buH4buyMz/EkeG7smThurdda+G7smvDteG7pOG7suG7uCotQOG7tuG7sjXhu4fhu7J4xajhu7IzZeG7smRm4bqz4buy4bq3ZmThu7JA4bu24buyNeG7h+G7snjGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw7074buyRH1k4bqx4buyNcOgZOG7snfDomThurfhu7JL4bq3bCBk4buk4buyeGXhu7JjW8ahxajhu7IzZeG7smPhu40/4buyxKk7xJHhu7Lhu5k74buyNMOqZOG6seG7suG7mTvhurPhu7JkZuG6s+G7puG7ssSp4bqzw6Fk4bqx4buyM+G6t+G6s+G6oWzhu7Lhu5k74buya+G6v+G6s+G7sjNl4buyY+G7jT/hu7LEqTvEkeG7suG7mTvhu7LEqS7hurPhu7LEqToz4buyM2Xhu7I0w6pk4bqxxajhu7IzbzPhu7Iy4buH4buyM2Xhu7Jj4buNP+G7smvEkcav4buy4bqw4bqzZeG7smtbxqHhu7JkP2Phu7IzXeG7i+G7suG7uC1Axq/hu7JLxKnEkWThurHhu7Jj4buNP+G7sjTDqmThurHhu7IzZeG7suG6q+G6ty7hu7JkKGThurHhu7Lhu5cuxqHhu7LEqT/hu7Ji4bq/M8Wo4buyajdr4buy4buZO+G7suG6seG6s2Xhu7LhurHhurMga+G7smMsZOG6t8av4buyROG6t+G6s+G6o2vhu7I14buH4buya+G6t13hu4vhu7Jk4bq3XWvhu7Jrw7Xhu6Thu7Lhu7hALeG7uCThu7I14buH4buyeMav4buyROG6t+G6s+G6o2vhu7I14buH4buyMz/EkeG7smThurdda+G7smvDteG7pOG7skDhu7QtQEDhu7I14buH4buyeMav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LW8ah4buyROG6sWzGocOhZOG7pOG7skThurfhurPhuqFs4buyY1vGocWo4buyM2Xhu7Jj4buNP+G7ssSpO8SR4buy4buZO+G7sjTDqmThurHhu7Lhu5k74bqz4buyZGbhurPhu6bhu7LEqeG6s8OhZOG6seG7sjPhurfhurPhuqFs4buy4buZO+G7smvhur/hurPhu7IzZeG7smPhu40/4buyxKk7xJHhu7Lhu5k74buyxKku4bqz4buyxKk6M+G7sjNl4buyNMOqZOG6scWo4buyM28z4buyMuG7h+G7sjNl4buyY+G7jT/hu7JrxJHGr+G7suG6sOG6s2Xhu7JrW8ah4buyZD9j4buyM13hu4vhu7Lhu7gtQMav4buyS8SpxJFk4bqx4buyY+G7jT/hu7I0w6pk4bqx4buyM2Xhu7Lhuqvhurcu4buyZChk4bqx4buy4buXLsah4buyxKk/4buyYuG6vzPFqOG7smo3a+G7suG7mTvhu7LhurHhurNl4buy4bqx4bqzIGvhu7JjLGThurfGr+G7skThurfhurPhuqNr4buyNeG7h+G7smvhurdd4buL4buyZOG6t11r4buya8O14buk4buy4bu44bu0LeG7uEDhu7I14buH4buyeMav4buyROG6t+G6s+G6o2vhu7I14buH4buyMz/EkeG7smThurdda+G7smvDteG7pOG7suG7uCUtQOG7tOG7sjXhu4fhu7J4xq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkQ/Y+G7snfhu4fhu6Thu7JE4bq34bqz4bqhbOG7smNbxqHFqOG7sjNl4buyY+G7jT/hu7LEqTvEkeG7suG7mTvhu7I0w6pk4bqx4buy4buZO+G6s+G7smRm4bqz4bum4buyxKnhurPDoWThurHhu7Iz4bq34bqz4bqhbOG7suG7mTvhu7Jr4bq/4bqz4buyM2Xhu7Jj4buNP+G7ssSpO8SR4buy4buZO+G7ssSpLuG6s+G7ssSpOjPhu7IzZeG7sjTDqmThurHFqOG7sjNvM+G7sjLhu4fhu7IzZeG7smPhu40/4buya8SRxq/hu7LhurDhurNl4buya1vGoeG7smQ/Y+G7sjNd4buL4buy4bu4LUDGr+G7skvEqcSRZOG6seG7smPhu40/4buyNMOqZOG6seG7sjNl4buy4bqr4bq3LuG7smQoZOG6seG7suG7ly7GoeG7ssSpP+G7smLhur8zxajhu7JqN2vhu7Lhu5k74buy4bqx4bqzZeG7suG6seG6syBr4buyYyxk4bq3xq/hu7JE4bq34bqz4bqja+G7sjXhu4fhu7Jr4bq3XeG7i+G7smThurdda+G7smvDteG7pOG7suG7uEAt4bu4JOG7sjXhu4fhu7J4xq/hu7JE4bq34bqz4bqja+G7sjXhu4fhu7IzP8SR4buyZOG6t11r4buya8O14buk4buy4bu4Ji1A4bu44buyNeG7h+G7snjGr+G7rC/hu4vhu67hu6wvazThu67hu6wva8Sp4buu4busL2syxJE0xqHhu67hu6wvaz8yYjbhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3Bsa+G6t8SRxKnDneG7rkvhurc2xJHhu7JE4bq3W2Thu7J5W2Thu6wv4buL4buu

Theo Nhân Dân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]