(Baothanhhoa.vn) - Đến năm 2018, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) đã tổ chức được 57 sự kiện và đợt hiến máu, thu hút 30.500 người tham gia, thu được 25.200 đơn vị máu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG7puG7s3Bi4bufcOG7seG6rmLhu6fhu4fhurBiw7Phu6HGsGLhu41wYi1i4buneeG6rmLDs+G6sHnDs2Lhu43hu7lwYsOBYuG7peG7hXDhurUv4buhZMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu6Dhu4/hu4HDsuG6q8Oi4buM4buVxalixalo4bunYsSRY2TDqsSDYsOz4buHw7Niw7Nq4bqgYuG7oXlwYsOz4buhQ2Lhuq7hu6Fs4bqgYuG7jeG7rWLhurfDkz/hu4zhurNi4buNZ2Lhuq7DvWLDs+G7oeG6rMOzYuG7jeG6pkHDs2Lhurnhur1ixILhuqpiw7lwxqHFqWJE4buDYuG7jUHhuq5i4buhcOG7lcWpYuG7p+G7h+G6sMSDYuG6ruG7oeG6sGLhu6Hhurbhuq5iZWPhuq/hurljY2LFqeG7n+G6puG7uXBi4bqu4buh4buB4bunYuG7n3Dhu4HEg2Lhuq7hu6HhurBi4buN4bqmQcOzYsSR4bq54bqvxJFjY2Lhu43hu7XFqWJEc2Lhu6fhu4fhurDhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4li4bqgw5Phu4/FqeG6ruG7j8OD4bqrYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bqu4buPReG6ri3hu4Hhu6Vw4bufxanhuqNiw7Phu4/FqeG6ruG7j8ODw6PhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q8Oy4bqu4buh4bqw4bunb2Jww5Phu4/FqeG6ruG7j8OD4bqrYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqrxJBww7Lhuq7hu6HhuqNi4bq7Y2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2LDqWRl4bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL3Dhuq9v4buBxrDhuq7hu6Hhu4HFqeG7oeG7ocaw4buB4bqvRMWpL8Wp4buPxJDEgi9k4bq/Y+G6vS9k4bq9w6rDssOpZOG6v8Opw6llY+G6rsOq4bq94bq7w6rhur/hu6Vj4bqvw7rhuqDhu5/huqHDgzhk4bq9Y+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqr4bum4buzcGLhu59w4bux4bquYuG7p+G7h+G6sGLDs+G7ocawYuG7jXBiLWLhu6d54bquYsOz4bqwecOzYuG7jeG7uXBiw4Fi4bul4buFcOG6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oMOT4buB4bqg4bqucMawxanhuqvDosOT4buHw7Ni4bqucsWp4buhYsWp4buf4bqww4nGocWpYkRw4buZxali4bqu4buh4buB4bunYuG7n3Dhu4Fi4buhcOG7lcWpYuG7p+G7h+G6sGLhuq5yxanhu6Fixanhu5/hurDDicahxanhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7oOG7tcWpYmThurlixalo4bunYuG6rsOD4bqm4bu3w7PEg2Lhu6Fw4buVxali4bun4buH4bqwYuG6rnLFqeG7oWLFqeG7n+G6sMOJxqHFqWLhurfhu6Dhu6Y/xajhurNi4bul4buDYuG7p3nhuq5i4buh4buDxanhu6Fi4buNecWp4bufYuG7oXDhu5Xhu6fEg2JE4bu3cGLhuqLhurDhu4HFqWLFqXDGoeG7p2Lhu6fhu4fhurBiw7nhu6F2xanhu59i4bqu4buh4bubYsOz4buhxrBi4buNcGLDs+G6ssWp4bufYkThu7dwYuG6rsSp4bunYuG7peG6uGLhu6XGsGLEgkFixanhu5nFqWLhuqDhu6Frxali4buN4buBYsWp4buf4bqm4bu5cGLDssSpxaliw7nhu6F2xanhu59iw7Lhu4fhu6diROG7g2LDueG7oXbFqeG7n2LDs+G7qWLhuq7hu6Hhu6lwYuG6ouG6sOG7j8WpYuG6ruG7oeG7geG7p2Lhu59w4buBYuG7oOG7pj/FqOG6r2I/w4Phuqbhu7fDs2Lhuq5yxanhu6Fi4buhcsWp4buhYuG7jeG7qcSDYsWp4buhQ8Wp4bufYsWpaOG7p2LhuqLhurDhu4Fiw7Nq4bqgYsOCw4li4buNZsWp4bufxINiw7Phu6Fxxanhu6Fi4bqi4bqww4nhu5fFqWLhu41nYuG6ouG6sOG7gcWpYuG6rsSp4bunYsOz4buhdGLhu43hu4XGsGLDs3bFqeG7n2Lhuq7hu4fDs2Lhu6Dhu6Y/xahixanhu6HDreG7p2Lhuq7hu6Hhu4HDiWLhu43DvXBixanhu6Fsxali4bqu4buh4bqsw7PEg2Lhuq7huqZiw7LhurDDiWJE4buDYuG7oeG7g8Wp4buhYuG7jXnFqeG7n2LDs8OC4buBYsWp4buhxKnFqWLDssSpxali4buNd3BiROG7t3Bi4bqg4buhxrDFqeG7n2Lhuq7Dg+G7g8awYuG7oOG7pj/FqOG6r2Im4buB4bqwYsWp4buhcOG7l+G6sGLFqWjhu6di4bquw4Nw4bubxaliw7nhu6Hhu4FwxINi4buNbcOJYuG7p+G7hcWp4buhYsOzdsWp4bufYuG6ruG7h8OzYuG6ruG6sMOJ4buZxali4bquw4PhurDDieG7l8WpxINi4bqg4buhd3Bi4buhQeG6oGLDs+G7ocOs4bquYsOz4buh4buTYuG7n3BD4buBYsOz4buHw7Niw7Phu7Vi4bqi4bqw4buBxanEg2Jv4buBxanEg2LFqeG7n+G7g8Wp4buhxINi4buNxrDhu4PFqWLhuq7hu6Hhu5vEg2JvxqHFqeG7oWJEcMahxaliROG7g2Lhu6F5cGLDkz/hu4xiw7Phu4fDs2LDs2rhuqDEg2LDs3bFqeG7n2Lhuq7hu4fDs2Lhu6Dhu6Y/xahi4buNZ2LhuqDhu6Hhu4fhuq5i4bquw4Nw4bubxali4bun4buFxanhu6Fi4bun4buT4bqvYsWo4buV4bqwYsWp4buh4bqmYuG6rsOD4bqm4bu3w7Ni4buNxKnDicSDYuG7peG6qsOzYuG7peG6pkHFqeG7n2Lhu6Dhu6Y/xahiw7Phu6HDgmLDieG7leG6sGLhu6Xhu4NixIJwxanhu6FiRHDhu5nFqWJE4buDYsOz4buHxalib3lixanhu5/hu4PFqeG7oWLDiWLhuq7hu6FyYsWp4buBw4li4bqg4buhxrDFqeG7n2Lhuq7Dg+G7g8awYuG7oOG7pj/FqGLhu41nYuG6ruG7oeG6sGLhu6Hhurbhuq5i4buNdsWp4bufYuG7jWbGsGLFqeG7ocSpxaliw7LEqcWpYuG6ruG7oeG7geG7p2Lhu59w4buB4bqvYuG7jMOsw7Nib3DGoeG6rsSDYuG6rsOD4bqm4bu3w7Ni4bqucsWp4buhYuG6rsOD4buFxanhu59iw7nhu6Hhu4HFqWLhu6Fw4buV4bunYuG7p+G7h+G6sGLhu43hu5ti4bqg4buh4bq0w7NiROG6tGLDs3bFqeG7n2Lhuq7hu4fDs2Lhu41w4buX4bqwYuG6rsODc2Lhuq7hu4VwYsOz4buHw7Nib8ahxanhu6FiRHDGocWpxINiOk/FqMOSYuG6rnTFqeG7oWLhu41nYsOz4buhdGLhu43hu4XGsGLDs+G7h8OzYm/hu4HFqcSDYsWp4buf4buDxanhu6HEg2Lhu43GsOG7g8WpYuG6ruG7oeG7m8SDYm/GocWp4buhYkRwxqHFqWJE4buDYuG7oXlwYsOTP+G7jGLDs+G7h8OzYsOzauG6oGLhu41tw4li4bun4buFxanhu6Fiw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Ni4bqu4bqww4nhu5nFqWLhuq7Dg+G6sMOJ4buXxanEg2JEbMWpYuG7jXnFqeG7n2JE4buXYkThu4FwYuG6rsOD4burYsOzw4Lhu4Fi4bug4bumP8WoYuG7p3nhuq5iw7Phu4fDs+G7oWLEgsSp4bqwYsODecWp4bufYuG7jeG7lcWpYsOz4buHw7Ni4bqua8Wp4bufYuG7peG7t+G6oGLFqeG7ocSpxaliw7LEqcWpYuG7jeG7m2LFqeG7n+G6puG7uXBiw7LEqcWpYuG7oXDhu5vhurBi4buN4bq2xanhu59iROG7l2Lhurhixanhu5/hu6F14buBYsWp4buhxKnFqWJEaMWpYsOzw4Lhu4FiRHDGocOzYuG7oOG7pj/FqGJE4buDYuG6rnHDs+G7oWLDs+G6qsOzYuG7jXjFqeG7n2Lhu6Hhu4PFqeG7oWLDs+G6ssWp4bufYuG6oOG7ocawxanhu59i4bquw4Phu4PGsOG6r2JdcmLhuq7hu6Hhu5XEg2LEgndi4bul4bqmQcWp4bufYsWp4buf4bqm4bu5cGLhuq7hu6Hhu4Hhu6di4bufcOG7gWLhu6Fw4buVxali4bun4buH4bqwYsWpaOG7p2LEguG7geG6sGLhu6XhurB2xaliw7Phu4HGsGLhu6Hhu7XFqWLFqWjhu6di4bquw4Phuqbhu7fDs8SDYuG7peG6pkHFqeG7n2Lhu6fhu4fhurBi4bqucOG7leG6oGLFqeG7oWzFqWLhu43huqZBw7Niw7PhuqTFqeG7n2Lhu6XhurB2xaliROG6pkHhuq5iw7Phu6F0YuG6rnDhu5nhurBi4buN4bqmQcOzYuG7n3Dhu4HGsOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oixaho4bunYsSRY2ThurvEg2Jv4buBxaliRGzFqWLhu415xanhu59i4bug4bumP8WoYsOz4buHw7Niw7Nq4bqgYuG7jWdi4bqg4buhd3Bi4buhQeG6oGJE4bu3cGLDs+G7h8OzYuG7jeG7tcWpYkRzYuG6rsO9YsOz4buh4bqsw7Niw6nhurlixILhuqpiw7lwxqHFqWJE4buDYsWp4buf4buDw4li4buheXBi4bug4bumP8WoYuG6ruG7oeG6sGLhu6Hhurbhuq5i4bquw4Phu5nFqWLEkcOp4bqvw6ljY2LFqeG7n+G6puG7uXBi4bqu4buh4buB4bunYuG7n3Dhu4HEg2Lhuq7hu6HhurBi4buN4bqmQcOzYmThur/huq/DqeG6veG6v2Lhu43hu7XFqWJEc2Lhu6fhu4fhurDhuq9i4buM4buVxalixalo4bunYsSRY2TDqsSDYsOz4buHw7Niw7Nq4bqgYuG7oXlwYsOTP+G7jGLhu41nYuG6rsO9YsOz4buh4bqsw7Ni4buN4bqmQcOzYuG6ueG6vWLEguG6qmLDuXDGocWpYkThu4Ni4buNQeG6rmLhu6Fw4buVxali4bun4buH4bqwxINi4bqu4buh4bqwYuG7oeG6tuG6rmJlY+G6r+G6uWNjYsWp4buf4bqm4bu5cGLhuq7hu6Hhu4Hhu6di4bufcOG7gcSDYuG6ruG7oeG6sGLhu43huqZBw7NixJHhurnhuq/EkWNjYuG7jeG7tcWpYkRzYuG7p+G7h+G6sOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4buAxanhu6Fixajhu5/hurDDieG7ncWpYk/hu4diJOG7oeG6puG7tcWp4bufxINiw5Phu6HDgmLhuq5zw7Phu6Fi4bugeXBiw5M/4buMYuG7oeG6sMOJxqHFqWI/dcWp4buhYuG7nnDhu4Fiw7Phu6HGsGJvcOG7leG6ruG6o2LFqOG7oXDhu5fhurBixalo4bunYuG7pXDhu5nFqWLhuq7hurTDs8SDYuG6oOG7ocawxanhu59i4bquw4Phu4PGsGLhu6Dhu6Y/xahiw7PDguG7gWLhu6HhurDDicahxali4bul4bqwdsWpYkThuqZB4bquYsOz4buhdGLhuq5w4buZ4bqwYuG6rnTFqeG7oWLhu59w4buBxrDhuq9ixaho4bunYsSRY2TDqsSDYuG7oeG6sMOJxqHFqWLhu41nYuG6rsO9YsOz4buh4bqsw7Nixanhu5/hu4PDiWLhu6F5cGLhu6Dhu6Y/xahiROG7g2Lhuq7hu6HhurBi4buh4bq24bquYuG7n2vFqWJk4bqv4bq5Y2Nixanhu5/huqbhu7lwYuG6ruG7oeG7geG7p2Lhu59w4buBxINi4bqu4buh4bqwYuG7jeG6pkHDs2Jk4bqvZcSR4bq/YuG7jeG7tcWpYkRzYuG7p+G7h+G6sGLigJNi4buN4bupYuG7peG7g2LDueG7leG6rmLhuqLhurBmYsOz4buBxrBixanhu6Fq4bquYuG6ruG6qGLhuq7Dg+G6puG7t8OzYuG7jeG7lcWpYsWp4buBw4li4buf4bup4bqgYuG6oOG7oWvFqWJE4buDxrBiw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Niw7PhuqzhurBiw7Phu6FD4buBYsWp4buf4bqm4bu5cGJvxqHFqeG7oeG6r2Jd4bu3cGLDs+G7ocOCYuG7jeG7l2LigJwm4buRYuG7n3Dhu7Hhuq5i4bun4buH4bqwYuG7jeG7g8awYuKAk2Lhuq7Dg+G7gcawYsWpcOG7l+G7p2Lhu6HDiWJE4buxxanhu5/igJ3Eg2LDs+G6rGJE4buDxrBi4buNa+G6sGJF4bqwxKnFqcSDYk/hu4HFqWLhuq7Dg3NixILhuqpi4bugeXBiJOG7oWzhuq5i4bufcOG7h8awYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6diPyRiP+G7oeG7gcWp4buhYuG7oOG7qeG7gWLhuqDhu6F3cGLhu6FB4bqgYkThu7dwYuG7oXlwYsOTP+G7jGJE4buDYsOzxKnhurBi4bul4buFw7Nib3li4bqu4bqww4nhu5nFqWLhuq7Dg+G6sMOJ4buXxanEg2JEbMWpYuG7jXnFqeG7n2Lhu6Dhu6Y/xahi4bquw71iw7Phu6HhuqzDs2Lhu6Thu51i4buheXBiReG6sMSpxali4buheMWp4buf4bqvYuG7pOG7nWLhu6F5cGLhu41nYuG6ruG7oeG6sGLhu6Hhurbhuq5i4buh4buDxanhu59ixanhu5/hu6Fyxalixanhu5/huqbhu7lwYuG6ruG7oeG7geG7p2Lhu59w4buBxINi4bqu4buh4bqwYuG7jeG6pkHDs2Lhu6Hhu4PFqeG7n2Lhuq7Dg2jhu6di4buN4bu1xaliRHNi4bun4buH4bqw4bqvYuG7jMSpw4li4bul4buDYuG7p3nhuq5ixanhu5/hu6F14buBYsOzQmLDs+G7gcawYuG7jcO04bqgYsOzw4Lhu4Fiw7Phu4fDs2Lhu43hu7XFqWJEc2Lhuq7Dg8awxanhu59iw7Jz4bqgYuG6ruG7leG6rmLhu43hu5XFqcSDYkXhurDEqcWpYkThu5fEg2LhuqDhu6HhurTDs2JE4bq0YuG7p+G7h+G6sGLDs+G7ocawYsOzdsWp4bufYuG6ruG7h8OzYsOzauG6oGLDs+G6rOG6sMSDYuG7jXDhu5fhurBi4bquw4NzYsWp4buf4bqm4bu5cGJvxqHFqeG7oeG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oixajhu6Fsxali4bqu4buh4bqsw7Niw4Phu69iROG7gXBi4bquw4Phu6tiROG7g2Lhuq7Dg+G7h8Oz4buhYsWp4buhcMah4bunYsOzw4Lhu4Fi4buncsWp4buhYuG6rsODxrDFqeG7n2JEcMahw7Ni4bqu4buh4buB4bunYuG7n3Dhu4Fi4buhcOG7lcWpYuG7p+G7h+G6sGLDs+G6rOG6sGLFqeG7n+G6puG7uXDEg2Lhu4HFqeG7oWLhu6Thu5liw5N2xanhu59iP+G6sMSpxanEg2JFZ2I/4buh4buxYj9w4buVxali4bq3P8ODcMah4bqwYibhu7XFqeG6s2LDs+G7oXDhu4FixILhu5HhuqNi4bum4buH4bqwYsOzw4Lhu4Fi4buncsWp4buhYsOz4bupYuG6ruG7oeG7m2LDs+G6rOG6sGLEgnfFqeG7n2LFqeG7n+G6puG7uXBiw7nhu6Hhu4fDs8SDYkRyYkRsw4li4bqudnBi4bul4bqwdsWpYsSC4buJxalixILhu4PFqeG7n2Lhu43hu6nFqeG7n2Lhu5/hu6nhuqBixanhu6FDxanhu59i4bufcOG7seG6rmLhu6fhu4fhurBiw7PDguG7gWLhu6dyxanhu6Fi4buN4bubYsOz4bqs4bqwYsOz4buhQ+G7gWLFqeG7n+G6puG7uXBib8ahxanhu6Hhuq9iw5nhu6FwYuG6ruG7oWrDiWLhuq7hu6F2xanhu59i4bqucMWpYkThu5diw4Phu4Fi4bunaeG6rmLhu41w4bub4bunYuG7oXDhu5XFqWLhu6fhu4fhurBiw7N3YuG7jXPFqeG7ocSDYuG6rnZwYuG7jWdi4buNaMWp4bufYsO54bq4YuG6ruG7oeG7geG7p2Lhu59w4buBYuG7oXDhu5XFqWLhu6fhu4fhurBixanhu5/hu4HDiWLhu6fhu4Niw7nhu6F2xanhu59i4bqg4buhZnBiw7Phu6Hhu7li4buN4buVxalixanhu5/hu4PDiWLhu6F5cGLhu6Fw4buVxali4bun4buH4bqwYuG6ruG7hXBi4buNc+G7gWLhuqDhu6Hhuqbhu7XFqeG7n+G6r2Lhu6Dhu4HDiWLDs+G7oXNi4buk4buZYj/hu6FzYsWo4buh4bqwxanhu59i4bq3PyRiP+G7oeG7gcWp4buhYuG7oOG7qeG7geG6s2LDs+G7ocawYm9w4buV4bqu4bqjYsOS4bqyYuG7jWdi4buhcOG7lcWpYuG7p+G7h+G6sGJkZGLhu6Vrxalixanhu6HhuqbFqeG7n2Lhu6fhu7NwYsO54buhcGLDs+G7qWLhu41B4bquYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhu415xanhu59i4bqudnBi4buN4buX4bqwYuG6ruG7oeG7geG7p2Lhu59w4buBYkThu7dwYuG7p8awxanhu59i4bun4bqwd8WpYm9mxali4bqu4buhxKnFqWLEguG7k2Lhu6Hhu4XFqeG7oWLhuqDhu6HhurbDs2LDueG7oXBi4bul4buD4bunYkRwxqHDs2Lhuq534bquxINiw7nhu6FwYuG7p+G7gcWp4bufYuG7peG7hXBixanhu6FDxanhu59i4buNcOG7l+G6sGLhuq534bquYuG7jcO04bqgYsOz4buhxrBixanhu6Fw4buX4bqwYsWp4buf4bqm4bu5cOG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bugw63FqeG7n2LFqWjhu6fEg2I/4buh4buBxanhu6Fi4bug4bup4buBYuG7peG6sHbFqWJE4bqmQeG6rmLDs+G7oXRi4bqucOG7meG6sGLhu43huqZBw7Ni4bufcOG7gcawxINixILGsMWp4bufYuG7peG6pkHFqeG7n2Lhu6fhu4fhurBixanhu6Fsxali4buN4bqmQcOzYuG7p+G7t3Biw7Phu6F0YuG7jeG7h+G6oGLhuqzFqeG7n2Lhu43huqZBw7Niw6ljYWLFqeG7oeG6sGLDs2vhurBi4bun4buH4bqwYuG7jXDhu5fhurBi4bquw4NzYsOz4buhxrBib8ahxanhu6Fixanhu6HEqcWpYuG6ruG7hXBiw7Phu4fDs2JvxqHFqeG7oWJEcMahxali4bquw4PGsMWp4bufYuG6rnTFqeG7oeG6r2LDksawYkRsw4nEg2Lhu43hu5ti4bqg4buhxrDFqeG7n2Lhuq7Dg+G7g8awYuG7oOG7pj/FqGLhuqDhu6Hhu4fhuq5i4bquw4Nw4bubxalixILEqeG6sGLDg3nFqeG7n2Lhu43hu5XFqWLhuq5q4bquYsOzZmLDs+G7h8OzYuG6rmvFqeG7n2Lhu6Xhu7fhuqBixanhu6HEqcWpYsOyxKnFqcSDYuG7jXPhu4Fi4bqg4buh4bqm4bu1xanhu59i4bquw4PGsMWp4bufYuG6rnTFqeG7ocSDYuG7jXjFqeG7n2LDs+G7oXFi4buk4buZYiDhurDEqcWpYuG7oGbGsMSDYiThu6Hhu6liw5Phu6HDgmLhuq5zw7Phu6Fi4bugeXBiw5M/4buMYuG6rnTFqeG7ocSDYsOz4buhxrBib3Dhu5Xhuq7huqNiP+G7oeG7uXBi4bufcOG7gcWpYuG6ruG7t3Biw7Nq4bqgYsOCw4nEg2LDs+G7oXHFqeG7oWLhuqLhurDDieG7l8WpYsOz4buHw7Ni4buNc+G7gWLhuqDhu6Hhuqbhu7XFqeG7n2LDs2vFqWLhuqLhurDhu4HFqWLhuq7EqeG7p2Lhu6Hhu7XFqWLFqUPhu4Fi4buN4buVxaliw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Ni4bug4bumP8WoxINi4buN4bqm4buBYuG7oXDhu5XFqWLhu6fhu4fhurBiROG7g8awYsOz4buHw7Nixal5cGLDsuG6sMWp4bufxINixanhu6FwxqHhu6diROG6tMSDYsOz4buh4bqm4bu1xanhu59i4bquw4Nyxanhu6Fi4buh4buDxanhu6Fi4buNecWp4bufYsOzw4Lhu4Fixalo4bunYsOzw4Lhu4Fiw7Phu4fDs2LDueG7oeG6sGLDssSpxaliw7PhuqbEg2LDs+G7tWLhuqLhurDhu4HFqcSDYuG7jeG7tcWpYkRz4bqvYuG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgJsaw4bqww4PDs+G7j+G6q8Oixajhu5/hurDDieG7ncWpYj/hu6HhurLDieG6tS/huqDDog==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]