Mỹ, Pháp, Canada, Italy, Anh, Ủy ban châu Âu (EC) cùng với Đức, và sau đó là Nhật Bản đã loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Đây là biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tin liên quan

Đọc nhiều

YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurlj4busd+G7i8O54bq7VnVp4bq74buxw7rhu7PDueG6u8O6ceG6u+G6psO64bu5dnXhursoNcOZVCnhuqXhurvhurLDusSQ4bqidnXhurspw7Phu4bhurvhu5NEdnXhurvhu5HFqeG6u+KAnOG6psOAduG6u+G6psO6xJDhuqJ2deKAnWIvw7rDqmNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54buT4buv4bqkLeG6ssO6d+G6pnfhurnhurvhuqbDueG6puG7reG7l8Oj4bq54busd+G7i8O54bq7VnVp4bq74buxw7rhu7PDueG6u8O6ceG6u+G6psO64bu5dnXhursoNcOZVCnhuqXhurvhurLDusSQ4bqidnXhurspw7Phu4bhurvhu5NEdnXhurvhu5HFqeG6u+G6ueG6psOAduG6u+G6psO6xJDhuqJ2deG6ueG6u8O64bundsO64bq74buJdsO64bq7w6rhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hur1oL8OqZmbhu5nhu4Hhur1n4buH4buDw6pn4bqm4buF4buFw6rDquG7rcOq4bqn4bur4bqydeG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7rHfhu4vDueG6u1Z1aeG6u+G7scO64buzw7nhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq7KDXDmVQp4bql4bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq7KcOz4buG4bq74buTRHZ14bq74buRxanhurvigJzhuqbDgHbhurvhuqbDusSQ4bqidnXigJ3hurnhurvhu5lp4bqmaS3hurLDunfhuqZ3LXfDgsO5dcO5dmnhu60t4bqkw4Lhu5PDo+G6ucO64bqm4bqm4bqy4bqk4bq1Ly/hu5Phu5l2w7nhu6914bqnw4rDueG7l+G6pnZp4buv4bqy4but4bqs4bqk4bqnw4p2L+G6puG7heG6v+G6vS/huqzhurLhu613aeG7meG7l+G7mS/hu4DhurLhu5Phur7DinfDiuG6pi/hur/hur3hur/hur9f4bq94buBX+G6vcOqL+G6puG6puG7gMOKdl/DguG6rOG7keG7reG7l+G6p+G7q+G6snXhurnhursvY1bDusOzduG6u8OKw7nhu5924bq74buxw7ly4buv4bq74buVQXZ14bq7w4Lhuqzhu5Hhu63hu5fhurvhuqbhu4vDueG6u3bDusOs4bq74buvw63hu4bhurvDuXbhurvhuqbDuXB24bq74bqw4bq74buud+G6pOG7scOKaeG6peG6u1Z1aeG6p+G6u+G6qeG7iHbDuuG6teG6u0lULC8pKTY0VuG6q2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurlj4buuSOG6peG6uyzDusOt4bqy4bql4bq74buSaXZp4buZaeG6peG6u8OZ4bqmaeG7reG7huG6peG6u0l2w7rhuqXhurtb4buG4bq74buRaXbhurvhu5PDusOz4bqs4bq7w5Phuqzhurvhuqnhu5bhu5Lhuqvhurvhu5Phuqp2deG6u8OKw4PDueG6u+G7lEXhu5PhuqXhurvDisOs4bq74bqkaeG6rOG6u+G7lXjhurvhu63DrOG6u1bDuuG7j+G6puG6u+G7kOG7iXbhurvhu5XEqeG6u+G7rXfhu4vDueG6u1Z1aeG6u+G7scO64buzw7nhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq74bqmw7ppdsO64bq74bqmd8OtduG6u+G6tOG6rOG7ueG7k+G6u+G6puG7oeG6uyg1w5lUKeG6p+G6u+G7lMOz4buG4bq74butw6zhurvhu5HDuXF24bq74bqyw7rDreG6suG6u+G6psOCw4l2deG6u+G6ssO64buL4bqm4bq74buTw7rEkGnhurvhuqbDiXZ14bq74buTeOG6u3bDumzhu6/hurvDisOsd+G6u1Z1aeG6u+G6pGnhuqzhurvhu7HDusO54bq7dsSQw4Phu5Phurt2w6zhu4bhurvhuqbDgsO5cnbhurvhu7HDumnDueG6u+G7k8O6w7nhu6F24bq74buZxanhu5PDuuG6u+G6tOG6rMOzduG6u+G6pOG6uOG6u+G7lW3hu5Phurvhu5HDuXHhuqbhurvhurDhurs84buxw4Jpw7l24buX4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljNMODw7nhurvhu5HDuXF24bq74bqyw7rDreG6suG6u+G6psOCw4l2deG6u+G6ssO64buL4bqm4bq7dsOs4buG4bql4bq74buxw7l2w7rhurvhuqbhu6HhurtWdWnhurvhu5XEkOG6onZ14bq7dsO6w7nhu5924bq74bqk4buj4bq7w7pFdnXhurvhu5PDusWp4bqs4bq74bqmw4B24bq74bqmw7rDsuG6puG6u+G7scO64bu3dnXhurt2w7rhu7PhuqXhurt2w7rEkHZ14bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq7KcOz4buG4bq74buTRHZ14bq74buRxanhurvhu4l2w7rhurvDusSQ4bqwdnXhurt2dcO6w7nhu5/hu6/hurvhuqbDgsO9dnXhurvhu7HDusO54bq7dcO5w63hurvhu5Phu4nhurvhuqZqdnXhurvDisO94bqm4bql4bq74buVw7Xhu4bhurvhu63hu4vhu6/hurvhurLDusOt4bqm4bq74but4bufduG6u+G7k2l34bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYuG6pOG6psOCd3Z1Y+G7kkV2deG6u8OCa3bhurvhuqbDgsOJdnXhurvhurLDuuG7i+G6puG6u1Z1aWIv4bqk4bqmw4J3dnVjYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljVnXEkMSCw7nhurvhurLDusOt4bqm4bq7dnXhu7d24bq74buSw7rhu6V2w7rhurvhurLDukPhurvhu5RF4buT4bq7KOG6puG7l3R04buXduG6u8Oa4buX4buR4buX4bqk4bqmw4Lhu5fDueG6puG6u+G6puG7ucO54bq74bq/4buFL+G6v+G6u+G6psO64bu3dnXhurvhu5HDrXfhurvhu5PDreG7k+G6u+G7lUF2deG6u+G7r8O5dsO64bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq7KcOz4buG4bq74buVcOG6rOG6u+G7lcSp4bq7dsO6w7LhuqbhurvhuqbDguG7peG6u+G7rXfhu4vDueG6u1Z1aeG6u+G7scO64buzw7nhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq74bqmw7ppdsO64bq74bqmd8OtduG6u+G6tOG6rOG7ueG7k+G6u+G6puG7oeG6uyg1w5lUKeG6p+G6u+G7lMOz4buG4bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu4Dhu5fhu6/hurvhu63DrOG6u+G7r8OB4bqm4bq74bqmw4J3dnXhurt2w7rhurx2deG6u+G7kcO5cXbhurvhurLDusOt4bqy4bq74bqmw4LDiXZ14bq74bqyw7rhu4vhuqbhurvhu7HDumvhuqbhurvhu7HDuuG7l+G6u3bDusOy4bqm4bq74buV4bu5w7nhurvDisODw7nhurtWdWnhurvhuqRp4bqs4bq74buxw7rDueG6u1Z1aeG6u+G6psOCw7lyduG6u+G7scO6acO54bq74buTw7rDueG7oXbhurvhu5nFqeG7k8O64bq74bq04bqsw7N24bq74bqk4bq44bq74bqm4buLw7nhurs84buxw4Jpw7l24buX4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcO64bu3dnXhurvhu5HDrXfhurvhu5NDaeG6u+G7t3Z14bq7w5rhu5fhu5Hhu5fhuqThuqbDguG7l8O54bqm4bq74buTw7p34bq74buRw7nhu6HhuqbhuqXhurvhu5RF4buT4bq7w4rDrOG6u+G7k8Ot4buT4bq74buVQXZ14bq74buvw7l2w7rhurvhurLDusSQ4bqidnXhurspw7Phu4bhurvhu5XEqeG6u+G6ssO64buJduG6u0V2deG6u8OKw4PDueG6u8O6w6x2w7rhurvhu5XDgXZ14bq74bq04bqsw7N24bq74bqk4bq44bq74buTQ2nhurtWdWnhurvhurDhurs84buxw4Jpw7l24buX4bq74buRbHZ14bq7w4rDuXHhu5Phurt2w7rDsuG6puG6u+G6psOC4bul4bq74butd+G7i8O54bq74buvw4HhuqbhurvhuqThu7nhurvhuqbDunLhurvhu5PDuuG7oeG6u+G6psOsw7nhurvhu5PDuuG7pXbDuuG6u+G7k0Np4bq7VnVp4bq74buxw7rhu7PDueG6u8O6ceG6u+G6psO64bu5dnXhurvhuqbDuml2w7rhurvhuqZ3w6124bq74bq04bqs4bu54buT4bq74bqm4buh4bq7KDXDmVQp4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljNMODw7nhurvhurThuqzhu4bhu6Hhuqbhurvhu5XFqXbDuuG6u3bDrOG7huG6peG6u+G7k8Ot4buT4bq74bqmw7py4bq74buTw7rhu6HhurvhuqbDrMO54bq74buTw7rhu6V2w7rhurvhu5NDaeG6u1Z1aeG6u+G6pOG7o+G6u+G7kcWp4bq74oCcdnVr4bqm4oCd4bq74buxw7rhu7PDueG6u+G7mXl2deG6u+G6psOsw7nhurvhu5PDuuG7pXbDuuG6u+G6tOG6rOG7ueG7k+G6u+G6puG7oeG6peG6u+G7lcO5cOG6rOG6u+G6pOG7o+G6u8O64buLduG6u+G7k8O64buh4bq7w4LDsuG6puG6u+G7r+G7i3bDuuG6u8O6d+G7i+G6puG6u+G7lcOBdnXhurvhuqZ3w6x24bq74buT4buN4bqs4bq74buTQ2nhurvhu5PDreG7k+G6u3Z1w7N24bq7w7rDrHZ14bq7dsOs4buG4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljVnXEkMSCw7nhurvhurLDusOt4bqm4bq7dnXhu7d24bq74buSw7rhu6V2w7rhurvhurLDukPhurvhu5RF4buT4bq74buTRHZ14bq74buTw7p34bq74buRw7nhu6HhuqbhurvhuqbDsuG6puG6u+G7k+G7ieG6u+G7k8Ot4buT4bq7dnXDs3bhurvDusOsdnXhurtWdWnhurvDiuG7uXbhurvhu5VpdnXhurvhu5PDusWp4bqs4bq74buTw63hu5Phurvhu61xdsO64bq74bqmw4LDiXZ14bq74bqyw7rhu4vhuqbhurvhu5NDaeG6u+G7k8OBdnXhurvhu5VBdnXhurvhurThuqzhu7nhu5Phurvhuqbhu6HhuqXhurvhu5Vw4bqs4bq74buRxanhurvhu4l2w7rhurvDusSQ4bqwdnXhurvhu5HhurDDueG6u+G6tOG6rOG7huG7oeG6puG6u+G7lcWpdsO64bq74bqmw4Lhu5924bqn4bq74buSw63hu5Phurt2xJDDg+G7k+G6u+G7k0R2deG6u+G7k8OzduG6u3bDumvhu5Phurvhu5N44bq74bqmw7py4bq74buRw4DhurvhuqThuqx2deG6u+G6psO64buf4buv4bq74buTw63hu5Phurt2dcOzduG6u8O6w6x2deG6u1Z1aeG6u8OKw6x34bq74buZaXbDuuG6u+G6pMOt4buTw7rhurvhu5PDsuG7r+G6u3bhu6Hhuqzhurvhu5Phu4124bq74bqmw7rDueG7oeG6puG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7rkLhu5Phurvhu5Xhu6Xhu5PDuuG6u+G7k0Np4bq7w4rDuXHhu5Phurvhu5XEkGnhurtWdWnhurvDgmnhurvhu7HDuuG7s8O54bq7w7px4bq74bqmw7rhu7l2deG6uyg1w5lUKeG6u+G7rcOs4bq7dsO6bOG7r+G6u+G7rcOs4buv4bq74bqk4bqs4buG4bq74buG4buh4bqs4bq7dnB24bq74buxw7l2w7rhurvhuqbhu6HhurvDisOs4bq74bqmw6zDueG6u+G7k8O64buldsO64bq74buTQ2nhurt2xJDDg+G7k+G6u3bDrOG7huG6p+G6u+G7kMO5cXbhurvhurLDusOt4bqy4bq7dsOs4buG4bq74buTRHZ14bq74buRaXfhurt1QeG7r+G6u8OKw7lx4buT4bq7w7rhu4t24bq74buTw7rhu6Hhurvhu7HDuuG7ieG6u3ZqdnXhurvDuuG6oOG6u+G6psOC4bqu4bq74buVQXZ14bq7w4Lhuqzhu5Hhu63hu5fhurvhu5NDaeG6u1Z1w7N24bq7w7rDrHZ14bq74bqmw4Lhuqx2deG6u8SQ4bqidnXhurtWdWnhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu5LDukPhurvhuqbFqeG7k8O64bq74buW4buS4bq7PMOC4bqk4bqs4butaeG6u8OKd3bhurvhu5nhu5fDguG6u+G7rOG7l+G7huG7l3bhurvhu5PDunfhurvDgmx2deG6u+G6tOG6rOG7huG7oeG6puG6u+G7lcWpdsO64bq74butd+G7i8O54bq74buvw4HhuqbhurvhuqThu7nhurt2dcOzduG6u8O6w6x2deG6u1Z1aeG6u+G7scO64buzw7nhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq7KDXDmVQp4bq74bqk4buj4bq7dcOz4buG4bq74buxw7p44bq74buxw7pqduG6u+G7lcOtdnXhurvhu7Fy4bq74buTw7p34bq74buTw63hu5Phurt2dcOzduG6u8O6w6x2deG6u3bDrOG7huG6u+G6psOCd3Z14bq7w7p34buL4bqm4bq74buVw4F2deG6u+G7scO5dsO64bq74buZd2l2w7rhurvhuqZ3w6x24bq74buT4buN4bqs4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcO64buXd+G6u+G7kcOtd+G6uyjhurLDueG7l3Xhu5fhu63hurvhu5NDaeG6u+G7lEXhu5PhuqXhurvDisO5ceG7k+G6u1Z1aeG6u+G7kcWp4bq74butd+G7i8O54bq74buxw7rhu7PDueG6u8O6ceG6u+G6psO64bu5dnXhursoNcOZVCnhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7k3fDueG6u+G7rcOs4bq74buRw7lxduG6u+G6ssO6w63hurLhurvhuqbDgsOJdnXhurvhurLDuuG7i+G6puG6u+G7k0V2deG6u8OCa3bhurt2w7rDsuG6puG6u+G7k3jhurvhuqbDunLhurvhuqbDieG6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6uynDs+G7huG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7rsOB4bqm4bq7dnXDrOG7huG6u+G6pGnhuqzhurvhu5V44bql4bq7dnXDrOG7huG6u+G6v2Yv4bq/4bql4bq7KcO6Q+G6u+G6psSQw4N2deG6u1bDuuG7j+G6puG6u+G7kOG7iXbhurtU4bqs4buvw7l34bq74buww7nhuqTDusO54buZaeG6u+G6puG6rOG7huG7n3bhurvhu5Hhu7nhurt2xJDDg+G7k+G6u3bDrOG7huG6u+G7k0R2deG6u+G7k3jhurvhurThuqzhu4bhu6Hhuqbhurvhu5XFqXbDuuG6u+G6psSQ4bqidnXhurvhuqbhurjhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMpw7pD4bq74bqmxJDDg3Z14bq74buww7nhuqTDusO54buZaeG6u+G7k0R2deG6u3Z4w7nhurt2xJDDg+G7k+G6u3bDrOG7huG6u+G6pOG7o+G6u8Ot4bqy4bq74buVbeG6puG6u+G7k8Ot4buT4bq74buRw7lxduG6u+G6ssO6w63hurLhurvhuqbDgsOJdnXhurvhurLDuuG7i+G6puG6u+G7leG7ucO54bq7w4rDg8O54bq7KcOAdnXhurvhuqbDuuG7uXZ14bq7VnVp4bq7NOG7rWnhu5nDueG7r8O5w4Lhurss4bqs4bqmw7l24bq7w4rDrOG6u+G7mcOsdsO64bq74buxw7p34buJduG6u8OKw7lxduG6u+G6psOC4bqu4bq7dsO6w7N24bq74buV4buLd+G6u+G7scO6w7V24bq74buTw7LhurLhurvDquG6veG6veG6u+G6psOCw7lx4bqs4bq7PCjhu5jhurvhu5PDunfhurs84buxw4Jpw7l24buX4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKDXDmVQp4bq74bqpw5rDuXHhurLhurvDusOBw7nhurs0w7lzduG6u+G6psO64bu3dnXhurvhuqbDrMO54bq74buTw7rhu6V2w7rhurvhu63DueG7n3bhurt2dcOzduG6u8O6w6x2deG6u+G6pnfDrHbhurvhu5Phu43huqzhuqvhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G6psO6w6x2w7rhurvhu63hu4/hurLhurt2auG7r+G6u8OqaGbhu4HhurvDisOs4bq74buVxJDhuq7hu5PhurvDuuG6oOG6u+G6psOC4bqu4bq74buR4bqww7nhurvhur/hu4Fo4bq7dnXDs3bhurvDusOsdnXhurvhuqbhu4vDueG6u8Oq4buD4bq74bq04bqs4bu54buT4bq7dcO5aeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Yyg1w5lUKeG6u+G7k8O6d+G6u+G6ssO6xqHhurLhurvhu5PDreG7k+G6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq74bqmw6zDueG6u+G7k8O64buldsO64bq7w4rDrOG6u3Z1w7N24bq7w7rDrHZ14bq74bqmw4Lhu5924bq74bqmd8OsduG6u+G6psO64buh4bq7dcO5w4PDueG6u3XhurrDueG6u8OKw6zhurt2w7rhu4924bq74bqmw7rhu7d2deG6u+G6psO5duG6u8OKcOG6u+G7k8Ot4buT4bq7dcO5aXfhurvhu5nFqeG7k8O64bq74bqmw6zDueG6u+G7k8O64buldsO64bq74bqmw4J3dnXhurvhu6/DgeG6puG6u+G7r+G7t8O54bq74bqmw4LEkMSCdnXhurtpduG6u+G6pnfDrHbhuqXhurvhuqbDueG7n+G6rOG6u+G7k8O64bqsw7V24bq7w4rDrOG6u+G7lcOtdnXhurvhuqbDuXbhurvhu5Phu4/hu4bhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPDmnHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq74buVbeG6puG6u+G6puG7i8O54bq74buQxrDhurt2w6zhu4bhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u8OK4buPduG6u8O6w6x2w7rhurvhu5HhurDDueG6u+G7k8Ot4buT4bq7dnXDs3bhurvDusOsdnXhurvhuqbDusOsdsO64bq7w4rDueG7n3bhurvDisOs4bq74buA4bq64bq74but4buC4bq7w7rDrHZ14bq74bqmw4LDuXHhuqzhurvDusSQw4N2deG6u+G7mcO0duG6u3XDuWl34bq74buZxanhu5PDuuG6u+G6psO6aXbDuuG6u+G6pnfDrXbhurtpduG6u+G6pnfDrHbhurvhu6/huqDDueG6u3Z1w6zhu4bhurvhuqbDguG7n3bhurvhu7HDumvhurLhurvDuuG6onbhurvhur/hur3hur3hurvhurThuqzhu7nhu5Phurt1w7lp4bq7w4rDrOG6u8OK4bqqdnXhurvhu63EqXbDuuG6u+G6psO6w4DhuqXhurvhuqbhu4vDueG6u8Oqw6rhuqfhur3hur3hur3hurvhu5XFqXbDuuG6u+G7k8O64buh4bq74bqmw6zDueG6u+G7k8O64buldsO64bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKDXDmVQp4bq74buVeHZ14bq7w4ppw7nhurvhuqbDgnnhurvhuqbDusO54buh4bqm4bq74buG4buh4bqs4bq74bqmw4J3dnXhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq74bqmw6zDueG6u+G7k8O64buldsO64bq74bqmd8OsduG6u+G7k+G7jeG6rOG6u8OKw6zhurvhu5PDusSQaeG6u+G7k3jhurvDuuG7p3bDuuG6u+G6psO6ReG7k+G6u3bDrHfhurvhu7HDusOt4buT4bq74bqmw7pp4buG4bq74bqmw7rhu6Hhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G6psO64buh4bq7dcO5w4PDueG6u+G7k8O6w7LhurLhurt2w7rhu4924bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYuG6pOG6psOCd3Z1Y1Z1aeG6u3VBdnXhurvhu6/hu6d2w7rhurvhu5PDuuG7uXZ14bq74buV4bq2Yi/huqThuqbDgnd2dWNiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWM0w7lx4buT4bq74buRxanhurvhurLDusSQ4bqidnXhurspw7Phu4bhurvhu6134buLw7nhurvhu7HDuuG7s8O54bq7w7px4bq74bqmw7rhu7l2deG6u+G6psO6aXbDuuG6u+G6pnfDrXbhurvhu63DueG7n3bhurt2dcOzduG6u8O6w6x2deG6u+G6tOG6rOG7ueG7k+G6u+G6puG7oeG6uyg1w5lUKeG6u+G7k3jhurvhuqbDunLhurvhuqThu6Phurt1w7Phu4bhurvDgmnhurt2w7rhurx2deG6u8O64buP4bqs4bq74bq04bqs4buJ4bq7dm12deG6u3Zw4bq74buV4bu5w7nhurvDisODw7nhurtWdWnhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWM0w7lx4buT4bq74butd+G7i8O54bq7VnVp4bq74buxw7rhu7PDueG6uyg1w5lUKeG6u+G6pOG7o+G6u+G7scO6w7nhu6F24bq74buTw63hu5PhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G6psOsw7nhurvhu5PDuuG7pXbDuuG6u3Xhu4124bq7dsO6xJDhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74bqmw7py4bq7deG6usO54bq74bqmw7lwduG6u8OKw6x34bq7w7p3beG7k+G6u8OCaeG6u+G7scO64buzw7nhurt2xJDDg+G7k+G6u3bDrOG7huG6peG6u3XDs+G7huG6u8OCaeG6u+G7k+G6qOG6u+G6pOG7ueG7k+G6u+G7k8O6d+G6u+G7k8Ot4buT4bq74buT4bu3dnXhurvhuqbhu4bhurtWdWnhurvDisOs4bq74buxw7rDreG7k8O64bq7w7rDrHZ14bq7dsSQw4Phu5Phurt2dXfDrMO54bq74buTQ2nhurvhu5PDreG7k+G6u+G7k+G7t3Z14bq74bqm4buG4bq7dsOs4buG4bql4bq74buVbeG7k+G6u+G7kcO5ceG6puG6u+G7rcOs4bq7dsO64bq8dnXhurt2w7rDrOG6u3bDuuG7j+G6suG6u+G7scO6w7Xhuqzhurvhu5nhu43huqzhurvhu6/hu7PhurvDisOs4bq74buxw7rhu6Xhurvhu5Xhu7nhuqbhurvhu5FsdnXhurvhu5VBdnXhurs8KOG7mOG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6Phurnhu5Phu6/huqQt4bqyw7p34bqmd+G6ueG6u+G6psO54bqm4but4buXw6Phurnhu6x34buLw7nhurtWdWnhurvhu7HDuuG7s8O54bq7w7px4bq74bqmw7rhu7l2deG6uyg1w5lUKeG6peG6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6uynDs+G7huG6u+G7k0R2deG6u+G7kcWp4bq74bq54bqmw4B24bq74bqmw7rEkOG6onZ14bq54bq7w7rhu6d2w7rhurvhu4l2w7rhurvhur/hurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hur1oL8OqZmbhu5nhu4Hhur1n4buH4buDw6pn4bqm4buF4bq94buHw6rhu63hur/huqfhu6vhurJ14bq54bq7aeG7reG6psOj4bq54busd+G7i8O54bq7VnVp4bq74buxw7rhu7PDueG6u8O6ceG6u+G6psO64bu5dnXhursoNcOZVCnhuqXhurvhurLDusSQ4bqidnXhurspw7Phu4bhurvhu5NEdnXhurvhu5HFqeG6u+KAnOG6psOAduG6u+G6psO6xJDhuqJ2deKAneG6ueG6u+G7mWnhuqZpLeG6ssO6d+G6pnctd8OCw7l1w7l2aeG7rS3huqTDguG7k8Oj4bq5w7rhuqbhuqbhurLhuqThurUvL+G7k+G7mXbDueG7r3XhuqfDisO54buX4bqmdmnhu6/hurLhu63huqzhuqThuqfDinYv4bqm4buF4bq/4bq9L+G6rOG6suG7rXdp4buZ4buX4buZL+G7gOG6suG7k+G6vsOKd8OK4bqmL+G6v+G6veG6v+G6v1/hur3hu4Ff4bq9w6ov4bqm4bqm4buAw4p2X3Z1aXZfw7ppdnXhuqfhu6vhurJ14bq54bq7L2Mpw4JC4bq74bqk4bqw4bq7VnXDs3bhurvDusOsdnXhurspw4Lhuqx2deG6u8SQ4bqidnXhurtWdWnhurvhuqbhu4vDueG6u+G7rnfhuqThu7HDimnhuqfhurvhuqnhu4h2w7rhurXhurtJVCwvKSk2NFbhuqtiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMpw7rhu5d34bq74buRw6134bq7PChJ4bq7KXfhu5lp4buG4bql4bq7w4rDuXHhu5Phurvhu6134buLw7nhurtWdWnhurvDgmnhurvhu7HDuuG7s8O54bq7KDXDmVQp4bq74bqk4buj4bq74butw6zhu6/hurvhuqbDgHbhurvDuuG7i8O54bq74buxw7l2w7rhurvhuqbhu6HhurtWdWnhurvhuqZF4buT4bq74bqmw7rhu6fhurvDisOs4bq7w4pw4bq74butw7Phuqzhurvhu5nDrMO54bq7dsSQw4Phu5Phurt2w6zhu4bhurvhuqThu6Phurvhu5HFqeG6u+G7k+G7t+G6u+G7reG7j+G6suG6u+G7scO64buzw7nhurvhu6/DgeG6puG6u+G7rXfhu4vhuqbhurt1w7lpd+G6u+G7mcWp4buTw7rhurvhuqbDrMO54bq74buTw7rhu6V2w7rhurvhuqZ3w6x24bq74buT4buN4bqs4bql4bq74buJdsO64bq7w7rEkOG6sHZ14bq74buV4buhduG6u3Z14bqsQXbhurvhuqbDuuG6rOG6u+G6psOJ4bq74bqk4buJduG6u+G7gOG6rMOy4bqm4bq74buZ4buN4bqs4bq7w4rDrOG6u+G7scO64bul4bq74buV4bu54bqm4bq7w4rhu7l24bq74buTw7rDueG7oeG7r+G6u8O64bqiduG6u+G7h+G6veG6r+G6u+G6psOAdnXhurt2deG6rEF24bq74bqmw7rhuqzhurvhu5NDaeG6u1Z1aeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7knl24bq74bqmw7rhu5d34bq7w7rDveG7k+G6u3XDueG7ieG6u+G7rmnDgsO5aeG6uyjDuml1w7l2aeG6u+G6psOJ4bq7NMO5cXbhurvhu5LDreG7k+G6u8OKw7J24bq74buVcOG6u+G6tOG6rOG7ueG7k+G6u+G6puG7oeG6uyzDuuG7jXbhurvhu6xpduG6peG6u8OKw7lx4buT4bq74buRxanhurvhu6134buLw7nhurvhu7HDuuG7s8O54bq7KDXDmVQp4bq74bqk4buj4bq74buTw7rDsuG7r+G6u+G7mUXhuqbhurvhuqbDsuG6puG6u+G7k+G7ieG6u+G7k8Ot4buT4bq7dcO5aXfhurvhu5nFqeG7k8O64bq74bq04bqs4bu54buT4bq74bqm4buh4bq74buTQ2nhurtWdWnhuqXhurt1w7Phu4bhurvDgmnhurt2w7rhurx2deG6u+G7kcO54buhduG6u+G7lcOBdnXhurvhuqbDuXB24bq74bqmceG6u8OKw6zhurvhu7HDusO54buhduG6u+G7mXl2deG6u8OK4bu5duG6u+G7lcOA4bq7w4Jp4bq7dnV3w6zDueG6u8OCw7Lhuqbhurvhu63Dg3bhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu5TDgXZ14bq74bqmw7rDrcO54bq74bqmw4LDiXZ14bq74bqyw7rhu4vhuqbhurvhu6/Dg8O54bq7dsO6w7LhuqbhurvhuqbDieG6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6uynDs+G7huG6u+G7k0R2deG6u+G7k3jhurvhuqbDunLhurvDuuG7i3bhurvhu5PDuuG7oeG6u8OKw7lx4buT4bq7VnVp4bq74bqk4bq64bq74buZQnZ14bq7w7rhuqJ24bq74buF4buB4bq94bq74bqmR+G6uzwo4buY4bq74buZ4bq44bq74bqmw4Lhurzhurt2dXfhu4vDueG6u8O64bu5w7nhurvhu5Vy4bq74buV4bu5w7nhurvhurLDunjhurvDisODw7nhurvhuqbDreG7k+G6u+G7lcOBdnXhurvhu7HDuXbDuuG6u+G6puG7oeG6p+G6uy7huqzhu4bhurvhu6/hu7fhurt2cHbhurvhu7HDuXbDuuG6u+G6puG7oeG6u1Z1aeG6u+G6pOG7o+G6u+G6pELhuqbhurt1w7nhu4nhu6/hurvhu4Phuq/hurvhu7HDusO54bq74buRxanhurvhu6134buLw7nhurvhu7HDuuG7s8O54bq7w7px4bq74bqmw7rhu7l2deG6uyg1w5lUKeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y1XDucODw7nhurt1w7lpd+G6u+G7mcWp4buTw7rhurvDisOs4bq74buTw63hu5Phurt2w7rDrOG6u+G6ssO6w7N24bq74bqm4bul4buTw7rhurt2w7rhu4924bq74buVxal2w7rhurvDunfhu4vhuqbhurvhu5XDgXZ14bq74buA4bqsw7Lhuqbhurvhu7HDusO14bqs4bq74buvw73DueG6u+G7rXfhu4vDueG6u8O6w6x2deG6u8O6eGnhurvhu5NDaeG6u1Z1aeG6peG6u+G6psOJ4bq74buZ4buN4bqs4bq74buv4buz4bq74buV4buhduG6u+G7scO54buv4bq74butd+G7i8O54bq7w4rDrOG6u3Z1ROG6u+G7k+G7ueG7k+G6peG6u+G6pOG7o+G6u+G7kcWp4bq7dcO5w6124bq74buVd+G7i3bhurt2dcO6w7nhu5/hu6/hurvhuqbDgsO9dnXhurvhu5HhurDDueG6u+G7k8Ot4buT4bq74butcXbDuuG6u+G6psOCw4l2deG6u+G6ssO64buL4bqm4bq74buvw4PDueG6u+G7k0Np4bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq7KcOz4buG4bql4bq74bqmw4nhurvhu5V44bq7dcO5w612deG6u+G7r8OB4bqm4bq74buVeXbhurvDisOsd+G6u3ZwduG6u+G7scO5dsO64bq74bqm4buh4bq7dsSQw4Phu5Phurt2w6zhu4bhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu5jhuqrhurt2w7rDuXDhuqzhurt2dcOzduG6u8O6w6x2deG6u1Z1aeG6peG6u+G6psOCd3Z14bq74buVeOG6u+G7k3jhurtVaXrhurLDgnfhu6/hu5FpduG7seG6peG6u3Z1w7N24bq7w7rDrHZ14bq74buT4bqsdnXhurvhu5PDsuG6suG6u+G7mcWp4buTw7rhurvDikLhurvhuqbDuml2w7rhurvhuqZ3w6124bq74buV4bu5w7nhurvDisODw7nhurvhu5PDreG7k+G6u3XDuWl34bq74buZxanhu5PDuuG6u+G7rcODduG6u8OKcOG6u+G7meG7jeG6rOG6u+G7scO64bul4bql4bq74buVxKnhurvhuqbDunfDreG6puG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74butcXbDuuG6u+G6psOCw4l2deG6u+G6ssO64buL4bqm4bq7w7p3w6x24bq74bqmd8OsduG6peG6u3bDusSQdnXhurt1w7nDg8O54bq74buV4buN4bqs4bq74bqmxJDhurvDisOs4bq74buTw7rhuqzhu4bhu5924bq7dcO5aeG6u+G7k8O6d+G6u8OCbHZ14bq74bqmw7rEgsO54bq7dcO5aXbhurvhu5Phu4124bq74bqmw7rDueG7oeG6puG6u+G7lXLhurvhu5PDuuG6rOG7hnJ24bq74bqkaXZ14bq74buTw63hu5PhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq74buvw4PDueG6u+G6pOG7o+G6u3XDs+G7huG6u8OCaeG6u+G7k8O6w7J24bq74buVw4F2deG6u+G7rcODduG6u+G7k8O6d+G6u8O6d+G7i+G6puG6u+G7lcOBdnXhurvhu4DhuqzDsuG6puG6u+G7scO6w7Xhuqzhurvhu5nhu43huqzhurvhu7HDuuG7peG6u3bDrOG7huG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5YzTDuXHhu5Phurvhu6134buLw7nhurtWdWnhurvhu7HDuuG7s8O54bq7KDXDmVQp4bq74bqk4buj4bq74buVxJDhuq7hu5PhurvhuqbDuuG6uOG7k+G6u+G6psO6w7nhurvhuqbDgnd2deG6u3bDuuG6vHZ14bq7dnXDrOG7huG6u+G6psODw7nhuqXhurvDisOs4bq7dsO6w7lw4bqs4bq74bq04bqsaXbhurvhu5PDukXhu5Phurvhu5PDunfhurvhu5HDueG7oeG6puG6u8OKw7lx4buT4bq74buvw7lzduG6u8Ot4bqy4bq74buZQnZ14bq74buV4bu5w7nhurvDisODw7nhurvhu63hu6l2w7rhurvDiuG6uOG7k+G6u3ZqdnXhurvhu63EkOG6rnZ14bq74buVaXZ14bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu4Dhu5fhu6/hurvhu4DGoeG6puG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y1bDusSQdnXhurvhu7d2deG6u0nhu6/DgsO54bqmaeG6uyjhu5d24bql4bq7dsO6w6zhurvhu5VBdnXhurvhuqTDrXZ14bq74but4buP4bqy4bq74bqmw4Dhurvhu5PDukXhu5Phurvhu5Z24buXw4J14buG4bq7SeG6pOG6suG7l+G7k+G6puG6pOG6peG6u+G7k8O6d+G6u8OCbHZ14bq7KDXDmVQp4bq7w4rDtHbhurvhu5N44bq74bqmw7py4bq7dcOz4buG4bq7dcO5w6124bq74buVd+G7i3bhurvhu63Dg3bhurvhu5PDunfhurvhu5PDreG7k+G6u8O6d+G7i+G6puG6u+G7lcOBdnXhurvhu6/huqxp4bq74buRw6124bq74buZ4buN4bqs4bq74buxw7rhu6XhurvhuqbDgnd2deG6u3Z1a3bhurvDuuG7i3bhuqXhurvhu6Xhuqbhurt2w7rDsuG6puG6u+G7rcOs4bq74buTw7p34bq74buV4buhduG6u+G7scO6w7nhurt2dcSQxILDueG6u+G7r+G6rGnhurvhu5PDuuG6rOG7hnJ24bq74bqkaXZ14bq74buTw63hu5PhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq74bqmw7pp4buG4bq74bqmw7rhu6Hhurt2w7rEkOG6uynhu5fhu63hu5fhu4DhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMpw4J3dnXhurvhu5PhuqzDgeG7k+G6u+G7scO64buJd+G6u+G6pMOt4bqm4bq74buvw4PDueG6u+G7lcOz4buG4bq74buTQ2nhurvDusSpdnXhurvhuqbDuXbhursh4buX4bqs4bqm4buXw4LhuqThuqXhurvhu5N44bq74bul4bqm4bq7dsO6w7LhuqbhurvDquG6veG6u3bDusOs4bq7dcO5aXfhurvhu5nFqeG7k8O64bq74buZ4buN4bqs4bq7w4rDrOG6u8O6w6x2deG6u8O6eGnhurvhu5PDunfhurvhu5HDueG7oeG6puG6u8O6d+G7i+G6puG6u+G7lcOBdnXhurvhu4DhuqzDsuG6puG6u+G7scO6w7XhuqzhurvDusOsdnXhurvDunhp4bq74buTQ2nhurtWdWnhurvhuqRpdnXhurvhurLDusSQ4bqidnXhurspw7Phu4bhurvhuqThu6Phurvhu5HFqeG6u3XDucOtduG6u+G7lXfhu4t24bq7dnXDusO54buf4buv4bq74bqmw4LDvXZ14bq7w7p3beG7k+G6u+G7kcWp4bq7dnXDiXZ14bq7w7p3w6x24bq74bqmd8OsduG6u+G6psOCd3Z14bq7w4rDrMO54bq7dnXDrOG7huG6u+G6psODw7nhuqXhurvhuqbDuuG7j+G7r+G6u+G7k8O64bul4bq7w4rDrMO54bq74bqm4bqs4buNduG6u+G6psODw7nhuqXhurvhu5PDunfhurvhu5Xhu6F24bq74buxw7rDueG6u+G7k3jhurt2w7rhurx2deG6u+G7r8O5c3bhurvhuqbDgsOJ4bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu5XEkGnhurvDgmnhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNi4bqk4bqmw4J3dnVjLMO6xJDhuqJ2deG6uynDs+G7huG6u+G7k0R2deG6u+G6ueG6psOAduG6u+G6psO6xJDhuqJ2deG6uWIv4bqk4bqmw4J3dnVjYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljNMO5ceG7k+G6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6uynDs+G7huG6u+G6tOG6rOG7huG7oeG6puG6u+G7lcWpdsO64bq74butd+G7i8O54bq74buTw63hu5Phurt2dcOzduG6u8O6w6x2deG6u1Z1aeG6u+G7scO64buzw7nhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq74bqmw7ppdsO64bq74bqmd8OtduG6uyg1w5lUKeG6u+G7k0R2deG6u+G6psO5cOG7r+G6u8O1duG6u+G7scO64buJ4bq7dmp2deG6u3XDs+G7huG6u+G6psO6w7lx4bqm4bq7w7rhu4vDueG6u+G7k8O6d+G6u+G7k+G7t3Z14bq74bqm4buG4bq7w4rDrOG6u3Z1w7N24bq7w7rDrHZ14bq74buTQ2nhurvhu5PDuuG7pXbDuuG6u8O6w73huqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu5LDuuG7pXbDuuG6u+G7rkjhurvDisOs4bq74buUReG7k+G6u+G6pOG7o+G6u+G7k8O6xanhuqzhurvhuqbDusO5ceG6puG6u8O64buLw7nhurt2w7rDsuG6puG6u+G7scO6w7nhurtWdWnhurvDukV2deG6u+G7k8O6xanhuqzhurvhu5V5duG6u+G6psOCw4l2deG6u+G6ssO64buL4bqm4bq7dsOs4buG4bql4bq74buR4bqww7nhurvhu5PDreG7k+G6u3Z1w7N24bq7w7rDrHZ14bq74buTQ2nhurvDumnDueG6u3bEkMOD4buT4bq7dsOs4buG4bq74bqk4bq64bq74buZQnZ14bq7KDXDmVQp4bq74bqmw7rEkMSCdnXhurvhu4Dhuqzhu4bhu5924bq7dsO6w7Lhuqbhurvhu5Vy4bq74bux4buh4bqm4bq7duG7ucO54bq7w4rDg8O54bq74buTw63hu5Phurt2dcOzduG6u8O6w6x2deG6u1Z1aeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kOG7n3bhurvhu5Phu4t2w7rhurvhu5V44bql4bq7dnV3w6zDueG6u8OKw7lx4buT4bq74buVw63hurLhurtFdnXhurvhu4fhur3huq/hurt2w7rhuqzhurvhu5Phu43huqzhurvhu7HDuuG7peG6u+G7leG7ueG6puG6u+G7k0Np4bq74buTw7rDs+G6rOG6u8OT4bqs4bql4bq7VnVp4bq74buTeXbhurvhu5PDusO54buh4buv4bq7w6rhur3huq/hurvhuqThu4l24bq74butxJDhuq52deG6u+G7meG7jeG6rOG6u+G6pnfDrHbhurvhu5Phu43huqzhuqfhurtWdWnhurvhu5NEdnXhurvhu63DrOG6u3bEkMOD4buT4bq74buA4bqsw7Lhuqbhurvhu7HDusO14bqs4bq7dnVE4bq74buT4bu54buT4bq7w4rDrOG6u+G6ssO6w7N24bq74buReHbhurvhu63Dg3bhurt2w7rDsuG6puG6peG6u3bEkMOD4buT4bq74bqk4buJduG6u+G7gOG6rMOy4bqm4bq74bqyaeG7reG7rWnhu5nDueG6rOG7r+G6u8OKw6zhurt2w7nhu5Phu7Hhu5fhu63hurvDusOsdnXhurvhu5Xhu43huqzhuqXhurt2xJDDg+G7k+G6u+G7gOG6rMOy4bqm4bq74buxw7rDteG6rOG6u+G6psO6aXbhurvDisOs4bq74bqmw7rGoeG6suG6u+G7rcODduG6u+G6psO6ReG6u+G7kWnhuqXhurvDisOs4bq7dsSQw4Phu5Phurvhu4DhuqzDsuG6puG6u+G7scO6w7Xhuqzhurt14bqg4bq74butw4N24bq74bqmw7pF4bq7dmrhu6/huqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNWdWnhurvhu5HFqeG6u+G7rXfhu4vDueG6u+G7scO64buzw7nhursoNcOZVCnhurvhuqbDuuG7p+G6u+G6pOG7o+G6u+G7scO64bu3dnXhurt2w7rhu4924bq74buVxJDhuq7hu5Phurt2dXfhu4vDueG6u+G6pnHhuqXhurt2w7rEkHZ14bq74buTw7rDs+G6rOG6u8OT4bqs4bq74bqk4buj4bq74buxw7rhu7d2deG6u3bDuuG7j3bhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u8O6w6x2deG6u8O6eGnhuqXhurvhu5nhu43huqzhuqXhurvhu7HDuuG7peG6u+G7leG7ueG6puG6peG6u+G7scO54buv4bq74butd+G7i8O54bq7w4rDrOG6u+G7k8Ot4buT4bq7w7rDrHZ14bq7w7p3w63hurvhurThuqxpduG6u+G6psOCw712deG6u+G7scO6w63hu5PhurvDisOs4bq74buR4bqsw4Hhu5PhurvhurLDuuG7icO54bq74bqm4bun4buv4bq74buxw7nhu6Hhu6/hurvhu5PDreG7k+G6u3bDusOs4bq74buT4bqsdnXhurvhu5PDsuG6suG6u+G6psO6aeG7huG6u+G6psO64buh4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljVuG6oOG6u+G7reG6uOG7k+G6u+G7rXfhu4vDueG6u3ZwduG6u+G7scO5dsO64bq74bqm4buh4bq74butw4N24bq74bqmw7pF4bq7w6rDquG6u+G6psO64buh4bq7dcO5w4PDueG6u8OKw6zhurvhu5NEdnXhurvhu63DrOG6u3bDusOs4bq74buT4bqsdnXhurvhu5PDsuG6suG6u8OqL+G7heG6u+G6psOAdnXhurvhu63EkOG6rnZ14bq7w7rDrHZ14bq7w7p4aeG6u+G6pnfDrHbhurvhu5Phu43huqzhurvhu7HDuuG7s8O54bq7w7px4bq74bqmw7rhu7l2deG6uyg1w5lUKeG6u+G7rcOs4bq74buvw4Hhuqbhurvhu5XDgXZ14bq74bqmw7rDrcO54bq74buTw7rEkGnhurvhuqbDiXZ14bq74buTeOG6u+G6psO5cHbhurvhu61x4bq74bqmw4J3dnXhurvhuqbDusSCw7nhurvhu7Hhu4ThurvhuqZ3w6x24bq74buT4buN4bqs4bq7w7p4aeG6p+G6u+G7mMO5c3bhurvhu5HDueG7oXbhurt2w6zhu4bhurvhu4Dhu4nhu4bhurvDgmnhurvhuqbDgnd2deG6u+G7keG7ucO54bq74buT4buJdsO64bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq7KcOz4buG4bq74buVaXZ14bq74bqyw7rhu4nDueG6u+G7leG7ucO54bq74bqyw7p44bq7w4rDg8O54bq7w4rDuXHhu5Phurt1w7nDreG6u3ZqdnXhurvhu63EkOG6rnZ14bq74buTaXfhurvhu7FH4bq74butQuG7k+G6u+G6psOCxJDDg+G7k+G6u+G6pOG6uOG6u+G6pmp2deG6u+G7r+G7i3bDuuG6u+G7k0Np4bq74but4buL4buv4bq74bqyw7rDreG6puG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7ksOt4buT4bq7dsO6w6zhurvhurLDusOzduG6u+G6puG7peG7k8O64bq74buTRHZ14bq74buTw7p34bq7w4JsdnXhurvDisO5ceG7k+G6u+G7rXfhu4vDueG6u1Z1aeG6u+G7scO64buzw7nhursoNcOZVCnhurvhu63DrOG6u+G7r8OB4bqm4bq74oCc4buTd3bhurvhu5lpd+G6u8O6acO54bq74butxJDhurbDueKAneG6peG6u+G7scO64bu3dnXhurvhu5PDusaw4bq74buV4bu5w7nhurvDisODw7nhurvhu5PDusOz4bqs4bq7w5PhuqzhuqXhurt2w7rhurx2deG6u3bEkMOD4buT4bq74buTeOG6u+G6tOG6rGl24bq7w7px4bq74bqmw7rEkOG6onZ14bq74buv4buLw7nhurvhu6/hu4/huqbhurvhuqbDusO54buh4bqm4bq7w4rDg8O54bq7VnVp4bq7w4rDrOG6u+G6ssO6QuG6u+G6psO64bqsw4Hhu5Phurt2w7rDuXDhuqzhurvDisOsd+G6u3Z14bqsQXbhurvhu7HDuuG7peG6u+G7leG7ueG6puG6u+G6psOJ4bq7VnVp4bq74buvw6zhurvhu5N5duG6u+G7leG7ucO54bq7w4rDg8O54bq74buT4buJ4bq74bqmw7rhu6Hhurt1w7nDg8O54bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljNMO5ceG7k+G6u+G7rXfhu4vDueG6u+G7k8Ot4buT4bq7dnXDs3bhurvDusOsdnXhurvhuqbDusSQ4bqidnXhurvhu6/hu4vDueG6u1Z1aeG6u8OCaeG6u+G7scO64buzw7nhursoNcOZVCnhurvhuqThu6Phurvhu5Xhu4nhu6/hurvhu5Hhu4l34bq7w4JsdnXhurvhu5PDreG7k+G6u3Z1w7N24bq7w7rDrHZ14bq7dsOs4buG4bq74buRxanhurt2dWvhuqbhurvhu7Hhu6Hhuqbhurt24bu5w7nhurvDisODw7nhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq74bqmw6zDueG6u+G7k8O64buldsO64bq74bq04bqs4bu54buT4bq74bqm4buh4bql4bq74buxw7rDueG7oXbhurvhu7HDuuG7ieG6u3ZqdnXhurvDunfhu4vhuqbhurvhu5XDgXZ14bq74bqmw4Lhu5924bq74bqmd8OsduG6u+G7k+G7jeG6rOG6u+G7kcWp4bq74bqmw4B24bq7w7rhu4vDueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7ksO64buldsO64bq74bqyw7pD4bq74buUReG7k+G6u+G7lcSp4bq7w4LDsuG6puG6u+G7scO6eOG6u+G7scO6anbhurvhu5Vy4bq74buVw7nhurvhuqbDg8O54bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bq74buVxal2w7rhurt2w6zhu4bhurvhu7HDusO54bq7VnV34buLw7nhurvhuqbDgsSQ4bqwdnXhurtJdnZp4but4buXdmnhurvhu5Bp4buXw4Lhu5F34buT4bux4bq74butd+G6u3Z14buLw7nhurvDisO5ceG7k+G6u+G7rXfhu4vDueG6u1Z1aeG6u+G7scO64buzw7nhurvDunHhurvhuqbDuuG7uXZ14bq7KDXDmVQp4bq74bqk4buj4bq7dcOz4buG4bq74oCc4bqmw7rDuXHhuqbhurvDuuG7i8O54bq74butw4N24bq7dnV3w6zDueG6u+G7meG6uOG6u+G7scO54buhduG6peKAneG6u+G7scO6w7nhurvhu5PDreG7k+G6u3XDuWl34bq74buZxanhu5PDuuG6u+G6psOsw7nhurvhu5PDuuG7pXbDuuG6u+G7scO64bu3dnXhurvhu5PDusaw4bq74butw6zhurt1w7lpd+G6u+G7mcWp4buTw7rhurvhu5NDaeG6u+G7k8Ot4buT4bq7dsO6w6zhurvhuqbDrMO54bq74bqyw7rDuXHhuqbhurvhu6/DrOG6u+G7k3l24bq74buRaXfhurt1QeG7r+G6u+G7k8Ot4buT4bq74buxw7p34buJduG6u+G6psO6aXbDuuG6u+G6pnfDrXbhurvhu6/DrOG6u+G7lEXhu5PhurvDgnjhuqbhurvhu5PDunfhurvhu5PDreG7k+G6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq74buAxKnhurvDusOBw7nhurvhu5nDs3bhurvhuqThurjhurvhurDhurtWdWnhuqfhurvhu5RF4buT4bq7w4rDrOG6u8OZ4bqmaeG7reG7huG6u+G7lcSp4bq74buvw7lzduG6u+G7k8SQ4bq2dnXhurvhu5XEkGnhursoNcOZVCnhurvDisOsd+G6u+G7k8Ot4buT4bq74buRw7lxduG6u+G6ssO6w63hurLhurvhuqbDgsOJdnXhurvhurLDuuG7i+G6puG6u1Z1aeG6py/huqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqySeG6rOG6psO6d8OC4bq5Y+G6qSkpNjRWLzTDueG7l+G6pnZp4buvK+G6q2Iv4bqyYw==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]