Chính phủ nhiều nước Mỹ Latinh đã tiến hành sơ tán công dân của mình khỏi Ukraine bằng đường bộ hoặc đường hàng không trong những ngày gần đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrw5R0w7rhu610w6nhurB04bqqw6nhu610deG7n+G6pMOp4butQ+G6oMO0w6nhu7BGw6nhu6pnw4J14butdMOp4buT4buLw6nhurTDgMOpw4Jo4butw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqeG7qXR5dcOpKOG7qeG6smd14but4buZ4bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZcO04bux4bq0LeG6sHThu6/DguG7r2XDqcOCdcOC4bur4buZ4bqhZcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOp4butdHXhu5/huqTDqeG7rUPhuqDDtMOp4buwRsOp4buqZ8OCdeG7rXTDqeG7k+G7i8Op4bq0w4DDqcOCaOG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhu6l0eXXDqSjhu6nhurJndeG7reG7mcOpdMO54butdMOpw6zhu610w6nhurtlw6nhurThurLDtOG6oWUvL3XDosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq5Zi/hurvhu4Phu4Phu5HDquG6ueG7heG6v+G6veG7geG7hcOC4bq74buHw6rhu4Xhu6vhurvDosaw4bqwc2XDqWfhu6vDguG6oWXDlHTDuuG7rXTDqeG6sHThuqrDqeG7rXR14buf4bqkw6nhu61D4bqgw7TDqeG7sEbDqeG7qmfDgnXhu610w6nhu5Phu4vDqeG6tMOAw6nDgmjhu63DqcO04buz4butc8Op4buRbuG7rcOp4bupdHl1w6ko4bup4bqyZ3Xhu63hu5llw6nhu5Fnw4JnLeG6sHThu6/DguG7ry3hu6/hurJ1c3Xhu61n4burLeG6tOG6ssO04bqhZXTDgsOC4bqw4bq04bq3Ly/DtOG7keG7rXXhu7Fzw6Lhurp14buZw4Lhu61n4bux4bqw4bur4bqk4bq0w6Lhurrhu60vw4Lhu4fhur3hurkv4bqk4bqw4bur4buvZ+G7keG7meG7kS/hu7F64buRdcO0L+G6veG6ueG6veG6vV/hurnDql/hurnhur0v4bq04buvw4Jn4butw7Thu6/hu61z4buRZ+G7reG6pOG7qeG6smd14but4buZ4bq54bq94bq5w6rDosaw4bqwc2XDqS/huqvDlOG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqcO0aMO0w6nhu61D4bqgw7TDqeG6tMOAw6nDgmjhu63DqeG7qXR5dcOpKOG7qeG6smd14but4buZw6LDqeG6p+G7rHPhuqThu7fhu63hurfDqcOCdOG7meG7seG7r+G6tMO04buv4bq8w4J14bux4buZ4bq04bqt4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q8OUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOp4butdHXhu5/huqTDqeG7rUPhuqDDtMOp4buwRsOp4buqZ8OCdeG7rXTDqeG7k+G7i8Opw4J14buj4butw6l0aeG7rXTDqeG6tMOAw6nDgmjhu63DqcO04buz4butc8Op4buRbuG7rcOpw7Thuqpnw6nhu7HDueG7rXTDqeG7qXR5dcOpKOG7qeG6smd14but4buZw6nDtWrhu61zw6nhu5ND4bqi4butc8Opw7Xhu7nDqXThu69rw7TDqeG7k0PhuqLhu61zw6l0aeG7rXPDqeG7qXThu7Phu61zw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6nhu61zaeG6vsOpc8Oz4butw6nhu5Nu4bq+w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buodOG7r8Os4butc8Op4bq74buBw6nhu61D4bqgw7TDqeG7qXThuqTDqeG6ukXDtMOp4butaeG6vsOp4buT4buLw6lzw4l1w6nDgnRDw6nhu5Phu5/DqeG7rXN04bulw6nDlHTDuuG7rXTDqeG6sHThuqrDqSjhu6nhurJndeG7reG7mcOpw7R04buvw6nhurB04buV4bqww6nDtOG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqcO04bqqZ8Op4buxw7nhu610w6nhurppw6lzdWfDqeG7k8O54butdMOp4bqy4bqidcOp4bupdHl1w6nhurbhuqThu7XDtMOpc3Vnw6nhu5Lhu7Phu61zw6lO4bqkw6nhu61p4bq+w6nDgnThu7Phu61zw6nhurbhuqRnw6l0Q+G6oOG7rXPDqeG7keG7j+G7rcOpw7Thuqpnw6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOp4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqeG6umnDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63DqeG6tuG6pMOs4butw6nhu6vhu4DDqeG7kXXDqcO0Q8Opw4LDrXXDqcO0aMO0w6nhu6l04bqkw6nhurpFw7TDqcO1deG7neG7rcOpc3XhuqB1w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buQ4buvw6nDtHTDuuG7rXTDqeG6sHThuqrDqSjhu6nhurJndeG7reG7mcOp4buT4buLw6nhurB0aMOCw6nhu6vhu6Hhu610w6nDgkHhu61zw6nhu5Phu7nhu61zw6nhurp14bud4butw6nhu6nhu53huqTDqXN4dcOpw4Jvw4LDqcO0w6zDqcO0aMO0w6nhu61n4buxw6lzdeG6oHXDqcOC4bqyQ8SC4butc8Opw4J0aeG7rXTDqcO0dHXhu6Phu63DqeG7k2/huqThurXDqcO0aMO0w6lzdWfDqeG7k8O54butdMOp4butc0PhuqJ1w6nhu7BGw6nhu6pnw4J14butdMOp4bux4bqk4bu14butw6nhurLhuqJ1w6nhu6l0eXXDqeG6tuG6pOG7tcO0w6lzdWfDqeG7kuG7s+G7rXPDqU7huqTDqeG7rWnhur7DqeG6sHTDrHXDqcOC4bqyw6x1w6nhurbhuqRnw6nhurbhuqThur7DqcOC4bqyw7nhu610w6nDgkPDgOG7rXPDqeG7k+G7tXXDqeG6sHREw7TDqcOCw63hurDDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu7Dhu7nDgsOp4butc+G6pOG7t+G7rcOpw4J14butw6nDgsSQw6nDleG7ucOp4busc+G7r8OtdcOpc3Vn4buvw6nhu7Dhu5nDinXDtOG7r8Opw7R04buvw6nDtXXhu6PDgsOp4bqwdOG6qMOp4but4bq4w6nhurppw6nDguG6ssahw6nhu5nhu7HDqcO0dsOpw4J0cMOpw4rhuqRvw4LDqcO0w6zhu610w6nhu610Z+G7rXTDqcO0dHbhu61zw6nhu610Q+G7rXPDqeG7k2nhu63DqeG7s+G7rXPDqXNr4bqww6nhu610deG7n+G6pMOp4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu7Dhu7nDgsOp4bq04bu1w6nhurbhuqThu7XDtMOpc3Vnw6nDguG6suG7neG7rcOpw4J0RcO0w6nDguG7o8Op4bupdOG7s+G7rXPDqcO0dsOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buTw611w6nhu5F14buh4butw6nhu61z4buvw611w6lzdWfhu6/DqcOCw611w6ko4bup4bqyZ3Xhu63hu5nDqeG7rXRDw6nDlHR14bur4buZw6nhurppw6ko4bqy4bqkc+G6pGfhur7DqeG6sHTDrHXDqeG7rXThuqLDqeG7k+G7o+G7rcOp4butw4HDqeG7q0XDtMOpw7Thuqpnw6nDtGjDtMOp4buTw611w6nhurREw6nhurbhuqRo4butw6nhu5Nrw4LDqcOCw611w6nDtGjDtMOp4butQ+G6oMO0w6nhu6to4butc8Opc3Xhu5/hu61zw6nhu610Q8Opw5Vnw6nhu6pn4butw6nhurppw6ks4buv4buxZ+G7rXVn4bq1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7qXR1w6nhu610deG7n+G6pMOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z8Op4bupdGjDtMOp4butdEPDqUfhurJz4buZ4butw4J14butZ+G6tcOp4buw4buZw4p1w7Thu6/hurXDqcOV4bqyZ3p14burw6nhurppw6k64buZ4bqy4bqkw6nhu5Phu4vDqcO14bu1w6nDguG6ssO6w6nDtGjDtMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG7k2vDtMOpw7V14buhw4LDqcO04bqs4butc8Op4bq64bqgdcOpw7Row7TDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nDgnXhu6Hhu63DqeG6umnDqeG7sWjhur7DqcO1Z+G6vsOp4bq24bqkbuG7rcOp4bq0RcOp4buTcMOp4bq6w7Lhu63DqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqcO04buz4butc8Op4buRbuG7rcOpw7Thuqpnw6l0eMOp4bq6acOpw4J0w7Lhu7HDqcO0dMO6w6nDtMOsw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqeG7rUPhuqDDtMOp4buwRsOp4buqZ8OCdeG7rXTDqeG7qXRow7TDqeG6suG6onXDqeG7qXThuqTDqeG6ukXDtMOpw7R0deG7o+G7rcOp4bq0RcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurLhu6/hu61zw6nhu6l0dcOp4buTduG6tcOpIXThuqrDqcOCQ+G6oOG7rXPDqVThur7DqeG7qsOt4bqww6nhu6jhur7hurJ1Z+G7qeG7r+G6tMOp4buwdcOC4bq04buvw4Jn4bupdeG6tMOp4buT4buLw6nhu6nhu53huqTDqXN4dcOpw7Row7TDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nhurB0dcOpw7R0w7rhu610w6nhurB04bqqw6l0w4HDqcOC4bqyw4PDqeG7rXND4bqidcOpw4Lhu6XDqeG7rcOt4butw6ko4bup4bqyZ3Xhu63hu5nDqeG6tGfhuqTDqeG7qXR1w6l0w4Dhu63DqeG6u8Oi4bq54bq54bq5w6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqeG6tuG6pOG7tcO0w6lzdWfDqeG7kuG7s+G7rXPDqU7huqTDqeG7rWnhur7DqeG7k+G7i8Opw4LhuqB1w6lU4bq+w6nhu6rDreG6sMOp4bupcMOpw4LEkMOp4bupdHXDqcOK4bqk4butc8Op4buT4bu5w4LDqeG7rUHDqeG6smfDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu7Lhu61zw6nhu7B1w4LhurThu6/Dgmfhu6l14bq0w6nhu6l0bOG7rXPDqeG7k+G7peG7rXTDqXN14bu14butc8Op4butdEPDqcO0aMO0w6nhu61D4bqgw7TDqcO0dG7huqTDqU7huqTDqeG7qXRow7ThurXDqVThur7DqeG7qsOt4bqww6nhurRt4butw6nhurRp4butc8Opw4J14buj4bqww6nhu610w7Lhu63DqeG7rXND4bqidcOpw4Lhu6XDqeG7rcOt4butw6nDgsSQw6ko4bup4bqyZ3Xhu63hu5nDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu5Ju4bq+w6nhu5NDw4PDtMOpw4rhu5nhu7HDqeG7q2nDqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCdGh1w6l0deG7o+G7scOpdOG7r3XDqcO04bqqZ8Opw5R0w7rhu610w6nhurB04bqqw6lU4bq+w6nhu6rDreG6sMOpw7XEgnXDqeG6tuG6pOG7tcO0w6lzdWfDqeG7rWnhur7DqeG6uuG7teG7rcOpw7R2w6nhurbhuqRn4butw6nhu5N1cOG7scOpw7RE4butc8Op4bqyxKnhu63DqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq6b+G7rcOp4buT4bufw6nhu5F1w6nDtEPDqeG6umnDqeG7k+G7i8OpaOG6sMOp4buTa8OCw6nhu610deG7n+G6pMOpw7V14buh4butw6nhurB0aOG6sMOp4butdGrhu7HDqXTDreG7rcOpw7R04bujw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kXXDqcO0Q8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OU4bqs4butc8Op4butc2nhur7hurXDqcOV4bu5w6nhu6xz4buvw611w6lzdWfhu6/DqVXDgmfhu6vhur7DqcOCdOG7s+G7rXPDqcO1aOG7r8Op4bq04bubw6nDtHThuqThur5w4butw6nhu5LDrXXDqeG6tETDqeG6tuG6pGjhu63DqeG7rUPhuqDDtMOp4butaeG6vsOpw4LEkMOpw4J04bqqw6nhu5Phu7PDqeG7qHXhu5nhurrDqeG7k+G7o+G7rcOpw4J0aeG7rXTDqeG6sHThu7XDqeG7sXXhu5/hu63DqSFu4bq+w6nhu6rhurrhu6/hurrDosOpIeG6skPhuqDDtMOp4buTduG6tcOp4butdHXhu5/huqTDqeG7rUPhuqDDtMOp4bqwdEPDgOG7rXPDqSFu4bq+w6nDtELhu61zw6nhu5Phu4vDqcO0dsOp4buT4bu54butc8Opw4J0aHXDqcOCQ8OA4butc8Opw4JFw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5Xhu7nDqeG7rWnhur7DqeG7rXZ1w6nhurLDvcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7k+G7peG7rXTDqeG7k0PDg8O0w6nhu5NDZ8Op4bqyZ8Op4buRRWfDqcOC4bqy4bud4butw6nDgsO54butdMOpdMO54butdMOpZ+G7rcOp4butdeG7rXTDqcOCw611w6nhu6h14buZ4bq6w6nhurppw6nhurp14buhw7TDqeG7qXThu7Phu61zw6nDgnRww6nhu5PDrOG7scOpw7XDrOG7r8Op4buTw611w6nhurREw6nhurbhuqRo4butw6nDtHbDqcOCdHDDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6l04bujw4LDqcO04buz4butc8Op4bq04bqkb8OCw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIeG6skPhuqDDtMOp4buTduG6tcOpIXThuqrDqcOCQ+G6oOG7rXPDqVXDgmfhu6vhur7DqeG7sGfhurJ14buvw6nhu5DhurJnc3R1w6nDtHThu6/DqXRn4bq+w6nhu610buG7rcOp4bq6deG7neG7rcOp4buTw611w6nhurREw6nhurbhuqRo4butw6nhu5Phu4vDqeG7kXXDqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqeG7k+G7o+G7rcOp4butdGnDqeG6snXhu53hu61zw6nDtOG6qmfDqeG7k8OtdcOp4bq0RMOpw7Thuqzhu61zw6nhurrhuqB1w6nhu7Hhu7nDgsOp4butdHbhu7HDqcO04buz4butc8Op4buRbuG7rcOpVcOCZ+G7q+G6vuG6tcOpw7Vn4buvw6lz4bu34buxw6nDtMOsw6nDguG6ssahw6nhu5nhu7HDosOpw5R2w6nhu6l04buvw6zhu61zw6nhu4Xhu4PDqeG7rXND4bqidcOp4buT4buLw6nhu5Phu6Phu63DqeG7rXRpw6nhurJ14bud4butc8Opw7Thuqpnw6nhu5PDrXXDqeG6tEThurXDqeG7g+G6vcOp4butc0PhuqJ1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tOG7tcOp4butaeG6vsOp4buRRcOp4bupdeG7o+G7rcOp4bqy4bqidcOp4bupdHl1w6ko4bup4bqyZ3Xhu63hu5nDqcOC4bqy4buv4butc8Op4butc2nhur7DqeG6uy/DqsOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurLhu6/hu61zw6nhu6l0dcOp4buTduG6tcOpLuG7q+G7r+G6umfhu6l1Z8Opw4J04buz4butc8Opw7Vo4buvw6nhu5Phu4vDqcO0dOG7r8Op4bqwdOG7leG6sMOp4bux4bu5w4LDqeG7sWjhur7DqcO1Z+G6vsOp4bq6w7Lhu63DqcOCw6x1w6nDtOG6qmfDqeG7rHNnw6nDtHTEgsOpw4J04buZ4buvw6nhu610deG7neG7rcOp4burdeG7oeG6pMOpdMOtw4LDqeG7rXRu4butw6l0w63DqcO0aOG7rXTDqcOK4bqk4bu14butc8Op4bq0buG7rcOpw7Vn4bq+w6nDleG6smfDgnXhurThu6tn4bq6Z8Opw7Thuqpnw6nhu61D4bqgw7TDqeG7rWnhur7DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu5Ju4bq+w6nhu6tpw6nDguG6skPhuqLhu61zw6l0w4PhurDDqeG7sXVx4butw6nDguG6ssSQw6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nhu6vhu6Hhu610w6nDtG/hu7HDqeG7sWjhur7DqcO1Z+G6vsOp4busc2fDqeG6umnhu6/DqeG7qXThu7Phu61zw6nhurB0w7Lhu63DqcO04bqqZ8Op4buYKMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurJD4bqgw7TDqeG7k3bhurXDqeG7sWjhur7DqcO1aOG6vsOp4bq6w7Lhu63DqcOCw6x1w6lV4burLeG7g+G7h8Opw7Thuqpnw6l04buL4butc8OpdGnhu61zw6nhu6l04buz4butc8OpMuG7r+G7q3Nnw6nhu5Dhu63hu5nhurDhurLDqeG6p+G7rHNn4bqtw6nhu5Phu4vDqeG7k0PDg8O0w6nDlMOAw6nhurbhuqRn4butw6l0aeG7rXPDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhurRFw6nDlWfDqeG7qmfhu63DqcO0b+G6sMOp4bqwdOG7leG6sMOpw7Vn4bq+w6nhurpp4buvw6nhu6l04buz4butc8Op4bqwdMOy4butw6nhu5Nww6nDguG6oHXDqS7hu6vhu6/hurpn4bupdWfDqS3DqeG6tuG6pOG7tcO0w6lzdWfDqcOCdGnhu610w6nhurp14bud4butw6nhu5gow6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXThu5nhu6/DqXN14bqgdcOpw7R0RMO0w6ku4bur4buv4bq6Z+G7qXVn4bq1w6nhu7Fo4bq+w6nDtWfhur7DqeG7rHNnw6nhu5NDw4PDtMOp4buxdXHhu63DqcOC4bqyxJDDqeG7q+G7oeG7rXTDqcO0b+G7scOpw7Vn4bq+w6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqXTDg+G6sMOpdMOBw6nDguG6ssODw6nhu610buG7rcOp4buTw63hu6/DqeG6umnDqcO0dMSCw6nhu610deG7neG7rcOp4burdeG7oeG6pMOpdMOtw4LDqeG7rXRu4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXThu5nhu6/DqeG7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R04bq1w6nhu7Fo4bq+w6nDtWfhur7DqeG7rWnhur7DqeG6tOG7m8Opw7R0xILDqeG7rXR14bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6l0w63DgsOp4butdG7hu63DqeG7k+G7o+G7rcOp4bq9w6nhu610acOp4buxaOG6vsOpdMOtw4LDqeG7rXRu4butw6nDgsOtdcOp4buw4buvw7R04buv4bq6w7Thu5nDqeG6umnDqcavZ+G6tOG7q+G7r+G6uuG6tOG7qeG7mcOpw5Xhu6904bqk4butdcO04buZw6nDtOG6qmfDqS7hu6vhu6/hurpn4bupdWfDoi/DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6q+G6pyEhNDLhu6wvMnXhu5nDguG7rWfhu7Er4bqt4bqpL+G6sOG6qw==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]