Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm các kênh truyền thông nhà nước của Nga là RT và Sputnik phát sóng ở khối này, đồng thời cấm "một số" ngân hàng Nga tham gia hệ thống tin nhắn ngân hàng SWIFT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p8WocuG7l+G7qWTGsHLhu6lxZOG7jXFr4bqyZEvhurJk4buNbMawZOG7jeG7heG7jWThu6fhu5fhu6lxZOG6tuG6ruG6suG6uuG7m+G7qWThurZxeOG7qXBk4buocOG7g2TDg3Hhu4XhurZk4bqw4bux4bupcOG6pS9xZeG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY+G7jcaw4bqwLcODceG7q+G6tuG7q2Nk4bq2cuG6tsWpw7RhY8WocuG7l+G7qWTGsHLhu6lxZOG7jXFr4bqyZEvhurJk4buNbMawZOG7jeG7heG7jWThu6fhu5fhu6lxZOG6tuG6ruG6suG6uuG7m+G7qWThurZxeOG7qXBk4buocOG7g2TDg3Hhu4XhurZk4bqw4bux4bupcGRxdOG7qXFkaOG7qXFkZWNk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqcSR4buHL2Xhur/hur/hu4/hurnEkeG7geG6ueG7h+G6ueG7h+G6tuG6ueG6vcSRxJHFqWXhurfDg+G7qXBjZOG7g8Wp4bq2YWPFqHLhu5fhu6lkxrBy4bupcWThu41xa+G6smRL4bqyZOG7jWzGsGThu43hu4Xhu41k4bun4buX4bupcWThurbhuq7hurLhurrhu5vhu6lk4bq2cXjhu6lwZOG7qHDhu4Nkw4Nx4buF4bq2ZOG6sOG7seG7qXBjZOG7j+G7g+G6tuG7gy3Dg3Hhu6vhurbhu6st4bur4bqucnBy4bup4buDxakt4bqw4bqu4buNYWNx4bq24bq2w4PhurDEgy8v4buN4buP4bupcsawcOG6t0Vyw7Thurbhu6nhu4PGsMODxanhurLhurDhurdF4bupL+G6tsOqw6nEkS/hurLDg8Wp4bur4buD4buPw7Thu48vxrB64buPcuG7jS/DqcSRw6nDqV/EkeG6uV/EkcOpL+G6ruG6tsOy4buD4bupxJHDqcSR4bq54bq3w4Phu6lwY2Qv4bqnPztkw7J1ZOG7jWzGsGTDg3Hhu4XhurZk4bqw4bux4bupcGThuqBkw5Qs4bq3ZOG6teG7qHDhurLDveG7qcSDZDrDg+G6suG6tuG7qXLhu6fDouG6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2PhuqfFqHLhu5fhu6lkxrBy4bupcWThu41xa+G6smRL4bqyZOG6tcOULMOiZOG6sOG7lWThu41sxrBk4buN4buF4buNZOG7p+G7l+G7qXFk4bq24bqu4bqy4bq64bub4bupZOG6tnF44bupcGThu6lxZmThu6nhuqhB4buNZOG7jeG6puG7g2Thu6hw4buDZMWpZmQ/O2RFZmQ6w4PhurLhurbhu6ly4bunZMODceG7heG6tmThurDhu7Hhu6lwZOG6oGThu6dxeXJk4bupZuG6uuG6sWTDtcO94bupcGThurZxw4FyZOG7jWzGsGTigJzGsOG7s+G6tmThurB54oCdZOG7qXBr4bupZHFm4bupcGThu6hw4buDZOG6tnHhu4PGsGRwcuG7g2Rx4budZOG6tnF54bupcGThurZy4bupZOG7qXHDrOG7qWThu6lwa+G7qWRxZuG7qXBkOjBS4bugO+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pztxeOG7qXBkw7Lhu4Xhu6tk4buN4bqm4buDZOG7jHHhuqZk4bq2deG7jXFkw5Qs4bqxZOG7j0Nk4buncsah4bupZOG7jeG7sWRxcuG7neG6smTFqUPhu41k4bq2QmThu6lwZuG6umTDqS/hurlk4bqw4buD4bqyZOG7p3FyZOG7jXjhu6lwZMOyeWThurbhuq7hu5fhu6lk4buNeOG7qXBkw7Lhu4Xhu6tk4buN4bqm4buDZMOULOG6sWTDteG6qMOA4buNZMO14bqo4buDZOG6ruG7g2Thu6lwZuG6umRlL+G6uWThurbhuq7hu6vhu6lwZMOyeXJk4buNaOG7qXFkw5Lhuq7hurLhurDhurDDtMWp4bqwZOG6sHLGoeG6tmThu41x4buJ4bq2ZOG7jeG7uWThu41xxqFk4bq24bquQuG7qXBkw4NxZ+G6tmRFQXJkxq/hu6vhurDhu6dF4buDZOG7qXHhu4vGsGTDg3Fo4bupZOG6quG7qXBk4bq24bqu4bqoQeG7jWRxZuG7qXFkw7Xhu7Phu6lwZMSC4bqya+G7qWThurBDZOG7jeG6puG7g2Thu6hw4buDZOG6oGQs4bun4bqu4buDcuG7qcO04bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnw5VncmThu49y4bud4bupZOG7jeG6puG7g2TDqeG6v2TEguG6snnhu41kcHLhu4Nk4bq2cWbhu6lxZEVy4buX4bupZMOULGThu43huqzhu6lwZOG7qXFs4bq2ZOG6tuG6rnNk4buNbMawZOG6tnHhu4PGsGRwcuG7g2Thu43hu4Xhu41k4buPQ2Thu4Xhu6lk4buN4buxZEV54bupZOG7jeG6puG7g2Qm4bqy4buGZMO1beG6smThurbhuqhk4bq24bquQ+G7jWThurZyxqHDg2TFqHLhu5fhu6lkw7Lhu4Phu6lwZOG7qHDhu4Nk4bq1P+G7jlLhu6DDouG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p1Fy4bud4bupZMav4buGZEVmZOG7jeG7heG7jWTDtcO94bupcGTGsHLhu6lxZMODceG6qOG7ueG7qXBkO2vhurpkw7Xhu4Phu6lwZOG6tnTGsGThu43hu4Xhu41xZMWpZsawZOG6tuG7l2TFqXLhu53hurZkxanDueG7qXFkRUPhu41k4bupcGvhu6lkcWbhu6lwZOG7jeG6puG7g2Thu6hw4buDZEVmZMO1w73hu6lwZOG6ruG6ssOyxanDtGThurZxeOG7qXBkxILhurLhu4NkxrDhu7PhurZkxanhu6tn4bq2ZMOycuG7neG7qWTDg3Hhu4XDg2Thurbhuq5C4bupcGTDg3Fn4bq24bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bum4bujZOG6tkJkw7Vt4bqyZOG7qcOtxrBkw7XGoeG7qWThu6nhu4PhurrhurFkw7XDveG7qXBk4bqu4bqyw7LFqcO0ZMO1aWTGsGzhurZkw6nhur/DoGRwcuG7hWThurbhuq51ZEVmZMO14buD4bupcGRwcuG7g+G7q2Thu4914buNcWThuqBkxrDhuqrhu41k4bq2cWzDg2Thu6lxbOG6tmThurbhuq7hu6vhu6lwZMWpdeG7jXFk4bqwRGThurDhu6tkRUFyZMO1w73hu6lwZCw64buO4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buM4bqs4bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXBm4bq6ZGUv4bq54bqxZOG7gsODw4PFqcO0ZOG6tnF44bupcGTDsuG7heG7q2Thu49C4bupcGTDsuG7heG7qWTGsOG7r3Jk4bqwaOG7qWTDg3FvxrBk4buN4bqm4buDZHFp4bupcGThurZncmThu6hw4buD4bqxZOG6sOG7g+G6smThu6dxcmThu49C4bupcGThurbhu6tm4bupZMOy4buzZEVy4bud4buNZOG6uOG6smzhurZk4buncW/hurJkxILhurLhu4Nk4bun4buX4bupcWTDsuG7heG7qWRxZuG7qXBk4buN4bqm4buDZHFp4bupcGThuqBk4buocOG7g2Rxw71yZOG6tuG6sm3hu6lk4bq24bqu4bqoQeG7jeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G7gsODw4PFqcO0ZOG7jeG6rOG7qXBk4buNceG7q2TDsnLGoeG6tmThu4LDg8ODxanDtGQq4buD4bq6ZEVmZOG7jeG7heG7jWThu4914buNcWRF4bqkZOG7p3Hhu4Xhu41k4bqw4buVZMOydWRxZ+G7qWThu41xxqHhurFk4bq24bqu4bur4bupcGThu6dxcmThu43hu4Xhu41k4bqq4bupcGThu4/huqThu6lwZOG6tnLhu6lk4bq24bqq4buNZOG7jeG6puG7g2Q/O2RFZmQ6w4PhurLhurbhu6ly4bunZOG6sOG7lWThu6dxeOG7qXBk4bqwauG7qWTDteG7o2ThurZocmThu6lw4burZnJk4buocOG7g+G6ty/hurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4LhurLhurZx4bur4bquY+G6p+G6tTs7MSDhu6gvIHLDtOG6tuG7qeG7g8awK8Oi4bqlL8OD4bqn

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]