Một báo cáo mới đây của tổ chức tư vấn độc lập Bruegel cho hay trong trường hợp Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt liên quan tới tình hình Ukraine, khu vực này vẫn có thể vượt qua được mùa Đông tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p8OULGThu41t4bupZOG7jXHhurJv4bupZMOydWThu41x4burZOG7p3Xhu41xZMOyaOG7qWTGsGzhurZk4bupcOG6ssO94bupZOG7jeG6suG7qXBk4buncXNkw7V54bq2ZOG6tkJk4buocOG7g+G6pS9xZeG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY+G7jcaw4bqwLcODceG7q+G6tuG7q2Nk4bq2cuG6tsWpw7RhY8OS4bqu4bqyw7Rww7TFqcSDZMOULGThu41t4bupZOG7jXHhurJv4bupZMOydWThu41x4burZOG7p3Xhu41xZMOyaOG7qWTGsGzhurZk4bupcOG6ssO94bupZOG7jeG6suG7qXBk4buncXNkw7V54bq2ZOG6tkJk4buocOG7g2RxdOG7qXFkaOG7qXFkZWNk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqcSR4buHL2Xhur/hur/hu4/hurnEkeG7geG6ueG7h2Xhur/hurbhur3DqmXDqsWpZeG6t+G7pcODcGNk4buDxanhurZhY8OULGThu41t4bupZOG7jXHhurJv4bupZMOydWThu41x4burZOG7p3Xhu41xZMOyaOG7qWTGsGzhurZk4bupcOG6ssO94bupZOG7jeG6suG7qXBk4buncXNkw7V54bq2ZOG6tkJk4buocOG7g2Nk4buP4buD4bq24buDLcODceG7q+G6tuG7qy3hu6vhuq5ycHLhu6nhu4PFqS3hurDhuq7hu41hY3HhurbhurbDg+G6sMSDLy/hu43hu4/hu6lyxrBw4bq3RXLDtOG6tuG7qeG7g8aww4PFqeG6suG6sOG6t0Xhu6kv4bq2w6rDqcSRL+G6ssODxanhu6vhu4Phu4/DtOG7jy/GsHrhu49y4buNL8OpxJHDqcOpX8SR4bq5X8SRw6kv4bq24bq24bq4ReG7qV/hurjhu4Phu6lwX+G7j+G7g+G6sl/Dg3Hhu4PDg1/EkcOpxJHhurnhurfhu6XDg3BjZC/huqfGr+G7s+G6tmThurbhuq5nxrBk4bq4w63hu6lwZOG6oGTGr+G7q+G7qeG6tsODw7TFqcWpcsO04bqu4bqxZCpx4buFw4Phurdk4bq1SOG7qXHEg2Thu4Lhu6AqLzs7MSDhu6jDouG6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2PhuqfGr+G7s+G6tmTDsuG7heG7q2Thu43hu4Xhu6tkxrBBcmTDtWvhurpk4buN4bqm4buDZOG6tuG7tWThu41x4bqq4buNZOG6tuG6qGRFbOG7qWTDteG7s+G7jWTFqW7Dg2TDkuG6ruG6ssO0cMO0xalk4buNceG7q2Rx4buD4bq6ZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZHHDgMODZOG7qHDhu4Nk4bupcELhu6lwZOG7jeG6suG7qXBk4buNbMODZOG7p3FzZMO1eeG6tmThu41x4burZOG7jXFr4bqyZEvhurJkw7Xhu6Nk4bq24bquaGTDteG6rOG7g2Thu43hu4Xhu41kxanhu53hu6lxZOG6tuG6rkLhu6lwZMODcWfhurZkxaly4buX4bupZMSC4bqy4buD4bupZOG6tkFyZOG6tnThu6lxZHF04bupcWQs4bun4bqu4buDcuG7qcO04bqxZOG7p3HhurJkRUPhu41k4bupZuG6umRFw7Phu6lk4buN4buxZOG6tnHhu6NkReG6qMOA4bq2ZMSC4bqy4buDZMO14bqow4Dhu41kxrDDguG7g2TDlXjhu6lwZOG6tkFy4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO+G7tWThu41x4bqq4buNZOG6tuG6qGRFbOG7qWThu43hu7Fk4bq24bqu4bqkZOG6sOG6oGThurZncmTDkuG6ruG6suG6sOG6sMO0xanhurDhurFkw5LDumThu6lm4bq6ZOG7jWjhu6lxZMOy4buF4burZOG6ruG7i+G7qXBkxahy4buX4bupZMawcuG7qXFk4buNcWvhurJkS+G6smThurXDlCzDomThu41t4bupZMODcWhyZOG7jXHhurJv4bupZMOydWThu41x4burZOG7p3Xhu41xZMOyaOG7qWThu6lw4bqyw73hu6lk4buncXNkw7V54bq2ZOG6tkJk4buocOG7g2ThurjhurJs4bq2ZOG6sOG7g+G7qXBk4buncXlyZOG7qWbhurpkw7J1ZOG7jcOs4bq2ZMO14bqq4bq2ZHHhu6tm4bupZOG6tuG7q2bhu6nhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu4xxa+G6smRL4bqyZMO1aWThu6lxbsODZOG7p3Fv4bqyZMWp4bqow4Dhu6lwZOG7p3FzZMO1eeG6tmThurZDZOG7qXFy4buX4bupZHHhu7Hhu4Nkxal24bupcGThurXFqOG7qFDDomThu43hu4Phu6tk4bun4buAZMWp4bqk4buNZOG6tkJk4buN4buF4buNZOG7qeG6qEHhu41k4bupceG6qGTGr+G7hmThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXHEkOG7qXBk4bq2ceG7heG7qXBkcG3hu6lkw7Vr4bq64bq3ZMOVcuG7m+G6smThu6lm4bq6ZHBy4bq0w4Nk4bunceG6smRFQ+G7jWThu43hu7Fk4bq2ceG7o2Thurbhuq5ocmTEguG6suG7g2TEguG6suG7g2TGsMOC4buDZFHDqGThu6dxeOG7qXBkw7J1ZOG6tnFyxqHhurJkceG6pOG6tmThu6nDreG7qXBkxanhuqjDgOG7qXBk4bupcHFy4buXxrBk4bq24bqu4buv4bupcOG6sWThu6lw4buD4bq6ZOG7jWhk4buncXJk4buocOG7g2Thu43DrOG6tmThu6lw4bqyw73hu6lk4buN4bqy4bupcGThu41sw4Nk4buncXNkw7V54bq2ZHHhu6vhu4nhu41k4bupxqHhurJk4buN4bu5ZOG6sOG6oGRxZ2ThurZt4bupcGTEguG6suG7g+G7qWThurbhuq7hu6/hu6lwZMOydWRx4bqoZHF24bupcGRFdGThu43hu4Xhu41kcWbhu6lxZMO14buz4bupcGTEguG6smvhu6lk4bqwQ2ThuqBkLOG7p+G6ruG7g3Lhu6nDtOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pzvhurLhurpk4bupcXLhu5fhu6nhurFkw5Lhuq7hurLDtHDDtMWpZOG7jXHhu6tkw7JyxqHhurZk4buncXlyZOG7qWbhurpk4buNbeG7qWTDssOs4bq2ZMO1beG6smThurDhurLhurpk4bupcHHDuWRF4bubZOG7jeG7heG7jXFkw7Lhu7Vk4bqw4bqy4bupcGThu6dx4burZOG7j0Nk4bq24bquxJBk4bupw63hu6lwZMWp4bqow4Dhu6lwZOG7jeG6puG7g2TGsHThu6lxZOG6tkJkw7Jr4bq6ZHByw4HhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu4xxa+G6smRL4bqyZOG7qXFuw4Nk4buncW/hurJk4bunceG7q2jhu6lwZOG6u8SRw6BkxanhuqjDgOG7qXBk4buncXNkw7V54bq2ZOG6tkNk4bupcXLhu5fhu6lk4bq2QmThu6hw4buD4bq3ZMOVeXJkRUFyZMOV4bqq4buN4bqxZOG7qeG7m+G7qWThu6dy4bupcWThurbGoWTFqUHhu6lk4bupcWzhurZk4buN4bqm4buDZOG7p3F5cuG6sWThu43hu6vhu6lk4bqweWThu6lm4bq6ZMWpZmThu6dx4buraOG7qXBk4bq9xJHDoOG6t2Thu4Thu6vhurFkUeG6suG7qXDhu4Phuq7hurrhurFkOsWp4burRcO04bupcuG7g2RFZmQ6xanhu6tF4buD4buncuG7g2Thu6lxbsODZOG7p3Hhu6to4bupcGTDqsSRw6Bk4buncXNkw7V54bq2ZOG6tkNk4bupcXLhu5fhu6lk4bq2QmThu6hw4buD4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO3HDtOG7q2TDkuG6ruG6ssO0cMO0xanhurFk4bupxqHhurJk4bupcOG6ssO94bupZOG7qXFuw4Nk4buncW/hurJk4bq2QmThu6hw4buDZMOydWThu6lwQuG7qXDhurFk4buNcWvhurJkS+G6smThurDhu5Vk4buNbeG7qWTDg3FocmRwcmjGsGThu6lx4bqyZOG7jW3hurJk4buncXNkw7V54bq2ZHPhurZk4bupcWzhurZk4bq7xJHEkWThurbDtOG6ruG7g8OJ4buD4bq24bq2ZHByw4HhurFkceG7q+G7ieG7jWThu6dx4buraOG7qXBkZcSRLWXhur3DoGThu6lx4bqyZOG7jW3hurJkcWbhu6lwZOG7qcOtxrDhurdkO+G7tWThu41x4bqq4buNZOG6tuG6qGRFbOG7qWThu41x4burZMOycsah4bq2ZMO1cuG7m+G6smThu6lm4bq6ZMWpZmThu6dxaGThurZxcuG6sWThu6lx4bqo4bupcGThurDhu5Vkw7VyZOG7jcOC4bupcGThu43hu4Xhu41k4bq64buX4bqyZOG7jW3hurJkReG7m2ThurZx4buD4bq6ZMO14bu1cmThu41xc+G7qXFk4bqw4buF4buNceG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p8av4buz4bq2ZOG6sHlkxalD4buDZOG7jXHhu6/hu6lkw7Lhu4Phu6tkcMO9xrBk4bq2w63hu6lwZOG7jeG6qMOB4bupcGThurBEZOG7j+G6pOG7qXBk4buN4buF4buNZOG7qXFy4buX4bupZMWpcuG7neG6smThurZx4buD4bq6ZOG6tnHGoWThu6lx4bqoZOG6tnHhu4Phu6lkw7Xhu4XhurFk4bq24bqudGRx4buraeG7qWRFcuG7neG7jWTFqeG7q2dyZMOydmThu43hu4Xhu41k4bupcWZkxrDhu4XhurpkcWfhurZk4bupcWvhu6lkceG7q+G7ieG7jWRwcmjGsGThu6lx4bqyZOG7jW3hurJk4bq2QmThu43hu4Xhu41k4bupcWZk4bqwaOG7qWThurjhurJs4bq2ZOG7jXjhu6lwZOG7qXBxcuG7ncOD4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnOuG7q+G7qXBkw7Lhu4Xhu6tk4buN4buF4burZOG7jeG6rOG7qXBk4bq2cW7hu6lk4bq24bqu4buv4bupcGThuq7hu4vhu6lwZOG7p3Xhu41xZMOyaOG7qWTDteG7sWThu49D4buDZOG6tuG6ruG7l+G7qWRwcmhkw7V14bupcWThuq7hu4vhu6lwxINkw5QsZOG7jeG7sWThurZx4bujZMaw4bqy4buDZMO14bqow4Dhu41kxanhuqjDgOG7qXBkxajhu6hQZMWpQeG7qWThu6fhu4BkxanhuqThu43huq9k4buN4buF4buNZMOy4buX4bupZOG6tnHhu4PGsGRwcuG7g2ThurZxdWThurbhuq7huqjDgeG7qXBk4buN4buxZMO14bqmZMO14buz4bupcGTFqUPhu41kw7Xhu6NkxrDhurLhu4NkRWZk4buPQ2Thurbhuq7EkGThu6dxc2TDtXnhurZkRUFyZHBy4buFZOG7jeG7g+G7q+G6r2Thu6lw4bqyw73hu6lk4buncXNkw7V54bq2ZMO14buxZOG6sOG7lWTDteG6qMOA4buNZMODcWvhu6lkw4NxeXJkxaly4bub4bupZMawZ+G7jXFkcHLEkOG7g2Thu43hu4Xhu41kxILhurJ54buNZHBy4buD4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnw5Xhu4Xhu6lwZOG7jXHhurRk4bq84bqxZMOS4bqu4bqyw7Rww7TFqWThu41o4bupcWTDsuG7heG7q2RFcuG7n+G7qWThu41o4bupcWTDlCxk4buNceG6suG6uuG7o+G7qWThurDhu4Phu6lwZOG6sERk4buP4bqk4bupcGThurZx4buD4bupZOG7qXFy4bub4bqyZHHhu7nhu6lk4bqw4buVZHBr4bq6ZOG6ruG7g2Thu6lxxJDhu6lwZHFu4bqyZMSC4bqyaGTFqUHhu6lkw7V5cmRFQXJk4buncXNkcW7hurLhurdkxq/hu7PhurZkw7Lhu4Xhu6tk4buN4buF4burZOG7j+G7q2TFqHLhu5fhu6lkccOAw4NkxILhurJ54buNZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZMO14bqow4Dhu41k4buNeOG7qXBkw7J5ZHF4xrBkw6nhu4Evw6lk4buNceG7q2ThurZxbOG6umThuq7hu4vhu6lwZHFy4bud4bupZOG6tuG6qMOA4bupcGRsxrBkxanhu5fhu6lk4bq24burZuG7qWThu41t4bqyZMO14buD4bupcGTDsnLGoeG7qWTDteG7tXJkxrB4cmThurbhuq7huqjDgeG7qXBk4bqweeG7qXBk4bq24bqu4buX4bupZDvhuq7hu4VyZMO1bOG6tuG6sWRFQXJk4bupccSQ4bupcGThurbhu4Xhu41kw7Xhu7Phu6lwZHBr4bq6ZOG6tnThu6lxZOG6tuG6rmfhu6lwZOG6rnlyZMWp4burZ+G7qWRFZmTFqeG7g+G7qWThuq7hu7Phu6lwZHHhu7nhu6lk4buPQ2TDsuG7heG7q2Thu4/hu6tk4buN4buF4buNZOG7qXFmZOG7p3Hhu6vhu4NkceG7r+G7jWTDteG6qOG7g2Thuq7hu4Nk4buN4buF4buNcWTDtWvhurpkw6nEkWThu6nDrcaw4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnw5Lhuq7hurLDtHDDtMWpZOG7qeG7sXJk4bqu4buL4bupcGRFcuG7neG7jWTEguG6smjhu6lkxanhurxk4buNcXJkw4Nxc+G6sWThu43huqzhu6lwZOG7qXHhuqhkw4NxeXJkccOAw4NkcHLEkOG7g2Thu43hu4Xhu41k4buNcXPhu6lxZMODceG6pmRFZmThu43hu4Xhu41k4buNeOG7qXBk4bq24bq6ZOG6sOG7lWTFqWZkxrDhu7PhurZk4bq2ceG7heG7jXFk4bq2ceG6quG7jWThu6dxcmThu41xa+G6smRL4bqyZOG7jXlkcMOs4bupcGTDsuG7tWThurDhurLhu6lwZOG7qXDhurLDveG7qWThu43hurLhu6lw4bq3ZFBy4buFZOG7p3FzZMO1eeG6tmThurbhuq7hu5fhu6lk4bq2cXVk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZOG7jXFr4bqyZEvhurJkcXLhu53hu6lkw7VpZOG6tnFsw4NkceG7ueG7qWTGsOG6quG7jWThu43hu4Phu6tk4bun4buAZMWp4bqk4buNZHBxcmThu6lxbuG7qWRxw71yZOG6tnHhu4Xhu6lwZGXDqS/DqcSRw6ll4bqxZOG7qXHhuqjhu6lwZEXDs+G7qWThuqBkxrDhuqrhu41k4buN4buD4bur4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO3HDtOG7q2TDkuG6ruG6ssO0cMO0xanhurFkRXLhu53hu41kw7Lhu7Vk4bqw4bqy4bupcGTFqeG6qMOA4bupcGThu6dxc2TDtXnhurZk4bq24bqo4bu54bupcGTDteG6qOG7ueG7qXBk4bq/xJFk4bq2w7Thuq7hu4PDieG7g+G6tuG6tmRwcsOBZMO1cuG7neG7qWThurbhuq7huqhB4buNZMaww4Lhu4Nkw5V44bupcGThurZBcmThurDhu5Vk4buncXLGoeG7qWTDlCxk4bq2cuG7l+G6smThurZ54bupZHPhurZk4bupcWzhurZk4bq/xJFk4bq24buAZMO04bqy4bqu4burZOG6teG6v+G7h2Thurbhu4BkLDrhu47DouG6sWThurDhu6tkRUFyZGXDqWThurbhu4Bkw7ThurLhuq7hu6tk4bq1ZeG6ueG6seG6vWThurbhu4BkLDrhu47DomThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXHEkOG7qXBk4bupw63GsGThurbhuq7huqhB4buN4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buM4buF4buNZMSC4bqyeeG7jWRwcuG7g2TDlCxkw7Xhu4Phu6lwZMOyw6zhurZkw7Vt4bqyZMWp4buX4bupZOG7p8ahZHHhu6tn4buNcWThu41x4bqyb+G7qWTDsnVk4bq24bqu4bqoQeG7jWThu41x4burZOG7p3Xhu41xZMOyaOG7qWThu6dxeOG7qXBkxrDhu6vhu6lwZMaw4bqyeeG7qWThurbhuq7hu5fhu6nhurdkUXjGsGTDqeG6vy/DqeG6sWQ7ceG6pmThurbhuqhB4bupcGTDleG6quG7jWThu6rFqeG7g+G7oWQ64buNceG7q8WpemThu41x4burZMOycsah4bq2ZOG7qeG6qEHhu41k4bupZuG6umThurDhu5Vk4bq4a+G6umThu49D4bupcGRx4buDcmThurbhuq7hurLhu6lwZOG6tmvGsGTFqeG6qOG6smThurbhuq7EkGTFqOG7qFBkxrBBcuG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p8OV4bqq4buNZOG7jeG6rOG7qXBkw7XhuqjDgOG7jWThu41x4burZMWpZmTDteG7g+G7qXBk4bq4w7TGsGThurjhu5HhurZkxaly4bud4bqyZOG7jeG7sWThu6nhu5fhu6lk4bun4buR4burZOG7j2ZyZOG6tuG6suG7tXJk4bq2ceG7r2Thu43huqbhu4Nkw7Lhu4Nk4bupcWZkxrDhu4Xhurpkw7Vy4bud4bupZHFn4bq2ZOG7qXFr4bupZOG7jeG7reG7qWTFqWdyZOG7jeG6puG7g2Rx4buv4bqxZEV54bupZOG7j0Nk4buncsah4bupZMOydWTDteG7seG7qXBk4buNROG7g2Thurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qcOtxrBk4bup4buD4bq6ZHHhu4Phurpk4buncXjhu6lw4bq3L+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7guG6suG6tnHhu6vhuq5j4bqn4bq1OzsxIOG7qC8gcsO04bq24bup4buDxrArw6LhuqUvw4Phuqc=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]