(Baothanhhoa.vn) - Trên cơ sở dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019 Bộ Tài chính và HĐND, UBND tỉnh giao; ngay từ đầu năm, ngành thuế đã triển khai kịp thời các giải pháp thu, giao dự toán thu NSNN đến từng đơn vị, cá nhân để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổ chức ký kết giao ước, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019 Bộ Tài chính và HĐND, UBND tỉnh giao; ngay từ đầu năm, ngành thuế đã triển khai kịp thời các giải pháp thu, giao dự toán thu NSNN đến từng đơn vị, cá nhân để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổ chức ký kết giao ước, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019.

Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách

Nhà máy Xi măng Long Sơn.

Trong quá trình triển khai thu NSNN, ngành thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể trên từng địa bàn, từng lĩnh vực, sắc thuế, tập trung vào các khoản thu đạt thấp so với dự toán, những lĩnh vực có khả năng tăng thu để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hằng tháng, hàng quý sát thu với thực tế phát sinh... Theo báo cáo của Cục Thuế, 5 tháng đầu năm, thu NSNN đạt hơn 6.904 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán năm 2019 Bộ Tài chính giao, đạt 44,4% dự toán tỉnh giao, tăng 69,8% so với cùng kỳ. Để hoàn thành vượt mức thu NSNN được giao năm 2019, Cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp (DN); trong đó, tập trung vào các hộ sản xuất, kinh doanh có đủ điều kiện chuyển đổi hoạt động theo loại hình DN. Duy trì, đổi mới nội dung hoạt động trang website của cục thuế để tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; công khai văn bản hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế để người nộp thuế (NNT) biết và thực hiện. Định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại với NNT để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện cho NNT phát triển sản xuất, kinh doanh. Phân loại các DN mới thành lập theo quy mô, ngành nghề kinh doanh để hướng dẫn về chế độ kế toán, các thủ tục hành chính giúp cho DN khai thuế đúng theo quy định; đồng thời, hạn chế thanh tra, kiểm tra đối với những DN mới thành lập khi không có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Đi đôi với đó, ngành thuế đẩy mạnh việc rà soát và kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT, tập trung kiểm tra các tờ khai có mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn việc kê khai không đủ thuế, gửi thông báo để đôn đốc NNT chậm nộp hồ sơ kê khai thuế. Đồng thời, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm đạt tối thiểu 23% số lượng DN thuộc diện quản lý thuế. Thực hiện có hiệu quả phần mềm hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra thuế và ghi nhật ký thanh tra, kiểm tra thuế điện tử. Cục thuế chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác chống thất thu thuế; bổ sung vào kế hoạch kiểm tra, khảo sát các hộ ở những ngành nghề được đánh giá là thu nhập cao, như: Sửa chữa ô tô, kinh doanh spa, dược phẩm, dịch vụ ăn uống, karaoke... Tổ chức khảo sát doanh thu để làm căn cứ xác định mức thuế khoán theo từng ngành nghề, tập trung vào các địa bàn trung tâm, tụ điểm kinh doanh. Căn cứ kết quả khảo sát doanh thu, tờ khai của hộ và các quy định của Luật Thuế để làm cơ sở lập bộ thuế và quản lý 100% số hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế. Ngành thuế tập trung triển khai sử dụng phần mềm tra cứu hóa đơn bất hợp pháp; qua đó, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng hóa đơn để gian lận trốn thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật thuế. Xây dựng phương án xử lý nợ đọng thuế; rà soát, đối chiếu, phân tích tình trạng nợ thuế, phân loại nợ thuế của từng NNT theo đúng quy định, trên cơ sở đó thực hiện các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế. Ban hành đầy đủ thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp đến NNT... Ban hành đầy đủ quyết định cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn đối với NNT phải cưỡng chế nợ thuế để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN, bảo đảm áp dụng 100% đối với NNT có số tiền thuế nợ trên 90 ngày. Kiểm tra tình hình thực tế tại trụ sở NNT, khả năng về tài chính, giá trị tài sản của DN, bên thứ 3 đang nợ tiền, tài sản của NNT, hiệu quả khi chuyển biện pháp cưỡng chế tiếp theo sau khi đã thực hiện biện pháp cưỡng chế hóa đơn. Trên cơ sở đó xác định khả năng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề. Đối với các trường hợp đã thực hiện cưỡng chế nợ thuế thì thực hiện công khai thông báo thông tin NNT chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tham mưu cho ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh, huyện có biện pháp chỉ đạo quyết liệt công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phân công, giao nhiệm vụ thu nợ đọng và xử lý nợ thuế của từng DN, người nộp thuế có số thuế nợ đọng cho từng đồng chí lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, lãnh đạo chi cục thuế và các cán bộ tham gia quản lý nợ thuế, gắn trách nhiệm thực hiện kết quả xử lý nợ thuế với việc bình xét thi đua quý, năm. Ngành thuế phối hợp với các chủ đầu tư để đề nghị cung cấp giá trị khối lượng công trình, hạng mục công trình nghiệm thu và giá trị đã thanh toán cho các DN có hợp đồng thi công xây dựng công trình bằng nguồn vốn NSNN để cơ quan thuế có cơ sở đối chiếu và xác định lại số tiền thuế nợ thuộc diện không tính tiền chậm nộp tiền thuế và đôn đốc thu tiền thuế nợ phát sinh. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra tình hình sử dụng đất, khai thác khoáng sản của NNT, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị có nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà cơ quan thuế đã thực hiện cưỡng chế nợ thuế nhưng NNT vẫn không chấp hành nộp vào NSNN. Đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, các chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng của UBND cấp huyện làm việc trực tiếp với từng đơn vị có số tiền sử dụng đất đã quá hạn nộp, tiếp tục thông báo bằng văn bản và yêu cầu đơn vị nộp vào NSNN.

Đi đôi với đó, cục thuế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu NSNN. Như, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý phương tiện vận tải đường bộ; là đầu mối tiếp nhận danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy đăng ký kinh doanh vận tải, danh sách các phương tiện kinh doanh được cấp phù hiệu, cung cấp thông tin dữ liệu giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải và các thông tin có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải để cung cấp cho các phòng, các chi cục thuế; đồng thời, tham mưu cho cục thuế chỉ đạo các đơn vị triển khai biện pháp quản lý nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế trong công tác nộp thuế (thu nộp thuế qua các ngân hàng, nộp thuế điện tử). Phối hợp với Sở Xây dựng ban hành quy chế phối hợp trao đổi thông tin về cấp phép, hoạt động xây dựng để phục vụ công tác quản lý thuế; tiếp nhận các thông tin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ do Sở Xây dựng cung cấp để gửi cho các chi cục thuế quản lý nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân... Ngoài ra, cục thuế chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng kiểm tra, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng quý đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN theo từng cấp ngân sách, bảo đảm chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo thu chi ngân sách trên địa bàn, trong đó ngân sách tỉnh phải đóng vai trò chủ đạo và không bị hụt thu.

Bài và ảnh: Xuân Cường {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]