(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-3, Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” cùng các đơn vị tài trợ đã khởi công công trình thanh niên điểm trường mầm non Thanh Xuân tại khu Vui, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu6zDueG6tuG7peG6veG7meG7uXfDuuG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94buX4bulc3bhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq94oCcNcWp4bq94bqs4bqk4buj4bq9xqF24bq94bq+QnfDuuG6veG7mcOteOKAneG6veG6rOG7ieG7peG6vSHhuqjDrXfhur3DmXnDrWMvw7nhur9kY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDmcahw63hu5XhurtkKcOsd8O64bq94buBZi3hu4fhuqfhur3hu5jDsuG6qOG6veG7r+G7ieG7meG6veG7k8OA4bq94oCcNcWp4bq94bqs4bqk4buj4bq9xqF24bq94bq+QnfDuuG6veG7mcOteOKAneG6veG7mUJ3w7rhur3hu5nDrOG7meG6veG7l8ODd+G6veG6vsaw4bq94bqs4buL4bul4bq94bqs4bqk4bqw4bq94buXauG6veG7rcO54bq24bul4bq94buZ4bu5d8O64bq94buZ4bu5d8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzDucOtd8O54bq9d+G7peG7oXfhur3hu5fhu6VzduG6veG6rOG6pEXhuq53w7rhur124buPduG6vXd4d+G6vTzDucOtd8O54bq9N+G6qMOyd+G6veG6rOG7ieG7peG6veG7rcO54bqo4bq9NeG6qOG7peG6p+G6veG7hmrhur0uw7nhuqrhur034bqow7J34bqn4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6vSHhuqjDrXfhur3DmXnDreG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7leG6rMO54bqoduG7k+G6veG7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4Xhur/hu4HhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4buVd+G6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4Hhu4fhur/hu4Ev4bq/Zmjhu5XDquG6v+G7geG7h+G7geG7h+G6v+G6rOG7heG7h2jhur9n4buvw6rhuq3hu7HhurTDuuG6teG6pMSD4buHaOG7h+G6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurvhu6zDueG6tuG7peG6veG7meG7uXfDuuG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94buX4bulc3bhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq94oCcNcWp4bq94bqs4bqk4buj4bq9xqF24bq94bq+QnfDuuG6veG7mcOteOKAneG6veG6rOG7ieG7peG6vSHhuqjDrXfhur3DmXnDreG6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurtow6rDquG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhu4Xhur/hu4Hhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Thu5jhu67hu5Lhur3igJw1xanhur3huqzhuqThu6Phur3GoXbhur3hur5Cd8O64bq94buZw6144oCd4bqn4bq94buZw6zhu5nhur13w7nhu4vhur3huqzhu4vhu6Xhur3huqzhuqThurDhur3hur7hu4vhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Xhu6Vyd+G6vXfDueG7i+G6veG6rOG6pEXhuq53w7rhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur13w7rDueG7peG6veG6rMO5w4nhu5nhur3hu63DueG6tuG7peG6veG7meG7uXfDuuG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7luG7pXN24bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6veG6rOG7ieG7peG6veG7rcO54bqo4bq9NeG6qOG7peG6veG7r+G7i+G6veG7l+G7pXN24bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6veG7mcO9d+G6vXfDueG7pXHhuqjhur3hu63DuXnhur3hu63DuWt34bq94bq+ceG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bq94bq+w7Xhuqzhur3hu5nDueG7jeG6rOG6p+G6veG6rMO54bulcOG6qOG6veG6tMO5w713w7rhur3DueG7s+G7meG6veG7reG7peG7oXfhur3hu5lB4bq94bq0w7lD4buZ4bq94bq+Q+G6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq9w7rhu6XEqXfDuuG6veG7leG7ieG7guG6p+G6veG7mcO5a3bhur3huqZ54buZ4bq9w7nhu7Phu5nhur3huqbhu6V3w7nhur124buPduG6vXd4d+G6veG7mUTDreG6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q8w7nDrHfDuuG6veG7hy3hu4HDquG7geG7h+G6p+G6veG6psOt4bqo4bq94butw7nhu6Xhur13w7nDtXfhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bqsw7lF4bq9d8O64bu14bq94buZRMOt4bq94buSw6134bq9w5rhu6XDrHbhur3DueG7pXLhuqjhur084bqkReG6rnfDuuG6vXbhu4924bq9d3h34bq9PMO5w613w7nhur034bqow7J34bqn4bq94buYw7Lhuqjhur3hu6/hu4nhu5nhur3hu5PDgOG6veKAnDXFqeG6veG6rOG6pOG7o+G6vcahduG6veG6vkJ3w7rhur3hu5nDrXjigJ3hur3hu5dq4bq94butw7nEqXjhur3huqbDrOG6rOG6veG6rMO54bq64buZ4bq94bqscOG6veG6vuG7i+G6veG7l0XhurDhu5nhur0+4buSV+G7lOG6vcO54bqo4buCcnfhur0h4bqow6134bq9w5l5w63hur3hu5nDuXjhur3hurTDueG7m+G6tOG6veG7mcO5ROG6veG6rOG6pEXDg3fDuuG6veG7hsOy4buC4bq9dsSC4bul4bq94buB4bq94bq0w7nDvXfDuuG6vcO54buz4buZ4bq94buZ4buN4bq04bq94buD4bq94buZw7l44bq94buX4bulc3bhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq94bqs4buJ4bul4bq94butw7nhuqjhur014bqo4bul4bq94bq+4buL4bq9w7nhuqLhur3huqzhuqThurDhur3hu6/hurDhurThur3huqzhu7l34bq94buGQeG6tOG6veG7mcO5eOG6vTzhuqRF4bqud8O64bq9VuG7j3bhur13eHfhur08w7nDrXfDueG6vTfhuqjDsnfhuq3hur084bqgd8O64bq94but4buld8O54bq94bq0w7nhu6fhur3hu5Xhurrhur3hu63hu6Vwd+G6veG7mUTDreG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94buv4buL4bq94buHaMOq4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6veG7l8OBd8O64bqt4bq9PMO54bqu4bul4bq9w7rhu6XDrXfhur3DuXjhu4t34bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hu63DuXjEqXfDuuG6vcO5w4N34bq94bq/4bq94bqsw7nDrHfDuuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4Xhu4fhu4fhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4buVd+G6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4Hhu4fhur/hu4Ev4bq/aWfhu5XDquG6v+G7g8OqZuG7h+G6v+G6rGbhu4Npw6rhu4Xhu6/DquG6reG7seG6tMO64bq14bqkxINo4buHZ+G6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurvhu6zDueG6tuG7peG6veG7meG7uXfDuuG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94buX4bulc3bhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq94oCcNcWp4bq94bqs4bqk4buj4bq9xqF24bq94bq+QnfDuuG6veG7mcOteOKAneG6veG6rOG7ieG7peG6vSHhuqjDrXfhur3DmXnDreG6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurtow6rDquG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhu4Xhu4fhu4fhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Thu5bhu7l3w7rhur3hu5fEqXjhur3DueG7s+G7meG6veG6puG7pXfDueG6p+G6vcO64bulw6x44bq94bq+4bul4buhd+G6veG6rOG7ieG7peG6veG7l+G7pXN24bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6veG7rcO54bqo4bq9NeG6qOG7peG6veG7leG6uuG6veG7k+G6qOG6oOG7peG6veG7r3Thuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buY4buu4buS4bq94buXauG6veG7reG7oeG6qOG6vcO64buz4bul4bq94bqm4bq64bq9RHfDuuG6vcO5w4Dhuqfhur3huqzhu4vhu6Xhur3huqzhuqThurDhur3hu5lEw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7lXjDrXfDueG6vXfDusO54bulcuG6tOG6p+G6vXfDueG7i+G6vcO5xKl44bq94bqsw7J24bq94buXc+G6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94buX4bulc3bhur3huqzhuqRF4bqud8O64bqn4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7l3nhur084bqgd8O64bq94buY4bu5d8O64bq94bqs4buC4bq94buSxKl44bq9w7nhu6VxduG6vS7GoeG6rOG6pHjhu6/hu6V2xqHhu4bhur3huqsu4buw4buk4buYWGLhur3huqzhu4vhu6Xhur3huqzhuqThurDhur3hur/DqsOq4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6veG7l8OBd8O64bqt4bq9V8O6eOG7i+G7peG6veG6pMOt4bq94buZw7134bq94buZeeG6veG6puG6uuG6vUR3w7rhur3DucOA4bq94buZRMOt4bq94buWeOG7i3fhur08w7nDrXfDueG6vXfhu6Xhu6F34bq94buu4bul4buhd+G6veG7mcO54bul4bq94buXeOG7i3fhur014bulcnfhur3hu67huqjDteG6rOG6veG6pnjhur3huqbDrHfDueG6vS3hur3hu5bhu4nhu6Xhur3DueG7s+G7meG6veG7ruG6qMO14bqs4bq9w5nhu4vhur1Xw4Dhu6Xhuqfhur3hu5Z44buLd+G6vTzDucOtd8O54bq9d+G7peG7oXfhur0p4bq24bq94busw7l4w63hur3DueG7s+G7meG6veG6vuG7i+G6veG7mOG7uXfDuuG6vXfDusO5cuG6vTzDucOtd8O54bq9w5l5w63hur3hur7DtXfhur3hu5fDgHfDuuG6veG6rOG6uOG6veG7mcOAd8O64bq94buXw4F3w7rigKZjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9aMOqw6rhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buF4buH4buH4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buH4bq/4buBL+G6v2ln4buVw6rhur/hu4PDqmfhu4Hhu4HhuqxmZ8OqaeG7geG7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg+G7g+G7g+G7h+G6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurvhu6zDueG6tuG7peG6veG7meG7uXfDuuG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94buX4bulc3bhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq94oCcNcWp4bq94bqs4bqk4buj4bq9xqF24bq94bq+QnfDuuG6veG7mcOteOKAneG6veG6rOG7ieG7peG6vSHhuqjDrXfhur3DmXnDreG6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurtow6rDquG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhu4Xhu4fhu4fhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Q84bqgd8O64bq94buY4bu5d8O64bq94bqs4buC4bq94buSxKl44bq9w7nhu6VzduG6vS7GoeG6rOG6pHjhu6/hu6V2xqHhu4bhur3huqsu4buw4buk4buYWGLhur3huqzhuqTDrXjhur3huqxud8O64bq94bqmQeG6veG6rOG7pXF34bq94bq/w6rDquG6veG6rOG6pOG7pXLhuqjhur3huqzhu4vhu6Xhur3huqzhuqThurDhur3hu5nDuXjhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4Phu4Xhur/hurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4buVd+G6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4Hhu4fhur/hu4Ev4bq/Zmjhu5XDquG6v+G7geG7h+G7h+G6v2fhuqzhu4Xhu4dn4buH4bq/4buvw6rhuq3hu7HhurTDuuG6teG6pMSD4buF4buF4buB4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6u+G7rMO54bq24bul4bq94buZ4bu5d8O64bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hu5fhu6VzduG6veG6rOG6pEXhuq53w7rhur3igJw1xanhur3huqzhuqThu6Phur3GoXbhur3hur5Cd8O64bq94buZw6144oCd4bq94bqs4buJ4bul4bq9IeG6qMOtd+G6vcOZecOt4bq74bq94buA4bul4buV4bqsw7nEg+G6u2jDqsOq4bq74bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzEg+G6u+G7g+G7heG6v+G6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZOG7mOG7ruG7kuG6veKAnDXFqeG6veG6rOG6pOG7o+G6vcahduG6veG6vkJ3w7rhur3hu5nDrXjigJ3huqfhur3hu5nDrOG7meG6vXfDueG7i+G6veG6rOG7i+G7peG6veG6rOG6pOG6sOG6veG7mUJ3w7rhur3hu5nDrOG7meG6vcahduG6vcO54buz4buZ4bq94bqm4buld8O54bq94bqs4buJ4bul4bq94buX4bulc3bhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq94butw7nhuqjhur014bqo4bul4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7lsOy4buC4bq94buv4buL4bq94buZ4bu5d8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5nDueG7i3jhur124bq4d8O64bq94butSOG6vXfhu6VyduG6vWnhu4Hhur13a3bhur1Xw7rhu4vhu4Lhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7r8O14bq04bq94buWeOG7i3fhur08w7nDrXfDueG6vXfhu6Xhu6F34bq94buYw4B3w7rhur3huqbEqXfhur3DmcOB4bq94buYw7nhu6fhur1W4buld8O54bq94bqr4buBZi3hu4ct4bq/aeG7h+G6v+G6vS3hur3hu4FmLeG7hy3hu4HDquG7geG7h2Lhuqfhur3hu5nEkHfDuuG6veG7r+G7i+G6veG7l+G7pXN24bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6veG6rMO5w4nhur3hur/hu4Hhur124buL4bq94buYw7Lhuqjhur3hu6/hu4nhu5nhur3hu5PDgOG6veKAnDXFqeG6veG6rOG6pOG7o+G6vcahduG6veG6vkJ3w7rhur3hu5nDrXjigJ3hur3hu5dq4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l8aww63hur3hu5Phu4t34bq94bqs4bupd8O54bq9PMO5w613w7nhur3DmXnDreG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w43huqjhuqzDuXjhuqThurtkVuG7iXfDueG6veG7mEXhuq53w7pjL+G6tGQ=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]