(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Người mù TP Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng hội, vượt khó vươn lên, duy trì, thúc đẩy sản xuất, dịch vụ phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hội viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qVPhu7d0ZeG7sHJC4bqgdGXhu6vhuqZlLj9lLnNm4buxc2VT4buvZuG6sWXhu6pndGXhu7FzaGXDtXPDguG7sXJlw7XhuqhmZeG7sXJC4bqgdGXGsHN04bud4burZeG6tHPDueG6rS9z4bq54bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7DleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSR4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkcO04bq0c8OC4bur4buPZXTDleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4buB4bq5w6nhuq7hurzhurdlc+G7k3Ryc+G6tOG6sWXhur3hu4Xhurnhuq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O1w7Thu7HhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Evw7Thu5PhurLGsOG6tOG7reG6ri/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq54buF4bq7w6ov4bq54buH4buBw7TDquG6u8Opw6rhurnDquG7g+G6tOG7geG6v+G6v+G6ueG6veG7qcOp4bq1xanhuq5y4bqv4bq2w6Dhu4Hhu4PDqsSRZWbhu6nhurTDoMSRU+G7t3Rl4buwckLhuqB0ZeG7q+G6pmUuP2Uuc2bhu7FzZVPhu69m4bqxZeG7qmd0ZeG7sXNoZcO1c8OC4buxcmXDteG6qGZl4buxckLhuqB0Zcawc3Thu53hu6tl4bq0c8O5xJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rsOVZuG6ruG6tHThu63hu7HEkeG6qS7DsuG7q2XhurDDgm7hurRlLWXhu7Fyc+G7o2VydOG6pOG6rmXhu7FzdOG7o8OCZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7Fl4bq0xJBl4buxw4LDvXRl4bqy4buz4buxcmXhu4/DreG7sWXhurRzbeG7sWXhurhoZXNBZeG6tOG6tuG6omVydGZl4buRw7rhu7Fz4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquU+G7k2bDtMSR4bqp4buwc8OJ4buxcmXhu7Hhu4vhu6tl4bqww4Jm4bqzZcO1Z+G7sWXhu4/hu7fhurNlc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7sWVT4bu3dGXhu7ByQuG6oHRl4bur4bqmZS4/ZS5zZuG7sXNlU+G7r2Zl4bupw4LDveG7sWXhu7Hhu5vDgmXDtWbhu61l4bq0dOG7sXNl4bq0c2/hu7Fl4bq04bq2Z8O1c2Xhu7FzdOG7n+G7q2Xhurxtw4plw7TEkOG7sXJlc+G7t3ThurNl4bq4QuG6ouG6tGXGsHPhu69l4bq4QsOB4buxZeG7qeG7m+G7seG6s2XDtMOCw4pl4bq04bq2w7rhurNl4bq0c+G6pMO1ZeG7kcOyw4pl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq04bqzZcO0w7nDtXNl4bq44bqsZeG6rnNn4bq0ZeG6tOG6tnThu6Hhu7HhurNl4bq0aeG7rWXhurh04bufw7Vl4bupaOG7q2XhurhoZeG6tHPDgmXhu7Fzw7Phuq5l4bu54buxZeG7kcO54buxc2XDtXPhu61lc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qTNnw7Vl4buRw7nhu7FzZcO0acOKZcO1c8OJ4bqzZcO0acOKZeG7sXJz4buj4bqzZeG6tGnhu61l4bq4dOG7n8O1ZeG7qWjhu6tl4bupaGXhu6vhu7fhurRl4bq04bq24but4buxcmXhu7Fzw4nhu7FyZXJ0w610ZeG6rnNn4bquZeG6sMOCZuG7sWXhurThurZ34buxcmVydOG6pOG6rmVz4bu3dGXhurh04bub4buxZcO14buvZeG6tHPDgmXhu7Fzw7Phuq5l4bu54buxZeG7kcO54buxc+G6s2XhurRE4buxcmXhu49Cw4DDtWXhu7Ft4buxcmXDtWbhu61lw7VzbuG6tGXhu6lC4bqi4buxcmXDtcOC4bu3w7Vl4bqy4buz4buxcuG6s2XDtOG7rWXhu5Hhu6/hurNlw7Xhuqbhu7FyZeG6uHThu5/DtWXDtUVlw7Vn4buxZeG7j+G7t+G6s2Vz4bu3dGXhurh04bub4buxZeG6tHPhu5Phu61lc3fDtWXDtWfDtWXhu6nDgOG6rmXhu5Fo4butZeG6tGnhu63hurNl4buP4bu1dGXDtELEguG7sXJlw7Thu61lU+G7t3Rl4buwckLhuqB0ZeG7q+G6pmUxdOG7n+G6tGXhu7Bm4burZeG6uGhlLuG6tsOC4buxcmXhurRt4burZVJ0Z+G7rWXDtOG6rMO1ZcO0acOKZeG7sXJz4bujZVPhu7d0ZeG7sHJC4bqgdGXhu6vhuqZl4bq04bul4buxc2XhurThu7llw7VzQ8O1ZeG6tHPDumUu4bq2w4Lhu7FyZeG6tG3hu6tlw7Rpw4pl4buxcnPhu6Nlw7Vz4butZeG7sXJC4bqgdGXhu6vhuqZl4bq4aGXhu7FyQuG6oHRl4bq0aOG7sWXhurTDs+G6tGXDteG6qGZlU+G7t3Rl4buwckLhuqB0ZeG7q+G6pmXhurRzaOG7sXNl4bquc+G7s2Xhu5HDrGXhu6vDg2VzaOG7sXJlw7Vz4bqsw7Vl4bupw4Dhuq5lc3fDtWXhu7Fyc+G7o2XDtXPhu61lc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7seG6tWUu4bq24but4buxcmVydGZ0ZeG7keG7rWnhu7Fl4bq7w6nhurnDqmUtZeG6u8Op4bq54buD4bqzZeG6tOG6tsOC4buxcmXhurRt4burZeG7q8ODZeG7kULhuqLDtWXhurnhurtl4bupw4Dhuq5lc3fDtWXDtXPDiWXhurhoZXN3w7Vl4buxcnPhu6Nlw7Vz4butZcOqw6nDqWXhu6lC4bqi4bq0ZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7Fl4bq4w4B0ZcO1Z8O1ZeG7sXJz4bujZeG7sXNC4bqxZeG7qGjhu6tl4bq04buL4bur4bqzZeG7keG6qmZl4bq04bq24buT4bqzZcO1c+G7uXRl4buR4buv4bq04bqzZeG7q23DimXhurThurbhu5Nl4buRZuG7seG6s2XhurTDsuG7q2XhurDDgm7hurRlw7Xhu7ll4bq04bq2w4LDiuG7o+G7seG6s2Xhurh0ZeG6tHXhu7FzZeG6uOG7i+G7sWXhuq5zduG7sXLhurNl4bq04bq24bu14buxcmXhurZmw4LhurNlc+G7rWbhurNlw7Vtw4plw7XDreG7sXPhurNlw7Vz4buL4buxZeG7scOCw710ZXJ0ZmXhurLhuqTDteG6s2VydGZlw7Vv4bur4bq14bq14bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpRuG7sXNlLuG6tm/hu7Fl4buqaeG7sXNlw5VC4bqg4buxcuG6s2XDlXPhuqhl4bq0w7nDtXNlU+G7t3Rl4buwckLhuqB0ZeG7q+G6pmXhurRzaOG7sXNl4bquc+G7s2XDtXPhu61l4buPdOG7neG6tOG6sWXhu5Dhu7N0ZeG6uMOAdGVz4bu3dGXhurRzw7pl4buxcnPhu6Nl4bq0w7Lhu6tl4bqww4Ju4bq0ZcO14bu5ZeG6tOG6tsOCw4rhu6Phu7Fl4bq44buN4buxZeG7qWhl4buxcnPhu6Nl4bur4bqqdGXhu7Fzd+G7sWXhurhoZeG7kcOsZeG6tOG6tsODZeG6tHNo4buxc2XhurRzQsOB4buxcmVzdOG7n8OCZcO14bqoZmXhu7FyQuG6oHRl4bur4bqmZeG6tHNo4buxc2Xhuq5z4buz4bq1ZeG7sHN04bujw4Jlc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7sWXhurJmw4JlxrBzdGXhu5FC4bqiw7Vlw7Rpw4pl4buxcnPhu6Nl4bq0w7Lhu6tl4bqww4Ju4bq0ZeG7kULhuqLDtWVz4bu3dGXhu7Fzw7Phu7Fl4bq4aOG7rWXhu6lo4burZeG6uHThu5/DteG6s2XGsHN0ZcO1c+G7icO1ZeG6tGbDimXhu7Fyc+G7o+G6s2VydGjDgmXGsHThu7FzZeG7sXJzdOG7n+G7q+G6s2Xhu5FC4bqiw7Vlc+G7t3Rlc0Fl4bq04bq24bqiZcO1c+G7rWXhurhmw4pl4bq44buz4buxZeG7kcOsZeG7q2nhu7FzZcO0aeG7sWXhurRzw4Lhu5tlw7XDgWXhurLDg2Xhu6lo4burZeG7sXJz4buj4bq1ZTF1ZeG7sXNCZWbhu7FzZeG7qOG7m2Uuc2bhu7FzZVJ0ZnRlw4Nl4bquc0LhuqDhu7FyZeG7kMO94buxcmXDlULDgeG7sXJl4bq04bq2QsOAw7Vl4buRbcOKZcawc8O94buxcmXDteG7r2Xhurh04bufw7Vl4bupaOG7q+G6s2XhurjhuqJl4buPZ+G7sWVzaOG7sXJl4buPw4lmZeG7kULhuqLDtWXhu4/DiWZlxrBzw73hu7FyZeG7qWl0ZeG7scOCw710ZeG6vWXDteG7reG7sWXhu7FzeGXhu7Hhu5vhu7Flw7XDguG7t8O1ZeG6suG7s+G7sXJl4bq4w71lw7Xhuqbhu7FyZcawc+G7r2XGsHPhu4vhu7HhurVl4buQQuG6osO1ZeG6uMOz4buxZeG7keG7t+G7sXJl4bq4aOG7rWVz4bu3dGXhu7Hhu4vhu6tl4bq54buF4buF4bq/4bqzZWbhu7FzZVJ0ZnRl4bq0c2bhu6tlcnRmZeG7sXPhu6/hu6tl4bupaOG7q2XhurThu4vhu6tl4bq04bq24buT4bqzZeG6smbDgmXhu5Hhu69lc3fDtWXhurRz4bub4burZeG7sXJz4bujZeG6tMOy4burZeG6sMOCbuG6tGXDteG7uWXhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tuG7tXRl4bupaOG7q2Xhu7Fyc+G7o2XhurRpdGXDtcOBZeG6ssODZcO14bqoZmVz4bu3dOG6tWXhu5Dhu53hu7Fl4bux4buL4burZeG6u8Opw6nhurvhurNlZuG7sXNl4buRQuG6osO1ZXPhu7d0ZcO1c+G7rWXhurhmw4pl4bq44buz4buxZeG7keG7oWXhurRzaOG7sXNl4bupw7Phuq5lw7XDgWXhurLDg2XhurZ04bub4buxcmXhurhoZcO1w4Lhu7FyZcO1buG6rmXhurRz4bub4burZeG6tHPhuqJlw7Xhu69l4bq0ZsOKZeG7sXJz4bujZXNBZeG6tOG6tuG6omVm4buxc2XhurRz4bqgdGVydGbhu7Fl4buRb8OC4bq1ZVN04buf4buxZcO1w4Fl4bqyw4Nlw7TDucO1c2Xhurjhuqxl4bq0w7Lhu6tl4bqww4Ju4bq0ZcO14bqoZmVm4buxc2VSdGZ0ZcODZeG6rnPhu7Nl4buQdOG7sXNlw5XDveG7sXJlLuG6tmfhu7Fy4bqzZeG6rnNC4bqg4buxcmXhu45mZeG7kMO64buxc2XGsHPDveG7sXJlw7Vz4bulZeG6tGnhu61l4bq4dOG7n8O1ZeG7qWjhu6tlw7Vz4butZcO1Z8O1ZeG6tHNo4buxc2Xhurh04bub4buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJlcnRmZeG7kcO64buxc2Xhu6toZeG6tGnhu61l4bq4dOG7n8O1ZeG7qWjhu6tlw7Vz4butZeG6uy3hur1l4buxckLhuqB0ZeG7q+G6pmXGsHNnw7XhurVlU2bDimXhu7FzQmXDtXPDuWXhu6jhu5tlLnPDuWXhu7BzbeG7q2XDg2XhurzDrGVT4butxKnhu7FyZUbhu7FzZeG7kULhuqLDtWVz4bu3dGXhurRp4butZeG7kXThu6PDgmXGsHThu5/hu7Fl4bq44bujZcO1w4Flw7Vz4bud4bqzZeG7kcOsZeG7kW/DgmXhurRCZeG7q8ODZcO1w4Fl4bqyw4Nl4bq0w7Lhu6tl4bqww4Ju4bq0ZeG6tGl0ZeG6veG7geG6u2XDlELDgeG7sXJl4buQw7rhu7FzZeG7sHJz4buf4bqzZeG6rnNC4bqg4buxcmXhu5DDveG7sXJlLnN34bq3ZcO1c8O5ZeG7sHLDgsOKcOG7sWUuc8O5ZVPDrXRl4burw4Nlw7XDgWXhurLDg2Xhu6lo4burZcO0w7nDtXNl4bq44bqsZeG6tGl0ZeG6suG7s2Xhurnhu4NlP3Nm4buxZeG7juG7t3Rlw5VzbcOC4bqzZeG6rnNC4bqg4buxcmUubeG7sWUsw4Hhu7HhurXhurXhurVl4bq0aeG7rWXhurh04bufw7Vl4bupaOG7q2XDtXPhu61l4buxc3Thu6PDgmXhu6lm4butZeG7keG7t+G7sXJlw7Xhuqbhu7FyZcO1w63hu7FzZeG7sXLhu7dl4bq4w4B0ZeG6tHPDgmXhu7Fzw7Phuq5l4bq0RGXhur3hurPhur9lLWXDquG6s+G6v2XhurThurZ04bufw4Jl4buR4bu14buxci/hu7FyQuG6oHQv4bq0c2fhu7Fy4bqzZcO14buvZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7Flw7Xhu69l4burQ8O1ZeG6tHPDgmXhu7Fzw7Phuq5l4bq0RGXhu4ct4buFZeG6tOG6tnThu5/DgmXhu5Hhu7Xhu7FyL+G7sXJC4bqgdC/hurRzZ+G7sXLhurVl4buO4bub4buxZcO1aeG7sXNl4buxcnPhu6Nl4bur4bqqdGXhu7Fzd+G7seG6s2Vz4bu3dGXhuq5zZ+G6tGXhurThurZ04buh4buxZeG7sXJz4bujZeG7qWjhu6tl4bq04buL4bur4bqzZeG7q23DimXhurThurbhu5Nl4buRZuG7seG6s2XDtXPhu7l0ZeG7keG7r+G6tOG6teG6teG6tWXhurRp4butZeG6uHThu5/DtWXhu6lo4bur4bqzZeG6tHPDgmXhu7Fzw7Phuq5lw7Vz4butZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7Fl4buPxKnhu7FyZcO1c3Xhu7FzZeG6skPDtWXhu6lm4butZeG7keG7t+G7sXJlw7XhuqhmZeG7q8O64buxc+G6s2VydOG6pOG6rmXDtcOC4bu3w7Vl4bqy4buz4buxcmXDteG6qGZl4buxc3Thu6PDgmXhu7FyQuG6oHRlxrBzdOG7neG7q2XhurRzw7ll4bq4aGVydGZl4buRw7rhu7FzZeG7sXJC4bqgdGXGsHN04bud4burZeG6tHPDuWXDteG7r2Xhu7Fzw4nhu7FyZeG6tHNmw4pl4buR4bu5dGXhurZ5ZeG6tuG7n+G6tOG6s2Vzd2XGsHPDveG7sXJlw7Vz4bulZeG6tMSQZeG7scOCw710ZeG6suG7s+G7sXJl4buPw63hu7Fl4bq0c23hu7Fl4buraGXDtXbhu7Flw7Xhu69l4bquc2/hu7Fl4bq0dcO1c2Xhu6nhuqrDimXhuq5zduG7sXJl4bup4bqkw7Vl4buz4burZeG7kWbDgmXhurhoZXJ04bqk4bquZeG7kcSCZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXPhurVlU3Thu5/hu7Flw7Vnw7Vlw7XDgWXhurLDg2XDtMO5w7VzZeG6uOG6rGXDtOG7rWVz4bu3dGXhurDDgsOt4buxZeG7qeG6vmXhurRp4butZcO1w73hu7FyZeG7i+G7sWXhurh04bufw7Vl4bupaOG7q2XhurRzQuG6oOG7sXJl4bq8w4LDiuG7m+G7sWXDtXPhu61l4bq/4bq/ZeG7keG7neG7sWXhu4HDqWXhu6lm4butZeG7keG7t+G7sXJl4bupaGXhu7FyQuG6oHRl4bur4bqmZeG6uGhl4buxckLhuqB0ZeG6tGjhu7Fl4bq0w7PhurRlxrBzZ8O1ZeG6uMOAdGXhurRzw4Jl4buxc8Oz4bquZeG7ueG7sWXhu5HDueG7sXPhurVl4buO4bub4buxZcO1aeG7sXNl4buR4buv4bqzZXPhu7d0ZeG7q8ODZeG6tuG7t+G7sXJl4bupdOG7m+G7sWXDtOG7rWbhu7Fz4bqzZeG7qXThu5vhu7FlxrDhu53hurThurNl4bq0w7rhu6tlxrB04bud4burZeG6tHPDuWXhurThurZC4bqg4buxcmXhurR04bubw4Jl4bq0c+G6rGXhurLDreG7sWXhuq5zw7Lhu6tl4bq4w4B0ZcO1Z8O1ZXPhu7d0ZeG7j2nhu7Fl4bq04bq24but4buxcmXhurThu6Xhu7FzZeG6uGhl4bur4bu34bq0ZeG6suG7s2XhurRzaOG7sXNlc+G7t3ThurNl4bq04bul4buxc2Vz4bu3dGXhurThurbhu63hu7FyZcO1w61l4buxQsOAw7XhurNlcnThuqThuq5l4bq0dOG7m8OCZeG6tHPhuqxl4bqyw63hu7Fl4bquc8Oy4burZeG7kULhuqLDtWXhu7FzdOG7o8OCZXPDgeG7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qSzhu63hu7FyZeG6suG7reG7sXJl4bq4w4B0ZcO0acOKZeG7sXJz4buj4bqzZXJ0w610ZeG6sMOCw4rhu53hurRl4bq4dOG7n8O1ZeG7qWjhu6vhurNlU+G7t3Rl4buwckLhuqB0ZeG7q+G6pmXhurRzaOG7sXNl4bquc+G7s2Xhu5HDrGXhurJFZcO04bqs4buxcmXhu7Fyw4Lhu7Xhu7Fl4bq44buz4buxZeG6uGbDimXhurREZeG6sMOC4buEZeG6sMOC4buzw7VlcnRmZXJ0w610ZeG6sMOCw4rhu53hurRl4bq4dOG7n8O1ZeG7qWjhu6tl4buR4buhZeG6sMOCZsOKZeG6uHbhu7FyZcO1c+G7rWVz4bu3dGXhurh04bub4buxZeG6uGbDimXhuq5zZ+G6tGXhurThurZ04buh4buxZcawdOG7sXNl4bq04bud4bq1ZS5EZeG6suG7s2Xhurjhu7Phu7Fl4bq04bq24but4buxcmVydGZ0ZeG7keG7rWnhu7Fl4bq7w6nhurnDqmXigJNl4bq7w6nhurnhu4Vl4bupaGXhurll4bq04buCZcOq4buHw6ll4bq04bq2dOG7n8OCZeG7keG7teG7sXLhurNl4bq4w4B0ZeG6ueG6vWXDtMSQZWfhu7Flw7Vz4butZeG6ueG6ucOpZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7Fl4bq4ZsOKZeG7kcOsZeG6tGnhu61l4bq4dOG7n8O1ZeG7qWjhu6tlw7Vz4butZXNo4buxcmXhurThurbhu4vhu6tl4bupZuG7rWXhu5Hhu7fhu7FyZcawc3Thu53hu6tl4bq0c8O54bq1ZS5EZeG7sXLDguG7teG7sWXhurjhu7Phu7Fl4bq4ZsOK4bqzZeG7sXN04bujw4JlcnRmZeG7kcO64buxc2Vz4bu3dGXhurh04bub4buxZeG7kcOsZeG6rnNn4bq0ZXPDgsOKZcO14buvZXN04bufw4Jl4bqww4LDrWXhurThurbhu63hu7FyZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tOG6s2XDtMO5w7VzZeG6uOG6rGXhurjDgHRlw7Vnw7Vl4burw71lc8O64buxc2Xhu7FzQuG6sWXhu7DDgsO9dGXhu492ZeG6snThu7FzZeG6ssOt4bux4bqzZeG7qeG6ouG7sWXhurRzw7nhurThurNl4buxcmbhu7HhurNlcmjhurNl4bq4w7nhurThurNl4bq04bq24bu14buxcmXhurZmw4LhurNl4bq04bq24bu14buxcmVz4butZuG6s2XGsHThu7FzZcO04butZuG7sXNl4buPw4LDveG7sWXhu49n4buxZeG7sXN44bq14bq14bq1ZXJ04bqk4bquZXN3ZeG6tEThu7FyZeG7j0LDgMO1ZeG6tHPhu61n4bq0ZeG7sXJzw6jhu63hurNl4bq4QsOB4buxZeG7qeG7m+G7sWXDg2Xhu6tDw7VlxrBzZ2VydMOt4bqzZeG7q8OCZmXhurLhu4nhu6tl4buRQuG6osO1ZeG6tHThu5/hu7Fl4buxcnN0ZeG6snThu7FzZXPhu61p4bq0ZeG7keG7ieG6tGXhurR04buj4bux4bqzZeG7qWjhu6tl4buxc2hlxrB04bub4buxZcO14buzZeG6uGhlw7Xhu69l4buRdOG7o8OCZcawdOG7n+G7sWXhu6nhu61lw7Vz4butZcO14but4buxZcO1Z3Rl4buL4buxZXN3w7XhurVlLnThu5vDgmXhu4904buhw4Jl4bupaGVydGZl4buRw7rhu7FzZcO1Z8O1ZWbhu7Fz4bqxZeG7sHLDgsOKcOG7sWUx4buL4buxZS504bud4bqu4bqzZeG7qOG7m2XDlMOCw4plU3Thu6Phu7Flw4Nl4bquc0LhuqDhu7FyZTrDgsOt4buxcmUubeG7q+G6t2VydGZl4buRw7rhu7FzZcO1Z8O1ZcO1c8O5ZcOVc8OCZS5zw7llLuG6tsOCw4rhu6Phu7HhurNlw5Vzw4JlLnPDuWUzw4LDiuG7m+G7sWXDg2Xhuq5zQuG6oOG7sXJlOsOCw63hu7FyZeG7kMO94buxcuG6t2XDtXPDuWXhu5BBZS5zw7llLnPhuqTDiuG6s2Vm4buxc2Xhu6jhu5tlLnNm4buxc2VTw4Jt4buxZcODZeG6rnNC4bqg4buxcmXhu5DDveG7sXJlw5VCw4Hhu7Fy4bq14bq14bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpMcOAdGXhu6vhuqzDtWXhurR04bubw4Jl4oCcMcO6ZXNp4buxc2Xhuq5z4bqkw7Vl4buxckLhuqB0ZeG7q+G6puKAneG6s2XhurREZeG7sXLDguG7teG7sWXGsHThu7FzZeG6rnN1ZXNBZeG6tOG6tuG6omXDteG6qGZlIeG7juG7sMOUZeG6tHNo4buxc2Xhuq5z4buz4bqzZeG6uOG7s+G7sWXhurR1w7VzZeG7qeG6qsOKZeG6tERl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq04bqzZcO0w7nDtXNl4bq44bqsZeG6uGhlw7Vnw7Vl4buxcsOC4bu14buxZXPDgsOKZeG7keG7t+G7sXJlc+G6ouG6rmXhuq5zZ+G6rmXGsHNnw7XhurNlU+G7t3Rl4buwckLhuqB0ZeG7q+G6pmXhurRzaOG7sXNl4bquc+G7s2XDteG7r2Xhu5F04bujw4JlxrB04buf4buxZcO1c+G7i+G7q2XhurLhu6/DtWXhu5HhuqB0ZeG6suG7s+G7sXJl4bq4w7PhurRlw7VzbuG6tOG6s2XhurR04buxc2XhurRzb+G7sWXDtXPhu61lc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7seG6tWVTxKnhu7FyZeG7seG7i+G7q2Vz4bu3dGXhu5Hhu6PDgmXhurThu7llw7VzQ8O1Zcawc8Ot4butZeG6smfhurThurNl4buRdOG7o8OCZeG6tOG6tmZl4bq0w7rhu7FzZXPDuuG7sXNl4buR4bqgdGXhurLhu7Phu7FyZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7Fl4bq4aGXhu7FyQuG6oHRl4bur4bqmZeG7keG7oWXGsMO54bquZeG6tHPhuqB0ZcO1c+G7i+G7q2XhurLhu6/DteG6s2VydOG6pOG6rmXhu5HEguG6tWXhu47hu5vhu7Flw7Vp4buxc2Xhu5Hhu6/hurNlc+G7t3Rl4bquc+G7s3Rlc+G6ouG6rmXhurjDgHRlIeG7juG7sMOUZeG6uGhl4buPZuG7sWXDtXN14buxc2XhurJnw7VzZcO1Z8O1ZeG6rnNC4bqg4buxcuG6s2XhurzDrGXhurThurbhu5vhu7Fl4buRw7lmZeG7j2jhu7Fl4bq0c2jhu7FzZeG6rnPhu7Nl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXhurRz4buL4bur4bqzZeG6tGrhu7FyZeG6sMOCaGXDtXPhu61lc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7sWXhurhoZcO1w61l4buR4buzdGXhurRC4bqi4buxcmXhu6loZeG7sXJC4bqgdGXhu6vhuqZl4bq04bq24bub4buxZeG7kcO5ZmXhu49o4buxZeG7sXNt4buxZcO0w7nhuq5l4bq04bud4bq0ZcO14bu5ZeG6tOG6tsOCw4rhu6Phu7HhurNl4bur4bqmZmVydGfhuq5lc2nhurThurdl4bq0c+G7i+G7q2VzeHThurNl4bq0auG7sXJl4bqww4JoZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7Fl4bup4bqkw7VlxrBz4buvZcawc+G7i+G7seG6s2Xhu5Fmw4Jl4buz4bur4bq1ZTrDgmZl4bq4dOG7n8O1ZeG6tGrhu7FyZeG6sMOCaGXhu5HDrGXhu5Hhu7fhu7FyZeG6uHThu5vhu7Flc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7sWXhurhoZeG7sXJC4bqgdGXhu6vhuqZl4bq0xJBl4bq0dOG7sWXhurhCw4Hhu7Fl4bup4bub4buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJlw7XDguG7t8O1ZeG6suG7s+G7sXLhurNl4bq0c+G7oWVzdOG7n+G7sWXhurTDuuG7sXNlw7XDreG7q2Vy4buJ4buxZeG7j+G7r2XhurjDgHRlc+G7t3ThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDleG6quG7sXJl4bq0c+G7k+G7rWXDveG7sXJlw5VC4bqg4buxcuG6s2XDtOG6pmXDtXbhu7Fl4buxc3Thu6PDgmXGsHPhu69lxrBz4buL4buxZeG6uOG7o2XGsHThu7FzZeG6rnN1ZeG7sXNC4buxcmXhu5Hhu6Flw7Vz4buL4burZeG6suG7r8O1ZeG7sXJC4bqgdGXhu6lm4butZeG7keG7t+G7sXJl4bupaOG7q2Xhurh04bufw7Vl4bq04bq2xJDDtWXhurR04bud4bquZeG6tGl0ZXPhu7d0ZeG7kULhuqLDtWXhurThu7PhurRlc8OB4bux4bqzZXPhu7d0ZeG7kcOsZcO0w4LDimXhurThurbDumXhu4/hu53huq5l4buL4buxZeG6tMOz4bquZeG6tHPhu6Fl4bq4aGVzQWXhurThurbhuqJl4bq5ZeG7j8OJZmXhu4vhu7HhurVl4buwcuG7rWh0ZeG6tmbhurNlc+G7t3Rlw7V24buxZeG6rnPhu7N0ZXPhuqLhuq5l4bq4w4B0ZcO1w73hu7FyZeG7keG7rWjhu7Fl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXDtXPhu61lc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7sWXhu5F0ZeG6tHNm4burZeG6sMOCZuG7seG6s2XDtMOCZeG7qcO5w7VzZeG7sXPEqeG7q2XGsHN1w7VzZeG7qeG7n+G6s2Xhu5Hhu7fhu7FyZeG6uHThu5vhu7Flc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7sWXDteG6quG7sXJl4buxc0Jl4bq0aeG7rWXhurLEkGVzdmZl4buxc8Oz4bqu4bqzZXJ0ZuG7rWXhu6lCw4LhurNl4burw4Nl4burZuG7sXJlxrB04bud4buxZeG6tHNDw7Vlc3Thu6HDgmXhu4904bud4bq0ZeG6vMOsZXPhu7d04bq14bq14bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLkRlxrDhu53hurRl4bqww4LDrWXhurLDreG7sWXhurzDgm7hurThurNlw7TDucO1c2XhurjhuqzhurNl4bq4ZsOKZeG6uOG7s+G7sWVydMOtdGXhurDDgsOK4bud4bq0ZeG6uHThu5/DtWXhu6lo4burZeG6uGhlw7Vz4buL4burZeG6suG7r8O1ZeG7keG6oHRl4bqy4buz4buxcmVz4bu3dGXhurh04bub4buxZeG7kcOsZXLhu6/huq5l4bquc2/hu7FlcnTDreG7q2XhurThu4Jl4bup4bufZXPhu7dl4buxcnPDqOG7rWXhurREZeG6veG6v+G6s+G6ueG6o2Xhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurnDqmXhurzDguG7s+G7sXJlw7V24buxZeG6u+G6v+G6s+G6ueG6o2Xhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurnhu4PhurVlLMSQZeG6rnNn4bq0ZeG6tOG6tnThu6Hhu7Fl4buxcmjDimXDtWjhu7FyZeG7qcOA4buxZeG7q2nhu7FzZeG6uOG7o2Xhu6t3dGXhu6tq4bq0ZcO14bqoZmVT4bu3dGXhu7ByQuG6oHRl4bur4bqmZS4/ZS5zZuG7sXNlU+G7r2Zl4buRw6xl4bq0ROG7sXJl4buPQsOAw7Vl4buxbeG7sXJlw7Vm4butZeG7keG6oHRl4bqy4buz4buxcmXhurjDs+G6tGXDtXNu4bq04bqzZeG6tHThu7FzZeG6tHNv4buxZcO1c+G7rWVz4bu3dGXhurh04bub4bux4bqzZeG6uMO5ZeG6tOG6tnVlw7XhuqhmZXPhu7d0ZeG7sXJow4plw7Vo4buxcmXhu5FC4bqiw7VlxrBza+G7sXJl4buRw7nhu7FzZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4buR4bqgdGXhurLhu7Phu7FyZeG6vMOsZXPhu7d04bq1ZeG7sHJC4bqgdGXGsHN04bud4burZeG6tHPDuWXhurREZcO1c0Fl4bqy4buz4buxcmXhurTEkGXhurR04bqzZcawc+G7meG6rmXhu6vDuuG7sXNl4bq04bq24but4buxcmVydGZl4buRw7rhu7Fz4bqzZeG6tHNm4burZXJ0ZmXhurho4butZeG7q2d0ZeG7sXNoZcO1c8OC4buxcmXhu5HDrGXDteG7r2Xhu7F04buj4burZeG6tHThu7HhurNl4bupacO1ZeG6sMOCZuG7seG6s2Xhurzhu69mZeG7j3hl4burasO1ZcO1w63hu6tl4bq0w7PhurRl4buxcsOCw4rhu6Phu7HhurNlw7Vz4bqoZeG7keG7t+G7sXJl4bq4QuG6ouG6tGXGsHPhu69l4bq4QsOB4buxZeG7qeG7m+G7sWVzdmZl4buxc8Oz4bquZcO1w4Lhu7fDtWXhurLhu7Phu7Fy4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquRsOC4bq0c+G7reG6tsSR4bqp4buqZnRlP3NCw4Hhu7Fy4bqtL+G6ruG6qQ==

Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]