(Baothanhhoa.vn) - Thường Xuân là huyện miền núi biên giới, với khoảng 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đảng bộ huyện xác định phát triển đảng viên người DTTS không chỉ nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở những địa bàn còn khó khăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXfhurXhu7Ak4buK4buS4bu3bUxZVeG7kkvhu7fhu5vhu7DEkOG7kuG7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxJDhu5Dhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7t+G7kktZVU3hu7fhu4DEkOG7kuG7t+G7qlDhur7hu7fhu6pMTeG7iOG7sOG7t+G7qOG7nnYvTEF3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7puG6teG7guG6tuG7gOG7tXdtTFlV4buSS+G7t+G7m+G7sMSQ4buS4bu3w5ThurThu7dM4buwJOG7iuG7kuG7t+G7kE3DjOG7kuG7t+G7kuG7rE3hu7fDik1J4buS4bu3S01UTeG7qeG7t0BUTeG7t8OVTOG7mOG6pOG7kkvhu7fDg+G7ucO64bu34buAxJDhu5Lhu7fhu6jhu57hu7fDlOG6tOG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fDiuG6tOG7mOG7t+G7gMSQ4buS4bu34buqUOG6vuG7t+G7qkxN4buI4buw4bu34buo4bue4bu34butNm1tbOG7r+G7q+G7tzfhuqThu5JL4bu3w4pQ4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7c94bqy4bq+4bu34buGw5Phu5JM4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu5JLWVVN4bu3Nm1tbOG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhur5Mw5Lhu7fhu5LEkOG7kkvhu7fhur7hurbhu5jhu7fhu6jDneG6vuG7t+G6vkxNw43hu5Lhu7fhu4ZF4buw4bu34bq+V+G6tuG7t+G7qlHhu7fhur5Mw53hur7hu7fhur5T4bu34buow5nhu7fhu4bhuqThu5JL4bup4bu34bq+V+G7kkvhu7fhur7hu57hu7dM4buK4bu34buqTOG7nuG7kkvhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhu6rGr8OT4bup4bu34buQ4bq04bu34bq+4buW4buS4bu34buqTOG7rOG6vuG7t+G7huG6uiThu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu3w5VN4buSTOG7t+G7qsON4bu3LeG7tz3huqbhu7dMUE3hu6nhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G7huG6pOG7kOG7t8Wo4buw4bue4bq+4bu34bumTOG7luG7kkvhu7ct4bu34bq24buS4bu34buSTeG7kkzhu7fDmeG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buGw5Phurbhu7fDiuG6tOG7kuG7t+G6vuG7luG7kuG7t8OVTOG7lOG7t8OVTOG6rOG7kuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7t+G7pjXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7Xhu6rhu4I94buqLeG6tsOUTUvhu5LFqeG7t+G6vuG7guG7kuG7quG7gsavxrDhu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14buA4buqTOG7sOG7kMOK4bu3TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t8OD4bqi4bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu34bqgw4DhuqLhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL0HhurDDgcODL0HEguG6ruG7gMOBw4Hhu7lBxILhu7nhurDhu6pB4bu5w4DhuqDhuqLDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3TDgeG7teG7t+G6tsOU4buqdOG7teG6teG7sCThu4rhu5Lhu7dtTFlV4buSS+G7t+G7m+G7sMSQ4buS4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu6rEkOG7kOG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34buSS1lVTeG7t+G7gMSQ4buS4bu34buqUOG6vuG7t+G7qkxN4buI4buw4bu34buo4bue4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu14buq4buCPeG7qi3hurbDlE1L4buSxanhu7fhur7hu4Lhu5Lhu6rhu4LGr8aw4bu1dzfhu5jhurThu5Lhu7dATUnhu5Lhu6nhu7fhu6pM4bq24buSTOG7t+G7kk1J4buS4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7dtTFlV4buSS+G7t+G7m+G7sMSQ4buS4bu34buqTOG6tuG7kOG7t0tN4bq24bu34bq+TFlT4buSS+G7t+G7qsavT+G7kkzhu7fhu5JLTOG7jOG6tuG7t+G7qk/hu5JM4bu3w4pNSeG7kuG7t0tNVE3hu7fhu6rDgk3hu7c94bqm4bu3NOG6suG7quG7t8SRxqDhu6rhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3xJFC4bq+4bu34buA4buu4bu34bq+4buW4buS4bu34buSTE3DjOG7sOG7t8OVTOG7lOG7t8OVTOG6rOG7kuG7t+G7kkxZ4buSS+G7tzfhuqThu5JL4bu3w4pQ4bu3PeG6puG7t8OKTUnhu5Lhu7dLTVRN4bu3NOG6suG7quG7t8SRxqDhu6rhu7fDlMOCTeG7t+G7hlnDmuG6vuG7tz3hu4Lhu5Dhu7fDlOG6tOG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhu6jhurLhu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34bq+V+G6tuG7t0zhu7Ak4buK4buS4bu3bUxZVeG7kkvhu7fhu5vhu7DEkOG7kuG7q+G7t23Gr0nhu5Lhu7fhur5T4bu34buow5nhu7djw43hu6rhu7fDlOG7sOG6uOG7kuG7t+G6ouG7ueG7t+G6vlfhurbhu7c04bq24buS4bu3bUxZVeG7kkvhu7dAVuG7t23DkuG7kkzhu7dXJOG7t0DDjOG7t+KAnMSpTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7dA4bq04bu34bq+TE3hu7fDilDhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3w5nhu7fhu6pM4bui4buS4bup4bu3w4rhuqThu5Lhu7dA4buu4buSS+G7t+G7qMSQ4buw4bup4bu3QOG7ruG7kkvhu7c94bq24oCd4bu3QOG6tOG7t+G6vkzDkuG7t+G7qk1J4buw4bu34bq+V+G6tuG7t0zhu7Ak4buK4buS4bu3S03hurbhu5jhu6nhu7dM4bq04buSS+G7t+G7kuG6rOG7kOG7qeG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dXJOG7tz3huqbhu7fhur5MV+G7t+G7hlDhu5JL4bu3PcSQJOG7t+G7gOG7tOG7kkvhu7fDlcON4bu3TOG7mMOC4bq+TOG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34buQVE3hu7fhu4bDjeG7kuG7t+G7quG7suG7kkvhu7fhur5MTeG7t8OKUOG7q+G7t+G7l1RN4bu34buQVuG6vuG7t+G7qk1J4buw4bu34bq+TOG7rOG7t+G7qsavxqDhu5JL4bu34buGw43hu5Lhu7fhur5MReG7quG7t8OUWcOa4buSS+G7qeG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhur5Mw4Ik4bu34buqTOG7guG7mOG7t+G7qOG7nuG7t8OUWcOa4buSS+G7qeG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dXJOG7tz3huqbhu7fhu4bhuqbhu7fhur7hu5Thu7fhu5JMTcOM4buw4bu34buGUU3hu7fhu5BUTeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7t+G7kkxZxanhu7dlxJDhu5JL4bu34bq+4bq24buY4bu34buSTOG6uOG7kuG7t+G7qkzDneG6vuG7qeG7t0DhurZN4bu34buqxq/hu5bhu6nhu7fhu6rGr+G6suG6vkzhu7fhu5JMTeG7iuG7kOG7t+G6vlfhurbhu7fhur7hurLhur7hu7fhur5F4bum4bu3VyThu6nhu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bu34buG4bqk4buSS+G7t+G7huG7nk3hu7dAVE3hu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7tzfhuqThu5JLxrDhu7fhur5MV+G7t+G7hlDhu5JL4bu3w5ThurThu5Dhu7fhu6rhu57hu6rhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu34buqw4Lhu5jhu7fhu5JL4buw4bug4buS4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7tzfhuqThu5JL4bu34buqTOG7ouG7kkvhu7fFqOG7sOG6tuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t+G7qkzhu4jhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhu6rGr8OT4bu3LeG7tz3huqbhu7dMUE3GsOG7t8OVw43hu6rhu7dMw5rhu6bhu7fhur5MQuG7quG7t+G6vkxI4bu3S03hu7jhurbhu7fDlcON4buq4bu34buSw4Lhu6bhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu3QFRN4bu3w4rhu6BN4bu34buAWeG7pOG7kkvhu6nhu7fGr8Oo4buS4bu3w5Thu7Ak4buK4buS4bu3QOG6tOG7t+G7qOG6tOG7kkvhu7fDlMag4bq+4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7q+G7t2VMVeG7t+G6vuG6suG6vkzhu7fDlOG6tOG7kOG7t+G7kuG6tCThu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fDg+G7t+G7qkzhurLhu5JL4bu34buGw4nhu7Dhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fDgeG7uUHhurDhu6nhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3w4pQ4bu3PeG6puG7t+G7huG6puG7t8OVw43hu6rhu7fhu5LDguG7puG7t+G7hlnDmuG6vuG7t0FB4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7t+G7kFRN4bup4bu34buGw4Lhu6rhu7fDg+G6ruG7qcSCw7rhu7fDlcON4bu3TOG7mMOC4bq+TOG7t+G7kuG6rOG7kOG7q+G7t2VM4bu44buSS+G7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu5BUTeG7t+G7hlnDmuG6vuG7t8OVw43hu6rhu7fhu5LDguG7puG7t+G7pkzDieG7kuG7t+G7huG6tuG7t8OU4bq04bu34buSS1lVTeG7tzZtbWzhu6nhu7fhur7hu5Thu7fhu6rGr0/hu5JM4bu34buGUOG7t0Dhuqzhu5Lhu7dM4buU4bq24bup4bu34bumTOG6uuG7kOG7t+G6vkxF4buq4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buqxq/Dk+G7qeG7t8OUJeG7t+G7qlnDmeG7kkvhu6nhu7fhu5JMTeG7iuG7quG7t+G7qk/hu5JM4bup4bu34buqTOG6tuG7t+G7qkxNw43hu6rhu7dAVE3hu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bur4bu3N+G7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7t2Thurbhu5JL4bu3bUzhurbhu5JM4bu3NuG7mOG6puG7kuG7qeG7t8OKTuG7t+G7qkxZ4bu34buG4bqk4buSS+G7t1ck4bu3PeG6puG7qeG7t+G6vkzhu5jhu7fDik3DjeG7qsWp4bu34oCcZUxNw4zhu7Dhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fhu5LhurYk4bup4bu34bq+TMOS4bu34buqTUnhu7Dhu7fDlcON4buq4bu34buSw4Lhu6bhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34buQVE3hu7fhur5X4bq24bu3PeG6puG7t+G7hsOM4buw4bu34buGw4Lhu6rhu7dA4bq04bu3QFnDmuG7quG7t8OVw43hu7dM4buYw4Lhur5M4bur4bu34bq1TeG7iuG7kuG7t+G7kuG6tiThu6nhu7fhu6rhu5jhurThu5Lhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3w4pQ4bu3PeG6puG7t+G6vuG7lOG7t0HDgOG7t+G6vkxN4bu3w4pQ4bup4bu3QFRN4bu3w4DDgeG7ueG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu4bhurbhu5JL4bu34buoTeG7kkzhu7dM4buYw4Lhu6rhu6vhu7dtxq/hu5jhu5JL4bu34buG4buU4bup4bu34buo4bue4bu3w5RZw5rhu5JL4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7t+G7kktZVU3hu7c2bW1s4bu34bq+TE3DjeG7kOG7t0xT4buS4bu34bqu4bu5w7rhu6vhu7c1TEXhu6rhu7fDlFnDmuG7kkvhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34buQVE3hu7fhu5JL4bq0JOG7t+G6vuG6tOG7kkvhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu5LEkOG7kkvhu7fhur7hurbhu5jhu6nhu7fhu4ZX4bu34buS4bqs4buSS+G7t8OU4bu04bq+4bu3w5Thuqbhu5JM4bu34buGw4Lhu5jhu6nhu7fhu6pM4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhur7hurLhur7hu7fhu5JMTeG7iuG7kOG7t0BW4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buqxq/Dk+G7t8OZ4bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4oCd4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d21ZU+G7kkvhu7fhu6rhu7Thu6nhu7c34bqk4buSS+G7t8OKUOG7tz3huqbhu7fhu5vhu7DEkOG7kuG7tzVMTeG7kkzhu7c94bqy4bq+4bu34buGw5Phu5JM4bup4bu34buQ4buw4bue4buS4bu34buq4bqs4buSS+G7t+G6vllV4buSS+G7t+G7qMOd4bq+4bu34buQw4Lhu5JM4bu34bq+TOG7mOG7tzfhuqThu5JL4bup4bu34buqTE/hu7fDlOG7tOG6vuG7t8OUWcOa4buSS+G7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu6rGr0fhu7fhur7hu5Thu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34bq+TEXhu6rhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhu6rGr8OT4bup4bu34buqxq9P4buSTOG7t+G7hlDhu7dA4bqs4buS4bu3TOG7lOG6tuG7qeG7t+G7hsOC4buY4bu34buGw53hur7hu7fhur7DieG7kuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t8OKUeG7t+G7qOG7sOG7kkvhu7dM4bq04buSS+G7t+G7kuG6rOG7kOG7q+G7tzfhu4jhu7fhu6rDguG7mOG7t+G7kkvhu7Dhu6Dhu5Lhu7fhu4bhu55N4bu34buqWcOa4buSS+G7tzfhuqThu5JL4bup4bu34buG4bqk4buSS+G7t1ck4bu3PeG6puG7t+G7huG6puG7t+G7pkzhurLhu6rhu7dM4buwJOG7t0DhurZN4bu34buqxq/hu5bhu7fhur5X4bq24bu3xJFtbWrhu7dA4bq04bu34bq+4bqy4bq+4bu34buG4buY4bq04buS4bu34buqTOG7iOG7t+G6vkxO4buSTOG7t+G7qsavw5Phu7ct4bu3PeG6puG7t0xQTeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t0BN4buK4bq+4bu34buG4bq6JOG7t+G7kMOC4buSTOG7t+G7pkzhu5jhu5JL4bu34buqxq/hurThu5jhu7fhu6pMTeG7t+G7huG7sOG6tuG7t8OZ4bu34bq+U+G7t+G7qMOZ4bup4bu34buSTOG6quG7kOG7t+G7qsOC4buY4bu34buQ4buiTeG7t+G7qsavWVXhu5JL4bu34buqTOG7sOG6uOG7kuG7t8OUw5pN4bu34buG4buI4bu3TFBN4bu3QE1J4buS4bup4bu34buG4buY4bq04buS4bu3QE1J4buS4bup4bu3xajhu7DDieG7kuG7t+G6vkzhu6zhu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+UOG7kkvhu7fhu4bhu6Dhu5JL4bu34buAxJDhu5Lhu7fhur5Z4bu34buGWcOa4bq+4bu3xq/DqOG7kuG7t8OU4buwJOG7iuG7kuG7qeG7t+G7pkxF4buS4bu34buGReG7sOG7t+G7qkzhu4jhu7dMTeG7iuG7kuG7t+G7kE/hu5JM4bur4bu3bUzhu6Lhu5JL4bu3xajhu7Dhurbhu7fhu4bhu5Thu7fhu6hI4bu3w5Thu7Thurbhu7fhur5MxqDhu5Lhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t0zDguG7quG7t+G7kkzEkOG7kuG7t1nhu7Dhu7fhu6rhu6zhu7dLTVRN4bu34buqTE3hu4rhu7Dhu7fhur5M4buY4bu3N+G6pOG7kkvhu6vhu7c34bug4buSS+G7t+G7qkxVTeG7qeG7t8OU4bq04buQ4bu34buq4bue4buq4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t0tN4bqy4buY4bu34buAVuG6vuG7t+G6vkxO4buSTOG7t+G7qsavw5Phu7fhu6pZ4bu34buqWcOZ4buSS+G7qeG7t8OK4bqq4buSS+G7t0BN4buK4bq+4bu34buqw4Lhu5jhu7fhu4ZNw4zhu7Dhu7fDlU3hu4rhu5Lhu7fhu4bhu4jhu7fFqOG7sMOJ4buS4bu34bq+TOG7rOG7kkvhu7dZ4buw4bu34buq4bus4bu34buGWcOa4bq+4bu34buqTOG6tuG7kOG7t0tN4bq24bu3w5RU4bum4bu3w4rhu6BN4bu34buAWeG7pOG7kkvhu7fhu5JM4bq44buS4bu34buqTMOd4bq+4bu3QMOM4bu3N+G6pOG7kkvhu6vhu7c04bqq4buSS+G7t+G7qOG7tOG7t8Wo4buwJMON4buq4bu3w5RN4buK4buq4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w5Thuqbhu5JM4bu34buGw4Lhu5jhu6nhu7fhur5Mw5Lhu7fhu4bDguG7mOG7t0vhuqjhu5Lhu7dAVE3hu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3TOG7sCThu7dA4bq2TeG7t+G7qsav4buW4bup4bu34buqxq/hurLhur5M4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7fhur5X4bq24bu34bq+ReG7puG7t1ck4bup4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7qeG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t+G7qkzhu4jhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhu6rGr8OT4bu3LeG7tz3huqbhu7dMUE3hu6nhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu34bq+TOG6rOG7kOG7t8OU4buY4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhur5X4bq24bu3PeG6puG7t8OU4buw4bui4buS4bu34buGw53hu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buq4bue4bum4bu34buGw4nhu7Dhu7fhur5X4bq24bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu6vhu7dtxq/hu5jhu5JL4bu3w4Phu7fhu6pM4bqy4buSS+G7t+G7hsOJ4buw4bu34buS4bqs4buQ4bu34buS4bq2JOG7qeG7t+G7huG6pOG7kkvhu7fDilDhu7c94bqm4bu3w5XDjeG7quG7t+G7ksOC4bum4bu34buGWcOa4bq+4bu3xILhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34buQVE3hu6nhu7fhu4bDguG7quG7t+G6rsSC4bup4bqiw7rhu7fhur5Mw5Lhu7fhu6pNSeG7sOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t0tN4bq24buY4bur4bu3ZUxV4bu34buG4buU4bup4bu34buSxJDhu5JL4bu34buqUeG7kkvhu7fhu6jhu57hu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34bq+V+G6tuG7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t+G7huG6pOG7kkvhu7fDilDhu7fDlEnhu5Lhu7fDgcOBw4Phu7fhu4bhu6Dhu5JL4bu34bq+TE7hu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu6nhu7fhur7hu5Thu7fDgeG7ueG6ouG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7t8OU4bq04bu34buSS1lVTeG7tzZtbWzhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3N+G7iOG7t+G6vuG7lOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34bq+TOG7sCThu4jhu5Lhu7fDik3DjeG7kuG7t+G7qk7hur5M4bu34bq+4bu04bq+4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bup4bu34buSTEXhu6rhu7fDlOG6tOG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu5JLWVVN4bu3Nm1tbOG7t8OZ4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bup4bu3NOG6tuG7kuG7t21MWVXhu5JL4bu3QFbhu7fhurXhu7Ak4buK4buS4bu3VyThu7dtTFlV4buSS+G7t+G7m+G7sMSQ4buS4bu34buG4bqm4bu34bq+TMOS4bu34buGw4Lhu5jhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bu34buG4bqk4buSS+G7t+G7quG6rOG7kkvhu7fhur5ZVeG7kkvhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu34buq4buwJEnhu5Lhu7fhu6rGr+G7sCTDjOG7kuG7qeG7t0tN4bqy4buY4bu34buAVuG6vuG7t+G7kkzhuqrhu5Dhu7fhu5LEkOG7kkvhu7fhur7hurbhu5jhu7fhu5JM4bq44buS4bu34buqTMOd4bq+4bup4bu34buqxq/hurLhur5M4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7fhur5X4bq24bu34bq+ReG7puG7t1ck4bup4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buG4buY4bq04buS4bu34buqTOG7iOG7qeG7t+G7hlBN4bu34buSS1jhu7fhur7hurLhu5Lhu7fDilDhu6nhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu3QOG6tOG7t8Wo4buww4nhu5Lhu7fhur5M4bus4buSS+G7t+G7kkzEkOG7kuG7t+G7gMSQ4buS4bu3QMOM4bu34buqw4nhu5Dhu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7t+G7qsavxqDhu5JL4bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7q+G7tzfhu6Dhu5JL4bu34buqTFVN4bup4bu34bq+4bqs4buS4bu34bq+w53hu7dA4bq04buY4bu34buqT+G7kkzhu7dMT+G7kkzhu7fhu6pM4bu04bq+4bu34buqw43hu7fhur5X4bq24bu34buQUk3hu7fhu4bDk+G6tuG7t+G7pkxZU+G7kkvhu6nhu7dM4bq04buSS+G7t+G7kuG6rOG7kOG7qeG7tzThurbhu5Lhu7dtTFlV4buSS+G7t0BW4bu34bq14buwJOG7iuG7kuG7t1ck4bup4bu3S03hurbhu5jhu7fhur5Mw5Lhu7fhu6pNSeG7sOG7t8OVw43hu6rhu7fhu5LDguG7puG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu5BUTeG7t+G6vkzhu5jhu7fhu6rhu7Lhu5JL4bu34bq+ReG7puG7t1ck4bup4bu34buG4buY4bq04buS4bu34buqTOG7iOG7t+G6vkxO4buSTOG7t+G7qsavw5Phu7ct4bu3PeG6puG7t0xQTeG7q+G7tzdC4bq+4bu3w4pN4buK4buq4bup4bu34bq14buwJOG7iuG7kuG7t1ck4bu34buG4bqm4bu34bumTMSQ4buS4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t8OK4bq24buS4bu34buqTFlV4buSS+G7t0BW4bu34bumTFbhu7fhu6rGr+G6suG6vkzhu7fhur5W4buQ4bu3QOG6tOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7t0zhu7Ak4buK4buS4bu3VyThu7dATUnhu5Lhu7fhu6rGr+G7tOG6vuG7t+G7qk3DjeG7puG7t+G7pkxW4bu34buqxq/hurLhur5M4bu34buGw5Phurbhu7fDiuG6tOG7kuG7tz3huqbhu7fhu4bhu4jhu7fhur7hu67hu5JL4bu3QFRN4bu34bq+4bqy4bq+4bu34bq+ReG7puG7t1ck4bu34buG4bqk4buSS+G7qeG7t+G6vkxO4buSTOG7t8Wo4buwJMOM4buS4bu34bq+TOG6rOG7kOG7t8OU4buY4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu6nhu7c9xJAk4bu34buA4bu04buSS+G7t+G7qlHhu7fhur5Mw53hur7hu7fhu4bhuqThu5JL4bur4bu34buXVE3hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t0tN4bqkTeG7t+G7pkzhurLhu6bhu7fhu6jhurLhu6rhu6nhu7fhu4bhu6zhu5JL4bu3QFRN4bu34buqT+G7kkzhu7dMT+G7kkzhu7fhu6pM4bu04bq+4bu34buqw43hu7fDmeG7t+G6vlPhu7fhu6jDmeG7qeG7t+G7quG7suG7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OB4bu5QeG6oOG7t+G7hsON4buS4bu34buS4bq2JOG7qeG7tzfhuqThu5JL4bu3w4pQ4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7fhu4bhuqbhu7fDlcON4buq4bu34buSw4Lhu6bhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fDg+G6rkHhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu34buQVE3hu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu6nhu7fhur7hu5Thu7fDgMOBw4Hhu7fhu4bhuqThu5JL4bu3QE1J4buS4bu3w5ThurThu7fhu5JLWVVN4bu3Nm1tbOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXfhurVN4buK4buS4bu34buS4bq2JOG7qeG7tzfhuqThu5JL4bu3w4pQ4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7fhur7hu5Thu7fhuqDDgOG7t+G7qlHhu7fhur5Mw53hur7hu7fhur5T4bu34buow5nhu7fhu4bhuqThu5JL4bup4bu3QFRN4bu34bqi4burQcOD4bqw4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7q+G7t23Gr+G7mOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu6nhu7fhur7hu5Thu7fDgeG7q+G6oOG6rsOA4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7t8OU4bq04bu34buSS1lVTeG7tzZtbWzhu6nhu7fhur5MTcON4buQ4bu34buqP+G7t8OU4buK4bu34bqg4bqu4bup4bu5w4DDuuG7qeG7t+G7huG6tuG7kkvhu7fhu6hN4buSTOG7t0zhu5jDguG7quG7t+G7qsOCTeG7t8OBw4DhurDhu7fhur5MTeG7t8OKUOG7q+G7tzdQTeG7t+G7kktY4bu34buG4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7t+G7kFRN4bup4bu34buSTEXhu6rhu7fDlOG6tOG7t+G7huG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu5JLWVVN4bu3Nm1tbOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t8OVw43hu6rhu7fhu5LDguG7puG7t+G7huG6puG7t0vhu5Thu6bhu7fhu6ZMw4nhu5Lhu7fhu6rhuqzhu5JL4bu34bq+WVXhu5JL4bu34buow53hur7hu7fhur5MTcON4buS4bu34buGReG7sOG7t+G6vkzhu5jhu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bu34buG4bqk4buSS+G7qeG7t+G7ksSQ4buSS+G7t+G6vuG6tuG7mOG7t0DDk+G7t+G7qsavTuG7qeG7t0DhurZN4bu34buqxq/hu5bhu7dMw4Lhu6rhu7fhu5JMxJDhu5Lhu7fDlOG6puG7kkzhu7fhu4bDguG7mOG7t8OVTeG7kkzhu7fhu6rDjeG7qeG7t0Dhuqzhu5Lhu7dM4buU4bq24bu3LeG7tz3huqbhu7dMUE3hu6nhu7fhurbhu5Lhu7fhu6hN4buSTOG7tz3huqbhu7dMUE3hu6nhu7fFqOG7sOG7nuG6vuG7t+G7pkzhu5bhu5JL4bu34oCT4bu34bq24buS4bu34buSTeG7kkzhu7fhur5X4bq24bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kuG6rOG7kOG7t8Wo4buw4bq24bur4bu3di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pmzhu5jhu7DGr+G6vuG7guG7tXc04bq0TeG7t0DhurThu7fhuqThu5JMxanhu7dtxq/DieG7kuG7t21M4bq24buSTHYv4bumdw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]