(Baothanhhoa.vn) - Cần phải phát huy tốt nhất vai trò phát hiện, kiểm tra, giám sát của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng - là một trong những nội dung quan trọng vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ ra tại hội nghị trực tuyến với các ngành, địa phương phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2NOG7kkzhu7Xhu6jFqOG7luG7kErhu7Xhu7jhurBM4bu14buoxajhu5Thu7XDilbhurDhu7Xhu5BKWFRM4bu14bq+ROG7kOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7pEvhu5Thu5BKxrDhu7XDikvhu6Lhu5BK4bu14buoS+G6sMOU4bu14buQS1fhu5BK4buvL0vhu7l24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4buk4bqz4buG4bqw4bq+4buzdjRF4buQ4bu14bukS8OCTOG7teG7pEvhurbhu6jhu7VL4buqPeG7teG7qOG7ouG7qOG7teG7kEvEkOG7qOG7teG7uOG6sEzhu7Xhu6jFqOG7lOG7teG7pEvhurbhu6jhu7VLTMOM4buQxrDhu7Xhu45M4buKw5Thu7Xhu6jFqOG6sMaw4bu1SkzhurbDlOG7tcav4bq24buo4bu1w4pW4bqw4bu14buQSlhUTOG7teG6vkThu5Dhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDiuG7teG7gMSQ4buq4bu14buoxajhurDhu5BL4bu14bukS+G7lOG7kErGsOG7tcOKS+G7ouG7kErhu7Xhu6hL4bqww5Thu7Xhu5BLV+G7kErhu7Ut4bu1w5XhurLhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buQ4bugTOG7teG6vuG7quG7kErhu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7Xhu6jFqOG7luG7kErhu7Xhu7jDneG6sOG7teG7gFhVw4rhu7Xhu4lL4buY4bu1bEtW4bu14buoWFPhu5BK4bu1bEtYVOG7kErhu7Xhu6jFqOG7ssOK4bu1NEtN4buQS+G7teG7pEtW4bu1bMWoWFLhu5BK4bu14bqz4buU4bqw4bu1M07hu5BL4bu1w4pLw5Phu7XFqOG6sOG7teG7qOG6tEzhu7VL4bugTOG7teG7kEpLT+G7teG7qMWo4buyw4rhu7Xhu6jhu6o9SeG7kOG7teG7uFNM4bu1w4rhurbDiuG7teG7kErhurLhu5BLxrDhu7Xhu4BP4bqw4bu14bukS1hS4buQSuG7teG7pEtQ4bu14bq8TEnhu5DGsOG7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7teG7jkvhurBM4bu14buoS+G7ssOK4bu1S0zDjOG7kOG7tTRLw5Phu7Xhu6hLT+G7tcav4bui4bu14bu54bu3LzRsLWxsSuG7tcOKVuG6sOG7tWxLVuG7teG7qFhT4buQSuG7tTRLTeG7kEvhu7Xhu6RLVuG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7Xhu6Q04buG4buQ4buo4buGxajhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7Phu6jhu4Yj4buoLeG6sMOVTErhu5Dhu6fhu7XDiuG7huG7kOG7qOG7hsWoxanhu7N24buvTMOUSuG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G6vktM4bq+4buG4bu1TDThu4bhu5Dhu6jhu4bFqOG7s+G7tcav4buoPcOV4buGc+G7s0BM4bq+4buoS+G7p+G7tUHEgsOA4bukI8Wp4bu1S+G7hkxKS+G7qOG7p+G7teG7ucODxILhu6Qjxanhu7Phu7XGr8Wow4pz4buzLy/DiuG6vuG7kOG7qeG6vOG6sOG7kuG7qEvhurDhu5BLS+G7kuG6sOG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8v4bu54bquQeG6oi/hu7nDg8SC4bq+QUHhu7fhu7nhuqLhu7nEguG7qMOBQcOB4bquw5Xhu7ct4buo4bqwTC0j4buq4buS4buQSuG7qeG7jOG7pErhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7M04buSTOG7teG7qMWo4buW4buQSuG7teG7uOG6sEzhu7Xhu6jFqOG7lOG7tcOKVuG6sOG7teG7kEpYVEzhu7Xhur5E4buQ4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14bukS+G7lOG7kErGsOG7tcOKS+G7ouG7kErhu7Xhu6hL4bqww5Thu7Xhu5BLV+G7kErhu7Phu7UvduG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bEvhu4bhu5Lhu7Xhu4lL4buY4bu1bEtW4bu14buoWFPhu5BK4bu1bEtYVOG7kErhu7Xhu6jFqOG7ssOK4bu1NEtN4buQS+G7teG7pEtW4bu1bMWoWFLhu5BK4bu14bqz4buU4bqw4bu1M07hu5BLxrDhu7XDiuG7mOG7teG6vkThu5Dhu7Xhu6hLTuG7teG7qEvhurDDlOG7teG7kEtX4buQSuG7tcOVU+G7kOG7tcOKV+G7kErhu7Xhur5Mw4zhu6jhu7Xhu4BYVcOKxrDhu7XDiuG7lOG7kOG7teG7qEtMSeG7quG7tcav4buy4bu14buoS+G6sMOU4bu1SkzhurDhu7XDilbhurDhu7Xhu5BKWFRM4bu14bq+ROG7kOG7teG7qEtO4bu14buoS+G6sMOU4bu14buQS1fhu5BK4bu14bu44bqq4buo4bu14bq+4buE4buk4bu1w4pX4buQSuG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu1I+G7kuG7kErhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmThu6rhu6Lhu5Dhu7XDleG6ssOU4bu14buo4bui4buo4bu1PUjhu6rhu7XDikXhu6rhu7Xhu5DhurI94bu14buoxahYU8OK4bu14buoTEjhu5Dhu7Xhu6RLw4JM4bu14bq8TEnhu6jhu7Xhu5DhuqzDlOG7teG6vOG6rOG7qOG7teG7qETDlOG7teG7qFjGsOG7teG7kErhu6o9w4zhu5Dhu7Xhu7jhu5bhu5BKxrDhu7Xhu7hYU+G7kErhu7XDlOG6rMOK4bu1w4pW4bqw4bu14buQSlhUTOG7teG6vkThu5Dhu7Xhu4Dhu4rhu7VKTMOCTOG7teG7puG7qj1J4buo4bu14buoS+G7ssOK4bu1w4pLxJDhu6jGsOG7teG6vlnhu6jhu7Xhu4BM4buKw5Thu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu7hMw4zDiuG7qeG7tWzFqEjhu5Dhu7XDilLhu7XGr8Oa4bu14buA4buY4bu14buoUOG7tcOKS1nDiuG7teG7qExJ4buk4bu14buQS8OJ4buQxrDhu7Uj4bu04bu1w5UkxrDhu7VKTMOCTOG7teG7puG7qj1J4buo4bu14buOT+G7pOG7teG7qEtUTOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu6RLw4Lhu5Dhu7Xhurbhu5BLxrDhu7Xhu45MSeG7kOG7teG7kEpLT8aw4bu14buo4bui4bu1w4rhurbhu5Lhu7XDilbhurDhu7Xhu5BKWFRM4bu14bq+ROG7kOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bMWo4buS4buQSuG7teG7qMWoWFThu5BK4bu1S1Xhu6Thu7XDiuG7mOG7tcOVUUzGsOG7teG7qEtO4bu14bukS8OCTOG7tcOK4buc4buQSuG7teG7jkvhurBM4bu1I0zhu5Dhu7XDlVFMxrDhu7Xhu45L4bqsw4rhu7Xhu6RL4buuw4rhu7VLw4nhu6rhu7Xhu6bhu6rDgsaw4bu1I+G7tOG7tcOVJOG7teG7uEzhu7Xhu6RL4bq0w5Thu6nhu7U0ReG7kOG7tcOKS+G7sOG7teG7qMWo4buW4buQSuG7tcav4buy4bu1S+G6skzhu7XDleG7lOG7kErhu7XDilbhurDhu7Xhu5BLROG7kOG7teG6vkThu5Dhu7Xhu4Dhu6JM4bu14bu4U0zhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7tcOKVuG6sOG7tcOKUuG7teG7puG7quG6sOG7kOG7tUvhurLhu5BL4bu1w4pLTeG7kEvFqeG7teG7qFDhu7XDiktZw4rhu7XDiuG7quG7kErhu7XDisSQ4buk4bu14bq+T8OKS+G7teG7uOG7ruG7tcOK4buc4buQSsaw4bu14buoUOG7tcOKS1nDiuG7teG7qExJ4buk4bu1w4rhu5zhu5BK4bu14bq+ROG7kOG7teG7qEvhu4bhu5Lhu7Xhu4Dhu7Dhu5BK4bu14bum4buqPeG7teG7gE/hu5BL4bu1w4pW4bqw4bu14bukS+G6tuG7pOG7tcOV4buqw4nhu6jhu6nhu6nhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjZEPeG7tcOV4bqy4bu14bu4xJDhu5Dhu7Xhu4DDjeG7teG6vuG7rOG7teG7gOG6pOG7teG7gFhVw4rhu7Xhu4DDjeG7tcOKw4nhu6Thu7Xhu45L4bq24bu14buQS0zDjeG7quG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7qEtUTOG7tUpM4bqw4buQ4bu14bum4buq4bqwxrDhu7Xhu5BLWOG7kErhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu5BLTMON4buq4bu1S+G7kuG6suG7kOG7tcOKw4Lhu5BL4bu1w5XhurRM4bu1w4pLWOG6sOG7teG7gFhVw4rhu7Xhu6hL4buyw4rhu7VLTMOM4buQ4bu14buART3hu7Xhu4BW4bu14bu44bqy4bu14buQSktMSMOU4bu14buo4buww4rhu7Xhu5BK4bqwPeG7teG7qMOd4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2M+G6sOG7kOG7tUvhurLhu5BL4bu1NEvDk+G7teG7qEtP4bu1xq/hu6Lhu7Xhu7nhu7cvNGwtbGxK4bu14bu4w43hu7Xhu6jhuqbhu5BK4bu1w4pYVOG7kErhu7Uj4bu04bu1w5UkxrDhu7Xhu5BK4bqm4buQ4bu1w4pL4bqq4buQ4bu1w4rhu5jhu7VLTMOM4buq4bu14bum4buqw4Lhu7Xhu6hO4buQS+G7teG7qMWo4bq04buQSuG7teG7kEtX4buQSuG7teG7kEtM4buI4buqxrDhu7VKRD3hu7Xhu6RLTMON4buQ4bu1S+G6suG7tcOKS+G7kuG7teG7kEpYVEzhu7Xhur5E4buQxrDhu7Xhur7hu5LhurDhu5BL4bu14buQSktMw4zhu6Thu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7VKTMOCTOG7teG7puG7qj1J4buo4bu1w4rhu5zhu5BK4bu14bu4TMOMw4rGsOG7tcOKS+G7kuG7teG7qEvEkD3hu7U0S03hu5BL4bu14bukS1bGsOG7tWxLVuG7teG7qFhT4buQSuG7tTRLTeG7kEvhu7Xhu6RLVuG7teG7gOG6pOG7teG7kEtO4buQ4bu1xajhurDhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG7qEtMSeG7quG7tcav4buY4buoxrDhu7XhurzEkOG7qOG7tcOKw4nhu6Thu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDiuG7teG7pEvhurbhu6jhu7VLTMOM4buQxrDhu7Xhu4DEkOG7quG7teG7qMWo4bqw4buQS+G7teG7pEvhu5Thu5BKxrDhu7XDikvhu6Lhu5BK4bu14buoS+G6sMOU4bu14buQS1fhu5BK4bu14buoS1RM4bu1SkzhurDhu5Dhu7Xhu6bhu6rhurDGsOG7teG7kEvEkOG7qOG7tcOV4bqy4bu14bu44bqwTOG7teG7qMWo4buU4bu14buoS+G6sMOU4bu1SkzhurDhu7XDilbhurDhu7Xhu5BKWFRM4bu14bq+ROG7kOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7tcOK4buc4buQSuG7teG7qOG6tsOK4bu14buQ4bqyPeG7tcOKS1jhurDhu7Xhu4BYVcOK4bu1w4pL4buw4bu14buoxajhu5bhu5BK4bu14buA4buw4buQSuG7tcOUWcOK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Y24buK4bu14buQROG7kErhu7XDiuG6sOG7kuG7tUtMw4zhu6rhu7XDleG7ssOKxrDhu7VLTMOM4buq4bu14bum4buqw4Lhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDiuG7teG7gMSQ4buq4bu14buoxajhurDhu5BL4bu14bukS+G7lOG7kErGsOG7tcOKS+G7ouG7kErhu7Xhu6hL4bqww5Thu7Xhu5BLV+G7kErhu7Xhu6hMSeG7kOG7teG7qFNM4bu1w5XhurLDlOG7tUvhurJM4bu1w5Xhu5Thu5BK4bu14buQSlhUTOG7teG6vkThu5Dhu7Xhu7jhurLhu7Xhur7hu5LhurDhu5BL4bu14buQSktMw4zhu6TGsOG7teG7gOG7lEzhu7VLxqBM4bu1w4rhurbDiuG7tcOKUuG7teG7puG7quG6sOG7kMaw4bu14buAUuG7kOG7teG7uE/GsOG7teG7gE/hurDhu7Xhu6RLWFLhu5BK4bu14bukS8OCTOG7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7teG7jkvhurBM4bu14buoS+G7ssOK4bu1S0zDjOG7kOG7teG7qOG7ouG7qOG7teG7kEvEkOG7qOG7tTRLw5Phu7Xhu6hLT+G7tcav4bui4bu14bu54bu3LzRsLWxsSuG7tcOKVuG6sOG7tWxLVuG7teG7qFhT4buQSuG7tTRLTeG7kEvhu7Xhu6RLVuG7tUrhuqzhu5Dhu7XDlUzDjeG7kOG7teG7uFNM4bu14buoS+G7ssOK4bu1S0zDjOG7kOG7tWPhu6rDieG7qOG7teG7iUvhu5Thu5BKxrDhu7XDikvhu6Lhu5BK4bu14buoS+G6sMOU4bu14buQS1fhu5BK4bu14buQ4bqmw5Thu7VB4bu34bu5xILGsOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7gOG7mOG7tcOKReG7kOG7tUtJ4buo4bu1xq9Zw4rhu7XDiuG7kkzhu7Xhu6jFqOG7luG7kErhu7Xhu7jhurLhu7Xhu6RL4bq24buo4bu1S+G7qj3hu7Xhu7jhurBM4bu14buoxajhu5Thu7Xhu6hL4bqww5Thu7VKTOG6sOG7tcOKVuG6sOG7teG7kEpYVEzhu7Xhur5E4buQ4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Rr4buS4buqxajDiuG7huG7s3Zj4bqww5Thu7Xhu5VX4buvL+G7pHY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]