(Baothanhhoa.vn) - Đến tháng 3-2019, huyện Ngọc Lặc có 157 công trình thủy lợi, ngoài hồ Cống Khê (xã Ngọc Khê) theo thiết kế có dung tích chứa 4 triệu 380 ngàn m3 nước, còn lại là hồ, đập vừa và nhỏ, hàng năm đảm nhận tưới cho 2.800 ha/gần 4.000 ha (vụ mùa), 2.200 ha/2.800 ha (vụ chiêm xuân).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqeG6oOG7guG7gOG7huG7tXlO4bq/4buJaOG7suG7gk524bquxKk/w73hurTDusSpKuG7ncO6w6rEqcOa4buzSMSp4bul4bqq4bquw73EqeG6vOG7s0fDusSpS0fEqeG6rsONxJDDusSp4buGw43EkOG7tcSpS+G7kcSpw7rhu7Phuqzhuq7DvcSp4buz4buT4bquxKnDuuG7oU7EqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKlLR8Spw7rhu7Phu7Xhu7HEgsSpTeG7guG7oeG6rmcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7icO54buG4buz4buCxIJ1xKnhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSpw7NrauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW3hu4/Ds+G6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2vhu49ray9rw7LDs8O5w7Nsa23DsmvDs+G7hsOybMOy4buN4buNw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkW7DssOz4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4nhu7Lhu4JOduG6rsSpP8O94bq0w7rEqSrhu53DusOqxKnDmuG7s0jEqeG7peG6quG6rsO9xKnhurzhu7NHw7rEqUtHxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7hsONxJDhu7XEqUvhu5HEqcO64buz4bqs4bquw73EqeG7s+G7k+G6rsSpw7rhu6FOxKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSpS0fEqcO64buz4bu14buxxILEqU3hu4Lhu6Hhuq7hu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqcO64bun4bqu4buG4bun4bq+4bq/4buJaOG7suG6qMSpVcO14bu1xKkmw7Xhuq7hu7PEqeG7hcO54bqwxKnDmuG6puG6rsO9xKnhu4ZOxKk3P+G7suG7ssSpJjfhurPEqTbhuqbhuq7DvcSpw5rhu7Phu4LEqeKAk8Spw5rhu7Phu7XEqeG6ruG7s8O04bqu4buzxKk/w73hurTDusSpKuG7ncO6xKnDiuG7guG7meG6rsSpw4NPZsSp4bul4buVxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7huG7t8O64buzxKnhu6VIxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4buG4buz4bu14but4buGxKnhuqLhu63EqeG6vOG7s0fDusSpS0fEqeG6rsONxJDDusSp4buGw43EkOG7tcSpS0fEqcO64buz4bu14buxxILEqU3hu4Lhu6Hhuq7EqWxqa+G7j+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4nhu4bhu6dN4buGLcO1w4Phu7XDveG6rsOqxKnhuqDhu4Lhu4Dhu4bhu7V5TuG6v+G7iWjhu6Thu63huq7EqeG7huG7s8O04bquw73EqW0tbGpr4buP4buBxKnhu7Phu4JOduG6rsSpP8O94bq0w7rEqSrhu53DusSpw7rhurbEqWtvw7LEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4buG4buzSE7EqcODw4nhu7Xhu4HEqeG6rsO94bqw4buR4bu1xKnhu7PhuqjEqcOa4bqs4bquw73EqSXhu7Phu7HEqeG7hU3hu5XEqT/DveG6tMO6xKkl4buz4buxZsSp4buG4buz4bun4bqwxKnhu4bhu7Phu7Xhu63hu4bEqeG6ouG7rcSpw7rhurbEqcO54buC4bquw73EqeG7huG7t8O64buzxKnDuuG7s8OMw7XEqW7EqeG7huG6vuG7tXbhu4LEqW3hu41qxKnhuq7DveG7keG6rsSpxIJtxKnhuq7DjcSQw7rhu4HEqcO64bqy4bquxKnDg+G7k+G7tcSpw4Phu5HEqeG7s+G6qOG7gcSp4bulcuG6vMSpS+G7isO1xKlL4buRxKnhuq7hu7PDguG7gcSp4buz4buR4bquw73EqeG6ruG7l8SCxKnhu6Xhu5nEgsSp4bqu4buzcuG6rsSp4buGw43EkOG7tcSpw7rhu7PhurDEqWzhu4fhu41qasSp4buzw7Uvw71x4bquxKlu4buHampqxKnhu7PDtcSp4buFS0fEqcSCRsO1ZuG7gcSpbOG7h2xqasSp4buzw7UvbOG7h+G7jWpqxKnhu7PDtcSp4buFS0fEqcO64buz4bu14buxxILEqU3hu4Lhu6Hhuq5m4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqeG6oOG7guG7gOG7huG7tXlO4bq/4buJaDfhur7hurDhuq7DvcSp4buA4bqsxKnDusO0w7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4buG4buzSE7EqcODw4nhu7XEqeG6onfEqeG7huG6vuG7seG6rsSpw7rhurbEqWtrxKnhu7N2xKnhu4bhu7Phuqzhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnDueG6sMSpw5rhuqbhuq7DvcSp4buGTsSpNz/hu7Lhu7LEqSY34bqzxKk24bqm4bquw73EqcOa4buz4buCxKktxKnDmuG7s+G7tcSp4bqu4buzw7Thuq7hu7PEqT/DveG6tMO6xKkq4budw7rEqcOK4buC4buZ4bquxKnDg0/hu4HEqeG6ouG7s8O14bu1xKnhu4bhu7PDtMO64buHxKnDmeG6sMSp4bulw43DicO6xKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSpw7pExKl14buZ4bquxKnhu6Xhuqjhuq7DvcSpdeG6qsSp4buG4buKxKnhu7N2xKnhu4bhu7Phuqzhuq7DvcSp4bulceG7gsSpxILhuqzhu7XEqeG7peG7reG6rsSp4bqi4bux4bqu4buzxKnEgsONROG6rsO9xKlL4buRxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7huG7gsSp4buAxKjDtcSp4buG4buzw41F4bquw73EqU3hu4JO4bux4bqu4buBxKnDusO0w7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4bq84buzw7Thu4bEqeG7s+G7gk7EqeG7s+G7tXbhu4LEqcOK4buC4buZxKnhurzhu7NHw7rEqUtHxKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buGxKnhuqLhu7PDtMSp4buG4bqs4buG4buBxKnhu7Phu5Hhuq7DvcSp4bqu4buXxILEqXXhu5nhurDEqeG7peG7mcSCxKnhu4bDjcSQ4bu1xKnDuuG7s+G6sMSpw71x4bquxKnhu49qasSp4buzw7XEqcO64buhTsSp4buG4bq+4bqo4bquw73hu4fEqcOaw7TDusSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnDuuG6suG6rsSpw4Phu5Phu7XEqcO54bqwxKnhu6VBw7XEqeG6vOG7s8ONROG6rsO9xKnDiuG7guG7meG6rsSpw4NP4buBxKnhu7Nx4buCxKnhu7Phu63hu4bEqeG7pcONw4nDusSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqeG7huG7isSp4bqu4buXxILEqWvhu4/hu41uxKnhu4bhur7hurjEqUvhu6/EqeG7huG6vsONxJDDuuG7gcSp4buz4bu1duG6rsSp4bquw7VOxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4bul4buVxKlN4buC4bqs4bquw73EqcO6cOG6vOG7gcSp4buz4bu1duG7gsSpw4rhu4Lhu5nEqeG6vOG7s0fDusSpS0fEqeG7gOG7meG6rsSpTeG7gnDhu4bEqeG6ruG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7s+G7k+G6rsSpw7rhu7Phu63hu4fEqeG6s0fEqcO64buz4bu14buxxILEqU3hu4Lhu6Hhuq7EqeG6ruG7l8SCxKlsamvhu4/hu4HEqeG7s+G7gk524bquxKk/w73hurTDusSpKuG7ncO6xKnhu6Xhu5XEqcO94bu14bun4bqwxKnDunBOxKls4buH4buNw7NsxKnhu7PDtcSpw4Phu4TDteG7h8Sp4buy4bu1duG6rsSp4bquw7VO4buBxKnDg8ON4buCxKlL4buIw7rEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4buz4bqoxKnDuuG7s8OMw7XEqeG6rsONxJDDusSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu6VBw7XEqXXhu5Hhuq7EqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhu6VIxKnhuq7DveG7guG6qOG6rsSp4bquw43EkMO6xKnhu4bDjcSQ4bu1xKnDuuG7s+G6sMSpw7nhu7V24bquxKnhu4bhu7fDuuG7s8Spw7rhu6FOxKnhu4bhur7huqjhuq7DvcSp4bul4buZxILEqeG6ruG7s3Lhuq7hu4fEqT/hu7Phu7Xhu6/hu4LEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4bqu4buzw43EqeG7s+G6qMSpVcO14bu1xKnDmuG6psSp4buFN+G7s+G7hE7EqTZE4bquZuG7gcSp4buz4bqoxKk/w73hurTDusSpN+G7s8O14bqu4buz4buBxKnhu7PhuqjEqcOa4buhTsSpN+G6vuG6puG7tcSp4buFTeG7lcSpP8O94bq0w7rEqSrhu7Xhu7Hhuq5m4buBxKnhu7PhuqjEqVXhu4LEqVXhu4LEqeG7hU3hu5XEqTThu4LDteG6rsO9xKk34bq+4buC4bquw71m4buH4buH4buHxKnhu7PDjcSp4buzw4Lhuq7DvcSp4bqu4bud4bquw73hu4HEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buz4buCTsSp4bulw43DicO6xKnhu7Phu7V24buCxKnDiuG7guG7mcSp4bq84buzR8O6xKlLR8Sp4buA4buZ4bquxKlN4buCcOG7hsSp4bqu4buzw43EqeG7huG7s+G7teG7reG7hsSp4bqi4but4buHxKnDmeG7iMSpdcO04bqw4buBxKnhu6Vx4buCxKnhu4bhu7PDtOG6rsO9xKluxKnhu4bEkOG7tcSp4buG4bq+ReG7tcSp4bquxqHhuq7DvcSp4bqu4bq24bquw73EqeG7gOG7q8Spw7rhurbEqeG6ouG7s+G6sOG7meG6rsO9xKltamrEqeG7s8O1xKnDg+G7hMO1xKlLR8Spw7rhu7Phu7Xhu7HEgsSpTeG7guG7oeG6rsSp4bqi4buz4bq2xKnhuqLhu7Phu5fhuq7EqUvhu6/EqeG6rsONxJDDusSp4buGw43EkOG7teG7gcSp4buGcuG6vMSp4buG4bq+4buC4bquw73EqeG6uMSpw7rDtMO6xKlN4buVxKnhuq7hu7PDjcSpJuG7jsSpN+G7oeG6ruG7gcSp4buk4bqo4bquw73EqTfhu7NB4bqu4buz4buBxKnDmsO14bqwxKk/w73hurTDuuG7gcSpw5rDteG6sMSpN+G7s0Hhuq7hu7Phu4HEqT/DveG6tMO6xKk2ROG6ruG7geG7h+G7h+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4nhu4bhu6dN4buGLcO1w4Phu7XDveG6rsOqxKnhuqDhu4Lhu4Dhu4bhu7V5TuG6v+G7iWhV4bub4bquw73EqeG6rsO94buC4bqo4bquxKlL4bqs4bquxKk34bq+w7Thu7XEqeG6vOG7s+G7teG7reG7gsSpw5rhu7Phu7fhuq7hu7PEqeG6vOG7s0jhu4HEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDusO0w7rEqeG6ruG7l8SCxKlL4buKw7XEqcOK4buCw7Xhu4HEqeG7s+G7gk524bquxKk/w73hurTDusSpKuG7ncO6xKnhu6XDjcOJw7rEqeG7pXHhu4LEqeG7hsONxKnhu4DEqMO1xKnDuuG7s0rDteG7gcSp4bqu4buh4bquw73EqcO6cOG6vMSpxILhuqrhu4bEqeG7gOG6rMSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu4bhu7NITsSpw4PDieG7tcSp4bqu4buzw43EqeG7s+G6qMSpN+G6vuG7guG6rsO9xKk34bq0w7XEqeG7hU3hu5XEqTThu4LDteG6rsO9xKk34bq+4buC4bquw71m4buBxKnDg+G7teG7seG6rsSp4buz4bqoxKnDuuG7s8OMw7XEqeG6rsONxJDDusSpVcO14bu1xKkmw7Xhuq7hu7PEqS3EqVXDteG7tcSpKuG7tcSCxKnhu4VN4buVxKk04buCw7Xhuq7DvcSpN+G6vuG7guG6rsO9xKlL4buRxKnhu6Thuqjhuq7DvcSpN+G7s0Hhuq7hu7Nm4buBxKnhu7PhuqjEqcOa4buz4bqyxILEqSbhurbhu4bEqeG7hU3hu5XEqT/DveG7gk524buGxKlQ4bquZuG7gcSp4buz4bqoxKlVw7Xhu7XEqTZE4bquxKnhu4VN4buVxKnhu6Thuqjhuq7DvcSpN+G7s0Hhuq7hu7Nm4buBxKnhu7PhuqjEqcOa4bqs4bquw73EqSXhu7Phu7HEqeG7hU3hu5XEqT/DveG6tMO6xKkl4buz4buxZuG7geG7h+G7h+G7h8Sp4buld8Sp4bul4buZxILEqXXhu5nhurDEqeG6rsO94buC4bqo4bquxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7hsONxJDhu7XEqcO64buz4bqwxKnDvXHhuq7EqeG7jW/hu4/EqeG7s8O1xKnDuuG7oU7EqeG7huG6vuG6qOG6rsO9xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG7pUHDtcSpdeG7keG6ruG7h8Sp4bqzxJDhu7XEqeG6vOG7s8ONROG6rsO9xKnDuuG7s+G7ocSCxKnigJw/4buz4buRxKnhuq7DjcSQw7rEqUvhu5HEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpw7nhu6Hhuq7EqcO6RuG6rsO9xKnDg+G7kcSC4oCdxKnDusO0w7rEqU3hu5XEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bulQcO1xKl14buR4bquxKnhu6Xhu5XEqeG7pXHhu4LEqeG7hsONxKnhuqLhu7Xhuq7hu7PEqeG6vOG7s+G7t+G7gcSpw7rhuqbhuq7DvcSpw4PDteG6sMSp4bul4bqq4bquw73hu4HEqUty4buGxKnDg+G7tXbhu4LEqeG7huG7k+G7tcSpw7rhu7NDxKnhu6V3xKnDg+G7kcSCxKnEgsSQ4bu14buBxKnhu4bhu4LEqeG7gMSow7XEqeG7s+G7keG6rsO9xKnDuuG7s0fDusSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu4bhu7NITsSpw4PDieG7teG6v8SpTeG7oU7EqeG6ouG7teG7seG6rsSpw7rhuqzEqeG7s+G7keG6rsO9xKnDuuG7s0fDusSp4bqixILEqeG6ouG7seG6ruG7s8SpxILDjUThuq7DvcSp4bqu4bqq4bu1xKnhu6Xhuqjhuq7DveG7gcSp4bqi4bux4bqu4buzxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Spw7rDtMO6xKnhu7PhuqjEqeG7huG7s0hOxKnDg8OJ4bu14buB4buH4buH4buHxKnhu7Lhu5Hhuq7DvcSp4bqu4buXxILhu4HEqeG7s+G7gk524bqu4buBxKlN4buVxKnhu6Xhu5XEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSp4buG4bqw4buR4bquxKnDueG7oeG6rsSpw4Phu5HEgsSp4buG4buzSE7EqcODw4nhu7XEqeG6ruG6quG7tcSp4bul4bqo4bquw73hu4HEqeG6ruG7k+G6sMSpS8Wp4buG4buBxKnhuqLhu7NE4bu1xKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSpw7nhurLhuq7DvcSpw7rhu7Phu5lOxKnDusO0w7rEqeG7huG7gk7hu63huq7EqeG6ouG7seG6ruG7s8SpxILDjUThuq7DveG7gcSp4buAxKjDtcSpw7rhu7NKw7XEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4buzw43EqeG7s8OC4bquw73EqeG6ruG7s8OCxKnDukjDtcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buz4buBxKnhu6XGoeG6vMSpdUXEqUtG4bquw73hu4HEqXVFxKnhu4bhu7PEqMO1xKnhu6V3xKnDveG7tUrEqeG6rsONxJDDuuG7h8SpP8O94bqw4buR4bu1xKnhur7DteG7gcSpw7rDtMO6xKlN4buV4buBxKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqcO64bqy4bquxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buz4buCTsSp4bqu4bqq4bu1xKnDg+G7iMO6xKnhu4bhu7Phu7XEqcO64bqm4bquw73EqcO6w7TDusSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhuq7hu7PDgsSp4bqu4buzw43DqsSp4bq84buzw7Xhu7Xhu4HEqeG7pXLhurzEqeG6ruG7s8OCxKnhu4bhu5PEgsSp4buG4buzReG7tcSpw7nhu6Hhuq7DvcSp4bquw43EkMO6xKnhu4bhu4rEqcO54bqy4bquw73EqcO64buz4buZTsSp4buA4bqm4bquw73hu4HEqeG7gOG7guG6rOG7tcSp4buld8Sp4buGw43EkOG7tcSp4buzQ8Sp4buG4bq+w4nEqcO64buz4bqwxKnDvXHhuq7EqWvhu4dvamrEqeG7s8O1xKnDuuG7oU7EqeG7huG6vuG6qOG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqeG6oOG7guG7gOG7huG7tXlO4bq/4buJaOG7pHfEqeG6vOG7s3Dhuq7EqeG7pXDhu4LEqUtHxKnDuuG7s+G7teG7scSCxKlN4buC4buh4bquxKnhuq7hu5fEgsSpbGpr4buPxKnhu6Xhu5Phu4bEqeG6ruG7l+G6rsO9xKnhu4Dhu4Jw4buGxKnDg+G7hMO1xKlv4buB4buNxKnhu4Zw4bquL2vEqeG7s8O14buBxKnhur7hu7Xhu7Hhuq7DvcSp4bul4bqs4bu1xKlLxJDhu7XEqeG7huG7s0hOxKnDg8OJ4bu14buBxKk/w73hurTDusSpKuG7ncO6xKlNw7TDusSp4bulQeG6ruG7s8Sp4bquw73hurDhu5Hhu7XEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu7Phu4JOxKnhuq7huqrhu7XEqcOD4buIw7rhu4HEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSp4bqu4buz4buh4bquxKnDueG7oeG6rsSpw73hurbhurzEqcO64bqm4bquw73EqeG7gMOMw7rEqeG7huG7s8ONReG6rsO9xKlN4buCTuG7seG6rsSpw4Phu5HEgsSp4buG4buzSE7EqcODw4nhu7XEqeG6ruG6quG7tcSp4bul4bqo4bquw73EqUvhu5HEqcSC4bud4buGxKnhur7hu4Lhuqrhuq7DveG7gcSp4bqi4buzxqHDusSp4bq84buzR8O6xKnhu4bhu5PEgsSp4buG4buzReG7tcSpw7rDtMO6xKnhu7N2xKnhu4bhu7Phuqzhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu4bhu7NITsSpw4PDieG7tcSpdUHEqU3hu4Lhuqzhuq7DvcSpw7pw4bq84buBxKnhu7PDjcSp4buzw4Lhuq7DveG6v8Spw7rDtMO6xKlN4buVxKnDuuG6tsSp4buz4bqoxKnhu6Vy4bq8xKnDg8SQ4bquxKnDuuG7s0jEqeG7peG6quG6rsO9xKnhu4bhu4LEqeG7gMSow7Xhu4HEqeG6ruG7k+G6sMSpS8Wp4buGxKnhuqLhu7Hhuq7hu7PEqcSCw41E4bquw73EqUvhu5HEqeG7peG7teG7r+G7gsSp4buG4bu14but4buGxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7hsONxJDhu7XEqeG7s8OJ4bq8xKnDg0/hu4HEqeG7gMSoxKnDuUfhuq7DvcSp4bquw43EkMO6xKnhu4bDjcSQ4bu1xKnhu4bhu4rEqeG7s+G6qOG7gcSp4bulcuG6vOG7gcSpdcO14bu1xKnhu4bhu7Xhu63hu4bEqeG6ouG7tXbEguG7h+G7h+G7h8Spw7rhu7PhurDEqcO64buhTsSp4buG4bq+4bqo4bquw73EqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4buG4bq+w43hurjhuq7DveG7gcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7hur/EqeG7huG7ucSCxKnhuq7DveG7guG6qOG6rsSp4bquw43EkMO6xKnDuuG6suG6rsSp4bul4bq04bquw73EqcOD4buT4bu1xKnhurjEqeG7s+G6qOG7gcSpw7XhurDhu4HEqeG6ouG7s+G7p8Sp4buA4buC4bqs4bu14buBxKnDuuG7s8OBxKnhu6Xhu5PhurDEqcO6w7TDusSpTeG7lcSp4buz4buCTsSp4bul4bqq4bquw73EqcSCw7ROxKl1RMSCxKnDuXHhu4LEqUvhu5HEqcO6w7TDusSp4bq84buzw41E4bquw73EqeG7huG7tXbhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDueG7oeG6rsSpdUTEguG7gcSp4buGw7Thu4bEqeG6rsONxJDDusSpS+G7keG6sMSp4bq+4buC4bqq4bquw73EqeG7peG6qOG6rsO94buHxKk34bq+w43EkMO6xKnEgsah4buG4buBxKnhu7Phu4JOduG6rsSpP8O94bq0w7rEqSrhu53DusSp4bul4buVxKnhur7hu5HEqeG7gOG6sMO04buG4buBxKnDuuG7s0jEqeG7peG6quG6rsO9xKnDuuG7s+G7gk534bquxKnhu6VC4bu1xKlrbmzEqeG7s8O1xKnDueG7tXbhuq7EqeG7huG7t8O64buzxKnDg+G7hMO1xKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw7rhurbEqeG6rsO94buC4bqo4bquxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7s+G6sOG7ncO6xKnDuuG6tsSp4bquw73hu4Lhuqjhuq7EqeG6rsONxJDDusSp4bqu4buzw43huq7DvcSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO64buzxqHDusSpw7rhu7PGoeG6rsSp4buAw7Xhuq7DvcSp4buG4bq+4bqo4bquw73EqcO6w7TDusSpw4PhurDhu5Phu7XEqcO64buhTsSpw7rhu7NB4buCxKnhu7Phu5Phuq7hu4HEqeG6ruG7s+G7m8SCxKnhu7Phu5Phuq7EqcO64buz4butxKnhu6Xhu63huq7EqcSCw4zDusSp4buG4buzcOG6vMSp4bqu4buzcOG7hsSp4buG4buz4bu1duG7hsSp4buz4buT4bu1xKnDueG6sMSp4bqi4buz4bqmxKnhu7Phu5Phuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJ4buG4bunTeG7hi3DtcOD4bu1w73huq7DqsSp4bqg4buC4buA4buG4bu1eU7hur/hu4loP8O94bqw4buR4bu1xKnDusO0w7rEqXXhu7V24bquxKnhurzhu7PDtOG6vMSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buz4buBxKnDmuG6puG6rsO9xKnhu4ZOxKk3P+G7suG7ssSpJjfhurPEqTbhuqbhuq7DvcSpw5rhu7Phu4LEqS3EqcOa4buz4bu1xKnhuq7hu7PDtOG6ruG7s8SpP8O94bq0w7rEqSrhu53DusSp4bul4buVxKnhu4bhur7hu7V34bquxKnhuqLhu7PDteG7tcSp4bul4bqo4bquw73EqXXhuqrEqeG6vOG7s8ONROG6rsO9xKnDtOG6rsSpw7rhu7Phuqzhuq7DvcSp4buz4buT4bqu4buBxKnhurzhu7NHw7rEqUtHxKnhu6VIxKnhuq7DjcSQw7rEqcO64buz4bqwxKnDvXHhuq7EqeG7j2pqxKnhu7PDtcSpw4Phu4TDtcSpS0fEqcO64buz4bu14buxxILEqU3hu4Lhu6Hhuq7EqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4bqi4butxKnhu7PhurDhu5PDuuG7s+G7h8Spw5rhu7Phu7XEqeG6ruG7s8O04bqu4buzxKnhu6Xhu5XEqcO64buzSMSp4bul4bqq4bquw73EqeG7gMSow7XEqcO64buzSsO1xKnDusO0w7rEqeG7s8ONxKnhu7PDguG6rsO9xKnhuq7hu7PDguG7gcSpdeG7meG6sMSp4bul4buZxILEqcO14bquxKnhu4bhurDhu5Hhuq7hu4HEqeG7huG7t8O64buzxKnhu4bhur5KxKnhu6VIxKnDg8ONw4nhuq7DvcSp4bquw43EkMO6xKnhu4bhu7Phu6fhurDEqeG7huG7s+G7teG7reG7hsSp4bqi4butxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpa2vEqeG7s+G6qOG7gcSp4bulcuG6vMSp4bulROG6rsSpS0HEqcOK4buC4buZ4bquxKnDg0/hur/EqeG6ruG7k+G6sMSpS8Wp4buGxKnhuqLhu7Hhuq7hu7PEqcO6cOG6vMSp4bu0xKnDveG6tuG6vMSp4bq84buzceG6rsSpw7l04bquxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7huG7isSp4bulceG7gsSpxILhuqzhu7XEqeG7peG7reG6rsSpxILhu53hu4bEqeG6vuG7guG6quG6rsO94buHxKk34bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4buzw7Xhu7XEqcSC4bqq4buGxKnhu4DhuqzEqXXhu7V24bquxKnhurzhu7PDtOG6vMSpw7rhu7Phuqzhuq7DvcSp4bqi4buz4bqmxKnhu7Phu5Phuq7EqeG7peG7reG6rsSp4buG4buK4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4bqu4buzw43EqcOK4buC4buZ4bquxKnDg0/EqeG6rsO94buC4bqo4bquxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7s+G6qOG7gcSp4bulcuG6vMSpw73GoeG6rsSpS8SQ4bu1xKnhu4bDjcSQ4bu1xKnhuq7DjcSQw7rEqeG7huG7teG7reG7hsSp4bqi4bu1dsSC4bq/xKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqeG7huG7teG7reG7hsSp4bquw43EkMO6xKnhu4bDjcSQ4bu1xKnDusO0w7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4buG4buzSE7EqcODw4nhu7XEqeG6vOG7s+G7oeG6rsSp4bulw4nhu4bEqeG6ouG7s+G6sMO1xKnhu7PhurTDuuG7gcSp4buz4bu1duG7gsSpw4rhu4Lhu5nhur/EqcO6w7TDusSp4buGQsSp4buG4buzSE7EqeG6ruG6puG6rsO9xKnhurzhu7Phu6Hhuq7EqcO64bqm4bquw73EqcO6w7Thuq7EqXXhuqrhu4HEqcO64bqm4bquw73EqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpdcO0xILEqeG7pUHDtcSpdeG7keG6rsSpw7l04bquxKnhuq7DjcSQw7rhu4HEqcON4buCxKnhu4bhu7Xhu7Hhuq7EqeG6rsONxJDDusSpw7rhu7PhurDEqUtG4bquw73EqcO64buC4bqs4bu1xKnhuqLhu7Hhuq7hu7Phu4HEqUtG4bquw73EqcO6w7XhurDEqeG6ouG7s+G6tsSp4buGw43EkOG7teG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4nhu4bhu6dN4buGLcO1w4Phu7XDveG6rsOqxKnhuqDhu4Lhu4Dhu4bhu7V5TuG6v+G7iWjhurPhu6/EqcOD4buh4buCxKnDueG7keG7teG7gcSpw7rDtMO6xKnDunDhurzhu4HEqcO6w7TDusSp4bquw73hu5Hhuq7hu7PEqcO64buzw4zDusSp4bqu4buX4bquw73EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu7Phu4JOduG6rsSpw7px4bquxKnDiuG7gsO14bquxKnhu4bhu6HEgsSp4bul4but4bquxKnhu4bhu7fhuq7hu7PEqeG7peG7ncO6xKnhu4bhu7NGxKlL4buvxKnhu6VBw7XEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Sp4buF4bul4bqqxKnDueG6rMO6xKnDg8SQ4bquxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSp4bul4bqo4bquw73EqeG7peG7r+G7guG7gcSp4bq+4buC4bqq4bquw73EqXVyw7rEqeG7huG7s8O14bquw71m4buBxKnhu4Zy4bq8xKnDiuG7gsO04bqu4buBxKnhurzhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4buzw4zDusSpw7rDteG6ruG7s8Sp4buGw7TDuuG7gcSp4bq+4buRxKnhu4DhurDDtOG7huG7gcSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnDg3LhurzEqcO6w7TDusSp4buyN8OixKnDuUHDuuG7s8SpS0fEqeG7huG7s0hOxKnDg8OJ4bu1xKnhu7PhurDhu53DusSp4buGQsSpw7lBw7rhu7PEqUtHxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7hsONxJDhu7XEqeG7peG7hOG6rsO9xKnhuq7hu7Phu7V2xILEqUtHxKlL4buRxKnDiuG7gk7hu6/huq7EqeG7s+G7k+G6rsSp4buG4buz4bun4bqwxKk/w73hu7NBxKnhu6VB4bqu4buzxKnDukjDtcSpw5rhu7Phu7fhuq7hu7PEqeG6vOG7s0jEqUvhu5HEqTPhu7PDtOG6vMSpw4N24bqu4buzxKkl4buzw7Xhu7XEqeG7huG7s8O0w7rEqUvhu5HEqVXhu5nhurDEqUt2xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeG7huG7s0hOxKnDg8OJ4bu14buBxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw7rhu7PDgcSpw4Phu5HEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Sp4buG4buzw4zDusSp4buzw4nhurzEqeG7hsO0w7rEqcO6SMO1xKnhuq7hu7NK4bquw73EqeG6rsO9w41F4bu1xKnDukbhuq7DvcSp4buzw43hurjhuq7DvcSpw4PDieG7tcSp4buG4buKxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeG7huG7s0hOxKnDg8OJ4bu14buBxKnDg+G7kcSCxKnhuq7hu7Phu7V2xILEqUtHxKl14buZ4bqwxKlLduG7gcSp4bqi4buzw7Xhu7XEqeG7huG7s8O0w7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4bq84buzR8O6xKlLR8Sp4buA4buZ4bquxKlN4buCcOG7huG7gcSpw7nhu6Hhuq7EqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4buG4bq+4bux4bquxKnhu6VBw7XEqXXhu5Hhuq7EqcO64bq2xKnhu7Phu7V24buCxKnDiuG7guG7mcSpxILhu5HEqcO64bqy4bquxKnhu6Xhu5nEgsSpdeG7meG6sMSpw7rhu7PhurDEqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4buG4buzSE7EqcODw4nhu7Xhu4HEqeG6ruG7s3Dhu4bEqcOD4buRxKnhurjEqcO6cOG6vMSpTeG7leG7gcSp4buG4buz4bqm4bquxKnDuuG6tsSpw7rhu7NIxKnDiuG7guG7meG6rsSpw4NPxKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buA4buI4buHxKk/w73hurDhu5Hhu7XEqeG6vsO14buBxKlL4bu1dsO6xKnhu4bhu7fDuuG7s8Spw7rhu4jDusSp4buG4bq+4bqo4bquw73EqUvhu5HEqXXhu5nhurDEqUt2xKnhur7hu4rhuq7DvcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu6VBw7XEqXXhu5Hhuq7hu4HEqeG6ruG7s3Dhu4bEqcOD4buRxKnhur7hu4rhuq7DvcSp4bq84buz4bqy4bquw73EqeG7s+G6qsSp4bulceG7gsSp4bquw73hu4Lhuqjhuq7hu4HEqXXhu5nhurDEqeG7peG7mcSCxKnDuuG7oeG6rsSpdeG7m+G6rsO9xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7huG7s8O04bu14buBxKnhu4bhu5PhurDEqeG6rsO94buC4bqo4bquxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7huG7s0hO4buBxKnDveG7tUrEqeG7pcONw4nDusSp4bquw73hu4Lhuqjhuq7EqeG6rsONxJDDusSpw7rhu7PhurDEqcO6w7TDusSp4buz4bqo4buBxKnhu6Vy4bq8xKnhurzhu7NHw7rEqUtHxKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buGxKlL4buRxKnDueG7oeG6rsSp4buA4bu14bqu4buz4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDleG7guG7huG7s+G6sOG6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4nhu4bhu6dN4buGLcO1w4Phu7XDveG6rsOqxKnhur7hu7XDveG7s+G7huG6v+G7iWg34buz4buCxKnhu7LhurLDtWcv4bq8aA==

Thu Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]