(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2022), ngày 18-10, Hội LHPN huyện Đông Sơn đã tổ chức Hội thi dân vũ thể thao và trao giải cuộc thi “Làng quê, khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. 
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14buP4buzw7UoR+G6puG7l0/huqThuqbhu5fhu7bhu6/hurjhu5fhu5rDlOG7l0/huqThurbhu5dP4bqkdOG6uuG7l+G7msO64buXT0104bq64buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5fhu7XDk0fhu7Xhu5dP4bqk4bqm4buX4oCcIMO64bq4w4Lhu5dMw5PDg27hu5fEkOG6pMOT4buXS+G6pOG7hOG7l3Thurjhu5dP4bq6w7rhurjhu5fhu7XhuqThurrhu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5fhu5rDuuG7l09N4bqg4buXQcOJ4oCd4buPL+G7s8O14buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDtSJS4buX4bq44bqm4bqww4nhu5dz4bud4buX4bq4xanDieG7lzHDgsO64bue4buXT+G6pMO64bq44bqk4buXRXhL4buXKEfhuqbhu5cgKOG6szHhu5fDquG6puG6sE/hu5cxdMOJ4buXw7Lhu53GoS3hu5vGoS3hu5tz4bujxqHhu5figJPhu5fhu53GoS3hu5vGoS3hu53GoeG7neG7neG7jW7hu5fhurjDgsO64bue4buX4bubci3hu5vGoW7hu5coR+G6puG7lyAo4bqzMeG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bu44buC4bq4w4Lhu5fhuqXDjeG6uOG7l+G7ueG7p+G7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buXKEfhuqbhu5dP4bqk4bqm4buX4bu34buv4bq44buX4buaw5Thu5dP4bqk4bq24buXT+G6pHThurrhu5fhu5rDuuG7l09NdOG6uuG7l8OC4bqm4bul4bqm4buX4bu1w5NH4bu14buXT+G6pOG6puG7l+KAnCDDuuG6uMOC4buXTMOTw4Nu4buXxJDhuqTDk+G7l0vhuqThu4Thu5d04bq44buXT+G6usO64bq44buX4bu14bqk4bq64buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4buaw7rhu5dPTeG6oOG7l0HDieKAnW/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dyxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu59z4bujS+G7om3hu5Xhu5dOTeG7tcOs4buVLy/hu7Xhu7fhurhv4buzdOG6uk/huqR04bq44bqk4bqk4bq6dG/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7neG7neG7n+G7nS/hu5vhu59z4bu34bud4bubcMahcOG7oXJP4buj4bujcnDhu6NFxqFvREvDgmtNw6zhu6Fz4buf4buV4buXdEVPw6zhu5UoR+G6puG7l0/huqThuqbhu5fhu7bhu6/hurjhu5fhu5rDlOG7l0/huqThurbhu5dP4bqkdOG6uuG7l+G7msO64buXT0104bq64buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5fhu7XDk0fhu7Xhu5dP4bqk4bqm4buX4oCcIMO64bq4w4Lhu5dMw5PDg27hu5fEkOG6pMOT4buXS+G6pOG7hOG7l3Thurjhu5dP4bq6w7rhurjhu5fhu7XhuqThurrhu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5fhu5rDuuG7l09N4bqg4buXQcOJ4oCd4buV4buX4buc4bqm4bu3T+G6pMOs4buVcsahxqHhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu59z4buj4buV4buXL8O14buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4bu0dEtP4bqm4bq64bq44buVw7Xhu7jDueG6puG7l+G7t+G6puG6sOG6uOG7l0Xhu6fhurjhuqThu5fhu7nDueG6uuG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4buaw7rhu5coR+G6puG7lyAo4bqzMeG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buXT0104bq64buX4bu14buK4buXReG7kMOT4buX4bq44bqm4bqww4nhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7V14bu14buX4bu5R+G6pm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6pXTDk+G7l0/huqThu4rhuqbhu5fDguG6pnThurjhu5dP4bqk4bqm4buX4buaw4rhurjDguG7l0XhurrDueG6puG7l0/DueG6puG7l3Phu58vc+G7n+G7l+G7teG6pOG6puG7l+G6pEfhuqbhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7nW/hu6Phu6Fw4buXT+G6pOG6rOG7l07huqbhurjhuqThu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ0buG7lyhH4bqm4buXT+G6pOG6puG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7msOU4buXT+G6pOG6tuG7l0/huqR04bq64buX4buaw4zhuqbhu5fhu7XhuqTDleG7l+G7ueG6rmzhu5figJzDqsOU4buX4bu54bqm4bqww5Phu5fEkOG6pOG7gEHhu5fhu7nDgEvigJ3hu5fhu7V2S+G7l+G7tcON4buXTsSo4buX4bu54bun4buXReG7lHThu5fhu7XhuqThur7hurjhu5fhu5vhu5/hu5fhu7lH4bqm4buX4buiw5N2T+G7l07GsOG7teG7l+G7ucO54bqm4buX4bu34bqm4bqw4bq44buXKEfhuqbhu5cgKOG6szHhu5fhu6Lhu6du4buXT+G6pOG6quG7l09NduG6uOG7l09Nw4Phurjhu5fhu7nhuqp04buX4buzw7rhurjhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5dP4bqk4bqm4buX4bu1dkvhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dyxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu59wcUvhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53hu5/hu50v4bub4bufc+G7t+G7neG7m3DGoXLGoXBPcXHhu5/GoXJFxqFvREvDgmtNw6xy4bubcOG7leG7l3RFT8Os4buVKEfhuqbhu5dP4bqk4bqm4buX4bu24buv4bq44buX4buaw5Thu5dP4bqk4bq24buXT+G6pHThurrhu5fhu5rDuuG7l09NdOG6uuG7l8OC4bqm4bul4bqm4buX4bu1w5NH4bu14buXT+G6pOG6puG7l+KAnCDDuuG6uMOC4buXTMOTw4Nu4buXxJDhuqTDk+G7l0vhuqThu4Thu5d04bq44buXT+G6usO64bq44buX4bu14bqk4bq64buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4buaw7rhu5dPTeG6oOG7l0HDieKAneG7leG7l+G7nOG6puG7t0/huqTDrOG7lXLGocah4buV4buX4bqkQeG6psOC4bqkT8Os4buV4bufcHHhu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tHXhu7Xhu5fhu7lH4bqm4buXT03hu6Xhuqbhu5dMw5N04buX4bud4buX4buzw7rhuqbhu5dP4bqk4bqmbuG7l8OCRsOJbOG7l+G7uUbhurjDguG7l+G7t+G6puG6suG6uOG7l+G7s8O64bqm4buX4buzxrBP4buX4buzw5NH4bu14buX4oCc4buB4bqm4bq44bqk4buXT+G7kMON4bqm4buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDieKAneG7l+G7msO64buX4bub4buX4buzw7rhuqbhu5fDicOSdOG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7msOU4buXT+G6pOG6tuG7l0/huqR04bq64buXT+G7lOG7l+G7teG6pOG6vuG6uOG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5dPTcOD4bq44buX4bq44bqu4bq44buX4bq44bqkw7nhu7Xhu5dFw7rhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buX4bu1dOG7l8SQ4bqkw5Lhu7Xhu5fhu7V04buX4bq4w4Lhu4jhuqbhu5dMw5PDg+G7l+G6pOG7kMON4bq4w4Ju4buX4bu5dk/hu5fhurjhu5DDjOG7tW7hu5fDguG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqRu4buXT03Dk+G7nuG6ruG6uOG7l0/huqThu4ThurjDguG7l0/hu4RP4buX4bu5w4BL4buX4bu1w5V04buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDiW/hu5fhu6Phu6Hhu53hu5fhuqRH4bqm4buX4bua4bqmw4Phurhu4buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4bu5xILhurjhu5dP4buY4buX4bu1deG7teG7l+G7uUfhuqbhu5fhu7nhu6fhu5dP4bqk4bq24buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXT+G6psSCT+G7l8OJ4buO4bu14buXT+G6pOG6puG7l+G6uMWp4bq4w4Lhu5fhu7lH4bq4w4Ju4buXT+G7lOG7l0/huqbhurhu4buX4bu3w5Phu57Dg+G6uOG7l+G7t3XhurjDguG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dL4bqk4bq64bq4w4Lhu5fhu7V14bu14bqk4buX4buz4bqm4bq2w5Phu5fhu7fhuqbhurLhurhu4buX4bu14buE4bq4w4Lhu5fhuqThuqbEguG6uOG7l+G7teG6pOG6uuG7l8SQ4bqkdeG6uOG7l8OC4bqm4bul4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhu7nhuqbhurDDk+G7l+G6uOG6pOG7peG7nm7hu5fDicO64bq44buXw4nDknThu5fhu7nDgEvhu5fDicawT2/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dyxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6NzxqFL4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7teG7t+G6uG/hu7N04bq6T+G6pHThurjhuqThuqThurp0b+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4bud4bud4buf4budL+G7m+G7n3Phu7fhu53hu5twxqFy4bujxqFP4bubcOG7n3FxRcahb0RLw4JrTcOs4buhcOG7leG7l3RFT8Os4buVKEfhuqbhu5dP4bqk4bqm4buX4bu24buv4bq44buX4buaw5Thu5dP4bqk4bq24buXT+G6pHThurrhu5fhu5rDuuG7l09NdOG6uuG7l8OC4bqm4bul4bqm4buX4bu1w5NH4bu14buXT+G6pOG6puG7l+KAnCDDuuG6uMOC4buXTMOTw4Nu4buXxJDhuqTDk+G7l0vhuqThu4Thu5d04bq44buXT+G6usO64bq44buX4bu14bqk4bq64buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4buaw7rhu5dPTeG6oOG7l0HDieKAneG7leG7l+G7nOG6puG7t0/huqTDrOG7lXLGocah4buV4buX4bqkQeG6psOC4bqkT8Os4buV4bujc8ah4buV4buXL8O14buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7UoR+G6puG7l0/huqThuqbhu5fDguG6vEvhu5dL4bqkd+G6uOG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4bul4bq44bqk4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5dP4bqk4buK4bqm4buX4bu5w7nhuqbhu5fDicOM4bqmbuG7l+G7teG6vOG7l07hu5Lhu7Xhu5fEkOG6pOG7gEFu4buX4bu14bq84buXT03huqbhu5dP4bqk4buS4bu14buX4bu54bq24buXT+G6pOG7lOG7teG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l0/hu4RP4buXT0114bu14bqk4buX4bq44bqk4bqm4bqww4nhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7s+G7peG6uOG7l0/huqThu6/hurhu4buXw4LhuqZ04buX4bu54bqo4bq44bqk4buX4buaw7rhu5fhu6Lhu6fhu5fhuqRH4bqmbuG7l0/huqzhu7XhuqThu5fhu7Xhu5Thu7Xhu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ04buXS+G6pOG6uuG6uMOC4buXT03DuuG6um7hu5fhuqThurrDuU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhuqRH4bqm4buX4buaw7rhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7ueG7iuG6puG7l07hu4ThurjDguG7l+G7msWp4bq44buX4bqk4bq8dOG7l8So4buX4bu1w43hu5dOxKhv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu4/huqbDicOC4buX4bu1RXROTsOs4buV4bu3T+G6pMOTw4nhu7Phu5fhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dyxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6HGoeG7oUvhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53hu5/hu50v4bub4bufc+G7t+G7neG7m3Dhu5vhu6Hhu5/hu6NPc3Nw4buf4bubRcahb0RLw4JrTcOs4buj4bubcOG7leG7l3RFT8Os4buVKEfhuqbhu5dP4bqk4bqm4buX4bu24buv4bq44buX4buaw5Thu5dP4bqk4bq24buXT+G6pHThurrhu5fhu5rDuuG7l09NdOG6uuG7l8OC4bqm4bul4bqm4buX4bu1w5NH4bu14buXT+G6pOG6puG7l+KAnCDDuuG6uMOC4buXTMOTw4Nu4buXxJDhuqTDk+G7l0vhuqThu4Thu5d04bq44buXT+G6usO64bq44buX4bu14bqk4bq64buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4buaw7rhu5dPTeG6oOG7l0HDieKAneG7leG7l+G7nOG6puG7t0/huqTDrOG7lXLGocah4buV4buX4bqkQeG6psOC4bqkT8Os4buV4buhxqHhu6Hhu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7uEbhurjDguG7l+G7teG6pOG6rOG7lyDDg+G7l+G6p+G6pOG6quG7l8Oqw5PhuqZu4buX4bu04bqkw5Xhu5dP4bqq4bu14bqk4buXKEfhuqbhu5cgKOG6szHhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l09NdOG6uuG7l8OC4bqm4bul4bqm4buXMeG6pHZP4buX4bu14bqk4bq64buXKEfhuqbhu5cgKOG6szHhu5dP4bqk4bqq4buXT0124bq44buXw6Lhu5jhurjDguG7l+G6p+G6pOG7guG6uMOCb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1IsSCT+G7l0/huqTDkuG7teG7l+G6pEfhuqbhu5dP4bqk4bqmbuG7l+G7snThurjhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l+G7ueG7p+G7l09NdOG6uuG7l8OC4bqm4bul4bqm4buX4buiw5N2T+G7l07GsOG7teG7l+G7teG6pOG6uuG7lyhH4bqm4buXICjhurMx4buXT+G6pOG6quG7l09NduG6uOG7l8Oi4buY4bq4w4Lhu5fhuqfhuqThu4LhurjDgm3hu5fDguG6puG7peG6puG7lzHhuqR2T+G7l+G7teG6pOG6uuG7lyhH4bqm4buXICjhurMx4buX4bui4bun4buX4bu44buC4bq4w4Lhu5co4bq6w7rhurjDgm7hu5fhu53hu5fDguG6puG7peG6puG7lzHhuqThuqhu4buX4bu1w4rhurjhu5dFw7nhuqbhu5dFw7rhu5fDguG6puG7peG6puG7l+G7snRv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Ux4bqk4buv4bq44buX4bu34bqqS+G7l+G6uMO64buebuG7lyhH4bqm4buXICjhurMx4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7nhu6fhu5dPTXThurrhu5fDguG6puG7peG6puG7l+G7tcOTR+G7teG7l0/huqThuqbhu5fhurrhurhF4bqm4bq4QeG7l+KAnCDDuuG6uMOC4buXTMOTw4Nu4buXxJDhuqTDk+G7l0vhuqThu4Thu5d04bq44buXT+G6usO64bq44buX4bu14bqk4bq64buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4buaw7rhu5dPTeG6oOG7l0HDieKAnW/hu5fhu7R14bu14buX4bu5w43hurjhu5fhu5rhuqrhu5fhu7nhu6fhu5fhu7l3w5Phu5dP4buQ4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dL4bqkw5Nu4buXxJDhuqrhu7XhuqThu5fhu7Phu6Xhurjhu5fhuqR04buebuG7l051T+G7l+G7msOM4bqm4buX4bqk4bq6w7lP4buX4bu5R+G6uMOC4buX4bu1w5V04buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqRv4buXMeG6pOG6puG6rsOT4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4bul4bq44bqk4buXTuG7hOG6uMOC4buX4bu5R+G6uMOCbuG7l0/huqThu5Thu7Xhu5dP4bqm4bqy4bq44buX4bu54bqm4buX4buaw7rhurrhu5fhu7XDk0fhu7Xhu5dO4buE4bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5dO4buS4bu14buXRXThurjhu5dP4buAdG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dyxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6HGocahS+G7om3hu5Xhu5dOTeG7tcOs4buVLy/hu7Xhu7fhurhv4buzdOG6uk/huqR04bq44bqk4bqk4bq6dG/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7neG7neG7n+G7nS/hu5vhu59z4bu34bud4bubcOG7m+G7oeG7neG7o0/hu6Phu5ty4buj4buhRcahb0RLw4JrTcOs4buhcuG7leG7l3RFT8Os4buVKEfhuqbhu5dP4bqk4bqm4buX4bu24buv4bq44buX4buaw5Thu5dP4bqk4bq24buXT+G6pHThurrhu5fhu5rDuuG7l09NdOG6uuG7l8OC4bqm4bul4bqm4buX4bu1w5NH4bu14buXT+G6pOG6puG7l+KAnCDDuuG6uMOC4buXTMOTw4Nu4buXxJDhuqTDk+G7l0vhuqThu4Thu5d04bq44buXT+G6usO64bq44buX4bu14bqk4bq64buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4buaw7rhu5dPTeG6oOG7l0HDieKAneG7leG7l+G7nOG6puG7t0/huqTDrOG7lXLGocah4buV4buX4bqkQeG6psOC4bqkT8Os4buV4buhxqHGoeG7leG7ly/DteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buydOG6uOG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buX4bu54bun4buXT0104bq64buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5cx4bqkdk/hu5fhu7XhuqThurrhu5coR+G6puG7lyAo4bqzMeG7l+G7ouG7p+G7l+G7uOG7guG6uMOC4buXIuG6pMODbeG7l+G7m+G7neG7l8OC4bqm4bul4bqm4buXMeG6pOG6qOG7l+G7msO64buX4bub4buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5ci4bqkw5Phu57EguG6uOG7l8SQ4bqk4bqs4bu14bqkb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS1TDk0/huqThurpN4buVw7Ugw4Phu5cow7rhu48vS8O1

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]