(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt hỗ trợ gạo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng đợt 3 năm 2022 (từ tháng 7 đến tháng 9).
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbj/hu4bDtcSo4buKR8O1xIJxQ8O1duG6rkPDteG6ruG6vsO1d8WpQsO1xKjhur52w7XEqOG6ruG6sOG6oErDteG7iOG6vOG7icO1QsSCw5NG4bqww7XhuqzhurBC4bquw7VCxILhuq7DqEPDtULhuq7hu6tCw7XEqOG7isOKQsSC4buJw7V24bqudOG6qsO14buIRHbhu4nDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO14buK4buMQsSCw7XEqHHhurDDteG6quG6vsSow7Xhu4jhurzDteG6rkrhu5TDgEJtL+G6ruG7kW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjT954bufd+G7j27hurfhu659V8O1xKjDgkLhuq7DteG6seG6ruG7n0Lhuq7DtT9E4bufw7Xhu5Dhu4zhu5/DtcON4bqu4bu5w7V3SuG7lMOAxKjDteG6ruG7hsO1xKjhu4pHw7XEgnFDw7V24bquQ8O14bqu4bq+w7V4w4pCxILDteG7r3BDw7V3xalCw7XEqOG6vnbDtcSo4bqu4bqw4bqgSsO14buI4bq84buJw7Xhuq7hur7DtcSC4bqw4bufw7V44bqyQuG6rsO1QsSCw5NG4bqww7XhuqzhurBC4bquw7VCxILhuq7DqEPDtXbhu6F2w7Xhuq5K4buUw4BCw7XDo0rhu59Cw7Xhuq/hu4JC4buJw7XDo0rhu59Cw7U/ROG7n+G7icO1PuG7n0LEgsO1VuG6ruG7oULhuq7hu4nDtX3huq7Dk8O1w6lKxalCw7VC4bqu4burQsO1xKjhu4rDikLEguG7icO1duG6rnThuqrDteG7iER24buJw7Xhu69yQ8O14buQw4DDteG7kHDDtULhuq7hu6tCw7Xhuqzhuq5D4buhQsO1duG6rnThuqrDteG7iER24buJw7Xhu69yQ8O14buQw4DDteG7iuG7jELEgsO1eEfEqMO14buZw7VCdOG6qsO14buTw7Thu5Phu5PDtWvEqOG7jMO1xKjhuq7hu6FCxILDteG7m8O1eEFCw7XEqOG6ruG7oULEgsO14bujbMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8O1d8So4bquSuG6quG7r8O14bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14bub4buV4bubw43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7leG7k+G7kcON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buP4bquxKjEqMON4buIw6wvL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Phu5nhu5Ev4buTw7Thu5d34buV4buR4buX4buT4bud4buV4buXxKjhu5XGocO04buj4buV4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7kcO04bub4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7jz/hu4bDtcSo4buKR8O1xIJxQ8O1duG6rkPDteG6ruG6vsO1d8WpQsO1xKjhur52w7XEqOG6ruG6sOG6oErDteG7iOG6vOG7icO1QsSCw5NG4bqww7XhuqzhurBC4bquw7VCxILhuq7DqEPDtULhuq7hu6tCw7XEqOG7isOKQsSC4buJw7V24bqudOG6qsO14buIRHbhu4nDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO14buK4buMQsSCw7XEqHHhurDDteG6quG6vsSow7Xhu4jhurzDteG6rkrhu5TDgELhu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49uUkLhuq7DteG6quG6sELhuq7DteG6rkPhu5/EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25X4bqww4BCw7XEqOG6tnbhuq7DtcSo4buKw4pCxILhu4nDtXbhuq504bqqw7Xhu4hEduG7icO14buvckPDteG7kMOAw7Xhu4rhu4xCxILDteG6qHDDteG7k+G7mcSpxqHhu5vhu5Hhu4nGoeG7m8O14bqu4bufw7VrxKjhu4rDikLEgsO14buK4buMQsSCw7Xhuqrhu4ThurDDteG7leG7l+G7ncO14bqu4buf4buLw7Xhu4rhu4xCxILDtcSo4buKw4pCxILDtXjDk0d2w7V24bqudOG6qsO14buIRHbDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO14bubxKnhu5fhu5fhu53hu4nDtOG7o8O14bqu4buf4buLw7VC4bqu4burQsO14bqs4bquQ+G7oULhu4nDtXbhuq504bqqw7Xhu4hEduG7icO14buvckPDteG7kMOAw7Xhu4rhu4xCxILDteG7keG7l8SpxqHhu5fhu5fhu4nhu5fhu53DteG6ruG7n2zEqcO14bqv4bq8w7XEgnFDw7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsO14bqu4buGw7XEqOG7ikfDtXhHxKjDteG7mcO1QnThuqrDteG7k8O04buT4buTw7Xhuqhww7Xhu5HEqeG7leG7leG7mcSp4buT4buTw7TDteG6rMSCxKnDteG6seG7ikNCxILDtXhE4buJw7Xhu4jhurzDteG6qMOTR0LEgsO1xIJxQ8O14bqu4buGw7XEqOG7ikfDtXbhuq5Dw7Xhuq5K4buUw4BCw7XDo0rhu59Cw7Xhuq/hu4JCw7Xhuqhww7Xhu5vhu5Xhu53EqeG7meG7ncO0w7XhuqzEguG7icO14bquSuG7lMOAQsO1w6NK4bufQsO1P0Thu5/DteG6qHDDteG7keG7neG7o8Sp4buV4bud4buXw7XhuqzEguG7icO14bquSuG7lMOAQsO1PuG7n0LEgsO1VuG6ruG7oULhuq7DteG6qHDDteG7kcahxqHEqcah4bud4buZw7XhuqzEguG7icO14bquSuG7lMOAQsO1feG6rsOTw7XDqUrFqULDteG6qHDDteG7meG7meG7ncSp4buV4bub4buVw7XhuqzEgsSpw7XhurHhuq5G4bqww7XEguG6sOG7n0LDteG6rkNwQsO1xKjhuq5wQuG6rsO1xILhurDhu59D4buJw7VC4bqu4burQsO1xIJxQ8O1eEFCw7VCxIJw4buUw7Xhu5HDtC3hu5Hhu5Et4buTw7Thu5Phu5PEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25WTXbDtVfhu47DtcSo4buKw5TDtX3huq5ww7VCw5Phu4R2w7Xhuqzhuq5Kw7Xhu5Dhu452w7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O1dkTDtcSo4buK4buhduG6rsO1QuG6ruG6sMOA4bqqw7Xhu5Dhu6tCw7V24bquSuG7lOG6oELhu4nDtcSC4bqw4bufQ8O1xIJxQ8O14bqu4buGw7XEqOG7ikfDtXbhuq5Dw7V24buhdsO1eOG7gkLDteG7kOG6tMO1xKjhuq5Nw7Xhuq7Dk0hCxILDtcSo4bqueUPDtcOMSuG7lMO1eOG6tELhuq7DteG7kMOBw7XDjErhu5TDtcSo4buK4bqyQuG6rsO14buYSsawxKjDtXbGsMON4buJw7XEguG6sOG7n0PDtULhuq7hu6tC4buJw7XDjeG6rsWpQsO1w43huq7hurzhurDhu4nDteG7iMOVw7V3TULEgsO14bqucELEgsO1d+G7jsO1xKjhu4rDlMO1w4xK4bq8dsO1xILhurDhu5/DteG7mErGsMSow7V44bqgw7V2w5JKw7XEqOG7ikfhu4nDteG7kOG6sMOAQsO1xKjhu4pHw7Xhu5Bww7XDjEpyQsO14bqo4buWw7XhuqzhurBC4bquw7XDjeG6ruG6tsO1eHLhuqrDteG7r3JDw7V24bquQ8O1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7Xhu5hKxrDEqMO1dsaww43hu4nDtcSC4bqw4bufQ8O1QuG6ruG7q0LDteG6rnBCxILDtXjhuqDDtXbDkkrDtcSo4buKR+G7icO14buQ4bqww4BCw7XEqOG7ikfDteG7kHDDtcSo4bqueUPDtXhLQsSCw7Xhu5B0QsO14buvckLDteG6rsOT4buEQsSCw7V34butQsO1dk7hu5/DteG6seG7gELEgsO1dk12w7VX4buOw7XEqOG7isOUw7V94bqucMO1QsOT4buEdsO14buQcMO1duG7oXbDtcOMSuG7lMO1eOG6tELhuq7DteG6ruG6sMOAQsO14bqucELhuq7hu4vDtcSCcUPDtXhEQsSCw7Xhu6/hu59Dw7XEqOG6rnlDw7XDjErhu5TDtXbhuq5K4buxQsO1d+G7jsO1xKjhu4rDlMO1w4xK4bq8dsO1xILhurDhu5/hu4nDtcSC4bqw4bufQ8O1xIJxQ8O1xKhx4bqww7XEqOG7ikpCxILDtcSoxanhuqrDteG7mHPDteG6rkPDuXbDtXZN4bqqw7Xhu5hzw7VC4buC4bqww7V2RMO1eOG6vOG6sMO1xKjDk0dCxILDtXjDk0d2w7Xhuq7Dk0hCxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurnhu7lKw7V24bupSsO14bq34buufVfDtXbhu6F2w7Xhuq5K4buUw4BCw7VC4bu5SsO1xKjhu4rhu7lC4buJw7Xhuqjhu6vDjcO14bqsQcO14bquQ3F24bquw7XDjeG6rsWpQsO14buv4buAw7XEqOG6sEHDjcO1QuG6ruG7q0LDtXZNw7XEqOG6ruG6oMO14buQcMO1w43huq7hurzhurDDteG6rkfDjcO14buQ4buE4bqww7VWTXbDtVfhu47DtcSo4buKw5TDtX3huq5ww7VCw5Phu4R2w7Xhuqzhuq5Kw7Xhu5Dhu452w7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O1xKjhurBBQsO14bqucELhuq7DtcSC4bqw4bufQ8O1QuG6ruG7q0Lhu4nDtXbGsMONw7XDjeG6ruG7ocSow7XEgnFDw7XhuqzhurTDjcO1xKjhuq5G4bqww7V4QULDtXbhu6F2w7V44bq84bqww7XEqMOTR0LEgsO1eMOTR3bDtcSo4bquTcO14bquw5NIQsSCw7V4cuG6qsO14buvckPDtXhLQsSCw7V44bq0QuG6rsO14bqqw5J24buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4buKTELEgsO14bqodcONw7Xhu5Dhu4ThurDDtXbhu6F2w7V24bqu4bq2QuG6rsO14buI4buhduG6rsO14bqs4bqu4buhdsO14buQcMO1eEtCxILDtXbhu6F2w7XDjErhu5TDtXjhurRC4bquw7V94bqucMO1QsOT4buEdsO14bqu4bqww4BCw7Xhuq5wQuG6ruG7i8O1xKjhuq5G4bqww7XEguG6sOG7n0LDtcSC4bqw4bufQ8O1QuG6ruG7q0LDtcSCcUPDtXhBQsO1QsSCcOG7lMO14buRw7Qt4buR4buRLeG7k8O04buT4buTxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqvSMO14bqxcOG6sMO1duG6ruG6tkLhuq7DtcSo4bqu4bux4bqqw7V44bq0QuG6rsO1d+G7jsO1xKhD4buhQsO14bqs4bqwQuG6rsO1w43huq7hurbDteG7kOG7q0LDtXbhuq5K4buU4bqgQsO1xIJxQ8O1xKjhu4zDtcSo4buKSkLEgsO1xKjFqeG6qsO14bquSuG7lMOAQsO1eEFCw7XhurHhu4pKQsSCw7XEqMWp4bqqw7Xhu5hzw7Xhuq5Dw7l2w7V2TeG6qsO14buYc8O1duG6rkPDtcOMSuG7ocO1xKjhu4rhurJC4bquw7VC4bqu4burQsO14bqucELEgsO1d0PDtVZNdsO1V+G7jsO1xKjhu4rDlMO1feG6rnDDtULDk+G7hHbDteG6rOG6rkrDteG7kOG7jnbDteG6seG6ruG7n0Lhuq7DtT9E4bufw7Xhuqjhu6vDjeG7icO1xKjhu4rhurJC4bquw7VW4bquTsO1xKjhurR24bquw7Xhurfhu659V8O1xKjDgkLhuq7DteG7mHnhuqrDteG7mMO9xKjhu4nDtcOMSuG7lEHEqMO1eOG6tELhuq7EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27huq9Iw7V94bq6QsSCw7VCxILhuq7hurDDgMONw7Xhu5Bww7XhuqPhuq7hu6HEqMO1xKjhu4rhurDhuqBCw7VC4bq6QsSCw7XEqOG6ruG6ukLDtXbhuq5Ow7XEqOG7iuG6suG7icO1w43huq7hurzhurDDteG6rkfDjcO14buQ4buE4bqww7Xhuq9Iw7U+4bufQ8O1eOG6vkLEgsO1LcO14bqx4bquw5Phu4JCxILDteG7r+G6sELhuq7DteG7kHDDtcOpc8O14bqu4bq+4bqw4buJw7Xhu67hu59Cw7VXxalCw7XEqOG6vnbhu4nDteG6t+G7rn1Xw7V24buhdsO14bquSuG7lMOAQsOsw7XDo0rhu59Cw7Xhuq/hu4JC4buJw7XDo0rhu59Cw7U/ROG7n+G7icO1PuG7n0LEgsO1VuG6ruG7oULhuq7hu4nDtX3huq7Dk8O1w6lKxalCw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO14bqs4bqw4bqg4bqqw7XEqOG7iuG7n8O14buQ4bqww4B2w7Xhuq7hu4bDtcSo4buKR8O1xIJxQ8O1duG6rkPDtXbhu6F2w7Xhuq7hur7DtXjDikLEgsO14buvcEPDtXfFqULDtcSo4bq+dsO1xKjhuq7hurDhuqBKw7Xhu4jhurzDtcSo4buOw7VCxIJK4buUw4BCw7XEqOG7isOKQsSC4buJw7V24bqudOG6qsO14buIRHbhu4nDteG7r3JDw7Xhu5DDgMO14buK4buMQsSCw7Xhu4hyQsO14buYSsawxKjDtXhLQsSCw7V44bq84bqww7XEqMOTR0LEguG7icO1eHLhuqrDteG7r3JDw7V24buhdsO1w4xK4buUw7V44bq0QuG6rsO14bqu4bqww4BCw7Xhuq5wQuG6rsO1dk7hu5/DtX3huq5ww7VCw5Phu4R24buJw7XEqOG6rsOTRkLEgsO14buYSuG7lOG7uULDtcSo4bqueUPDtXfhurjhurDDteG7kHDDteG7r+G7oUPDtXbhu6FDw7XhuqxBxKjDtcOMSnLDteG7kMOBw7VW4bquTsO1xKjhurR24bquw7Xhurfhu659V8O1xKjDgkLhuq7EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu55KxKjhuq5D4buK4buPbuG7rljhurFtL8ONbg==

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]