(Baothanhhoa.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự là một bộ phận trọng yếu không thể thiếu của tư tưởng cách mạng. Đó là một hệ thống có tính quy luật của sức mạnh quân sự, của bạo lực cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznhu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7j8Oj4bquxrDDtcOjdsO94bq/4bujw6N44bqiOC/hu4/huq85OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r+G7jsOs4bqpaeG6ozlZw4HDo3nDgeG7seG7o+G7jcOj4buOw7rDo0jhu4/DtMOj4bucw7Xhu6Phu4/Do+G6rm3Do3bDveG6v+G7o8OjeOG6osOj4bubYsOj4budw7l5w6Nnw7nDo+G7r+G7j+G7g+G7o8OjeXdx4buj4buNw6PhurJsw73Do8ah4buPdOG7o+G7jcOjeeG7j2/Do3nhu4/DtWzDvcOjaOG7ueG6qcOjecOBw6N5w4Hhu7Hhu6Phu43Do2jhuqto4buPw6Phu51j4buj4buNNMOjw43hu6HDo+G7m2LDo+G7ncO5ecOj4buPbsOjeeG7j3Xhu6Phu43Do2jhu6HDo3nDtOG7o+G7j8OjdsO94bqyw6Phu5vDveG7g3nDo2jhu7nhuqnDo3jDgGjDo+G7nWPhu6Phu4/Do3bDveG6v+G7o8OjeOG6ojPDo2jhu7nhuqnDo2dj4bufw6Phu5vhuqJow6No4bqraOG7j8Oj4budY+G7o+G7jTPDo+G6tuG6v+G6ssOjaeG6ouG7o+G7jcOj4bub4bqiaMOj4bubw4Hhu6vhu6Phu43Do+G6rkHDo3l34bqp4buj4buNw6Phuq5iw6N2w711aMOj4buv4buPcOG7o+G7jcOjeeG7n2Lhu6PDo2nhur/hu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o3nDrOG6tnkt4bqp4bubw7Xhu43hu6Mxw6Now6zhu6N5w6x3MuG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo8Oi4bq1xIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6s+G6p+G6seG7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHEg+G6tcSDL+G6r+G6peG6p2nhurXhuq/Eg+G6r+G6s+G6seG6t3nhuq/hurfhurfhuq/hu5vhurUt4bq34bqpNOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPhu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7j8Oj4bquxrDDtcOjdsO94bq/4bujw6N44bqi4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o8Oi4bq1xIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6s+G6p+G6seG6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqN5w6zhurZ5LeG6qeG7m8O14buN4bujMcOjaMOs4bujecOsdzLhuqM5SOG7j+G7ucOjeeG7k2jhu4/Do+G7jsO6w6NI4buPw7TDo+G7nMO14buj4buPw6N54buPZeG7ncOj4budw7l5w6PDrcWp4bujw6Phuq7hu5PDo+G7ncO1beG7o8Oj4bui4bqp4budw6N54buD4buvw6PGoWx5w6N54bulw6No4buPw4Bow6Npw7XDs+G7o8OjeeG7g+G7r8OjeXfDgcawaMOjxqHhu4/DtcOjeXfhu7HDo+G7m2PDtcOjaOG7j8O1bOG7o8OjeXfDgeG7qeG7o+G7jcOjNsOiLeG6r+G6reG6teG6pTc0w6NE4buj4buPMcOjWcOBw6Phu5vDtW7DvTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznDjW/Do2jhu4/DveG7heG7o8OjZ+G7k8OjdsO94bq/4bujw6N44bqiw6No4buP4bufw6Now73DuWjDo1nhu6Xhu6Phu43Do8ah4buP4buxw7XDo+G7o+G7jeG7j+G7leG6qTPDo3nhu4/huqvhu6Phu43Do+G6r+G6sS3huq/huq3hurPhurMzw6Phu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7j8Ojw63EkcOjd+G6qcOj4oCcSOG7j+G7mcOjeeG7j+G7k8OjeeG7j2Lhu6Phu4/Do+G7m+G7g+G7r8Ojw43DucO1w6M/w7VuecOj4bui4bqp4budw6N5w73hurJr4bujw6N5d8O94bqybeG7o8Oj4buNw7Vkw7XDo+G7r+G7j+G7oeG7o+G7jcOjdsO94bq/4buj4oCdNMOjWeG7j+G6omjDo+G7j8O1buG7o8OjSOG7j+G7mcOjeeG7j+G7k8OjaOG7ueG6qcOj4bui4buNw4Hhu6nDtTPDo8ONw7nDtcOjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7ncOjecO94bqya+G7o8OjeXfDveG6sm3hu6PDo+G7jcO1ZMO1w6Phu6/hu4/hu6Hhu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8Ojd+G6qcOjw63hu6nDtcOjeWPDtcOjxqHhu4/DvcOjd+G6oOG7o+G7jcOjWXfhu4fhu6PDo+G7jsOB4buj4buNw6PDjWPhu5/Do3nhu5nhu6Phu4/Do0jhuqnhu5/Do0fhurnhu6Phu40zw6M/c8Oj4bui4buNw73hurJr4bujw6Phu4zDteG6q+G7r8Ojw63DgeG7q2jDo+G7jcO14bqp4bufw6Phu6/hu4/hu7fDo3l34bqraOG7jzTDo0nhu5/Do+G7o+G7j8SC4buj4buNw6PDrcO1bcO9w6PGocO1buG7o8Ojw63hu5PhuqnDo+G7m+G6tDPDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjeXfhu5Mzw6PGocO14buj4buPw6N5bDPDo+G6rmXhu6PDo+G7j+G7oeG6qcOjd8O1a+G7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOj4bud4buR4buj4buPw6N54bqgw6N54buP4bupw7XDo+G7m+G7g+G7r8OjdsO9dWgzw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6M/w7VuecOj4bui4bqp4budw6PDrcSRw6Phu6/hu49kw7XDo8Otw4HFqeG7o+G7jcOjw63hu4fDvcOj4bquxrDDtcOjaOG6q2jDo3nhu49sw6Phu5vhuqJow6Phu6Phu43hu59jw7XDo+G6tuG6v+G7ncOj4budY+G7o+G7j8Oj4buPxanhu6PDo+G6rm3Do+G7nXHDtcOj4bud4bq7ecOj4buj4buPw4HDo2jhuqtow6N54buPbMOj4bub4bqiaMOj4buv4buPw4HFqeG7o+G7jcOjR8OpaMOj4bubw7Vr4bujw6N54bu3aMOjeeG7j+G6qeG6ssOj4buj4buP4bqpw73Do8OtdMOj4buPw7kzw6N5w7Vs4buvw6PDrWzhu6PDo+G7j+G6qcO1w6Now73DuWjDo2jhu4/DtWzhu6PDo3l34bqp4buj4buPw6No4buPdeG7o+G7jcOjeeG7j+G6omjDo2nhur/hu6PDo+G7ruG7j+G6q+G7r8Oj4bq24bq/4budw6Phu5vDgeG7q2jDo+G6rmLDo2jhu4914buj4buNw6Phu5zhuqzDo2jDgMO9w6Phu6PDgcawaDTDo0jhu4/hu7Phu6Phu43Do3nhuqnDo8OtxJHDo+KAnOG7m+G7geG6ssOjw7R5w6PDreG7k2jhu4/Do+G7o+G7j8O1bcO9M8Oj4bub4buB4bqyw6Phu6Phu4/DvcOjeeG7j8Op4buj4buNw6Now4HFqeG7o+G7jTPDo+G7m+G7geG6ssOj4buj4buPcsOjeeG7j8Op4buj4buNw6Phu5vGsOG7o+KAnTQ0NMOjWcOBw6N5w4Hhu7Hhu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8OjeOG6osOj4buOw7rDo0jhu4/DtMOj4bucw7Xhu6Phu4/Do8Otw4Hhu6tow6Phu4/hu5Hhu6Phu4/Do3nhu49i4buj4buPw6N5d2vhu6PDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6NoxanDo3jhu7HDo+G6rsSC4buj4buNw6No4buPw6loNMOjw43hu6HDo+G7m2LDo2nDtcOjeGThu6PDo3bDveG6v+G7o8OjeOG6osOjw63DuWjDo8Ot4bqr4bufw6Phuq5iw6Phu6/hu4/hu5/hu6Phu43Do+G7r+G7j+G7s8OjaOG7ueG6qcOjaeG6v+G7o8OjecO5aMOjeeG6qTPDo3l3ZMO1w6N2w73huqnDo2jhuqtow6Now73DuWjDo8ah4buP4buxw7XDo+G7o+G7jeG7j+G7leG6qTPDo2jhu4/DtWzhu6PDo3l34bqp4buj4buPw6Phu43DtWTDtcOj4buv4buP4buh4buj4buNM8OjaOG7j8O1bOG7o8OjeXfhuqnhu6Phu4/Do2dk4bufw6Phuq5uw6NZ4bulw6N2w711aMOj4bud4bqp4buj4buNw6N5w7Thu6Phu4/Do+G7ouG7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7o8OjeMO9dXnDo+G7neG7geG6ssOj4buj4buN4buP4buR4bujw6Phu6Nl4budw6Phu5vhu5No4buPw6N4w4PDo2jhu4914buj4buNw6Phu6/hu4/hu5/hu6Phu43Do8ahw7Vs4bujw6Phuq5iw6N54buP4bqiaMOjaeG6v+G7ozPDo8OtbMOjdsO9dWjDo+G6tuG6v+G7ncOj4bubw4Hhu6toNMOjw43hu6HDo+G7m2LDo3nDgcOjecOB4bux4buj4buNw6N2w73hur/hu6PDo3jhuqLDo2jhu7nhuqnDo0jhu4/hu7nDo+G7o+G7jeG7j+G7leG6qcOj4buc4bqraC3hu5pr4bujw7Xhu6Mzw6PDrcSRw6PDrcOB4buraMOj4bui4buNw4Hhu6nDtcOj4bqu4buD4bujw6Np4bu34buj4buNw6Phu53DuXnDo2jhuqto4buPw6N44bqr4buj4buNw6N5Y+G7n8Oj4bquYuG7n8Oj4bub4buV4buj4buPw6Phuq7huqJow6N2w73hur/hu6PDo3jhuqI0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOT9tw6N5w4HDo3nDgeG7seG7o+G7jcOjdsO94bq/4bujw6N44bqiw6Phu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7jzPDo2jhuqtow6Phu6Phu49iw6Phu6Phu43hu4/DtWvhu6PDo2jDgMO9w6Phuq5tw6Phu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7j8Ojw61tw73Do3nhu4914buj4buNw6Phu6Phu4/hu4F5w6PDrcO1w6PDrWzhu6PDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6PGoWx5w6Phu5vDveG7g+G7o8OjZ8OBxrBow6PDreG7h8O9w6Phuq5tw6PDreG6u2jDo3l3w4Hhu6Phu43Do2jFqcOjZ2Thu6PDo2jhu7nhuqnDo3nDgcOjecOB4bux4buj4buNw6N2w73hur/hu6PDo3jhuqLDo+G7jsO6w6NI4buPw7TDo+G7nMO14buj4buPNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu5zDuXnDo+G7m2Izw6N2w73hur/hu6PDo3jhuqLDo+G7m+G7geG6ssOjaOG7j8O04buj4buPw6N5d+G7k8Oj4bubYuG7ncOj4buNdWgxOC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeKAnFbDveG6v+G7o8OjeOG6osOj4budYsOjxqHhu4904buj4buNw6Phu5vhu4HhurLDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjeXfhu5PDo+G7m2Lhu53Do+G7jXVoM8Oj4bqudMOjaeG7t+G7o+G7jcOj4bubY8O1w6No4buhw6Phu49jw7XigJ024bqvNzTDo0jhu4/hu5/Do+G7o2vhu6PDo+G7nXHDtcOj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu43Do+G6rmLDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo3bDveG6v+G7o8OjeOG6osOjw61tw73Do+G7r+G7j2TDtcOjdsO94bqr4bujw6N5d8O1bnnDo+G6rmLDo3nDveG6v+G7o8OjeeG7j8Os4bufw6N44bqiw6No4buP4buZw6PDrWPhu5/Do2jhu7nhuqnDo8Otw4Hhu6nhu6Phu43Do+G7m3XDtcOjaOG7j8O04buj4buPw6N5d+G7kzPDo+G7r+G7j2TDtcOjeeG7j+G6omjDo+G7j8O1buG7o8OjeeG7j8Op4buj4buNw6Phu5vhu6vDtcOj4buj4buPw7Vu4budw6Phuq7hu7fDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjeXfhu5PDo2jhu7nhuqnDo2jhuqto4buPw6Phu51j4buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu47huqnDtcOj4bubYjPDo2nhu7Xhu6Phu43Do2dj4bufw6Phu5vhuqJow6No4bqraOG7j8Oj4budY+G7o+G7jcOjaOG7j3Xhu6Phu43Do+G7m2PDtcOjZ2Phu5/Do+G7m+G6omjDo+G7r+G7j2Thu6PDo2jhuqto4buPw6Phu51j4buj4buNMTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlHY+G7n8Oj4bub4bqiaMOjeeG6osOjeeG7j+G6v+G7o8Oj4buj4buhw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do+G7r+G7j2TDtcOj4bubYsOj4bqybMO9w6N5dcOj4buj4bq54budw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjZ2Thu6PDo2jhu4/hu4F5w6Phu6Phu4/hur/hu6PDo+G6rmXhu6PDo2jhu7nhuqnDo2jhu5/hu6PDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G7nWLDo2nhu5/Do+KAnGjhu49sw6PDrcO5w6N54buP4bqiaMOjaeG6v+G7ozPDo3nDgcOjZ2Thu6PDo+G7o+G7ocOjw63EkcOj4bubYsOj4budw7l5w6Phu49i4buj4buPw6PDrcO54buj4buNw6NnY+G7n8Oj4bub4bqiaMOjaOG7ueG6qcOjxqHEqcOj4budY+G7o+G7j8Ojw611w7XDo+G6rsaww7XDo8ahxKnDo+G6smzDvcOjd8O6w7XigJ024bqxNzTDo0jhu4/hu5/Do+G7o2vhu6PDo8Otw7low6Phu5vhu4Phu68zw6N54bqiw6Np4bufw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do3nhu49vw6No4buHw73Do+G6tsO14bujM8Oj4bui4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujw6M/w7VuecOj4bui4bqp4budw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do2hw4bujw6No4bqraOG7j8Oj4bujYuG7n8OjxqHhu4/huqtow6Phu5tiw6Phu6/hu49kw7XDo2nhu7Xhu6Phu43Do2dj4bufw6Phu5vhuqJow6No4bqraOG7j8Oj4budY+G7o+G7jcOjaOG7j3Xhu6Phu43Do+G7m2PDtcOjZ2Phu5/Do+G7m+G6omjDo+G7r+G7j2Thu6PDo2jhuqto4buPw6Phu51j4buj4buNM8Oj4buNw7Vi4buj4buPw6Phu5vhu4HhurLDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjdsO94bqybeG7o8OjZ2Thu5/Do+G6rm7Do2jhu4/DtOG7o+G7j8OjdsO94bqybeG7ozTDo1l34buf4buj4buNw6N2w73huqnhu6PDo+G7o8O1buG7ncOjaOG7ueG6qcOj4bui4buNw4Hhu6nDtTPDo2dj4bufw6Phu5vhuqJow6No4bqraOG7j8Oj4budY+G7o+G7jcOjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7ncOj4bubYsOjZ2Phu5/Do+G7m+G6omjDo2jhu7nhuqnDo3bDveG7h+G7o8OjaOG7j+G7s+G7o+G7jcOj4bui4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujw6Phu43DteG6q2jDo+G7o+G7jcO5w6No4bqraOG7j8Oj4budY+G7o+G7jcOj4bquYsOjaeG6ouG6qcOj4bquYuG7n8OjeMOAaMOj4budY+G7o+G7j8OjeeG7peG7o+G7jcOj4buP4bur4buvw6No4bu54bqpw6N2w73huqvDo3l34buR4buj4buPw6PGoWx5w6Phu4/hu6vhu6/Do+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6N2w73hur/hu6PDo3jhuqLDo+G6rmLDo+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3l34buTM8Oj4buP4buR4buj4buPw6N54buPw4Bow6PDreG7gcO9w6N5d+G6qeG7o+G7j8Oj4bquQcOjeXfhuqnhu6Phu43Do+G6rmLDo8Ot4buBw73Do3l34bqp4buj4buPw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3l34buTM8OjxqFsecOj4buP4bur4buvw6PGoeG7j+G7scO1w6Phu6Phu43hu4/hu5XhuqnDo+G6rkHDo3l34bqp4buj4buNw6Phuq5iw6No4buPw7Vs4bujw6N5d+G6qeG7o+G7j8OjaOG6q2jhu4/Do+G7nWPhu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUfhuqnDo+G7m2Izw6PGoeG7j+G7scO1w6Phu6Phu43hu4/hu5XhuqnDo+G6rkHDo3l34bqp4buj4buNw6N54bufYuG7o8OjaeG6v+G7ozE4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WeG7j8Os4bufw6Phu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7jzPDo8ah4buP4buxw7XDo+G7o+G7jeG7j+G7leG6qcOj4bquQcOjeXfhuqnhu6Phu43Do+G7r+G7j2TDtcOjaeG7n8OjeeG7n2Lhu6PDo2nhur/hu6PDo3nDuWjDo3nDtWzhu6PDo+G7j2Lhu6Phu48zw6Phu5vhu4HhurLDo+G7m8O1a+G7o8Oj4budw7Xhu6Phu4/Do2h04buj4buNw6Mtw6Phu6N04buj4buNw6Phu5ti4budw6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOj4bujcOG7o+G7jcOjaHV5M8Oj4oCcWeG7n2Lhu6PDo3bDvXVow6PDrcO64buj4buNw6NnYuG7n8Oj4buPxJHhurLDo8Otw4Dhu6Phu43Do2nhu4PhurLDo8Otw6zhu53Do3jDgGjDo3nhuqnDo+G7nWLDo+G7jcO1ZMO1w6Phu6/hu4/hu6Hhu6Phu43Do2jhu4/hu5/Do3nhuqnigJ024bq3NzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5xqDhu4/hu7HDtcOj4buj4buN4buP4buV4bqpw6Phuq5Bw6N5d+G6qeG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOjeeG7n2Lhu6PDo2nhur/hu6PDo+G7m2LDo3nhu59i4bujw6Np4bq/4bujw6PGoeG7j+G6q+G7o+G7jcOjaOG7j8O1bOG7ozPDo3nhu59i4bujw6Npw7Vu4bujw6PGoeG7j+G6q+G7o+G7jcOjaOG7j8O1bOG7ozPDo8ah4buP4bqr4buj4buNw6No4buPw7Vs4bujw6N5d8OB4bup4buj4buNw6PGocOCM8Ojw63DrOG7ncOjeMOAaMOjeeG6qcOj4budYsOj4buNw7Vkw7XDo+G7r+G7j+G7oeG7o+G7jcOjaOG7j+G7n8OjeeG6qTTDo1nhu59i4bujw6Npw7Vu4bujw6PGoeG7j+G6q+G7o+G7jcOjaOG7j8O1bOG7ozPDo+G7o+G7jeG7j+G7leG6qcOj4bubYsOjw63huqvhu6Phu4/Do8Ot4buTaOG7j8OjeXdr4bujw6Phu51xw7XDo+G7neG6u3nDo3l34buD4bujw6N2w73hur/hu6PDo3jhuqIzw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3l34buTM8OjxqHDteG7o+G7j8OjeWwzw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6Hhuqk0w6PigJzhu5zhu6fDtcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaeG6v+G7o8OjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7ncOjZ+G7gXnDo8ahw4LDo+G7jcO1YjPDo3l3xKkzw6N5d+G6qcO1M8Oj4buN4bqrw7Uzw6Nn4buBecOjxqHDgsOj4buNw7Viw70zw6Phu6Phu43hu4/DqOG7nzPDo+G7m8aw4bujM8Oj4buj4buPcsOjw61tw73Do+G7r+G7j2TDtcOjeXfhu7HDo+G7o2vhu6PDo+G7ncO5ecOjaOG7j8O1bOG7o8OjeOG7lcOjeXfhuqnhu6Phu4/Do8Ot4buBw73Do3l3a+G7o8Oj4bud4bq7ecOjeXfhu4Phu6Mxw6N2w73hur/hu6PDo3jhuqIzw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3l34buTM8OjxqHDteG7o+G7j8OjeWwzw6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnigJ024bqzNzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5R3Xhu6PDo+G7m2Izw6Phurbhur/hurLDo2nhuqLhu6Phu43Do+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6Phuq5Bw6N5d+G6qeG7o+G7jTE4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WXfhu5/hu6Phu43Do+G7j+G7n2Lhu6PDo2hk4buj4buPw6No4bu3w6N54buPb8OjaOG7ueG6qcOjaOG6q2jhu4/Do+G7nWPhu6Phu43Doz/DtW55w6Phu6Lhuqnhu50zw6PDrW/Do8OtY3nDo8Otw4Hhu6tow6Phu53hu7dow6N5w7Vrw73Do+G7jcO1YuG7o+G7j8Ojw63DuWjDo+G7m+G7g+G7r8OjaOG7j+G7n8OjaeG6v+G7o8OjecO5aMOjeeG7j+G7kcOj4buv4buPZMO1w6N54buPYuG7o+G7j8Oj4bub4buD4buvw6N2w73hur/hu6PDo8Otw7nDtTPDo+G6tuG6v+G6ssOjaeG6ouG7o+G7jcOjw63DucO1w6N2w73hur/hu6PDo+G7j+G7teG7o+G7jcOj4budY+G7o+G7jzPDo2jhu4/DtWzhu6PDo8Ot4buBw73Do+G6qeG7o+G7j8OjaUHhu6Phu43Do+G7m2LDo+G7ncO5ecOjw61ww7XDo+G7j3LDtcOjaOG7geG7r8OjeeG7j8O1bHk0w6Phu6Lhu43DgeG7qcO1w6No4bufw7XDo8Ot4bq/4bqyw6Phu5tiw6PigJzhu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOjeeG7n2Lhu6PDo2nhur/hu6Mzw6Phu5tiw6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOj4bqudMOjw63hu5No4buPM8Oj4bubYsOjZ8OAaMOjecOB4bup4buj4buNw6N4w6l5w6No4bu54bqpw6NZ4bulw6N2w711aOKAncOjNljDqWjDo+G7m27hu6Phu4/Do3nhu49i4buj4buPw6Phu5vhu4Phu6/Do0fDucOjw63DucO1w6PDreG7k+G6qcOj4buv4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeeG7j+G6q+G7o+G7jcOj4bqzLeG6r+G6reG6s+G6rTc0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTvhur/hurLDo2nhuqLhu6Phu43Do+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6Phuq5Bw6N5d+G6qeG7o+G7jcOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G7ouG7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7ozPDo3nhu4/DrOG7n8Oj4buOw7rDo0jhu4/DtMOj4bucw7Xhu6Phu48zw6Phu6/hu49kw7XDo2jhu5/DtcOjeXdx4buj4buNw6Phuq5iw6PGoWx5w6Phu4/hu6vhu6/Do2jhu4/hurt5w6No4buPasOj4buNw7XEguG6qcOj4bq24bq/4bqyw6Np4bqi4buj4buNw6N2w73hur/hu6PDo8Otw7nDtcOj4bui4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujw6N54buPYuG7o+G7j8Oj4oCc4budw7l5w6N2w73hur/hu6PDo8Otw7nDtcOj4bui4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujw6Phu4/hu7Xhu6Phu43Do+G7nWPhu6Phu480w6M74bq/4bqyw6Np4bqi4buj4buNw6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOj4bquQcOjeXfhuqnhu6Phu43Do+G7ouG7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7o8Oj4buv4buPZMO1w6No4bufw7XDo3l3ceG7o+G7jcOj4bquYsOjxqFsecOj4buP4bur4buvw6No4buP4bq7ecOjaOG7j2rDo+G7jcO1xILhuqnDo+G6tuG6v+G6ssOjaeG6ouG7o+G7jcOjdsO94bq/4bujw6PDrcO5w7XDo+G7ouG7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7o8Oj4bquxrDDtcOj4bub4bqiaMOj4bubw4Hhu6vhu6Phu43Do+G6rkHDo3l34bqp4buj4buNw6N2w73hu4fhu6PDo2jhu4/hu7Phu6Phu43igJ00w6Phu6Lhu43hu4/hu5XhuqnDo+G7m2LDo+G7r+G7j2TDtcOj4bq24bq/4bqyw6Np4bqi4buj4buNw6NoZMOjZ+G6qcOj4bub4bqiaMOj4bubw4Hhu6vhu6Phu40zw6Nn4bqpw6N54buPw4DDo3bDveG6v+G7ozPDo8Otw7rhu6Phu43Do3nhu4/hu6nDtcOj4bq24bq/4bqyw6Np4bqi4buj4buNw6No4buf4bujw6Phu6Phu43DgeG7qcO1M8OjeXfhuqnhu6Phu43Do2fhu5PDo+G6rkHDo8ah4buPw7TDo+G6rmLDo+G7j8O94buB4bujw6Phu5vDveG6sm7hu6PDo8ah4bqsw6N54buPw73hu4N5w6N2w73hur/hu6PDo3jhuqIzw6Phu6Phur/hu6Phu43Do2jhuqnhu5/Do3jDgGjDo+G7nWPhu6Phu4/Do2jhu4/DtWzhu6PDo8Ot4buBw700w6NZd+G7n+G7o+G7jcOjw63hu6HDo+G7m+G7geG6ssOj4bquw7VuaMOjZ8O6w7XDo2nDgeG7reG7o+G7jTPDo+G6tuG6v+G6ssOjaeG6ouG7o+G7jcOjaOG7n+G7o8Oj4buj4buNw4Hhu6nDtcOj4bubYsOjaOG7j8O04buj4buPM8Oj4oCcaOG6q+G7o8OjZ8O5w6Phu5tiw6N2w73hurJsecOjw63hu5Phu6Phu4/igJ0zw6PDrcO5w7XDo+G7o+G7jUHDo2jhuqvhu6PDo2fDucOjdsO94bq/4bujw6N44bqiw6Phu6/hu49kw7XDo+KAnFl3w7Qzw6NJQeG7o+G7jTPDo+G7ouG7j+G6v+G7ozPDo1nDtOG7ozPDo+G7msO1a+G7nTPDo1l3w73hu6Phu43igJ00OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7omXhu53Do+G7m2Izw6Phu6Phu43hu49uw6N54buPw73hu4N5w6N2w73hur/hu6PDo3jhuqLDo3l34buf4buj4buNw6No4buPw7Vs4bujw6N5d+G6qeG7o+G7j8OjaOG6q2jhu4/Do+G7nWPhu6Phu40xOC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7jsO6w6NI4buPw7TDo+G7nMO14buj4buPw6N2w73huqnhu6PDo+G7o8O1buG7ncOjd3PDo3di4buj4buNM8OjaOG7j8O1bOG7o8OjeXfhuqnhu6Phu4/Do2jhuqto4buPw6Phu51j4buj4buNw6Phu53DvXXhu6PDo+G7jcO1YuG7o+G7j8OjeeG7j8Op4buj4buNw6Phu5vhu6vDtcOjeeG7j+G7kcOjxqHhu4904buj4buNw6N54buPb8OjaOG7j+G7mcOjaeG6ouG6qcOj4bquYuG7n8Oj4bq0w6No4buPw7Qzw6Phu5tw4buj4buNw6NpQeG7o+G7jcOjaGThu53Do+G7nWLDo+G7r+G7j2TDtcOjZ8O1bHnDo3lj4bufw6N34bqpw6N4w4Bow6Phu51j4buj4buPw6N54bul4buj4buNw6Phu4/hu6vhu68zw6PigJzhu6/hu49kw7XDo2jhu6HDo+G7ncO5ecOj4bubdcO1w6PDreG6q+G7o+G7j8Ojd+G7gXnDo3liw7XDo+G7jcO1csO14oCdM8Oj4oCc4buv4buPZMO1w6N5w7Vs4bujw6Phu49i4buj4buPw6N54buPw6zhu5/Do+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu6Phu43DveG6smvhu6PDo3nDqWjDo2hl4bujw6NnZOG7o8OjaOG7ueG6qcOjxqHhu4/hu5/huqnDo+G7j3Fow6Phuq5iw6No4buPw7Vs4bujw6N54buPw73hu4N5w6N2w73hur/hu6PDo3jhuqLigJ0zw6PDreG6q+G7o+G7j8Oj4buNw7Xhurtow6Nn4bq54buj4buNw6Phu53DgcO9w6N5d8O0M8OjeOG6q+G7o+G7jcOjeWPhu58zw6Phu5vDteG7o+G7j8Oj4buP4bufY3k0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVjhuqvDvcOj4bubYjPDo+G6tuG6v+G6ssOjaeG6ouG7o+G7jcOj4bujbeG7o8OjdsO9dWjDo+G7r+G7j3Dhu6Phu43Do3nhu59i4bujw6Np4bq/4bujMTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZY8O1w6Phu47DucO1w6Phu6Phu43hu4/hu5PDo0fhuqnhu6PDo0jhu4/hu4Hhu6/Do+G7j2Lhu6Phu4/Do1l3w73hu6Phu43Do8OBxanhu6Phu43Do8ONZOG7o+G7jcOj4bub4buH4bujw6N54buPw4DDo+G6r+G6sTPDo8ah4buP4buh4bqpw6PDlcOVw5Uzw6Phu6Nl4budw6Phuq/huq3hurXhuqUzw6Phu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7j8OjaOG7j8O04buj4buPw6N54buPw4Bow6PDreG6u3nDo+G6ruG7geG7o8Ojw61tw6Phurbhur/hurLDo2nhuqLhu6Phu43Do+G6rmLDo2jhu7nhu6Phu43Do2h1w6Phu6Nt4bujw6N2w711aMOj4buv4buPcOG7o+G7jcOjeeG7n2Lhu6PDo2nhur/hu6M0w6NZ4buPw6zhu5/Do+G7ouG7jcOB4bupw7Uzw6Phu6Nt4bujw6N2w711aMOj4buv4buPcOG7o+G7jcOjeeG7n2Lhu6PDo2nhur/hu6PDo+G7m2LDo+G7ncO5ecOj4bujbeG7o8OjdsO9dWjDo+G7r+G7j3Dhu6Phu43Do2nhu5/Do3nhu59i4bujw6Np4bq/4bujw6Phurbhur/hurLDo2nhuqLhu6Phu40zw6Phu6Phu6HDo2nhuqLhuqnDo+G6rmLhu5/Do3jDgGjDo+G7nWPhu6Phu4/Do3nhu59i4bujw6Np4bq/4bujw6Phuq5iw6N4w4Bow6Phu51j4buj4buPw6N54bufYuG7o8OjacO1buG7o8OjaOG7ueG6qcOjw63hu4F5w6Phu6PDgcawaMOj4buj4buP4bq54budw6NnZOG7n8Oj4bqubsOj4bub4burw7XDo8O0aOG7j8OjaOG7ueG6qcOj4bui4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujM8OjZ2Thu5/Do+G6rm7Do3nhu49i4buj4buPw6N2w71kw6No4bu54bqpw6No4bqraOG7j8Oj4budY+G7o+G7jTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5R2ThurLDo+G7m2Izw6Nnw7VsecOjxqHhu4/hu7HDtcOjw63hu4fDvcOj4bquYsOjxqFsecOjeeG7j+G7s2jDo2jhu4/DtWzhu6PDo3l34bqp4buj4buPMTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7j8OjaOG7j+G7n8Ojd+G6ueG7o+G7jTPDo2jhu4/hu7Phu6Phu43Do3nhuqnDo2jhu4/hu5nDo3nDtWzhu6PDo+G7j2Lhu6Phu4/Do2jhu4/DtWzhu6PDo3l34bqp4buj4buPw6PGoeG7j8O1w6PGoeG7j3Thu6Phu43Do2hw4bujw6No4buf4bujw6PDrcOB4bup4buj4buNw6Phu6Ni4bufw6PGoeG7j+G6q2gzw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do2hw4bujw6Phu53DuXnDo2jhu4/hu7N5w6Phu4/hurLDo+G6rnHhu6Phu43Do+G6rmLhu5/Do2jDgMO9w6Phuq7EkeG7o8Oj4buPcOG6qcOjZ+G7keG7o+G7j8OjaeG7n8OjacSRw6N54bq/4budw6Phurbhur/hu53Do+G7m8OB4buraMOj4buj4buN4buf4bqp4bujw6NodcOjaOG7ueG6qcOjxqHEqcOjeeG7j+G7tTTDo0jDvcO5aMOjxqHhu4/huqvhu6Phu43Do2jhu4/DtWzhu6PDo2jhu4914buj4buNw6Phu67hu4/huqvhu68zw6No4buPdeG7o+G7jcOj4buc4bqsw6PDrW3DvcOjZ8OpecOjw63hu4fDvcOj4buj4buPw4HDo3nhu49sNMOj4bui4buPw4Hhu6Phu43Do3nhuqnDo+G7m8O9dOG7o8Oj4bubw7104bujw6No4buPw73hu4Xhu6PDo2fhu5PDo+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNM8Oj4bubw7104bujw6Phu5vDvXThu6PDo3jDquG7o8OjeGLhu6Phu43Do+G6rmLDo8ah4buPw7XDo+G7j2PDo3bDveG6smx5w6N54bq/4budw6PGoeG7j+G6q+G7o+G7jcOjaOG7j8O1bOG7o8OjeeG7j+G7kcOj4buv4buPZMO1w6No4buP4bu5w6PDrcO54buj4buNw6Phuq5iw6PGocO1a+G7o8OjdsO94bqybHkzw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do+G7o+G7jeG6oOG7o+G7jcOjeeG7geG7o8OjaHThu6Phu43Do8ahxKnDo3nhu4/hu7XDo+G6rmLDo3nhuqnDo2fDtWx5w6PGoWx5w6N54buP4buzaMOjaOG7j8O1bOG7o8OjeXfhuqnhu6Phu4/Do+G7ncO5ecOjaOG6q2jhu4/Do2jhu6HDo+G7m+G7q8O1w6Phu6Phu4/hu4F5NMOjWXfhu5/hu6Phu43Do8Otw7Vtw73Do8ahw7Vu4bujw6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOjeOG7n8OjeOG6q+G7o+G7j8Ojw63hu5No4buPw6Mtw6N54bqpw6N2w73huqvDo2jhu49r4buj4buPw6Phu5tuaOG7jzPDo3bDveG6qeG7o8Ojw63DtW/hu53Do2jhu7nhuqnDo+G7jsO6w6NI4buPw7TDo+G7nMO14buj4buPw6Phu5tiw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do3nhu4/DqeG7o+G7jcOj4bub4burw7XDo3nhuqDhu6Phu43Do2fDgcawaDPDo3nDtWzhu6PDo+G7m2vhu6PDo+G7jcO1YuG7o+G7j8OjeeG7j8Op4buj4buNw6Phu5vhu6vDtcOj4buP4bufYuG7o8OjeeG7n2Lhu6PDo+KAnOG7nOG7t2jDo3nDtWvDvcOjaOG7ueG6qcOjaOG7j+G7s+G7o+G7jcOjeeG6qcOjxqHhu4904buj4buNw6Phu6Phu4/hu4F5w6PDreG7k+G7o+G7j8Oj4buv4buPZMO1w6N5w7Vrw73Do2nDtW55w6N54bufYuG7o8OjZ8O5w6PDrWPhu5/Do3bDveG6v+G7o8Oj4bq24bq/4budw6Phu5vDgeG7q2jigJ00OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVl34buf4buj4buNw6Now7114bujw6N44bqraOG7j8Oj4oCcWcOBw6N5w4Hhu7Hhu6Phu43Do+G7jsO6w6NI4buPw7TDo+G7nMO14buj4buPw6Phuq5iw6No4buf4bujw6PDrcOB4bup4buj4buNw6No4bqraOG7j8Oj4budY+G7o+G7jcOjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7neKAncOjaeG7n8Ojw41jw7XDo3nDgcaw4buj4buNw6M/c8Oj4bui4buNw73hurJr4bujw6Phu4zDteG6q+G7r8OjaOG7j+G7ucOjZ8O1a+G7ozPDo8OtxJHDo8Otw7XDo8OtbOG7o8OjxqFsecOj4bubw73hu4Phu6Mxw6PigJzhu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7j8Oj4bubYsOj4bqu4buTw6Phuqnhu6Phu4/Do+G7j+G7teG7o+G7jcOj4buNw7Vkw7XDo+G7r+G7j+G7oeG7o+G7jcOjaeG6v+G7o8OjecO5aMOj4bqu4buVw6PDrWPDtTPDo+G7o+G7j2LDo2jhu4/DtWzhu6PDo+G7m8OB4buraMOjdsO94bq/4bujw6N44bqiw6N54buPw7Vr4bujw6N5YsO1M8Oj4bui4buNw4Hhu6nDtcOj4bubYsOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjeeG7j+G7h+G6ssOjeXfhuqJow6N5w7Vs4buvw6PDrWLhu5/Do3lj4bufM8OjZ8O6w7XDo2nDgeG7reG7o+G7jcOjaOG6q2jDo3nhu49sw6Phu49uw6No4bqr4bujw6Nnw7nDo3bDveG6v+G7o8OjeOG6osOjw63hu4fDvcOjecO1a+G7o8OjaOG7ueG6qcOjw41k4buj4buNM8Oj4bubYsOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaOG7j+G6qcOjeeG7j+G6v+G7o8Oj4bqya8O9w6No4bu54bqpw6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOj4bquQcOjeXfhuqnhu6Phu43Do+G7ouG7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7o8OjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7nTTDo+G7ouG7jcOB4bupw7XDo8OtxJHDo2li4buj4buPw6Phu43hu4fhu6PDo3l3ceG7o8Ojw63hu6nDtcOjaOG7ueG6qcOj4bud4buR4buj4buPw6PDrW/Do+G7o+G7jeG7j8O1a+G7o8OjaMOAw73Do+G7m+G6tMOj4bubw73hu4Phu6Mzw6PDrW3Do3fhuqnDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6PDrcOB4bup4buj4buNw6Phu5t1w7Uzw6Phurbhur/hurLDo2nhuqLhu6Phu43Do3nhu6XDo2jhu4/DgGgzw6N5d+G6omjDo3nDtWzhu6/Do+G7m8SR4buj4buPw6PDrWPhu5/Do3nhu4/huqJow6Phu4/DtW7hu6PDo3jhuqLDo+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8Ojw63hu4HDvcOjeXfhuqnhu6Phu4/Do+G7jcO1ZMO1w6Phu6/hu4/hu6Hhu6Phu43Do2nhur/hu6PDo3nDuWjDo+G6rmLDo2dk4bufw6Phuq5uw6NZ4bulw6N2w711aMOjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7neKAnTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5NuG6rzc0w6Phu47DusOjSOG7j8O0w6Phu5zDteG7o+G7j8OjeeG7n2Lhu6PDo3nhu4Phu68zw6Phu6I7R8OjSOG7j8O04buj4buPw6N5d+G7k8OjdsO9dWjDo+G7jcO14bqpM8Oj4bqxxIPhuq/huq/Dozbhu5vhu4fhu6PDo3nhu4/DgMOj4bq3w6M3M8OjWeG6pTPDo3l34bqx4bqv4bqlNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk24bqxNzTDo+G7jsO6w6NI4buPw7TDo+G7nMO14buj4buPw6N54bufYuG7o8OjeeG7g+G7rzPDo1jDrWkzw6NZ4bqvM8OjeXfhuq/huq/hurM0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTbhurc3NMOj4buOw7rDo0jhu4/DtMOj4bucw7Xhu6Phu4/Do3nhu59i4bujw6N54buD4buvM8OjWMOtaTPDo1nhuqczw6N5d+G6teG6pcOiNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk24bqzNzTDo+G7jsO6w6NI4buPw7TDo+G7nMO14buj4buPw6N54bufYuG7o8OjeeG7g+G7rzPDo1jDrWkzw6NZw6Izw6N5d+G6teG6tcOiNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/huqjDvXnhu4/hu5934bqjOeG7mmvDozvDveG6v+G7o8Ojw43DgGg4L+G7rzk=

Lê Xuân Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]