(Baothanhhoa.vn) - Cách mạng 19-8-1945 thành công, với tầm nhìn sáng suốt của một nhà cách mạng từng trải, lão luyện, trong phiên họp đầu tiên của Thường vụ Trung ương Đảng sau khi trở về Hà Nội, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra đề nghị phải soạn thảo ngay bản Tuyên ngôn Độc lập để trình bày trước cuộc mít tinh ở Hà Nội, khi Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra mắt quốc dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhu50lW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqbhuqXhu65M4bqmVOG7iOG7uOG6puG6qOG6uENE4bqmTDrhurrhuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqYt4bqmS+G7gMOa4bqmJCVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6plThu6BM4bua4bqmPSnhuqZLw4wk4bqm4buaOuG6pi3huqZL4buAw5rhuqbhurrDmuG7muG6puG7mibDmsag4bqmTOG6uuG6pkzhurxM4bua4bqmVeG6vsOaxqDhuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw6zhurpV4bqmPlHhuqZO4bq+4buc4bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sOG6teG6vEzhu5rhuqZV4bq+w5rGoOG6puG6qOG6uC3DiS3huqjhurhDROG6piThu5rDisOa4bua4bqmTOG7qsOaxqDDgOG6pj5Z4buc4bqmJOG7ilXhuqbDmuG7muG7nsOa4bqmPeG6vMOaxqDhuqY9JeG7sCThuqZMOuG6uuG6plXhu64k4bqmw5rhu5rDiuG6pkzhurxM4bua4bqmVeG6vsOaxqDhuqYkIcOaxqDhuqYkI+G7gOG7nMOA4bqmVOG7hsOZ4bqmVCVb4buSw5rDgOG6piQjw5nDmsag4bqm4bu44bua4bucw5XDmuG6puG7msWo4bu44bqmTuG7iiXhuqYk4bucw5XDmuG6pkw64bq64bqm4bud4buaLMOdw5rGoOG6pj4/4bqm4budIyXDmsag4bqmLFjDmsag4bqm4bql4buAw5rGoOG6pj3hurol4bqmU+G7muG7nOG6piQj4bu04bqmPuG7kOG6psOqw4rhuqbDrOG7ruG7nMOA4bqmw5rGoMOKW+G6puG6qsOJLcOJLeG6qOG6uENEw4DhuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZO4buG4bqmTizhurrhuqYj4bq64bqmTuG7kOG6psOaxqDhu5rhu6Dhuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqY9w5nhur7DmuG6piThu5rhu4DDmeG6psOaxqDhurpb4bqmS+G7gMOa4bqm4budJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOa4bqm4bql4buuTOG6plThu4jhu7jhuqZO4buY4bqmJCPhu57DmuG7muG6pkvDilvhuqYkIyxZTOG6pkwl4buuTOG6plXhu6Ik4bqmJOG7nMOa4bua4bqm4bu04bqmw6rDiuG6psOs4buu4bucw4DhuqZT4bua4buc4bqm4bq14bua4buiw5rhu5rhuqbhu7jhu5o64bqmVMONVeG6piThu5rDneG7nOG6psOaLFlM4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6pk3DjcOa4bqmTOG7mjrhuqZM4buuw5rGoOG6puG7muG7puG6uuG6piPhurrhuqZV4buEJOG6pkAl4buwTOG6pk3DjcOa4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pCRPfSQt4bq6VOG7nMagw5pB4bqmTE/DmiRPI8OB4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmxJBE4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZDw4lE4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqsQsOJL+G6qEXDiU3huqjhuqzhurjhuqhD4bqsQyThuqpFw4nhuqhUw4ktQuG6uuG6oFLhu7jGoOG6pOG6puG6ulQkeeG6pOG7nSVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6puG6peG7rkzhuqZU4buI4bu44bqm4bqo4bq4Q0ThuqZMOuG6uuG6puG6teG7mjrhuqYk4bugTOG7muG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6pi3huqZL4buAw5rhuqYkJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOa4bqmVOG7oEzhu5rhuqY9KeG6pkvDjCThuqbhu5o64bqmLeG6pkvhu4DDmuG6puG6usOa4bua4bqm4buaJsOaxqDhuqZM4bq64bqmTOG6vEzhu5rhuqZV4bq+w5rGoOG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqY+UeG6pk7hur7hu5zhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkxJBE4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRDw4lE4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmTsWoTOG6pkvhu4DDmuG6puKAnOG7nSVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6puG6peG7rkzhuqZU4buI4bu44oCd4bqmw5rGoMOKW+G6puG6qi3hurgt4bqo4bq4Q0ThuqDhuqY2w5rhu5pB4bqm4budLOG6pmnhu5zhu5Il4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMOiKOG6pk7DmeG6vMOaw4DhuqYk4bucw5XDmuG6piQj4buc4bqmJOG7muG7hMOaxqDhuqZU4buy4buc4bqmTOG6vEzhu5rhuqZV4bq+w5rGoOG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqZO4bq6w5rGoOG6pk7DlMOa4bqmxqDhu4rDmsOA4bqmw5rGoOG6ulvhuqYkIeG6psag4bucPOG6uuG6piThu5rhurzDmsag4bqmxJAt4bqo4bq4Q0TDgOG6pk7hu5jhuqZM4buaJcSow5rhuqZL4bug4bqmTOG7msOZ4bqmPuG7nOG7kkzhuqY9w5nhur7DmuG6piThu5rhu4DDmeG6pkvhu4DDmuG6puG7nSVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6puG6peG7rkzhuqZU4buI4bu4w4DhuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZO4buG4bqmJOG7muG7qsOaxqDhuqZAJeG6uuG6pj1R4bqmQCXhurrDmuG6pkAlw43DmuG6pkvhurzDmeG6pj4/4bqmTDrhurrhuqZMWOG6pkAl4bq6w5rhuqYk4buew5rhu5rhuqZL4bq8w5nhuqZM4bua4bucw5TDmuG6plQs4buyTOG6psOqw5nhurrhuqZoIuG6psOD4buL4bub4bubxILhuqZM4buk4bqmTFjhuqY94bu04bqmTkck4bqmJOG6vuG7nOG6pkzhu4LDmuG6pkwu4bqm4bun4buc4buSJOG6puG6s+G7hEzDgOG6psOsxqAsw53hu5zhuqZO4buQ4bqmw5rGoOG7muG7oOG6puG6s+G7ruG6puG7nSzhuqZU4buSw5rhu5rhuqZT4bua4buqw5rGoOG6pk7DmcOKw5rhuqY94buw4bqm4bqoQ+G6pkw64bq64bqmw60x4bqmTuG7pMOaxqDhuqYk4bq+4buc4bqm4bq14buqw5rhuqbDreG7nMOa4buaw4Dhuqbhu50jJcOaxqDhuqbhu5cl4buwTOG6piThu5rhu4DhuqZNJuG6pkzhu5rDmeG6psOsxqAsw53hu5zhuqZL4buAw5rhuqbhu50lW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqbhuqXhu65M4bqmVOG7iOG7uOG6pkw64bq64bqmw6rDmeG6uuG6pmgi4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7nSPDmcOaxqDhuqbhu5rhurrhu5zhuqbDmsagw4pb4bqm4bqqw4nhuqY+w4rhuqbhuqrhurgtw4kt4bqo4bq4Q0TDgOG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6piThu4jhu7jhuqYkIyXDmsag4bqmPcOZ4bq+w5rhuqYk4bua4buAw5nhuqZL4buAw5rhuqYkJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOa4bqg4bqmw6zGoMOKW+G6pkLhuqwtw4nDgOG6psOsxqAsw53hu5zhuqZVw53hu5zhuqZV4buuJOG6pj3hu7DhuqZO4busw5rGoOG6pkzhu5rhu6Lhuqbhu53hu5osw53Dmsag4bqmPj/huqbhu50jJcOaxqDhuqYsWMOaxqDhuqbhuqXhu4DDmsag4bqmJCPhurrDmeG6pk5W4bucw4DhuqbGoOG7pOG7uOG6pl3huqZT4bucw5TDmuG6pj7DiuG6pj3hurol4bqmTuG7pOG6psOsxqAsw53hu5zhuqZM4bumw5rhuqZVw53hu5zhuqZp4bqgMuG6puG7leG6uiThu5zhuqYt4bqmVeG7riThuqY9UeG6pkAl4bq6w5rhuqYk4buew5rhu5rhuqZL4bq8w5nhuqbDrTHhuqbhu7jhu5o/4bqmJCPhurxM4bua4bqmTljDmuG6pj7hu6Dhuqbhu4vhu5vhu5vhuqZO4bq6w5rGoOG6pkzhu67Dmsag4bqmJOG6vEzhuqY+WeG7nOG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDreG7nMOa4bua4bqmPsOK4bqmU+G7muG6vOG6piThu5rDjcOa4bqmJOG7muG7nMOUJOG6pj5Z4buc4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmTsOUw5rhuqZDw4nhuqbDqsOKw5rGoOG6psOsxqDhurrDmsag4bqmTuG7mOG6pkwmw5rGoOG6piQj4bq6w5nhuqZOVuG7nOG6oOG6psOsxqDDilvhuqZC4bqoLcOJw4DhuqbDrMagLMOd4buc4bqmS1bhuqY9JcOaxqDhuqZV4buuJOG6pj3hu7DhuqZO4buc4buYVeG6oOG6psOsxqDDilvhuqbhuqot4bq4LeG6qOG6uENEw4DhuqYk4bq+4buc4bqm4buXJeG7gMOaxqDhuqYkIyzDncOaxqDhuqbhurPhurrhuqbhuqXhu57DmuG7muG6piMoTOG6piPhu7bhuqZMw53huqbhu5rDmeG6usOA4bqmJCMsWUzhuqbhu5rDisOaxqDhuqY+4bq+w5rhuqZO4busw5rGoOG6pkvDisOZw4DhuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZOxahM4bqm4budJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOa4bqm4bql4buuTOG6plThu4jhu7jhuqZU4bugTOG7muG6pj0p4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMOt4bu04bqmTuG7iiXhuqZL4buAw5rhuqYkJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOaw4DhuqbDrMagLMOd4buc4bqmw5rDlSXhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmw5rGoCVbw5XDmuG6plRd4bqmS8OMJOG6pk3hu5zDgOG6pkvDjCThuqZN4bugTOG7muG6pj7hu5DhuqZM4bq8TOG6pkAlW+G7kMOa4bqmTDrhurrhuqZMw5nDmuG6psOaxqAsw53hu5zDgOG6pkAlW+G7kMOa4bqmTDrhurrhuqZM4bq8TOG6pk3DjcOa4bqmJOG7rkzhuqZO4buG4bqmTizhu7JM4bqmU+G7mkjDmsag4bqmTuG7oMOa4bua4bqmJCPDmcOaxqDhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmS+G7gMOa4bqmJCVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6psOaVuG7nOG6piThu5zDlMOaxqDhuqZMOuG6uuG6psOaLFlM4bqmw60x4bqmPsOK4bqmw5osWUzhuqbhu5Xhu5rhurzhu7jhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bud4bucw5Thu7jhuqYk4buaT8OZw4DhuqbDrMagLMOd4buc4bqmJOG7sOG6pkzhurzDmeG6piThu67hu5zhuqbhurxM4bqmJMOKW+G6pk7hu57DmuG7muG6pkw64bq64bqmJOG7mihM4bqmTcONw5rhuqbhu5Xhu5rhurzhu7jhuqY+4buQ4bqmVUck4bqmTOG7muG7osOa4bua4bqmJCPhu6DDgOG6plPhu5zDmuG7muG6piTDlMOA4bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq64bqg4bqg4bqg4bqmJCPDmcOaxqDhuqZO4buk4bqmTOG7pOG6piThu67hu5zhuqYkI8OZw5rGoOG6pkThuqbDmuG7glXhuqZM4buaKsOaxqDhuqZO4buG4bqm4bqq4bqmVOG7isOa4bqmS+G6vMOa4bqmw5osWUzhuqYk4bq64bqmTOG7msOZ4bqmw6zhu5rhu4gkw4DhuqYkIeG6pk7hu6ThuqbDmuG7pOG7nOG6piPhu6jhuqZM4buaw5nhuqYk4buaw5ThuqbGoOG7nFnhu5zhuqY+w4rhuqbhu7jhu5pP4bqmTuG7rMOaxqDhuqZV4bucw5rhu5rhuqZL4bucw5QkQeG6puKAnOG7myjhuqYk4bua4buIJOG6plTDiuG6psOs4buaw43DmuG6pk3DjcOa4bqmJOG6uuG6plTDjFvhuqZU4bq+4buc4bqmw5osWUzhuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw6zhurpV4bqmJCHhuqYk4bq6W+G6psOs4bua4buIJOG6pkzhu5ou4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqYkIeG6piThurpb4bqm4buV4bua4bq84bu44oCd4bqg4bqm4buV4bua4bq84bu44bqmTOG7muG6vlvDgOG6psOs4bua4buIJOG6puG7msOKw5rGoMOA4bqmPiXhurrhuqbhurPhu4DDmeG6puG6peG6vuG7nOG6piThu5rDmeG6vOG7nOG6pj7hu6DhuqDhuqbDosONw5rhuqYk4bq64bqmTuG7huG6pk7hurzDmuG7muG6pk5W4bqmTOG6vEzhuqZ94buc4buQw5rGoOG6pn3hu6JM4bua4bqmJOG7mihM4bqmTcONw5rhuqbGoOG7isOa4bqm4bqo4bqs4bqs4bqmw5rhu4JV4bqmw5rhurpb4bqmTuG7mOG6pn3DjVvhuqZNKMOaxqDhuqbDmsOVw5rhuqbDmixZTOG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqZO4buuTOG6plThu4jhu7jhuqDhuqbDosONw5rhuqYk4bq64bqmVOG6vuG7nOG6pk7hurzDmuG7muG6pk5W4bqmTOG7msOU4bqmTuG7ruG6pkAlw43DmuG6pkzhu5o64bqmVcOMW+G6plUsWOG7nOG6piThu5rDlOG6plMw4bqmVOG7iOG7uOG6psOaw5XDmuG6pkzhu5rDlOG6pk7hu67huqZNw43DmuG6pkzhu5o6w4DhuqZM4buuw5rGoOG6puG7muG7puG6uuKAneG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurBow5Qk4bqmVCXhu4jDmuG6piQlW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rDgOG6piThu5rhurpb4bqmVUck4bqm4bq14bua4buiw5rhu5rhuqbhu7jhu5o64bqmVMONVeG6piThu5rDneG7nOG6psOaLFlM4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6pk3DjcOa4bqmTOG7mjrhuqZM4buuw5rGoOG6puG7muG7puG6usOA4bqmw5rhu5rDiuG6psOaLFlM4bqmTOG7qsOaxqDhuqbDmuG7qsOaxqDhuqZO4buKJeG6piThu5zDlcOa4bqm4bu04bqm4bql4buqw5rGoOG6psOs4bq6VeG6pjPDgOG6piQj4bugw5rhu5rhuqYkI8Wow5rGoOG6piQlW8OVw5rhuqZL4buw4bqmPlnhu5zhuqYk4buaw5ThuqbGoOG7nFnhu5zhuqbigJzDrCxZTOG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqZM4buk4bqmQCVb4buQw5rhuqbhu5os4bu0w5rGoOG6piQo4bqmTcOZ4bqmTuG7rkzhuqZU4buI4bu4w4DhuqY+w4rhuqY9KOG6piThu5rhu4gk4bqmTuG7huG6piQj4bu04bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqZV4buuJOG6psOaLFlM4bqmJCjhuqZNw5nhuqZO4buuTOG6plThu4jhu7jhuqDhuqbhu53DmcOKw5rhuqYk4bua4buY4bqmTcONw5rhuqYk4buuTOG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqZAJVvDlCThuqZOT1XhuqYkw4wk4bqmTOG7gOG6piThu5zDmuG7muG6piThu5rhu4rDmuG6pj7DiuG6plQoTOG6plQs4buyw5rGoMOA4bqmJOG7osOa4bua4bqmVeG6vsOaxqDhuqY+w4rhuqZMOuG6uuG6pkzhu4Dhu5zhuqbGoOG7nDzhuqY+PMOaxqDhuqZAJVvhu5DDmuG6piQo4bqmTcOZw4DhuqZO4buuTOG6plThu4jhu7jhuqbDjFvigJ3huqDhuqbhuqXDjVvhuqZUw4rhuqY+4buCw5rhuqZL4buAw5rhuqbhu7jhu5rhurzhu7jhuqZUXeG6pk7hu4ol4bqmJOG7nMOVw5rhuqZMOuG6uuG6psOaLFlM4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6plVZ4bucw4DhuqZM4buqw5rGoOG6pkvhu7DhuqY9KOG6piThu5rDisOa4bua4bqmVOG7iOG7uOG6psOa4buaw4rhuqbDmixZTOG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqZNw43DmuG6pkzhu5o64bqmTOG7rsOaxqDhuqbhu5rhu6bhurrDgOG6plXDiuG6pj0o4bqmI+G6uuG6pk7DneG7nOG6pk7hu6ThuqZUw4rhuqZTw5Qk4bqmQCXhu4DhuqZMOuG6uuG6pkAl4bq84bqmJCPhu57DmuG7muG6puG7mljDmuG6psOJ4bqs4bqmw5rhu4JV4bqmTsOMJeG6piQj4bq6w5rhu5rhuqZT4bucw5XDmuG6pkwsw53Dmsagw4DhuqZLw4wk4bqmU+G7miXDjCTDgOG6pk7hu4pb4bqm4bq6w5rhu5rhuqZNO8OaxqDhuqbhu5pb4bqmPeG7nMOa4bua4bqmTDrhurrhuqZL4bq6w5nhuqYk4buaw5Thuqbhu5rhu5LhuqbDmsagLMOd4buc4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu50lW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqZO4buuTOG6plThu4jhu7jhuqZUw4rhuqZV4buuJOG6pj7hu4LDmuG6plPhu5zhu5LDmuG6plThu6BM4bua4bqmPSnDgOG6pkzhu6ThuqbGoOG7nOG6vOG6piQj4bug4bqmPuG7kOG6psOa4bua4buc4buQJeG6plVHJOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6piQj4bugw4DhuqYkLOG6piQs4bu0w5rGoMOA4bqm4bu44bua4bq84bu44bqmVF3DgOG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6usOA4bqmTuG7huG6plPhu5pIw5rGoOG6pk7hu6DDmuG7muG6psOs4buaw43DmuG6pk3DjcOa4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6piQjLFlM4bqmJOG7msOU4bqmxqDhu5xZ4buc4bqmTFjhuqY94bu04bqm4bu44bua4bq84bu44bqmVF3huqY+4buQ4bqmQCVb4buQw5rhuqZOLOG7skzhuqbhu5os4bu0w5rGoOG6piQo4bqmTcOZ4bqmTuG7rkzhuqZU4buI4bu44bqmTDrhurrhuqZNw43DmuG6piThu65M4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VcOA4bqmTuG7rMOaxqDhuqYk4buaw53hu5zhuqZAJeG6uuG6pk7hu6ThuqZO4bukw5rGoOG6psag4buk4bu44bqmPsOKw5nhuqY9KOG6puG7uOG7muG6vCThuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmw5rhu5DDmuG6puG7uOG7muG6vOG7uOG6plRd4bqmTcONw5rhuqZM4buaOuG6pj7DiuG6piThu5zDlMOa4bqmS+G7ruG6pkw64bq64bqmVMOZw4rhu5zhuqbDmsagLMOd4buc4bqmJCPDmcOaxqDhuqYk4buaw53hu5zhuqZO4bq+4buc4bqmw5rGoMOKW+G6psOa4bq6W+G6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhurXhu6ThuqZOLOG7skzhuqZL4buAw5rhuqbhu50lW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqbhuqXhu65M4bqmVOG7iOG7uMOA4bqmJOG7mk/DmeG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6piThu5zhu5gl4bqmPSnhuqZNw5nhuqbDrMaw4bqz4bqm4bq14bua4buiw5rhu5rhuqYkI+G7oOG6puG7lyXhu7BM4bqmxqDhu5zhurrhuqbDjMOa4bqm4buaw4rDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6qOG6rOG6psODJCNCRMSCQeG6puKAnOG7nSVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6puG6peG7rkzhuqZU4buI4bu44bqmVMOK4bqmU8OUJOG6piThu5zDmuG7muG6pkw64bq64bqmS+G6usOZ4bqmw5rhu5rhu5zDlSXhuqYk4bq8TOG6puG7uOG7msSoVeG6piQjLFlM4bqmTuG7pOG6pkw64bq64bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4buaw4DhuqYkIeG6puG7qcOVJeG6pj3hurxM4bua4bqmTDrhurrhuqbDrOG7msONw5rhuqZNw43DmuG6pjLDmuG6psOs4bq6VeG6plXDiuG6psOsxqAlW+G7lMOa4bqmM+G7nOG6puG7lyXhu7BM4bqmxqAp4buc4bqmTsOUw5rhuqbDquG7ruG7nOG6psOaxqDhu5rhu6Dhuqbhu6fDk0x9w41b4bqmw5rhu4JV4bqm4bqo4bq44bqo4bq4w4DhuqZOw5TDmuG6puG6teG7mixYw5rGoOG6piQj4buew5rhu5rhuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw63hu5zDmuG7muG6puG6qOG6uEPhuqjhuqY+w4rhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmPuG7gsOa4bqmU+G7nOG7ksOaw4DhuqZM4buaUOG6piThu5rhu6DDgOG6psOaxqDhu5rhu6DhuqZAJVvDlCThuqZMOuG6uuG6puG6peG7gMOaxqDigJ3huqDhuqbhu53hu5pPw5nhuqbhu50j4buKw5rhuqbDosONw5rhuqbhu53hu5zDlcOa4bqmJCPDmcOaxqDhuqYk4bq8TOG6puG7uOG7msSoVeG6puKAnMOs4buaPMOaxqDhuqZVxKgl4bqmTOG7miVb4buSw5rhuqY+4buQ4bqmTsOd4buc4bqm4buaw5nhur4k4bqmTuG7rsOaxqDhuqZMOuG6uuG6psOq4bus4bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4oCd4bqmJOG7muG7nuG6puG7nSVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6puG6peG7rkzhuqZU4buI4bu44bqm4oCcVMOK4bqmU8OUJOG6pkAl4buA4bqmTDrhurrhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmS+G7gMOa4bqmJCVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6plPhu5rhurxMw4DhuqZMOuG6uuG6pkzhurxM4bqmTD/huqYk4buc4buQw5rhuqZL4buw4buc4bqmw5rhu5os4bqmTOG6vEzhuqZMP+G6psOsxqAlW+G7lMOa4bqmaOG7msOZ4bq64bqmw6olw43DmsOA4bqm4buV4bua4bq6w5rhuqbhuqXhu57DmuG7muG6puG7leG7mibDmsagw4DhuqbDqsOZw4rDmsag4bqmw6rDmeG6uuG6puG7neG7muG6vFXDgOG6puG7leG7muG6usOa4bqm4bqz4buu4buc4bqm4bq14buaw40l4bqmPsOK4bqmTDrhurrhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqbDmsagLMOd4buc4bqmU+G7muG6vEzDgOG6pkw64bq64bqmS+G6usOZ4bqmw5rhu5rhu5zDlSXhuqY94bq8TOG7muG6pkvhurzDmcOA4bqmJCMlW+G7kMOa4bqmTljDmuG6pkvhu6LhuqZV4buIJOG6pj7hu5zDlCThuqZLRsOaxqDhuqZV4bq8JeG6pj7DiuG6psOaLFlM4bqmVeG7hCThuqZMOuG6uuG6psOa4buaPMOaxqDhuqbDmuG7msOK4bqmW8OVJeG6psOaLFlM4bqmJCHhuqbhu5pYw5rhuqbDieG6rOG6psOa4buCVeG6psOa4bq6W+KAncOA4bqm4oCcVMOK4bqm4buaw5nhurrDgOG6plTDiuG6pkAl4buA4bqmTDrhurrhuqZV4bq8JeG6pk7hu4bhuqZOVuG6pj7DiuG6pkvhurrDmeG6psOa4bua4bucw5Ul4bqmJOG7osOa4bua4bqmVeG6vsOaxqDhuqZO4buG4bqm4buaW+G6pj3hu5zDmuG7muG6pkw64bq64bqmw5rhu5o8w5rGoOG6pkzDmcOa4bqmw5rGoCzDneG7nOG6puG6usOa4bua4bqmTTvDmsag4bqmTDrhurrhuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw6zhurpV4bqmJCPDmcOaxqDhuqbDmuG7msOK4bqmJCbDgOG6piQjw5nDmsag4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6piQj4bq+4buc4bqmJOG7iOG7uOG6piQjJcOaxqDDgOG6piQjw5XDmuG6psOa4buaPMOaxqDhuqbhu5rhu4Dhu5zhuqZO4buAw5nhuqZ94bq64bqmfeG7quG7nMOA4bqmJCPDlcOa4bqmVeG6vFvhuqZM4buaw5NVw4DhuqYkI8OVw5rhuqZM4bua4bucw5TDmuG6piQjLMOdw5rGoOKAncOA4bqm4oCcVMOK4bqmU8OUJOG6pkAl4buA4bqmTDrhurrhuqZL4bq6w5nhuqbDmuG7muG7nMOVJeG6puG7mlvhuqY+xajDmsag4bqmxqDhu4TDmsag4bqmPS5M4bqmPsOK4bqmJOG7nMOa4bqmJCzhu7TDmsag4bqmTDrhurrhuqbhu5pYw5rhuqbhuqrhuqzhuqYkI+G7nOG7kiXhuqbDrOG7msONw5rhuqZNw43DmuG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXigJ3DgOG6plTDiuG6plXhu64k4bqmJCPhurrDmsag4bqmPuG7jOG6pj7hurrDmsag4bqmJCPDmcOaxqDhuqZU4bugTOG7muG6pj0p4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VcOA4bqmw5rhu6ThuqZM4buaw4xV4bqmTS4k4bqmTOG7msOU4bqmTuG7ruG6pkAlw43DmuG6pkzhu5o64bqmTOG7miVbw5XDmuG6pkzhu5rDlOG6pj7DiuG6pkzhu5rDlOG6pk7hu67huqYk4buaKEzhuqZNw43DmuG6puG6vOG7uOG6pksuTMOA4bqmS+G7pEzhuqZU4buuJMOA4bqmw5rhu6ThuqZV4bu04bqmI+G6uuG6plXhu64k4bqmUzDhuqbDmsagJVvDlcOa4bqmVVnhu5zhuqZNw43DmuG6pkzhu5o6w4DhuqZM4buuw5rGoOG6puG7muG7puG6uuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDrOG7mizhuqY+4buIW+G6piPhu6jhuqYjw4rDmsagw4DhuqZO4buw4buc4bqmPlnhu5zhuqbDrOG7msONw5rhuqZNw43DmuG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXDgOG6puG7nSVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6puG6peG7rkzhuqZU4buI4bu44bqm4bqo4bq4Q0ThuqZUw4rhuqZV4buuJOG6puG6vMOaxqDhuqY+4buCw5rhuqZU4buI4bu44bqmQCXhu7BM4bqmPlHhuqZO4bq+4bucw4DhuqZUw4rhuqZL4buAw5rhuqbhurrDmuG7muG6puG7mibDmsag4bqmTOG6uuG6plVZ4buc4bqmTuG7iiXhuqZTMOG6psOaxqAlW8OVw5rhuqZVWeG7nMOA4bqmUzDhuqbDmsagJVvDlcOa4bqmTuG7rkzhuqZU4buI4bu44bqmTcONw5rhuqYk4buuTOG6psag4buEw5rhuqZU4buc4buQw5rhuqY+WeG7nOG6pkzhu5o64bqmw5rGoOG7mlHhurrhuqZ94buG4bqm4bua4buu4buc4bqm4bu04bqmw5osWUzhuqYk4bq6w4DhuqZUw4rhuqZV4buuJOG6pj7hu4LDmuG6plPhu5zhu5LDmuG6plThu6BM4bua4bqmPSnhuqZM4buk4bqmxqDhu5zhurzhuqYkI+G7oOG6pj7hu5DhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqZVRyRB4bqm4bq14bua4buiw5rhu5rhuqYkI+G7oMOA4bqm4bu44bua4bq84bu44bqmVF3DgOG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6usOA4bqmJCzhuqYkLOG7tMOaxqDhuqDhuqDhuqDhuqZO4busw5rGoOG6piThu5rDneG7nOG6plTDiuG6piThurxM4bqm4bu44buaxKhV4bqmTOG7muG7osOa4bua4bqmVCXhu4jDmuG6plRZw5rDgOG6pkzhu6ThuqZV4buuJOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqm4bua4bq64buc4bqmPuG7kOG6psag4buc4bq84bqmJCPhu6DhuqbDmsag4buqw5rhuqYkIeG6pj7DiuG6pj7hu4LDmuG6puG7msWoTMOA4bqmfS7Dmsag4bqmTuG6vMOaxqDhuqZOLOG7skzhuqZ9w5Thu7jhuqY+w4rDmeG6puG7msOKw5rGoOG6puKAnCThu5rhu5zDlcOa4bqmTFbhuqbhu5omw5rGoOG6pj7hu4LDmuKAneG6pkw64bq64bqmTcONw5rhuqYk4buuTOG6pj7DiuG6psOa4buaw43DmuG6plTDmeG6vuG7nOG6piThu5zDlMOa4bqmS+G7ruG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu50jw5nDmsag4bqmS+G7sOG7nOG6pkzhu4DDmuG7muG6pkAl4buwTOG6piTDlOG6pj7DiuG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqY94bq6JeG6piThu5rDlOG6pkzhu5rhu5zDlMOa4bqmJOG7mi7huqbhuqrDgOG6plPhu5rhu5zhuqZVw4rhuqYkI+G7iCThuqYkKOG6puG7uOG7muG6vOG7uOG6plRd4bqmQCXhu7BM4bqmJMOU4bqmTOG7mlDhuqbDmuG7mkZV4bqm4bu44buaP0zhuqY+P+G6pkAlW+G7kMOa4bqmVOG7suG7nOG6puG7okzhu5rhuqZTMOG6pkw64bq64bqmTOG6vEzhuqbDmixZTOG6plRZw5rhuqYkLOG6pkvhu4DDmsOA4bqmTsOU4bqmQCXhu7BMw4Dhuqbhu50lW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqbhuqXhu65M4bqmVOG7iOG7uOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6plTDiuG6plTDneG7nOG6piQlW8OVw5rhuqZL4buw4bqmTOG6vMOZ4bqmTOG7miXDmsag4bqmTDrhurrhuqZM4buaw5ThuqZO4buu4bqmJOG7miXhu65M4bqmTuG7oOG6uuG6pk0sWeG7nOG6plXFqOG7nOG6puG7muG7nsOa4bua4bqmJOG7mi5Mw4DhuqZO4busw5rGoOG6piThu5rDneG7nOG6plTDiuG6plTDneG7nOG6pkvhurzDmeG6puG7muG7nOG7kiXhuqZV4bu04bqmTuG7iiXhuqYk4buaw53hu5zhuqZO4bq+4buc4bqmPibDmsag4bqmVMOVw5rhuqZMOuG6uuG6pkzhurxM4bqmTcONw5rhuqYk4buuTOG6piThu5ol4buuTOG6pk7hu6DhurrDgOG6pk4uw5rGoOG6plTDlcOa4bqmVMOKVeG6pkzhu5o64bqmPuG7iMOa4bqmVeG7ksOa4bua4bqmTDrhurrhuqZV4buew5rhu5rDgOG6plXhu5zDmuG7muG6pkzhu5ouw5rGoOG6pkzhu5rDmeG6plXhu64k4bqmJCzhuqYkLOG7tMOaxqDhuqZUWcOaw4DhuqZL4bq6w5nhuqYkIyZV4bqmTOG7msOZ4bqmVcWo4buc4bqm4buaw5nhur4k4bqmTuG7rsOaxqDhuqbigJxo4bua4buqw5rGoOG6pkzhu6ThuqbGoOG7nuG6pkAlXeG6puG7mljDmuG6pk7hu65M4bqmVOG7iOG7uOG6piQo4bqmTcOZ4oCd4bqg4bqm4bql4buk4bqmVMOK4bqmTOG7sMOaxqDhuqbhu5rhu5zDlMOa4bqmPuG7quG6pkwmw5rGoOG6piTDmeG6plRZw5rhuqZMOuG6uuG6puG6teG7mjrhuqYk4bugTOG7muG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6pj7DisOZ4bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq64bqmTOG7muG7osOa4bua4bqmJCPhu6DhuqY+w4rhuqY+4buCw5rhuqbhu5rhu6Thurrhuqbhu7jhu5rhurzhu7jhuqZUXeG6pkw64bq64bqmw6zhu5rDjcOa4bqmTcONw5rhuqZM4bq8TOG6pk3DjcOa4bqmJOG7rkzhuqZL4bug4bqm4bq84bu44bqmSy5M4bqmJCPDmcOaxqDhuqZMJeG7rkzhuqZOw4wl4bqmJCPhurrDmuG7muG6pkzhu5rhu7DDmsag4bqmVOG6vuG7nOG6puG7uOG7muG6vOG7uOG6plRd4bqm4oCc4buCw5rhuqZMLFnhu7jigJ3DgOG6puG7uOG7muG6vOG7uOG6plRd4bqmw5rhu6rhuqZU4buS4bqmTDrhurrhuqZM4bq8TOG6piThu5rDlOG6plQoTOG6pn3DjVXhuqZULOG7skzhuqZMO+G6pj7DiuG6plVZ4buc4bqmJCPDmcOaxqDhuqYk4buaw53hu5zhuqZO4bq+4buc4bqmTOG7mirDmsag4bqmJOG6uuG6oOG6psOs4bua4buc4buQJeG6psOaLFlM4bqmTOG7msONJeG6pjPDgOG6pkzhu5rDjSXhuqbhu5Xhu5rhu5zDgOG6psOtMeG6pmnhurok4bucw5rhu5rDgOG6pk5HTOG6pkvhu5zhu5Ik4bqmTOG6vEzhuqbDmixZTOG6pk7hu4bhuqY+w4rhuqZO4bq6w5rGoOG6plTDiuG6piThu5ol4buuTOG6pk7hu6Dhurrhuqbhu7jhu5o/4bqmJOG7miXhu65M4bqmPsOKw5nhuqZM4bq8TOG6psOaLFlM4bqmTsOU4bqmQCXhu7BMw4DhuqYkLOG6pkvhu4DDmuG6pk7hu4bhuqYk4buaIeG6uuG6psOa4bua4buIw5rhuqZO4bukw5rGoOG6psag4buk4bu44bqmJMOZ4bqmVFnDmuG6pkw64bq64bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmPsOKw5nhuqY9KOG6pn3hurxM4bqmVOG7iOG7uOG6plXhu64k4bqmw5rhu5DDmuG6pkzhu6rDmsag4bqm4bu44bua4bq84bu44bqmQCXhu7BM4bqmJMOU4bqmVVnhu5zDgOG6plXhu64k4bqmw5rhu5DDmuG6pkzhu6rDmsag4bqm4bu44bua4bq84bu44bqmTuG7gFXhuqZL4buAw5nhuqZM4buaw5nhuqZM4bq8TOG6pkAlW+G7kMOa4bqmJCjhuqZNw5nDgOG6pkvhu57DmuG7muG6pk5Iw5rGoOG6pkw64bq64bqmTMOZw5rhuqbDmsagLMOd4buc4bqmPsOK4bqmQCVb4buQw5rhuqYkKOG6pkAlW8OUJMOA4bqmQCVb4buQw5rhuqZL4buew5rhu5rhuqZOSMOaxqDhuqbGoOG7nDzhurrhuqZM4bq8TOG6pkAl4buwTOG6psag4buc4bq6w4DhuqZNw43DmuG6piThu65M4bqmJCPDmcOaxqDhuqY+4buc4buSTOG6plQo4bq64bqmTOG7msWow5rhuqZMw5nDmuG6pk4sw53Dmsag4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqZO4buuTOG6plThu4jhu7jDgOG6piQo4bqmTcOZ4bqmPuG7kOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6piQj4bugw4DhuqZT4bucw5rhu5rhuqYkw5TDgOG6pj7hu4LDmuG6puG7muG7pOG6uuG6pkw64bq64bqmTsOMJOG6psOaLFlM4bqmVeG7nsOa4bua4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6peG6vMOa4bua4bqmxqDhu5zhurzhuqZd4bqmw5rGoOG7mlHhurrhuqZAJeG7sEzhuqYkw5TDgOG6pl3huqbDmsag4buaUeG6uuG6piThu5rDneG7nOG6pk7hur7hu5zhuqZMOuG6uuG6puG7nSVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6puG6peG7rkzhuqZU4buI4bu44bqmJCPDmcOaxqDhuqZU4buU4bqmJCPhurrDmeG6pktGw5rGoOG6piThu5zDlMOa4bqmPVHhuqZUJeG7iCThuqZT4buaw5nhurrhuqZN4bq6w5rhu5rhuqZNKOG6pkzhu5rDmeG6puG6teG7mjrhuqYk4bugTOG7muG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6qOG6uEThurjDgOG6puG6veG7nOG6vFXhuqZO4buwTOG6puG7nSMsw53Dmsag4bqm4bql4bq+4buc4bqm4buaxahM4bqm4bqz4buCw5rGoC1OJcOaxqDhuqbDg+G6v8OaTcOZw5pPPeG7nOG6usSC4bqmw5rhu6Thu5xB4bqm4oCc4bql4buk4bqmVMOK4bqmVeG7riThuqZO4bq+w5nhuqZUJeG7iCThuqZVWeG7nOG6pkw64bq64bqmw6zhu5rDjcOa4bqmTcONw5rhuqYk4buaw5ThuqbGoOG7nFnhu5zhuqZT4buaSMOaxqDhuqZO4bugw5rhu5rhuqZAJVvhu5DDmuG6piQo4bqmTcOZw4DhuqZO4buuTOG6plThu4jhu7jDgOG6pkvDjCThuqZT4bua4buA4bqmfcONVeG6puG7uOG7muG6vlXhuqZMOuG6uuG6pkzhurxM4bqmTcONw5rhuqYk4buuTOG6pkvhu6Dhuqbhurzhu7jhuqZLLkzigJ3huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqz4bq8w5nhuqbDreG6uuG7nMOa4bucTOG7muG7nOG6pj3hu5zDmkslw5rhuqZMOuG6uuG6psOs4bua4buIJMOA4bqmw5rGoMOKW+G6pkQt4bqqLeG6qOG6uMOJ4bq44bqmw5rhu5rhu4jDmuG6pn3DkyRB4bqm4oCc4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmTuG7huG6pj3hurzDmsag4bqmJOG6vsOZ4bqmI+G6uuG6pj7DiuG6piThu5ooTOG6piTDlOG6pk7hu4bhuqZO4buY4bqmVOG6vuG7nOG6piQs4bqmJCzhu7TDmsag4bqmPsOK4bqmVeG7riThuqZVSiXhuqZVKEzhuqYkI8OZw5rGoOG6piThu5rDneG7nOG6pk7hur7hu5zhuqbGoOG7nOG7gOG7nOG6puG7uOG7muG7pMOaxqDhuqYk4buaJeG7rkzhuqZO4bug4bq64bqg4bqm4bubKOG6plPDlCThuqbhu5rhu7Lhu7jhuqbGoOG7nDzhurrhuqZM4buaOuG6psOaxqDhu5pR4bq64bqmTOG7rsOaxqDhuqY94buAw5rhuqY+w4rhuqZM4buaOuG6psOaxqDhu5pR4bq64bqmTcONw5rhuqYk4buuTOG6plXDiuG6puG6teG7mjrhuqYk4bugTOG7muG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6pk7hu4bhuqYk4bua4buY4bqm4bua4buc4buSw5rDgOG6pkzhu6ThuqZU4buO4bqmVMOK4bqmPSjhuqZT4buc4buSw5rhuqZAJeG6usOa4bqmJCPFqMOaxqDhuqbDmuG7msOMJOG6piQjw5nDmsag4bqmQCXhurzhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmJOG6usOa4bqmI+G7huG6pkw64bq64bqmTOG7mjrhuqbDmsag4buaUeG6uuG6piThu5ooTOG6pk3DjcOa4bqmPeG6uiXhuqZM4bua4bucw5TDmuG6piQj4bq6w5rhu5rhuqYk4buaw5ThuqbGoOG7nFnhu5zhuqbhur/hur/igJ3huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqzw4rhuqZp4bq6TVvhuqbhurPDmSMkw5nDmsOA4bqmVeG7riThuqbDmuG7msOK4bqmw5rGoOG7muG7nMOVw5rhuqZMLiXhuqbDqsOZ4bq64bqmaCLhuqbGoMWo4buc4bqmS+G7gMOa4bqm4budJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOa4bqm4bql4buuTOG6plThu4jhu7jhuqZNw5nhuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqYkJVvDlcOa4bqmS+G7sOG6piQjLFlM4bqmw6zhu5rDjcOa4bqmTcONw5rhuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw6zhurpV4bqmPsOK4bqmJOG7msOU4bqmxqDhu5xZ4buc4bqmVMOK4bqm4oCc4bq1JeG7rkzhuqZM4bq8TOG7muG6plXhur7Dmsag4bqmVeG7riThuqZM4buaPOKAneG6oOG6puG7neG7mk/DmeG6pkvDisOA4bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmTOG7mlDhuqYk4bua4bq6W+G6plXhu64k4bqmTOG7mjzhuqYk4bua4bue4bqmTuG7huG6pkwmw5rGoOG6plXhu64k4bqmVCpM4bqmVMOKVeG6puG7muG6uuG7nOG6pkwl4buuTOG6pkzhurxM4bua4bqmVeG6vsOaxqBB4bqm4oCc4bq14bq8TOG7muG6plXhur7Dmsag4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqbhu7jhu5rhu6TDmsag4bqmTcONw5rhuqYk4buuTOKAneG6psODTuG7huG6piThu5rDisOa4bua4bqmTOG7qsOaxqDEguG6pj7DiuG6puKAnOG6teG6vEzhu5rhuqZV4bq+w5rGoOG6psag4buc4buA4buc4bqm4bu44bua4bukw5rGoOG6puG7uOG7mj/huqbDmjzigJ3huqDhuqbhu5Phuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw6zhurpVw4DhuqbDmsagw4pb4bqmxJAt4bqoLeG6qOG6uEPEkMOA4bqmTOG7mlDhuqZD4bqmJOG7muG6vMOaxqDhuqY94bq6JeG6psOaxqDDilvhuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZOxahM4bqmS+G7gMOa4bqm4budJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOa4bqm4bql4buuTOG6plThu4jhu7jDgOG6puG7uOG7mj/huqbDmjzhuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw6zhurpV4bqmJCHhuqbhuqjDieG6piQlVuG7nOG6piQj4bu04bqmVMOVw5rhuqZO4buG4bqmTizhu7JM4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZAJVvhu5DDmuG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6piQj4bug4bqmTOG6usOZ4bqmw5rhu5rDjCTDgOG6pk7hu6ThuqZUw4rhuqZAJVvhu5DDmuG6pkvhu4ol4bqmTCnDgOG6pk7hu5jhuqZL4buKJeG6piPhurrhuqbhu5cl4buwTOG6puG7muG7ruG7nOG6psOaLFlM4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6pk3DjcOa4bqmTOG7mjrhuqZM4buuw5rGoOG6puG7muG7puG6uuG6oOG6puG6teG7psOa4bqm4bu04bqmw60xw4DhuqZOw5TDmuG6psOa4buCVeG6puG6qOG6uELhuqzDgOG6piQuTOG6plTDiuG6puG7uOG7muG7gOG7nOG6pk7DlMOa4bqm4bqoREPhuqbDmuG7glXhuqY94bq6JeG6psOD4buaWMOa4bqmVeG7riThuqYk4buaw5ThuqZTMOG6piMs4bu24bucxILhuqZL4buAw5rhuqYkJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOa4bqmS8OMJOG6puG7mjrhuqbDmuG7glXhuqbhuqhFRcSQ4bqmI+G6uuG6pk7DneG7nMOA4bqm4bu44buaP+G6psOaPOG6psOtMeG6plVZ4buc4bqmTizhu7JM4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZAJVvhu5DDmuG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6piQj4bug4bqmTuG7pOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDreG7riThuqY94buw4bqmw5rhu5rDiuG6psOaxqDhu5rhu5zDlcOa4bqmTC4l4bqmJCPDlcOa4bqmJOG7msOU4bqmxqDhu5xZ4buc4bqmPeG6uiXhuqZT4bua4buc4bqmTsWoTOG6pkvhu4DDmuG6puG7nSVbw5XDmuG6psOaxqDhu6rDmuG6puG6peG7rkzhuqZU4buI4bu44bqmVOG7oEzhu5rhuqY9KeG6pkw64bq64bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmTuG7huG6pk5HJOG6pkzDjSXhuqbhu5rGr+G7nEHhuqbhu6fhu57huqY94bq6w5nhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZU4bq+4buc4bqmJCPhu6JM4bua4bqmTUrDmuG6puG7muG6uuG7nOG6pkvhu4DDmuG6piQlW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqZMOuG6uuG6puG7muG6uuG7nOG6pkAl4buwTOG6psag4buc4bq64bqm4bqjJcOA4bqmw60xw4DhuqYkI8OZw5rGoOG6pk7hu6ThuqZM4buk4bqmTOG7gOG6psOaLFlM4bqm4buV4bua4bq84bu44bqmVVnhu5zhuqZOw41b4bqmTuG7quG6puG7muG7ruG6psOaLFlM4bqmVeG7nsOa4bua4bu54bqmw6rDmcOKw5rhuqYkw5nDisOa4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqZUw4rhuqY94bq8TOG7muG6plQs4buyTOG6pk7hu5jhuqYuw5rGoOG6puG7uOG7muG7pOG6pj5Z4buc4bqm4bua4bq64buc4bqmTCzDncOaxqDhuqZAJeG7sEzhuqZUWcOaw4DhuqYk4buc4buQVeG6piTDisOaxqDhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmVSwl4bqmTuG7rOG6piThu5ooTOG6pk3DjcOa4bqmTDvhuqY+w4rhuqZVWeG7nOG6oOG6puG7p+G7nOG7kkzhuqY9KeG6pk0/w5rGoOG6psOa4buaPMOaxqDhuqYkI+G7okzhu5rhuqZNSsOa4bqmw4xb4bqmVMOK4bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqmTDrhurrhuqbDrOG7msOK4bqmw5osWUzhuqbhu6fhu5zhu5Ik4bqmw6zhurpV4bqmTuG7rkzhuqZU4buI4bu44bqmVSXhu7DDmuG6plPhu5pIw5rGoOG6pk7hu6DDmuG7muG6piPhu6jhuqYjw4rDmsag4bqmJCMsWUzhuqYk4buaw5ThuqbGoOG7nFnhu5zhuqYjRsOaxqBB4bqm4bq14bq8TOG7muG6plXhur7Dmsag4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6plTDiuG6pj0o4bqmw5rhu7Dhu5zhuqYk4bucw5Thu7jhuqZMOuG6uuG6pkzDmcOa4bqmTizDncOaxqDhuqYk4bucw5TDmuG6puG7muG7pOG6uuG6pkw64bq64bqmw5rhu5rDjcOa4bqmVMOZ4bq+4buc4bqmTuG7huG6pj7DiuG6pj3hu47huqZO4buc4bqg4bqm4budJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOa4bqm4bql4buuTOG6plThu4jhu7jhuqZMOuG6uuG6psOqw5nhurrhuqZoIuG6psOa4buCVeG6puG6qEVFxJDhuqY+w4rhuqbhu50lW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqZNw43DmuG6pkAlW+G7kMOa4bqmPsOK4bqmw5rhu5rDjcOa4bqmQCVb4buQw5rhuqZMOuG6uuG6pkzhurxM4bua4bqmVeG6vsOaxqDhuqbhu5Xhu5rhurzhu7jhuqbDmuG7glXhuqbhuqhF4bq44bqo4bqmVMOK4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6plXhu7BM4bqmPcOZw5rhuqZMOuG6uuG6pj0o4bqmw5rGoOG7muG7nOG7kuG7uOG6psag4buc4buA4buc4bqm4bu44bua4bukw5rGoOG6pkzDmcOa4bqmw5rGoCzDneG7nMOA4bqmJOG7muG7nuG6puG6teG6vEzhu5rhuqZV4bq+w5rGoOG6puG7neG7muG6vMOaxqDhuqbhu53hurxV4bqmw5rhu4JV4bqm4bqo4bq4Q0ThuqY+w4rhuqZL4buAw5rhuqbhu50lW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqbhuqXhu65M4bqmVOG7iOG7uOG6pkw64bq64bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6plTDiuG6pkssWUzhuqZO4buc4bqmJOG7nMOU4bu44bqmJOG7mk/DmeG6pkw64bq64bqmQCXhurzhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqbhu7jhu5rhu6TDmsag4bqmTMOZw5rhuqbDmsagLMOd4buc4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sGgw4bqmw5rhu5zhu5JV4bqm4bqo4bqq4bqs4bqmw5rhu4JV4bqmw6zGoMOKW+G6pj3hu5zDmuG7muG6puG6teG7mjrhuqYk4bugTOG7muG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6pk3DmeG6puG6peG6vuG7nOG6pj0u4bqmQCXhurzDmuG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqYk4bq+4buc4bqm4buV4bua4bq84bu44bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqY+w4rDmeG6piThu7Dhu5zhuqbDmsagw4pb4bqm4bqoQy1ELeG6quG6rOG6qOG6rOG6pj7DiuG6puG6quG6rOG6psOa4buCVeG6puG7o8Os4bqn4bub4bq14buL4bqmTOG7qsOaxqDhuqbDmuG7muG7iMOa4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmVMOK4bqmMsOa4bua4bqm4buaJsOaxqDhuqbGoOG7nOG7gOG7nOG6puG7uOG7muG7pMOaxqDhuqZNw43DmuG6piThu65Mw4DhuqbDmuG7msOK4bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq64bqmU+G7nOG7kiThuqZ9JcOMJMOA4bqm4buV4bua4buk4bqm4budVsOaxqDhuqbGoOG7nOG6vFXhuqZO4buwTOG6puG7o8Os4bqn4bub4bq14buL4bqm4bu44bua4bq8JOG6pkvhu5zhu5gl4bqmTuG6vMOa4bua4bqmxqDhu5zhurzhuqY+4buQ4bqm4budLOG6piQs4bu0w5rGoOG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7msOA4bqmTkdM4bqmS+G7nOG7kiThuqZO4bq8w5rhu5rhuqbGoOG7nOG6vOG6pj7hu5DhuqZL4buAw5rhuqbhu50lW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqbhuqXhu65M4bqmVOG7iOG7uOG6pkw64bq64bqmw6zGoCzDneG7nEHhuqbigJzhu50lW8OVw5rhuqbDmsag4buqw5rhuqbhuqXhu65M4bqmVOG7iOG7uOG6pkw64bq64bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmS0bDmsag4bqmTOG7muG7osOa4bua4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6piQh4bqmTizhu7JM4bqmJCPhu6JM4bua4bqmTUrDmuG6piQjw5nDmsag4bqm4budJVvDlcOa4bqmw5rGoOG7qsOa4bqm4bql4buuTOG6plThu4jhu7jhuqZMOuG6uuG6psOaLFlM4bqmw60xQeG6puKAnOG7ncOMJOG6pkzhu4DhuqZVxajhu5zhuqbDmsagLMOd4buc4bqmPeG7nMOa4bua4bqmI+G6uuG6pk7hu5Al4bqmTOG7pOG6pkAlW+G7kMOa4bqmS+G7nsOa4bua4bqmTkjDmsag4bqg4bqm4bud4bq+w5nhuqbhu5rhu6ThurrhuqZM4buaw5nhuqbhu5rFqOG6psOa4buaPMOaxqDhuqZAJVvhu5DDmuG6plPhu5rhu6rDmsag4bqm4bq64buc4bqmTOG7pOG6piThu5rhu5jhuqZ9w41V4bqm4bu44bua4bq+VeG6pk4s4buyTMOA4bqmJCPDmcOaxqDhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmQCVb4buQw5rhuqbDjFvDgOG6pkzhu6ThuqZAJVvhu5DDmuG6pk4s4buyTOG6pj3hu7DDmsagw4DhuqZAJVvhu5DDmuG6piQo4bqmTcOZ4bqmPsOK4bqmQCVb4buQw5rhuqZVLCXhuqZM4buKJeG6puG7muG6vsOa4bua4bqm4bu44buaKkzigJ3huqDhuqbhu5cl4bq6w5rhuqZO4buc4buYVeG6pkw64bq64bqmw6zGoCzDneG7nOG6pk7hu4bhuqbDmuG7pOG7nOG6piQjLFlM4bqmTizhu7JM4bqmTuG7nOG7kCXhuqZVw4rhuqbhuqhE4bqmw5rhu4JV4bqmPeG6uiXDgOG6pj7DisOZ4bqmw5rhu4JV4bqm4bqo4bq4xJDhuqzDgOG6pmnhu5zDlcOa4bqm4bua4buy4bu44bqmQCXhu7BM4bqmTuG7huG6pk4s4bq64bqmPsOKw5nhuqbhu50lW8OVw5rhuqZL4buw4bqmJCPhurrDmeG6piQj4buA4bqmTuG7rkzhuqZU4buI4bu44bqmTOG7msOZ4bqmTOG6vEzhuqbDmixZTOG6pj7DiuG6pkzhurxM4bqmTcONw5rhuqYk4buuTOG6piThu5ol4buuTOG6pk7hu6DhurrhuqDhuqbhuqXhu6ThuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqZUw4rhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6psOq4bucw5TDmuG6pkzhu5osWMOaxqDhuqZp4bucw5XDmuG6puG7muG7suG7uOG6pkAl4buwTOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uDIlJOG7msOZI+G6pOG6sOG6teG7miXhuqbDreG7huG6puG6veG7nOG6usOaxqDhuq4v4bu44bqw

Chu Mã Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]