(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan, chủ rừng và ngư­­ời dân trên địa bàn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ hơn 92.000 ha rừng hiện có.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXEqUp74bq+w7LFqFVY4bq+V+G7jljhur7FqeG7pjE7WeG7pOG6vuG7uX3hu45Z4bqm4bq+w7l9S1nhur5Xw6Hhuqjhur7hu5RLw53hur43VOG6vsOM4buC4bqq4buA4buA4buA4bq+4bum4buK4bq+PDNZ4bukxJAv4bum4buGRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSp4buc4buKxqDDikXFqeG7pjvFqOG6vuG7pMWo4buKWeG6vil94buK4bqo4bq+xKlKe+G6vsOyxahVWOG6vlfhu45Y4bq+xanhu6YxO1nhu6Thur7hu7l94buOWeG6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vjc6xajhur7hu5bDlSjhur4gYeG6qOG6vuG7luG7psavWeG7puG6vil9YVNZ4bqo4bq+4buW4buI4buW4bq+WeG7pMSoWeG7puG6vlfFqFFZ4bq+KX3hu4pZ4bqo4bq+4buW4bumIOG6vjwzWeG7pOG6vjfEqOG6vlnhu6Qxwq3CrTvFqOG6vsag4buOWeG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhur7hu5pM4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+4buaJFnhu6Thur7hu5Ql4bq+WeG7psWoU33hur7hu6TFqEvFqOG6vijhu6bhu4go4bq+KOG7puG7tFnhu6Thur7hu5bhu6bhu4hh4bqo4bq+4buW4bumNuG7iuG6vuG7luG7puG7iGHhur48M1nhu6Thur5Dw7rhurvhurvhurvhu6VE4bqo4bq+4buUS8Od4bq+N1Thur7hu6Y/WeG6vsOM4buC4bqq4buA4buA4buA4bq+4bum4buK4bq+PDNZ4buk4bq+4bumxahUWeG6vuG7luG7suG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHhur4o4bq74bucWXvhu5w8w4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur5I4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5GR+G7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buGw4zhu4BGL+G7hklJxqDhu4Thu4Lhu4Dhu4RHR0d7SUhIw4zhu4ZX4buA4bqq4buuKOG7pOG6pDzhurBJ4buCw43DiuG6vuG7ild74bqww4rEqUp74bq+w7LFqFVY4bq+V+G7jljhur7FqeG7pjE7WeG7pOG6vuG7uX3hu45Z4bqm4bq+w7l9S1nhur5Xw6Hhuqjhur7hu5RLw53hur43VOG6vsOM4buC4bqq4buA4buA4buA4bq+4bum4buK4bq+PDNZ4bukw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKReG6u+G7iFnhur7hu5Ql4bqo4bq+4buWI1nhu6Thur5Z4bum4buOWeG6vuG6ueG7ilnhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bq+PDNZ4buk4bq+KOG7puG7tFnhu6Thur7hu6Yl4bq+4bunI1nhu6Thur7Dqk9Z4bq+KOG7puG7iHvhur7GoOG7tlnhuqjhur7hu5bhu6ZNWOG6vj7hu7Lhu5bhur48M1nhu6Thur57PCRZ4buk4bq+e0rFqOG6vjlM4bq+4buNfeG7kFnhur7DsuG7plHhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxKlKe+G6vlbFqFVY4bq+V+G7jljhur7hu5pM4bq+KOG7puG7jlnhur7hu5YjWeG7pOG6vlc04buW4bq+VzEsWeG7pOG6vlbFqFVY4bq+V+G7jljhur43xahRWeG6vjdT4bq+4bua4buq4buK4bq+4buUxKhZ4bq+OUzhur574bum4buKWOG6vljCrTF94bq+4buW4bumw53hur7GsOG6ucO14bq94bq+4buW4buI4buW4bq+OUzhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thuqjhur57PMWoVVnhur5W4bum4buKxajhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur4o4bumMT9Z4buk4bq+4buIWeG6vil9S1nhur5Xw6Hhuqjhur7hu5RLw53hur43VOG6vjwzWeG7pOG6vkPhurnhu7Xhu6VE4bqo4bq+KOG7pjE/WeG7pOG6vuG7iFnhur7hurnhu7Xhu6Xhur43XVnhu6Thur57POG7tlnhu6Thur7hu5rFqFVY4bqo4bq+KOG7psKtMT9Z4buk4bq+4buIWeG6vsO64bq74bq74bq74bul4bq+e+G7puG7nMOd4bq+KOG7pjE/WeG7pOG6vuG7luG7puG7jljhur7igJxG4bq+e0rFqOG6vuG7luG7pibigJ3huqrhur7FqeG7psSoWeG7puG6vlfhu5Ao4bqo4bq+VsWoVFnhur57w53EqFnhur7hu5Thu4pZ4bq+4buW4bum4buw4bq+4buaSsOd4bq+4buW4bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+WCLhu5bhur57xahRfeG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+V+G7jljhur5Z4buk4bumxahUKOG6vuG7lFNZ4bq+NzZZ4buk4bq+ezPhur7hu6Z9YVRZ4bq+OX09WeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vjlM4bqo4bq+4buaJFnhu6Thur574bumO8Wo4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bq+KX1h4bq+4buW4bumUuG6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6qOG6vijhu6bhu45Z4bq+4buWI1nhu6Thur57POG7iOG7luG7puG6vlnhu6bFqFRY4bqo4bq+e+G7kCjhur57PH1Z4buk4bq+4buW4bum4buw4bq+4buaSsOd4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+4bq54bu14bul4bqo4bq+w7rhurvhurvhurvhu6Xhuqrhur7FqSrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+VsWoVFnhur57w53EqFnhur43xKjhur7GoH1h4bq+ezzhu6jhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur7hu5Yg4buK4bq+4buW4buI4buW4bq+eyrhur7hurnhu7Xhu6Xhuqjhur7DuuG6u+G6u+G6u+G7peG6qOG6vnsq4bq+4buUS8Od4bq+V+G7jljhur57SsWo4bq+e+G7piNZ4bqo4bq+4buUS1nhuqrhur7FqeG7puG7iljhur5Ywq0xfeG6vuG7luG7psOd4bq+xrDhurnDteG6veG6vuG7luG7iOG7luG6vjlM4bq+4buaKsWo4bq+WDrFqOG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vnt9YVFZ4bq+ezx9YVNZ4bq+4buaVeG6vlnhu6TCrTE7xajhur7GoOG7jlnhur7hu5bhu6Yg4bq+4buaJVnhu6Thur7hu6TFqDbhur48M1nhu6Thur43xKjhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vjwzWeG7pOG6quG6vsOqJFnhu6Thur574bumO8Wo4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4buW4bumw53hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6Yl4bq+VsOh4bq+4buW4buKWOG6vlZSe+G6vuG6ueG7teG7peG6qOG6vsO64bq74bq74bq74bul4bqs4bq+4buW4buI4buW4bq+ezzCrTEuWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6qOG6vuG7lEtZ4bq+VsOh4bq+4buW4buKWOG6vlZSe+G6vjc6xajhur7hu5bhu6Yg4bq+e+G7quG7luG7puG6vsaw4bq5w7Xhur3hur45TOG6qOG6vuG7luG7piDhur574buq4buW4bum4bq+xrDhurnDteG6veG6vuG7luG7iOG7luG6vjlM4bq+VsOh4bq+4buW4buKWOG6vlZSe+G6vjc6xajhur7hu5bhu6Yg4bq+e+G7quG7luG7puG6vsaw4bq5w7Xhur3hur7hu6Z9YVRZ4bq+N1Phur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur57PXvhur57POG7iOG7luG7puG6vlnhu6bFqFRY4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6vsO14bumxKjhur5Zwq0xOuG7luG6vjdT4bq+PDNZ4buk4bq+N8So4bq+4buaw5V74bq+V+G7jljhur5Z4buk4bumxahUKOG6quG6vsWpPMOdWeG7pOG6vsag4buqKOG6vns8MTrhu5bhuqjhur57PMOdWeG7pOG6vjfEqOG6vj7hu4p94bq+xalSe+G6vsOy4bqj4bq+xKksxajhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur57PEpY4bq+VsWoVVjhur5X4buOWOG6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vjc6xajhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4pfWFTWeG6vuG7muG7quG7iuG6vijhu6bCrTE/WeG7pOG6vjfEqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6vlfFqFFZ4bq+KX3hu4pZ4bq+4buaKsWo4bq+WDrFqOG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vns8xahZ4bum4bq+PuG7iHvhuqjhur4o4bumMT9Z4buk4bq+e+G7pjLhu5bhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur57fcOUWeG6vns84buK4bq+4buW4buI4buW4bq+N11Z4buk4bq+PDNZ4buk4bq+4buW4bu0WeG6vuG7pMWoxKh94bq+e8Soxajhur5Z4bukfWFRWeG6vlnhu6ZPWOG6vijhu6bhu4h74bq+4bumxahUWeG6vjfEqOG6vlnhu6RNWeG6vuG7luG7psOTWeG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mj3FqOG6vnsxLFnhu6Thur45w5V94bq+N8Sow53hur48M1nhu6Thur5W4bum4buKxajhur574bum4buI4buW4bq+4bukJuG6vns84buIxajhur4o4bum4buiKOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu6XFqFFZ4buk4bq+ezzDnVnhu6Thur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4bDjeG6vsSpSnvhur7DssWoVVjhur5X4buOWOG6vsWp4bumMTtZ4buk4bq+4bu5feG7jlnhur7hu5pM4bq+VsWoVVjhur57POG7iuG6qOG6vlbFqFVY4bq+PsOd4buIe+G6qOG6vijhu6bhu4h74bq+4bumxahUWeG6qOG6vlfhu5Ao4bq+4bumJOG6vj4/4bq+OTXhur5Xw6Hhur7hu4bhu4Lhu4Lhur43IuG6vjfFqOG6vijhu6ZKWOG6vuG7psSoWeG7puG6vuG7luG7psavWeG7puG6qOG6vnvhu6rhu5bhu6bhur574bumfeG6vuG7huG7huG7hOG6qMOMw41G4bq+WOG7hOG6vuG7pCbhur7hu5bhu4jhu5bhur5Xw51Kxajhuqjhur57Klnhu6Thur57xahTWeG6vnvhu6Z94bq+WSUo4bq+WeG7pOG7jlnhur4+4buI4buW4bum4bq+w7Xhu6bEqOG6vlkxOuG7luG6vsOM4buA4buC4bqqSeG7guG7guG6quG7gOG7gOG7gOG6vuG7miRZ4buk4bqs4bq+4buaTOG6vuG7luG7pn1hVVnhur7hursjWeG7pOG6vuG7ilnhur7hu6Z9YVRZ4bq+xanhu6YxO1nhu6Thur7hu7l94buOWeG6vuG7huG6vjci4bq+VuG7pi7FqOG6vns94bq+4bum4buoWeG7puG6vj404bq+N1Phur57JcWo4bq+4bumIGHhur7hu6bDnUrFqOG6vjwzWeG7pOG6vntKxajhur45TOG6vuG7uX3hu45Z4bq+4bq74bumxahZ4bum4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEg3174bumw508w4pFxanFqFnhur43xKjhur5LWeG7puG6puG6vsWp4bumXWHhur7hur0xP1nhu6TEkC8oRQ==

Tin Và Ảnh: Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]