(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29-1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r2vhu6ZLw4zDlOG7s+G7jErhuq5L4buzxq9KTOG7s+G6vkvDjMOV4buzxq9K4bquw5RK4buzxq/hu6bhuq7hu7PhurxK4buoI0fDlOG7s8OUxKhK4bq2w5RK4buz4bquw5Thu7PGr+G7kOG6tsOU4buzxq9Kw53hurzhu7PDmUrDicOV4buzxq/hu6ZHw5Thu7Phur5O4bqu4buz4bq64bq2w5Thu7PGr0/DlErhu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZ4bq34buA4bquw4rDveG7r2TEqOG6tiPhu7Phu7nEgi3hu7fFqeG7s2wyZDThu7PGr0/DlErhu7Phurrhuq7DlOG7s0rhurbDlErhu7PhuqtI4buzSuG7kOG6suG6vErhu7PFqOG7nOG7s+G7ueG6oC/huqvhurctbDJkNOG7s+G7tknhu7Phu7ZLw43hurzhu7PGr+G7pkvDjMOU4buz4buMSuG6rkvhu7PGr0pM4buz4bq+S8OMw5Xhu7PGr0rhuq7DlErhu7PGr+G7puG6ruG7s+G6vErhu6gjR8OU4buzw5TEqOG6tsOUSuG7s+G6rsOU4buzxq/hu5DhurbDlOG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G7qz9ra+G7i+G7seG7s8av4bqyS+G7s0rhu6gjw43DlMWp4buzxq9K4bq2w5RK4buzw5lK4buc4buz4bu24bq24buzQMOCxanhu7PDmUpXU8OUxKjFqeG7s8avSk7hu7PGr+G7pkTDlOG7s8av4bumR8OU4buz4bq+TuG6ruG7s+G6uuG6tsOU4buzxq9Pw5RKxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPhu7PDmTPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDvcav4buAQMavLeG6ruG7jkvEqMOU4bul4buz4bq84buAw5TGr+G7gOG7puG7p8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w4rGr0rhu6jDleG6uuG7s0sz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PhuqDDgOG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgeG7ueG6oMOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw71Kxq/Gr8OZ4bulLy9LxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DlOG7gOG7uMWoL+G7t8SC4bu1w4Ev4bu34bqiw4PDikHhu7fhu7fhu7fhu7VB4bu3xq/DgUHhu7fhu7nhu47Dgy3hu4xL4buAw5XGr+G7puG6ruG6rsOUxq/hu5Dhuq7DlMavSuG7qOG6vMOZSuG6rsaww5LDmcSow73hu7Phuq7hu47Gr3LDvWvhu6ZLw4zDlOG7s+G7jErhuq5L4buzxq9KTOG7s+G6vkvDjMOV4buzxq9K4bquw5RK4buzxq/hu6bhuq7hu7PhurxK4buoI0fDlOG7s8OUxKhK4bq2w5RK4buz4bquw5Thu7PGr+G7kOG6tsOU4buzxq9Kw53hurzhu7PDmUrDicOV4buzxq/hu6ZHw5Thu7Phur5O4bqu4buz4bq64bq2w5Thu7PGr0/DlErDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDvcav4buAQMavLeG6ruG7jkvEqMOU4bul4buz4bq84buAw5TGr+G7gOG7puG7p8O94buvLsOUSuG7s8OVS8OUSuG7s0rhu5Thuq7GsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buva0pTS+G7s8SoS+G6rsOU4buzxq9Kw53hurzhu7NKS8ONw5Thu7PGr0pM4buz4bq+S8OMw5Xhu7PGr0rhuq7DlErhu7PGr+G7puG6ruG7s+G6vErhu6gjR8OU4buzw5TEqOG6tsOUSuG7sz9ra+G7i+G7s+G7juG6tuG7s+G7t+G7s8OU4bqkw5Xhu7Phu4zDjOG7s8avWeG7s8OUxKjhurYj4buz4bu34bu1LeG6oi3hu7nhu7Xhu7fEguG7p+G7s+G6vldU4bq84buzxq/hu6ZLw4zDlOG7s+G7jErhuq5L4buzxq/hurJL4buz4bqg4buzSuG7qCPDjcOUxanhu7PGr0rhurbDlErhu7PDmUrhu5zhu7Phurrhuq7hu5Dhu7PEqOG7osOV4bul4buza+G7i+G7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bquxanhu7Nr4buL4buzasSQw5Xhu7NqUcOUxanhu7NK4buoI8ONw5Thu7NkxKjhuq7hu7NqUcOUxanhu7NK4buoI8ONw5Thu7Phurfhu5DhuqzDlMSo4buz4bq34buS4bquxanhu7NK4buoI8ONw5Thu7NrSuG7lOG7s+G7l+G7qEPDlMWp4buzSuG7qCPDjcOU4buza8OTw5RK4buz4bqxS+G6ruG7s+G7tuG6tuG7s0Hhu7Xhu7NAw4LFqeG7s8OZSldRw5TEqMWp4buzxq9KTuG7s8av4bumRMOU4buzxq/hu6bDneG6vOG7s8avSuG7qOG7nuG6vMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu5lLw43hurzhu7PGr+G7pkvDjMOU4buz4buMSuG6rkvhu7PGr0pM4buz4bq+S8OMw5Xhu7PGr0rhuq7DlErhu7PGr+G7puG6ruG7s+G6vErhu6gjR8OU4buzw5TEqOG6tsOUSuG7sz9ra+G7i+G7s8OUSuG6rMOV4buzw5RDw5TEqOG7s+G6vOG6ruG7kOG7s0pLw43hu6jhu7Phu47DneG6vMWp4buzSkvDjeG7qOG7s+G7pOG7qOG6tOG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G7pOG7qOG6tMOU4buz4buOPeG7s8OUSuG6tuG7s8OUV1Lhurzhu7Phu7ZJ4buzP2tr4buL4buzxq/hu6ZHw5Thu7Phur5O4bqu4buz4bq64bq2w5Thu7PhurzhurDhurzhu7NK4buoI8ONw5TFqeG7s8avSuG6tsOUSuG7s8OZSuG7nOG7s+G7tuG6tuG7s+G6vOG6sOG6vOG7s0DDgsWp4buzw5lKV1PDlMSoxanhu7PGr0pO4buzxq/hu6ZEw5Thu7Phur5XVOG6vOG7s+G6vErhu5TDlOG7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOU4buzxq9KTOG7s+G6vkvDjMOV4bun4buzxq/hurLhu5Dhu7PFqMOd4buz4bq8SuG7qCPDjMOU4buz4bq6S0jDlOG7s8avTOG6vErhu7PhurzDneG6vOG7s+G7tknhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7PhurrhurThu5Dhu7Phur7hurTDleG7sz9ra+G7i8Wp4buzw5RDw5TEqOG7s+G6vOG6ruG7kOG7sz3hu7PGr0pY4bq84buzxq/hu6hDw5Thu7PGr0rhu67hu7PhurzhurDhurzhu7Phu6Thu6gj4buz4bq+TsOUSuG7s+G7tknhu7M/a2vhu4vhu7Phurzhu67huq7hu7PhurzhurDhurzhu7PhurxR4buzxahV4buzxajhurTDlOG7s0Dhu6hExq/FqeG7s+G7jEvDlErhu7PDiuG7kOG6rsOUSsWp4buz4bq8Skjhu7PhurpLSMOU4buzxq9Kw53hurzhu7PDmUrDicOVxrDhu7Phu4nhu6jhuq7hu7Phur7hu5LFqeG7s+G7jsOd4bqu4buz4bq8SuG7lMOU4buz4bq84bqw4bq84buzSuG7qCPDjcOUxanhu7PGr0rhurbDlErhu7PDmUrhu5zhu7Phu7bhurbhu7NAw4LFqeG7s8OZSldTw5TEqMWp4buzxq9KTuG7s8av4bumRMOU4buzxq9Kw53hurzhu7NKS8ONw5Thu7PGr0pM4buz4bq+S8OMw5Xhu7PDlErhuqzDleG7s8So4buSw5nhu7PDmUrEkMOU4buz4bq64bq04buQ4buz4bq+4bq0w5Xhu7M/a2vhu4vhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PFqOG6tMOU4buzQOG7qETGr8Wp4buz4buMS8OUSuG7s8OK4buQ4bquw5RKxanhu7PhurxKSOG7s+G6uktIw5Thu7Phu7bhurbhu7PGr0tH4buo4buzw4rhu7DDlMSo4buzxq9Kw53hurzhu7PDmUrDicOV4bun4buzxq/huqTDlMSo4buz4bq8V1PDlMSo4buz4buMS8OMw5Xhu7PFqOG7kOG6sMavxanhu7NA4buy4buz4buOPeG7s+G7tkvDjeG6vOG7s8Wo4bq0w5Thu7NA4buoRMavxanhu7Phu4xLw5RK4buzw4rhu5Dhuq7DlErFqeG7s+G6vEpI4buz4bq6S0jDlOG7s8avSsOd4bq84buzw5lKw4nDleG7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4bq64bq04buQ4buz4bq+4bq0w5Xhu7Phuq7DlOG7s8av4buQ4bq2w5Thu6fhu7Phu4xLw4zDleG7s8Wo4buQ4bqwxq/hu7PDlMSo4buo4buiw5Thu7PEqOG7nOG6vOG7s0Dhu6hExq/hu7NAWOG7s+G6vuG7nEvhu7Phu7ZSS+G7s8Wo4bq0w5Thu7PDmUrDicOV4buzxq9Kw53hurzhu7PDmUrDicOV4buzxq/hu6ZHw5Thu7Phur5O4bqu4buz4bq64bq2w5TGsMawxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmT/hu6jGr0rhu5Dhu6bDveG7rzI1a+G7s+G7q2TEqOG7qOG7osOU4buzbDJkNOG7s8avT8OUSuG7seG7rS/DmeG7rw==

BĐT (Nguồn UBND Tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]