Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 2/3, như các bên đã nhất trí từ đầu. Nguồn tin của TASS nêu rõ: “Như đã thống nhất từ đầu, cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 2/3.”

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSLhu4Fv4bqrw7Jy4bun4buf4bqrxILhu5/hu7fhu6HhuqvDsuG7ocah4bul4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqtD4bup4bun4buj4bqrw7Lhu4fhu6XhuqvDgOG7n+G7geG7p+G6q+G7puG7o+G6vy0/w7rhuqLhur/hu6Hhu6fhu43huqvEguG7oeG7mcOA4bqrxILhu5/hu43FqeG6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqlv4bulw4Mtw4Dhu5/FqcSCxanhuqnhuqvEguG7ocSCw7nhu4034bqpIuG7gW/huqvDsnLhu6fhu5/huqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8Oy4buhxqHhu6XhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q0Phu6nhu6fhu6PhuqvDsuG7h+G7peG6q8OA4buf4buB4bun4bqr4bum4buj4bq/LT/DuuG6ouG6v+G7oeG7p+G7jeG6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG7n+G7jcWp4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7heG7p+G7n+G6q2PhuqnhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kZGLDqi9j4bq74bq7w7PEkWLhur3EkeG6vWPhurvEgmPhur3DqeG6u8O5Y8SDdcOA4buj4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqki4buBb+G6q8OycuG7p+G7n+G6q8SC4buf4bu34buh4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrQ+G7qeG7p+G7o+G6q8Oy4buH4bul4bqrw4Dhu5/hu4Hhu6fhuqvhu6bhu6Phur8tP8O64bqi4bq/4buh4bun4buN4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4buf4buNxanhuqnhuqvDs+G6v8SC4bq/LcOA4bufxanEgsWpLcWp4bqi4buh4buj4buh4bun4bq/w7ktw4PhuqJvN+G6qeG7n8SCxILDgMOD4bqhLy9vw7Phu6fhu6Hhu6Xhu6PEg0Phu6Hhu43EguG7p+G6v+G7pcOAw7nhuq7Dg8SDQ+G7py/EguG6uWRiL+G6rsOAw7nFqeG6v8Oz4buNw7MvbsWpw7rEgsSCdS9kYmRkX2LEkV9iZC/EgsSCxJBD4bunX8Oz4bq/4bulX8OA4buf4bq/4bunX+G7p+G7o+G6v1/huq7DuuG6ouG6v+G7oeG7p+G7jcSDdcOA4buj4bqp4bqrL+G6tT3hu5/hu4Hhu6HhuqvDssWp4buH4bun4bqr4bum4buj4bq/4bqrQ+G7h+G6qz/DuuG6ouG6v+G7oeG7p+G7jeG6q8SC4buD4buh4bqrb+G6rnhv4bqrw7Lhu4fhu6XhuqvDgOG7n+G7geG7p+G6q0HhuqtD4bq24bun4buj4bqr4buixanhu6Xhu43DucOj4bqrTuG7jcO54bq/4bqi4bquw4Phuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrZOG6vS9kL2RiZGTEg+G6q+G6seG7hOG7p+G7n+G6oeG6qybhu54iLyYmIlvhu6bhurfhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhu57hu43hur/Ds+G6qeG6teG7nmbhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SCxKnhu6fhuqsm4bq+Kirhuqtv4bq04bq/4bqr4bum4buj4bq/4bqrw7LhuqThur/huqvEguG7oeG7p+G6q0Phu6nhu6fhu6PhuqvDsuG7h+G7peG6q8OA4buf4buB4bun4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4buf4buNxanhuqvhu6Phu6FC4bq/4bqr4bum4buj4bq/4bqrQ+G7h+G6qz/DuuG6ouG6v+G7oeG7p+G7jeG6q8OD4buR4bqrw7Phu6Hhu5vhu6fhuqvhuqLhur/huqtD4buHxanhuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrZC/EkcOj4bqr4bun4buf4bqk4bqrb+G7gW/huqtu4buT4bun4bqrw7Jm4bqr4bun4bufxKnEguG6q8SC4bqicOG6q8SC4bqs4bqrw7Jq4bquxIPhuqvhu6bhu6Phuq534bun4bqrxILhu6Hhu6fhuqtv4bq04bq/4bqrJuG6vioq4bqr4bun4buT4bqu4bqr4bqi4but4bqh4bqr4oCc4bum4buf4bqk4bqrw7Jm4bqrxILhu5924bun4buj4bqr4bun4bufxKnEguG6q8SC4bqs4bqrw7Jq4bquw6Phuqtv4bqueG/huqvhu6PDrcOA4bqrw4Phu5HhuqvDs+G7oeG7m+G7p+G6q+G6ouG6v+G6q0Phu4fFqeG6q+G7p+G7o+G7h0XhuqtkL8SRxIPigJ3hurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVb4bup4bun4buj4bqrw7Lhu4fhu6XhuqvDgOG7n+G7geG7p+G6q+G7puG7o+G6vy0/w7rhuqLhur/hu6Hhu6fhu43huqvDsmrhuq7huqvEguG7oeG7k+G7p+G6q8OyZuG6q8Oz4buh4bub4bun4bqr4bqi4bq/4bqr4bun4buj4buHReG6q2Thur0vZOG6q8SC4buD4buh4bqrQ+G6tuG7p+G7o+G6q+G7osWp4bul4buNw7nhuqtv4bq04bq/4bqrTuG7jcO54bq/4bqi4bquw4PDo+G6q8O64buPxanhuqvDs+G7h+G7oeG6q8Op4bqr4buj4buh4bu34bqrw7J34bun4buj4bqr4bufd8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1PeG7n3Dhur/huqvhu6bhu6Phur/huqtv4bufxanhuqtu4buh4buZxILhuqvhu5/hur/hu6Hhuqtu4buT4bun4bqrw7Jm4bqrxIJx4bul4bqrxILhu5/EqUXhuqvDsuG7ocah4bul4bqrb+G7n+G6ruG7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hu4HhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDsuG7h+G7peG6q8OA4buf4buB4bunxIPhuqtP4bup4bun4bqrxILhu5/hu43FqeG6q8Oy4buD4buh4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvDgOG7n+G7geG7oeG6q8Oyxanhu4fhu6fhuqs/w7rhuqLhur/hu6Hhu6fhu43Do+G6q2/hu4Fv4bqrbuG7k+G7p+G6q8OyZuG6q8SQ4buBb+G6q8OycuG7p+G7n+G6q+G7pXjEguG6q8ODduG6q2/hu5/hurThuqvDsuG7leG6q+G6pOG6ruG6q8SC4buh4buT4bunxIPhuqsk4bqu4bq/4bun4bqrb+G7n+G6pm/huqvhu5/hur/hu6Hhuqtu4buT4bun4bqrw4Phur/huq7huqvDssaw4bqrxILhuqJB4bqrQ+G7leG6q8SC4buf4bq04bqrw7Lhu6/huqvDssah4bqrxILhu5/hur/hu6XhuqtDxKnhu6fhuqtD4buH4bqrw4Phu5HhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q0Phu6nhu6fhu6PhuqvDsuG7h+G7peG6q8OA4buf4buB4bun4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4buf4buNxanEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhuqLhu4XhuqvDueG7t+G7oeG6q8OA4buf4bux4bun4buj4bqrQ8Sp4bun4bqr4bufZuG7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqrKsOA4bquxILhu6fhu6HDusOj4bqrb+G7n+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Phu6Hhur/huqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4bqicuG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q07hu43DueG6v+G6ouG6rsOD4bqrLeG6q+G7r+G7p+G7o+G6qyDhuq7huqJF4bqrW8Wpw4PDuuG6ouG7jcOD4buN4bunw4PDukXhuqst4bqrb8OC4bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7oeG7mcSC4bqrQ+G7qeG7p+G7o+G6q8Oy4buH4bul4bqrw4Dhu5/hu4Hhu6fhuqvEguG7n+G6puG6q+G7n+G6v+G7oeG6q+G7o+G7oULhur/huqvhu6bhu6Phur/huqtD4buH4bqrP8O64bqi4bq/4buh4bun4buN4bqrb8aw4bqrxILhu5/GoeG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7p3bhu6HhuqvDueG7g+G7oeG6q0Phu4fFqeG6q+G7p+G7o+G7h0XhuqtkL8SR4bqrxILhu4Phu6Hhuqvhu6V4xILhuqvDsnLhur/huqvDsuG7ocah4bul4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqtu4buh4buT4bun4bqr4buj4buh4bu14buh4bqr4buj4buhQuG6v+G6q07hu43DueG6v+G6ouG6rsOD4bqrQ+G7h+G6q07hur/huqvDmeG6v+G7p8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T+G7n+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Phu6Hhur/huqvhu6fhu4dF4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7oeG7mcSC4bqrxILhu5/hu5Phu6XhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvDgOG7n+G7geG7oeG6q8Oyxanhu4fhu6fhuqvDsuG7h+G7peG6q8OA4buf4buB4bun4bqrZOG6q+G7p+G6pOG7tW/huqtuaMSC4bqrw7Jq4bqu4bqrw7Lhu5nhu6fhuqtO4buNw7nhur/huqLhuq7Dg+G6q0Phu4fFqeG6q8SCduG7oeG6q2MvxJHhuqvhurHEguG7n+G7jcWp4bqr4buj4buh4bu34bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhurfEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7ruG7p+G7o+G6q1vFqcODw7rhuqLhu43Dg+G7jeG7p8ODw7pF4bqrw7nhu4fhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqtvxrDhuqvhu6V24buh4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqr4buf4buX4bqrxILhu5/hu4nhu6fhuqtva+G7p+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu5/GsOG7peG6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrb+G6rnhv4bqrw7Lhu4fhu6XhuqvDgOG7n+G7geG7p+G6q8SC4bqi4buT4bunxIMvxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhur7huq7EguG7n8Wp4bqi4bqp4bq14bqxJiYiW+G7pi9b4buh4buNxILhu6fhur/hu6Ur4bq34bqzL8OA4bq1

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]