Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 1/3 đã nhấn mạnh đến nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tiếp diễn ở Ukraine.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznhu6LhuqhZ4buew6Phu6Phu4/hu4Hhu6PDo+G7nWPhu6Phu4/Do+G7jcO1ZMO1w6Phu6/hu4/huqvhu6/Do+G7o+G7jeG7n2PDtcOj4buNw7Xhuqnhu5/Do2jhu4/hu5/Do8ah4buP4bu54buj4buNw6Phu4/hu59k4buj4buNw6PDncahd+G6qcO14bujw6w4L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjaOG7nXgt4buv4buP4bufeeG7n+G6o8OjecO1eeG7m8OsfeG6o+G7ouG6qFnhu57Do+G7o+G7j+G7geG7o8Oj4budY+G7o+G7j8Oj4buNw7Vkw7XDo+G7r+G7j+G6q+G7r8Oj4buj4buN4bufY8O1w6Phu43DteG6qeG7n8OjaOG7j+G7n8OjxqHhu4/hu7nhu6Phu43Do+G7j+G7n2Thu6Phu43Do8OdxqF34bqpw7Xhu6PDrMOj4buP4buR4buj4buPw6Nk4buj4buPw6Phuq/huqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHEg+G6rS/huq/huqXhuqVp4bq3xIPhuqfhurHhurXhurPhuq954bqt4bqz4bqn4bub4bqvNOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPhu6LhuqhZ4buew6Phu6Phu4/hu4Hhu6PDo+G7nWPhu6Phu4/Do+G7jcO1ZMO1w6Phu6/hu4/huqvhu6/Do+G7o+G7jeG7n2PDtcOj4buNw7Xhuqnhu5/Do2jhu4/hu5/Do8ah4buP4bu54buj4buNw6Phu4/hu59k4buj4buNw6PDncahd+G6qcO14bujw6zhuqPDo2nhuql54bqpLeG7r+G7j+G7n3nhu58t4bufd8O14buNw7Xhu6Phuqnhu5steHdofeG6o+G7j3l54buveDEvL2hp4bujw7Xhu53hu4004bquw7XDrHnhu6Phuqnhu53hu6/hu5vDvXg04bqu4bujL3nDouG6scSDL8O94buv4bub4buf4bqpacOsaS/hu516acO1aC/hurHEg+G6seG6sV/Eg+G6t1/Eg+G6sS95eeG6tuG6ruG7o1/hu5fDrOG7o3hfeHnhu5/hu5t5w6zhu6Nnw6x34buNX8SD4bqxxIPhurc04buX4buv4buN4bqjw6MvOVnhu6Xhu6Phu43Do1nhu4/DgcOjxqHhurTDo+G7ouG6qFnhu57Do+G7lsOs4bujeMOjWHnhu5/hu5t5w6zhu6Nnw6x34buNNMOjNkThu6Phu48xw6PhuqjDkuG7ri9ZWTs/4buiNzgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/hu47DrOG6qWnhuqM5WeG7peG7o+G7jcOjWeG7j8OBw6PGoeG6tMOjWeG7pcOjaOG7j8OAaMOj4buOw7Vu4buvw6PDgcawaMOjR8OpaMOjw41jw7XDo1nhur/hurLDo0nDgcWp4buj4buNw6M24bui4bqoWeG7njfDo+G7lsOs4bujeMOjWHnhu5/hu5t5w6zhu6Nnw6x34buNw6Phu6Phu41i4bqyw6Phuq8v4bq3w6PDrcSRw6Phu6Phu4/hu4Hhu6PDo+G7nWPhu6Phu4/Do8OtbOG7o8Oj4buj4bunw6Phu5vhuqJow6Phu6Phu43hu59jw7XDo+G7jcO14bqp4bufw6Phu6Phu4/hurnhu53Do+G7jcO1ZMO1w6N2w73hurJsecOjaMO9w7low6PGoeG7j+G7ueG7o+G7jcOj4buP4bufZOG7o+G7jcOjecO1bOG7r8OjacO1w7Phu6PDo+G7scOjw53GoXfhuqnDteG7o8OsNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu67hu4/huqt5w6Nnw7Vvw73Do3l34buf4buj4buNw6Now73DuWjDo+G7j3Hhu6/Do2fhuqvhu5/Do2jhu4/DveG7o+G7jcOj4bquxrDDtcOjWeG7j+G7ucOjecOBxrDhu6Phu43Do8OMeHnhu5/hu6PDteG6qcOjxqDhuqnhu5fhuqnDo8ag4bqp4bub4bub4bqpeMOj4bquYsOjWeG7j+G7ucOjecOBxrDhu6Phu43Do+G6qOG7o+G7j8OjR+G7n3fDtXjDo+G7luG7n+G7j+G7o3jhu5/hu6PDo3ljw7XDo2hl4bujw6Now4DDo+G7m+G7t2jDo3bDveG6v+G7o8OjWeG6qeG7r+G6qcOj4buxw6Phu53DtW3hu6PDo0fDqWjDo8OMeHnhu5/hu6PDteG6qTPDo1nhu6Xhu6Phu43Do1nhu4/DgcOjxqHhurTDo+G7ouG6qFnhu57Do8OtxJHDo8aha8O9w6Phu41xw7XDo2jhu4/hu4Hhu53Do2nDgHnDo+G7o+G7jeG6qeG6ssOj4bub4buD4buvw6N5w4Bow6PhurbDveG7o+G7jcOjw63DuXnDo+G7scOjw53GoXfhuqnDteG7o8OsM8Oj4bui4buN4bqpw6No4buH4bujw6N34buzecOjdsO94bq/4bujw6PGoeG7j3LDtcOjw53GoXfhuqnDteG7o8Osw6Phuq5iw6No4bqp4bujw6Np4bqiw6No4bqraMOj4buj4bunw6Phu5vhuqJow6Phu6Phu43hu59jw7XDo+G7jcO14bqp4bufNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk/bcOj4buv4buP4buH4bujw6Phu53hu5Hhu6Phu48zw6NZ4buP4bu5w6N5w4HGsOG7o+G7jcOj4bqo4buj4buPw6NH4bufd8O1eMOj4buW4buf4buP4bujeOG7n+G7o8OjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHnDo3Thu6Phu43Do+G7ncO9deG7o8OjxqHhu4/hur3hu6Phu43Do8Ot4buT4buj4buPw6N3c8Ojd+G6ueG7o+G7jcOj4bqo4buj4buPw6N4asOjxqHhu4904buj4buNw6N54buP4bqp4budw6No4buPw7Vs4bujw6Phuq7GsMO1w6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOj4bui4buN4bqpw6Phu7HDo8OdxqF34bqpw7Xhu6PDrMOj4bquYsOj4bquw7VuaMOjw63DtW3DvcOjaOG7j+G7meG7o+G7j8Oj4bub4bqiaMOj4bubw4Hhu6vhu6Phu43Do+G6qOG7o+G7j8OjeGrDo2jhu4/hu5nDo+G7o+G6ueG7ncOjeXfhu5/hu6Phu43Do2fDtWvhu6PDo+G7jcO1xrDDtcOjaOG6q2jDo+G7o8OBxrBow6N54buPYuG7o+G7j8Oj4bquw7Vr4bujw6Phu6LhuqhZ4bueNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlU4buj4buNw6NoQeG7o+G7jcOjxqHhu4/hur3hu6Phu43Do8Ot4buT4buj4buPw6Phuqvhu6/Do8Ot4bq7ecOj4oCc4bqu4bu14buj4buNw6No4buB4budw6Nn4bqp4bqy4oCdw6Phuq7GsMO1w6Phu53huqvhurLDo2fhuqnhurLDo+G7ouG7jeG6qcOj4buxw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do+G7r+G7j+G7g+G7o8Ojw53GoXfhuqnDteG7o8Osw6Phu5tiw6Phu53DuXnDo2fDgcawaMOjd+G7gXnDo+G7m8aw4bujw6Phuq5iw6PigJzGoeG7j3Thu6Phu43Do+G7o+G6ueG7ncOjeXfhu5/hu6Phu43Do2jhu4/DgcWp4buj4buNw6N5d+G7keG7o+G7j8Oj4buj4buN4buP4buTw6N44bqiw6No4bu54bqpw6Nn4buBecOjxqHDgsOjdsO9dWjDo+G7jcO14bqpw6Phu6LhuqhZ4buew6Phu6Ni4bufNOKAnTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlIQeG7o+G7jcOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G7o+G7jWLhurLDo+G6ry/hurczw6NZ4bul4buj4buNw6N54buPw4HDo8ah4bq0w6Phu6LhuqhZ4buew6PDrcSRw6N5xrDDtcOjR+G6qcOj4bua4bqp4bujw6Phuq5iw6No4buhw6No4buPw73hurJs4bujw6N54buPZeG7ncOjaGXhu6PDo2jDgMOjxqHhu4904buj4buNw6N2w73hur/hu6PDo+G7muG6qXjGoTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WXfhu5/hu6Phu43Do8ah4buPw7XDo8Ot4buhM8Oj4buPxJHhu6Phu43Do3nDteG7o8OjR8Os4bubeeG6qcOjaOG7ueG6qcOjR8Os4bub4bqpd8O9eMOjw63DgeG6qcOjecO14bujw6NZ4bul4buj4buNw6N54buPdeG7o+G7jcOj4bujw4HGsGjDo+G7o2LhurLDo+G6qOG7m8Os4bq24bqp4bujacOsd8Oj4buaw73GoeG6qXjhu4/DrOG7o8ah4bufw6Phu6Phu41i4bqyw6Phuq8v4bq3w6N54buPdOG7o+G7jcOjZ+G6q+G7n8Ojw63EkcOjw63DtW3DvcOjeeG7j2vhu53Do2fDteG7o+G7j8OjeOG6rMOjecaww7XDo8ah4buPw73Do+G6ruG6omjDo+G7ncO1beG7o8Oj4bui4bqp4budw6Phu43DteG6q+G7r8OjZ8O1a+G7o8Oj4buNw7XGsMO1w6Phuq7GsMO1w6PDncahd+G6qcO14bujw6w0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVnDveG6ssOj4buj4buPw7Vr4bujM8OjdOG7o+G7jcOj4buaw73GoeG6qXjhu4/DrOG7o8ah4bufw6PGoeG7j+G6veG7o+G7jcOjw63hu5Phu6Phu4/Do+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6NHw6zhu5vhuql3w714w6N4asOjxqHhu4904buj4buNw6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qcOjaOG7j8O1bOG7o8OjaeG7k2jhu4/Do3bDveG6v+G7o8OjeOG6osOjw63hurtow6Nnw7VuecOjaOG7ueG6qcOj4bui4buN4bqpw6N5Y8O1w6PDncahd+G6qcO14bujw6w0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7ouG7jeG7n2LDtcOjd+G6qTPDo1nhu6Xhu6Phu43Do3nhu4914buj4buNw6NHw6zhu5vhuql3w714w6No4buP4bufw6Nnw7VsecOj4bub4bqiaMOj4bubw4Hhu6vhu6Phu43Do3bDveG6v+G7o8Ojw63DucO1w6Phu7HDo2fDtWvhu6PDo+G7jcO1xrDDtcOj4buv4buPw7ThuqnDo1nhur/hurLDo+G7jcO14bqr4buvw6Phuq7GsMO1w6NH4bqpw6Phu5rhuqnhu6PDo2hB4buj4buNw6N4asOjw63DgeG7q2jDo2fhu6XDo3jDveG7o+G7jTPDo+G7o+G7j+G6ueG7ncOj4buj4buNZeG7o8OjaOG7j+G6u+G7o8OjxqHhu49kw6Phu6Nl4buj4buNw6PhurZk4bqyw6N34bqpw6Phu53DuXnDo+G6ruG7t8OjeeG7geG7o8OjaHThu6Phu43Do2jhu7nhuqnDo+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6Phu6LhuqhZ4buew6N5d2vhu6PDo+G7m8SR4buj4buPw6N54buP4bulw6NHw6zhu5vhuql3w714NC80OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r+G6qMO9eeG7j+G7n3fhuqM5NllZOz/hu6IvP8O1w6x54buj4bqp4budKzc4L+G7rzk=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]