Ông Lee Jae-myung, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền, đã đạt được thỏa thuận hợp nhất tranh cử với ứng cử viên Kim Dong-yeon của đảng Làn sóng mới nhỏ tại Hàn Quốc. Thông tin cho biết sau cuộc gặp ngày 1/3, hai bên đã nhất trí về một thỏa thuận liên minh tranh cử và cơ chế hoạt động của một chính phủ chung.

Tin liên quan

Đọc nhiều

YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhSeG7heG7teG6r8Ot4bqu4bqvw5Rk4buh4bqvWOG7tcO5w60z4bqv4buKZeG7ocO14bqvw63hu4Xhu5/huq944bu1w4Jv4buh4bqvw7Thu6134bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hu7N5YuG7ocO04bqvw63huq7huq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu4tl4buhw7Xhuq/hu6HDtHRhL8O04bq3w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPDreG7n8O9LXfDtHDhu7NwxIPhuq/hu7Phu5Hhu7Phu6Phu4ldxINJ4buF4bu14bqvw63huq7huq/DlGThu6Hhuq9Y4bu1w7nDrTPhuq/hu4pl4buhw7Xhuq/DreG7heG7n+G6r3jhu7XDgm/hu6Hhuq/DtOG7rXfhuq/hu6HDtOG7g+G7s+G6r+G7s3li4buhw7Thuq/DreG6ruG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G7i2Xhu6HDteG6r+G7ocO0dOG6r8O04buZ4buhw7Thuq9l4buhw7Thuq/hurfEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6s+G6seG6qy/hurfhuq3huq3DrOG6teG6seG6qeG6teG6reG6peG6seG7s+G6qeG6s+G6seG6teG7o+G6tzbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxINJ4buF4bu14bqvw63huq7huq/DlGThu6Hhuq9Y4bu1w7nDrTPhuq/hu4pl4buhw7Xhuq/DreG7heG7n+G6r3jhu7XDgm/hu6Hhuq/DtOG7rXfhuq/hu6HDtOG7g+G7s+G6r+G7s3li4buhw7Thuq/DreG6ruG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G7i2Xhu6HDteG6r+G7ocO0dMSD4bqvw6xi4buzYi13w7Rw4buzcC1weeG7kcO14buR4buhYuG7oy3DvXnDrV3Eg8O04buz4buzd8O9My8vw63DrOG7oeG7keG7n8O1NuG6tuG7keG7ieG7s+G7oWLhu5934buj4bu1w7024bq24buhL+G7s+G6p+G6s+G6sS/hu7V34bujcGLDrOG7icOsL+G7keG6tnfDgsOt4buR4bq2cC/hurPhurHhurPhurNf4bqx4bq1X+G6seG6sy/hu7Xhu6Hhu7Phu5Hhu7Phu6Phu4nDrOG6teG6teG6t+G6pTbhu5t3w7XEg+G6ry/DocOa4buhw7Xhuq/hu6Lhu4nhu4nhuq/hu5pi4buJLeG7n8OC4bu14buhw7U14bqv4bqi4buhw7Xhuq/DreG6ruG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/hu7PFqeG7ocO14bqv4buzw7TDueG7ocO14bqvw63DgWLhuq/hu4tl4buhw7Xhuq/DjOG7h+G7oeG6r8Otw7TDgTY44bugw7Xhu7Xhu6Xhu6Ez4bqvQlc5YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w5Thu4liw6zEg8Ohw5rhu6HDteG6r+G7ouG7ieG7ieG6r+G7mmLhu4kt4bufw4Lhu7Xhu6HDtTXhuq/huqLhu6HDteG6r8Ot4bqu4bqv4bq24buRbeG7oeG6r+G7s8Wp4buhw7Xhuq/hu7PDtMO54buhw7Xhuq/DrcOBYuG6r+G7i2Xhu6HDteG6r8OM4buH4buh4bqvw63DtMOB4bqvOMOMVznhuq/DreG7heG7n+G6r3jhu7XDgm/hu6E14bqv4buLw6nhuq/hu4vEkeG7s+G6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buzw7R0YuG6r+G7s8O04bu1ZuG7oeG6r8O04butd+G6r+G7ocO04buD4buz4bqv4buzeWLhu6HDtOG6r8Ot4bqu4bqv4bq24bur4buR4bqv4bqi4buhw7Xhuq/DreG6ruG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/hu5zhu5Hhu5/huq/DjHDhu6HDtS3DguG7iXDhu6Hhuq/DrcOBYuG6r+G7i2Xhu6HDteG6r+G7omThu6Hhuq/DvXHhu6HDteG6r+G7n+G7q+G7keG6r+G7ocO0dOG6r+G7s8SR4buR4bqvw5Rk4buh4bqvWOG7tcO5w6024bqv4buyw7TDuuG7ocO14bqv4buz4buR4buh4bqvw63DtHDhuq9p4buRbuG7s+G6r8O9YuG7teG6r8Ot4bu14bunw63huq/DtcOqd+G6r+G7ocO1ZMOC4bqv4bq3L+G6tTXhuq/DtGLhu5Hhuq9pbeG7oeG6r+G7i8Op4bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hu7N54buT4bqv4bq2b+G6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G7s8O0dGLhuq/hu7PDtOG7tWbhu6Hhuq/hu6Phu5Ft4buh4bqv4buf4buR4buhw7Thuq/hu7N5YuG7ocO04bqvw63huq7huq/hurZk4bqvw63hu6nhuq/DrcO0buG6r8O0cMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/DrcOBYuG6r+G7n+G7p+G7s+G6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r3fDtMOB4bqvw63DtOG7teG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6FXw7Rj4buz4bqvaeG7kcOy4bu14bqv4bq24bur4buR4bqvaWNw4bqvw7Xhu5Hhu6vhu5E14bqv4bqi4buhw7Xhuq/DreG6ruG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/hu6Lhu4nhu4nhuq/hu5pi4buJLeG7n8OC4bu14buhw7Xhuq/DrcO0cOG6r2nhu5Fu4buzM+G6r+KAnMONw7Thu7fhu6HDteG6r+G7s8O64buR4bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hu7N54buT4bqv4buzxJFw4bqveWLhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu6Fv4buh4bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7leG6r+G7s8O0w7nhu6HDteG6r+G7ocO04buD4buzNeG6r+G7n+G7p+G7s+G6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r3fDtMOB4bqv4buLcGThu6Hhuq/hu51u4buz4bqv4bq2ZOG6r+G7oeG7p+G7keG6r8OtY8Ot4bqvw63DgWLhuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r8Os4buH4buh4bqv4bq24bur4buR4bqv4buzcGThu6Hhuq9p4bun4bqveOG7tcOCb+G7oeG6r+G7o8SCw63huq/DrcO04buT4buhw7Thuq/hu7N54buV4bqv4buLb+G7teG6r+G7s2Z34bqv4buzeeG7teG7ocO14bqveOG7tWLhu6Hhuq/hu7Phu4fhu5/huq/hu4tu4buh4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DrOG7h+G7oeG6r+G6tmThuq/hu4vhu4Phu7Phuq/hu6HhuqDhu6vDrTbigJ1hL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buKZeG7ocO14bqv4buiZOG7oeG6r8O9ceG7ocO14bqv4buf4bur4buR4bqvw63DtHDhuq9p4buRbuG7s+G6r+G6ouG7ocO14bqvw63huq7huq/hurbhu5Ft4buh4bqv4buc4buR4buf4bqvw4xw4buhw7Utw4Lhu4lw4buh4bqvw71s4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu5/hu6fhu7Phuq/DreG7teG7p8Ot4bqvw7Rzd+G6r2ljcOG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6HDtWTDguG6r+G6sy/hurXhuq/hurZk4bqvw7Xhu5Hhu6vhu5Hhuq93w7Thu4fhu6Hhuq/hu7Phu5PDrcO04bqvw63DtHDhuq954bq94buhw7Xhuq/hu4vhu4fDguG6r8OtceG6r+G7s8O0w7Lhuq/DrXDhu5Hhuq/hu6Nk4bqv4buzw7R0YuG6r+G7s8O04bu1ZuG7oeG6r8O04butd+G6r+G7ocO04buD4buz4bqv4bqi4buhw7Xhuq/DreG6ruG6r+G7s3lt4buh4bqv4buzw7TEgsOt4bqv4buzbuG6r+G6tmThuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/hu53DtGXhuq/hu6Hhurnhu6HDteG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r+G7ncO0Y8Otw7Thuq/hu6Fkw4Lhuq/DvWzhuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/hu7PDtOG6osOt4bqv4buz4bu1w4Jt4buh4bqvacO54bqveeG7t+G7s+G6r+G7ncO0dOG7keG6r8Ot4bu14bunw63huq/hu4vhu7Vi4bqv4bq2ZHDhuq/DtcO0buG6r+G7s8Wp4buhw7Xhuq/hu7PDtMO54buhw7Xhuq/hu7N5cOG7ocO14bqvw63hu7Xhu6fDreG6r2nhu4Xhu7Xhuq/DreG6ruG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4bqrL+G6teG6r+G7s+G7q+G7kTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buKZeG7ocO14bqvw4xX4bqvw63hu4Xhu5/huq944bu1w4Jv4buh4bqv4bud4bqm4bqv4bq2c+G7ocO14bqvw7rhu6HDteG6r+G7nOG7keG7n+G6r8OMcOG7ocO1LcOC4buJcOG7oTXhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7s8OD4buhw7Xhuq/hu6Nk4bqvaeG7p+G6r+G7s3nhuqDhu6/hu6HDteG6r+G7s2Thu5Hhuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/hu4vhu4Xhu7Xhuq/hu7Phu5Ft4buh4bqvw6zhuqDhu6vhu5Hhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r3jhu7XDgm/hu6Hhuq/DrcOBYuG6r+G7i+G6oOG7qeG7ocO14bqv4bud4buR4buf4bqv4buyxanhu6HDteG6r+G7s8O0w7nhu6HDteG6r+G7nnBw4buh4bqv4buaYuG7iS3hu5Hhu6E14bqv4buz4bu1w4Jt4buh4bqvacO54bqv4buzw4Phuq9pdOG6r+G7s+G6oOG6r8OtY8Otw7Thuq/huqLhu6HDteG6r8Ot4bqu4bqv4bq24buRbeG7oeG6r+G7i+G7p8Ot4bqv4bujZnfhuq/hurZk4bqvw4Hhu6HDteG6r8O04bun4bqvw63DtOG7kW7hu6Hhuq/DrOG7lcOtw7Thuq/hu7N5YuG7ocO04bqvw63huq7huq/DrcOBYuG6r+G6ouG7ocO14bqvw63huq7huq/hurbhu5Ft4buh4bqvw4xX4bqv4bui4buJ4buJ4bqv4buaYuG7iS3hu5/DguG7teG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7LDtHRi4bqv4buzw7Thu7Vm4buh4bqvw7Thu6134bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/hu4vhu5HDsuG7n+G6r+G7oWTDguG6r8O14buR4bqwYuG6r8O0YuG7keG6r+G6ouG7ocO14bqvw63huq7huq/hurbhu5Ft4buh4bqv4buL4bqg4butw63huq/DrcO0cOG6r+G7o2Thuq/DvWzhuq/DteG7keG7t3fhuq/DrcO0cOG6r8O64buhw7Xhuq/hu6Lhu4nhu4nhuq/hu5pi4buJLeG7n8OC4bu14buhw7Xhuq/DrcOBYuG6r8OMV+G6r+G7i8SR4buz4bqv4buz4bqo4bqv4bujw7Phuq/DgeG7ocO14bqvw7Thu6fhuq/hu53DtHBl4buhw7Xhuq/DouG6sSDhuq/hu7PhuqDhu6nhu6HDteG6r+G7i+G6oOG7qeG7ocO14bqv4bq24bur4buR4bqv4buf4bqiw63huq/DgeG7ocO14bqvw7Thu6fhuq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buzxJHhu5Hhuq/DrcOBYuG6r+G7i8O54buR4bqv4buzw7TDgeG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6ryFwcOG7oeG6r8Od4buJcOG7nS3DguG7iXDhu6Phuq/DrcOBYuG6r+G7i2Xhu6HDteG6r1jhu7XDgm/hu6Hhuq/hu6PEgsOt4bqv4bugw7Thu4fhu6Hhuq/DrOG7h+G7oeG6rzhXV1c54bqv4buLw7nhu5Hhuq/hu6Nmd+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DrWPDreG6r8Ot4bu14bunw63huq/hu7PDtOG6ueG7n+G6r8OscuG6r8O14buF4buh4bqv4buL4buHw4Lhuq/hu6HDtOG7g+G7szZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw41jw63huq/DtHDEkeG7s+G6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4bq2ZuG7oeG6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4buzeWLhu6HDtOG6r8Ot4bqu4bqv4buzxanhu6HDteG6r+G7s8O0w7nhu6HDteG6r+G7r+G6r8OUZOG7oeG6r1jhu7XDucOt4bqv4buLYuG7ocO14bqvaeG6oOG7q8Ot4bqv4bq2ZHDhuq/DteG7kWLhu5Hhuq/hu4twxJHhu6Hhuq/DreG7tcO54buR4bqvw63hu7nhu6HDtTbhuq/DlGLhu5Hhuq/huqLhu6HDteG6r8Ot4bqu4bqv4bq24buRbeG7oeG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r+G7o2Thuq/DuuG7ocO14bqv4bui4buJ4buJ4bqv4buaYuG7iS3hu5/DguG7teG7ocO14bqvw63DgWLhuq/DjFfhuq/DreG7heG7n+G6r3jhu7XDgm/hu6Hhuq/hurZk4bqvIXBw4buh4bqvw53hu4lw4budLcOC4buJcOG7o+G6r8Otw4Fi4bqvV1dX4bqv4buLw7nhu5Hhuq/hu6Nmd+G6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r+G7i8Op4bqveWNw4bqveeG7kW7hu7Phuq/hu7Phu7Xhu6HDteG6r3li4bqvw61jw63huq9jd+G6r3fDtOG7k8Otw7Thuq/hu53DtOG7tcOCbuG7oeG6r+G7ncO04buTw63DtOG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/hu7PDtGLhu5/huq/DteG7kWLhuq/hurZkcOG6r8OtY8Ot4bqvw63hu7Xhu6fDreG6r+G7s8O04bq54buf4bqvw6xy4bqvw6zhuqDhuq/hu6Phu7Vm4buhNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjWPDreG6r+G7nW7hu7Phuq944bu1ZeG6r+G7s8O04bq54buf4bqvw6xy4bqvw6zhuqDhuq/hu6Phu7Vm4buh4bqvw71s4bqvaeG7leG6r8Ot4buD4buf4bqvw63DuuG7ocO14bqvacO54bqvw71i4bu14bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hurUv4bq14bqvw63DtHDhuq/hu4tu4buh4bqv4budbuG7s+G6r+G7s8O04bu3w63huq/hu6HDtWTDguG6r2nhu4Xhu7Xhuq/DreG6ruG6r+G7s8Wp4buhw7Xhuq/hu7PDtMO54buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7g+G7oeG6r+G7i+G7leG7ocO04bqv4bq2ZHDhuq/huqsv4bq1NuG6r+G7oMO04bqw4buhw7Xhuq/hu6HDtWTDguG6r3jhu7ViNeG6r8OMV+G6r8Ot4buF4buf4bqveOG7tcOCb+G7oeG6r+G6tmThuq9XV1fhuq/hu4vDueG7keG6r+G7o2Z34bqv4buLb+G7teG6r+G7s+G7teG7ocO14bqveWLhuq/DrWPDreG6r2N34bqvd8O04buTw63DtOG6r+G7ocO04buD4buh4bqv4bufxJHhu6HDtOG6r3nhur3hu6HDteG6r+KAnCXhu6HDteG6r8Ot4bqu4bqv4bq24buRbeG7oeG6r8Otw7Thu5fhuq/hu7PDtOG6u+G7ocO14bqv4budw7Thu5Hhuq/DreG6ruG6r+G7s3nhu5Hhuq/hu7PDtGLhu5/huq/DteG7kWLhuq/hu7N5ZeG6r+G7o+G7seG7keG6r8OtY8Ot4bqvw63hu7Xhu6fDreG6r+G7s8O04bq54buf4bqvw6xy4bqvw6zhuqDhuq/hu6Phu7Vm4buhNuKAnWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu5xu4buz4bqveOG7tWXhuq/hu7PDtOG6ueG7n+G6r8OscuG6r8Ot4bu1w7nhu5Hhuq/DreG7ueG7ocO14bqv4buL4bqg4butw63huq/DrcO64buhw7Xhuq9pw7nhuq/hu7N54bqg4burw63huq/hu7PDtG/hu5/huq/DreG7teG7p8Ot4bqvaeG7heG7teG6r8Ot4bqu4bqvw61x4bqv4buzY8Ot4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu6Phu6vhu6Hhuq/hu4tu4buh4bqv4buhxrDhuq/hu6PEgsOt4bqvw63hu7XDueG7keG6r8Ot4bu54buhw7Xhuq/DrcOBYuG6r8O0w7Phuq/hu7PDtMO54buhw7Xhuq/hurZm4buh4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu7N5YuG7ocO04bqvw63huq7huq/DrcOBYuG6r8OtY8Ot4bqv4buLZeG7ocO14bqvd8O0Y+G7keG6r8Otw4Dhu6HDteG6r+G7ocO04bqg4bqvw61x4bqv4bq2YuG7keG6r+G7s3ly4bqveOG7tWLhu6Hhuq/hu7N5c+G7ocO14bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G6tuG7kcOzw63huq/hu4vhu5Xhu6HDtOG6r8O04bqg4bur4buhw7U14bqv4bujw7rhu5Hhuq/hu53EqXDhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqvw63huq7huq/hu7N54buR4bqvw63DtOG6oGLhuq/hurRjw63huq/hu4vhu5Xhu6HDtOG6r2l04bqvd8O04buRbuG7teG6r8Otw7Rw4bqvYuG7kTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw51w4bqvw71j4buhw7Thuq/hu51u4buz4bqveOG7tWXhuq/DreG7teG7p8Ot4bqv4buzw7Thurnhu5/huq/DrHLhuq/hu7N54bqg4burw63huq9p4buF4bu14bqvw63huq7huq/DrHDhuq874buRw7Phu6Hhuq/DlWLhu6Phu6Phu7V34bqv4buccHnhu4li4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G6tmThuq/hu51u4buz4bqveOG7tWXhuq9pdOG6r3fDtOG7kW7hu7Xhuq/hu7PDtMSCw63huq/hu7Nu4bqv4buzw4Phuq/DreG7teG7p8Ot4bqvaeG7heG7teG6r8Ot4bqu4bqv4buzxanhu6HDteG6r+G7s8O0w7nhu6HDteG6r+G7o+G7heG7oeG6r+G7s8O04bqi4bqv4bq34bql4bqv4buh4bq54buf4bqv4bq34bqr4bqr4bqt4bqv4buLbuG7oeG6r8Ot4bu14bunw63huq9p4buF4bu14bqvw63huq7huq/hu7PFqeG7ocO14bqv4buzw7TDueG7ocO14bqv4buj4buF4buh4bqv4buzw7ThuqLhuq/hurfhuqvhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurfhuq014bqv4bqi4buhw7Xhuq/DreG6ruG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/hu4vhuqLhu6HDteG6r+G7i+G7heG7teG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DreG7teG7p8Ot4bqv4buzw7Thurnhu5/huq/DrHLhuq/huqThuq/hu53hu5Fu4buh4bqvw63hu7XDueG7keG6r8Ot4bu54buhw7Xhuq/hu7N54bqg4burw63huq/hu6HDtWTDguG6r2l04bqvd8O04buRbuG7teG6r+G7i2/hu7Xhuq/hu4vDqeG6r8O14buRZOG7ocO04bqvw63DtOG7kW7hu6Hhuq/hu7PDtOG6u+G7ocO14bqvw63DtOG7teG7ocO14bqvw63hu7Xhu6fDrTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyeXDhu6HDteG6r8Ot4bu14bunw63huq9p4buF4bu14bqvw63huq7huq/hu7PFqeG7ocO14bqv4buzw7TDueG7ocO14bqv4buj4buF4buh4bqv4buzw7ThuqLhuq/hurfhuqvhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurfhuq014bqv4bq24buV4bqv4buzeeG7k+G6r+G7s8O04bqi4bqv4bqz4bqv4bq2ZOG6r+G7s8O04bqi4bqv4bq14bqvw61x4bqv4buzw7Riw4Lhuq/hu4vFqeG7kTXhuq/hu6HDtOG6oOG7ocO14bqvw61jw63huq/hurbhu5Xhuq/hu7N54buT4bqvw63DgWLhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4bqi4buhw7Xhuq/hurbhu5Ft4buh4bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqvw61y4buh4bqv4bujxJHhu5Hhuq/hu4tv4bu14bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqv4bq0Y8OtNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6E74buZ4bqv4buj4bqk4bqvw6xw4bqv4buhZMOCNeG6r8OtY8Ot4bqv4buLZeG7ocO14bqvd8O0ZeG7keG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r+G7i2Lhu6HDteG6r+G7s+G7teG7ocO14bqvw7Ru4buz4bqv4buhw7Xhu7Xhu6Xhu6Hhuq/hu6PEgsOt4bqvw6zDsuG6r+G7i8SR4buz4bqv4buL4bqg4butw63huq/hu51u4buz4bqveOG7tWXhuq/DrXHhuq/hu6Phu63hu5Hhuq/hu7N5cOG7ocO14bqvw63hu7Xhu6fDreG6r+G7s8O04bq54buf4bqvw6xy4bqvw63hu7XDueG7keG6r8Ot4bu54buhw7U14bqv4buL4bqg4butw63huq/DrcO0cOG6r+G7o2Thuq/Dgm7hu7Xhuq/hu7PDueG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r3jhu7XDgm7hu7Phuq/hu4vhu5Xhu6HDtOG6r8Otw7Thu5Fu4buh4bqv4buzw7Thurvhu6HDtTYvNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDoTjhu7Lhu7IuO+G7oC874buR4buJ4buz4buhYuG7nys5YS93w6E=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]