Sáng 16/11, Tòa án đặc biệt tại Tòa án Campuchia (ECCC) đã ra phán quyết các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan và Nuon Chea phạm tội ác diệt chủng trong Vụ án 002/02 và kết án tù chung thân. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tòa kết án các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ tội danh này. Dự kiến tòa cũng sẽ ra phán quyết về các tội danh Tội ác Chống nhân loại và Tội ác Chiến tranh đối với hai nhân vật này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4buedHFxcVTEkTHhu67DoFRl4bq9xKl74bq7VDrhu646VDpo4bq9VGFZw6AxVCxX4bqhVOG7uTHDoS7DqVRz4bqvVMSRMVfDoVThurvDojJUOzJb4bq7VDox4buHw6Aw4buiLzHDmuG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJF2LuG7rDtT4bue4bq44buuw6AwVMOaxq8vw5rDmuG7lFThurrDo+G7rFThu67DoFQs4bu2OlQ/MlvhurtU4bq7VzJU4bq6w6Phu6xU4buuw6BUceG7rMOhxJHhur06MTLhu6xU4buadHFxceG7nFQsWVTDqeG7rFTEkTHhu67DoFRl4bq9xKl74bq7VDrhu646VDpo4bq9VGFZw6AxVCxX4bqhVOG7uTHDoS7DqVRz4bqvVOG7uTEyLuG6vVThurjhu6zDocSRMeG7rMOgVMOsVlTDgOG6veG6ocOgVHExLuG7rFTEkTFXw6FU4bq7w6IyVOG7rjpUOzJb4bq7VDox4buHw6AwVOG6u8Op4bqhw6AwVMOM4buBVOG7rsOgVFVVw5kvVcOZVMOsVlQ5e+G6u1Thu67DoFThurvhur9UOjHhur3DoDBU4bq7MSPDoOG7llRzI8SpVGFWVGEkw6BULCThur1U4bq7Mj7DoFThurvDqeG6ocOgMFRhNToxVOG6uWlU4bq7w6Phu6xUOXvhurtU4buuw6BUOuG7rjpUOmjhur1UYVnDoDFULFfhuqFU4bu5McOhLsOpVHPhuq9U4bq7w6IyVDvhu6zDoDFUw6BWxKnhu5ZUcmhUOTJ7w6BU4bq7w6Phu6xUOuG7g8OgMFThurk8VMOp4busVMSRMeG7rsOgVGXhur3EqXvhurtUw6x9VDrhu646VOG6u8OiMlQ74busw6AxVOG6usOiMlThu646VHEx4bqzw6AwVMOgMSPDoFRh4bqhVzJUw6xWVOG6usOiMlThu646VHExMnvDoFThurvDqeG7rMOgMVQs4bqzMlTDrOG6qTJUMeG7rDJUw6AxI8OgVMOsJeG6u1TDoFbEqeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7ojLDoTBU4bq5w6k6w5JTLy86O8Og4buWP+G7rOG6oeG6uzHhu6zDoDEx4bqh4bus4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5rhu6rhu6bGry/hu6bhu6o7xajDmuG7puG7psWow5rDmuG6u8OZ4buq4buww5ph4bum4buWOMSRMFNUL+G7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nlTEkDHhu67hurtUPzJd4bq9VOG6u1cyVDHEg8SRVD/hu67huqHhu5RUxJEx4buu4bq7VMOgMOG6t8OgVMOsMj7DoFThurrDo+G7rFThurnhuq1U4bq7MSrDoVQ64buH4busVHRxcXHhu5RU4bq3w6AwVMOALuG6uzFUxJAxLuG7rDnhurvDqeG7rFQ6MeG6oVQ/MnvhurtUxJExMj7DoFThurvDo+G7rFQ64bqjVOG6uWhU4bq7MeG7rMOhVDAy4busVDoxZsOgMFQ5MnvDoFQ64buH4busVDrhu646VGXhur3hu6zDoFQ6MWY6VEEyPsOgVDFixJFUZeG6veG6szrhu5RULFcyVDsyW8OgVDoxM8OgMVTEkTHhu4dUw6xWVCxXMlQ7MlvDoFQ64buuOlQsVzJU4bq5ZlRl4bq94buuw6Dhu5RUOuG6v8OgMFQ5MeG6oVjDoDBUxahVVVTDoDDhu4XhuqsyVDsjw6BUceG7rMOhxJHhur06MTLhu6zhu5ZU4bq2w6AwVMOALuG6uzFUxJAxLuG7rDnhurvDqeG7rFQ5MeG7uMOgMFQsNcOgMeG7klTigJzEkDHhu67DoFRl4bq9xKl74bq7VOG6u8OpPsOgVGFWVMOhw6LhurtU4bq5aFQ5MlvDoFRhNToxVOG6uWlULOG6szJUw6zhuqkyVHRxcXHhu5RUceG7rMOhxJHhur06MTLhu6zhu5RU4bq7MXtUMDLhuqkyVMOsVlQ6MeG6oVQ6WFQ64bq3w6AwVGFqVGXhur3hurM6VOG6u3vhu5ZUw4B74bq9VDkx4bq3w6AwVDrhuqNUOTEye+G6vVTDoFcyVMOgVuG6oeG7lFQ/WMOgVOG7rsOgVOG6uTxUYSXEkVThurtmOlQ64bqjVDEyW+G6vVRhaDrhu5ZU4bq6w6nhuqHDoDBU4bq7w6nhu4XhuqvDoDBUMWLEkVTDoDDhu4ViOlRhVzLhu5RULOG6rcOgVDkxMnvhur1UOTJbw6BU4bq5PFQs4buFYjpUw6DDosSRVGE+w6BU4bq64bqhVlThu67DoFThurrhurMyVDrhu6zhuqHhu5ZTVOG6ujEu4bqhVGXhur3hu6zDoFQ6MWY6VOG6u8OpPsOg4buUVCxdVDrhuqNU4bq7MV1ULOG7heG7rFTDqeG7rFQ5e+G6u1Rl4bq9WFTDrFZUOXvhurtU4bq7McOqOlTDrOG7gVThu67DoOG7lFThurvDo+G7rFQsWVTDoT3hurtUw5nhu6rhu6RUw6AwVsSpVCwyfeG6vVThurvDqeG7rOG7lFThu4kh4bq7VDHhuq8y4buUVOG6u8Op4bqhw6AwVDkx4bqhWMOgMFThursx4bqrMlQwMuG7rMOgVOG6u2dUw6AwVsSpVMOa4buoL8OaVS/DmVXDmuG7pi3DmsOaL8OaL8OZVcOa4buo4buWVOG6usOp4bqhw6AwVGXhur3hu65U4bq7w6k0w6AxVCwyfeG6vVThurvDqeG7rOG7lFQ64bqtVGXhur3hu6zDoFQsMn3hur1U4bq7w6nhu6xULFlUYT3EqVRh4bqrMlQ5MeG7rDJUOuG7h+G7rFTDmuG7qsWoVMOgMOG7heG6qzLhu5RU4bq7w6nhuqHDoDBULOG6o1TDmsOa4bumVMOgMSPDoFQ6MWbDoDDhu5RUxq/hu6RUw6Aw4buF4bqrMlThursx4bq9w6I6VDsyW8OgVDsjw6BU4bq5aOG7lFThu6pUOjHhur3EqT7DoFQwMuG7rOG7llThurbDoDBUOjHhuqFUPzJ74bq7VMOs4buBVOG7rsOgVFVVw5kvVcOZVCxZVMSRMVgyVOG6u8OpWFRl4bq94busVOG6uzHhuqsyVDAy4busw6BUO1YyVCxdVCwyfeG6vVThurvDqeG7rFThu4kh4bq7VOG7iWlUw6w0VOG6uzPDoDFUOjE94bq7VMSRMWY6VOG6u1fEkeG7lFQ64bqjVMOgMTJ94bq9VDrhu65Uw6AxI8OgVDrhuqNUYTI+w6BUZeG6veG7rMOg4buUVMOsVlTDoDEyfeG6vVTDoFfDoFTDoDEjw6Dhu5RUw6AxMn3hur1U4bq7VjJUYTJb4bq9VMOsVlTEkTEyPsOgVOG6u8Oj4busVMSRMVgyVOG6uzJ7w6BUMVbDoDFUw6wyWzpUOjHhur3EqV3DoFTDoDDDrVQ/4bu0w6AwVD/hu6xU4bq7MWZU4bq7MnvDoDDhu5ZU4buvMuG7rsOhVCzhurM6VOG6usOp4bq9w6AwVOG6uyPDoVThurpWMlRhMlvhur1UOuG7h+G7rFRx4busw6HEkeG6vToxMuG7rFThu5pycS1x4busw6Hhu5zhu5RU4bq3w6AwVMSo4bqh4bq9OVRxMTHhu6zDoDBU4bua4buvMsOqOlRxMeG7rMOgMOG7nFQ/VsSpVOG6u+G6r1QxxKlUw6zEg8OgMFTEkTHhu67DoFRl4bq9xKl74bq7VOG6uTxUOXvhurtU4bq7McOqOlRTOiPhur1UOjHhur3EqVvDoFQ/4bq94bq1w6BUY1QsPeG6u1TDoOG7heG6qTpUOjHDqsOgMFThurvhurcy4buUVDvhur9Uw6x74bq7VOG6uzHhu4Xhuq3DoDBUw6k94bq7VOG6uSPhur3hu5RUw6Ax4buFw6AwVMOg4bqjVCxZVDl74bq7VOG6uzHDqjrhu5bigJ1UdHFxcVRhVlThurvDo+G7rFThu67DoFQs4bu2OlQ/MlvhurtU4bq7VzJUceG7rMOhxJHhur06MTLhu6xUO+G6oVRBMj7DoFQxYsSRVGXhur3hurM6VMOsVlRxMTPDoDFUxJEx4buHVHHhu6zDocSR4bq9OjEy4busVGElxJFUw6nhu6xU4bq7Z1TDoMOdw6FUw5lVVcav4buUVMOgMeG7tMOhVOG7iSHhurtU4buJaVThurvDojJU4buuOlQ64buH4busVDrhu646VGFZw6AxVCxX4bqhVOG7uTHDoS7DqVRz4bqvVDAjxKlUw6nhu6xUO+G7heG6qTJU4bq7MeG6qzJUOzJb4bq7VDox4buHw6Aw4buWVOG6ujEu4bqhVMOhw6LhurtUP+G7ruG6oVQ64buu4bqhVDrhu4fhu6xUdHFxceG7lFThurvhuqXDoDBUOjEyVMSRMTNUOjHhuqFU4bq7w6Phu6xUOV1U4bq7Z1Q5MTJUP+G7suG6u1QsJOG6vVQx4bqhV+G6u1Qsw6LDoDBUw6xW4bqhVMOgw53DoVTDmVVVxq8tw5lVw5rhu6hUYVZU4bukw5rhu6rhu5Thu7BU4bq7w6kyW+G6vVThurzhurhy4buUVOG6u8Op4bqhw6AwVCzhuqNUw4AxJeG6u1RwWMOgVCzhuqPDoDBUMOG6o8SRVMOgMTJ94bq9VMOgMT3hurtUw6zhuqkyVMOZ4buw4buO4buUVOG6uzJ7xJFULOG6o1RhVlQ64buuOlTDoOG7heG6qTpUw6Ax4buFVMOBblTDrFZUb+G6veG6ueG6u8Op4busYTLhu6zhu5ZU4bq64bq9xKlUw6AxMj7DoOG7lFThurvDqeG6ocOgMFTDoDHDrcOgMFTDoMOdw6FUMCTDoFQsI8Sp4buUVHRxcXFULFlUw6AxMn3hur1UYSTDoFTEkTFYMlThurtXw6FUw6Aw4buFw6AwVDHhuqFX4bq7VCzDosOgMFQ74bqhVOG6uzEye+G6vVQx4buB4bq7VMOgMOG6veG6tcOgVMOgMCPDoFRl4bq9blQx4bqhV+G6u1Qsw6LDoDDhu5RULOG7tjpUPzJb4bq7VGFWVDoxMlTEkTEzVOG6u8OpWFRh4buF4bqtw6AwVDox4bqhVCzDojJUw6Aw4buDVMOgMSPDoFTDrDI+w6BUxJEx4buuxJFUYWpUceG7rMOhxJHhur06MTLhu6zhu5Yv4buW4buiL8SR4bue

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]