Thủ tướng Anh Theresa May đã khẳng định sẽ giữ cương vị lãnh đạo đất nước cho tới khi tiến trình đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit hoàn tất và kiên định với bản dự thảo thỏa thuận mới đạt được với EU, bất chấp những ý kiến phản đối và việc hàng loạt quan chức trong nội các của bà từ chức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7pknDoMSp4busaWvDquG6pcOh4bus4buX4bqlw6Dhu6zDgkDDteG7rGbDrcO1NWnhu6x9JeG6p+G7rMOyN+G7rGnDoGJA4busacOgw6084bql4busaOG6veG7rH3DqeG7rMawZyDhu4/huqFp4bukL8OgVuG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XDgCBAXeG7sOG7pknDoMSp4busaWvDquG6pcOh4bus4buX4bqlw6Dhu6xJw6AgZyBoQOG7rMOCQMO14busIirhu6zhurPDoCzhuqXDoeG7rCLEg+G6pcOg4busaDPhu6zDoeG6ocOz4busW2vhur3huqXDoeG7rMOyxIPhu6zhurUq4bqlw6Dhu6wiJOG6p+G7rCIoaeG7rOG6pWvDqlvhu6xbw6Dhuqfhu6xpw6rhuqHhu6zhurPDoOG6oeG7rGnhuqE14bql4busaWfDo+G6pcOg4busImtA4bus4buX4bqlw6Dhu6xn4bq/4bqh4bus4bq04bqhNOG6peG7rMOi4bqh4bqlw6Dhu6xbw6Ahw63hu6x1w63hu6zDmuG7rcONw5lT4busw6BAw7Xhu6xb4bqp4bql4busw6HhuqvhuqHhu6zhurU94busxrBnIOG7j+G6oWnhu6zDoOG6pz3huqXhu6xpKGnhu6zDsj3hu6zhurPhuqE04bql4busIsSD4bqlw6Dhu6zDssOq4bqh4busfSXhuqXhu6xdbuG7rGnDoCXhuqfhu6xpw6BiQOG7rGnDoMOtPOG6peG7rMOiw6rhuqHhu6wiJGnhu6wia+G7gVvhu6zDssOq4bqh4bus4butw41T4busfShp4busW8OgKOG7heG7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rMO04bus4bqz4bqhNeG6peG7rOG7hcOgJeG6peG7rCLEkeG6oeG7rMOyPeG7rMOy4bqhN1vhu6zDoD3huqXDoeG7rOG6teG6pyRp4busZsOtQOG6peG7rFvDoGxb4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6pcOp4bqh4busWyNb4busW8SpQOG7rH094busaW3hu6xbw6BsW1Thu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rGhnW+G7muG7sC8v4bqhVH1A4bqnacOgQOG6pcOgw6DhuqdAVMOy4bqlL+G6pSDhu41oL1bhu7ZZ4buyL1nhu7Zdw51WWVjhu7bhu67hu7Zp4buy4bu4VuG7suG6teG7tFThurfhu4XDoeG7sOG7rC/hu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6bhu6zDkj3huqHhu6zDoeG6oeG6v+G7rGhAw63hu6zhurPDoOG6oeG7rCLEkeG6oeG7rMOiO2nhu6zDssOq4bqh4busRsOtxJFb4busw6DDqeG6oeG7rOG7l+G6pcOg4busw7I94busW8OgbOG6pcOh4bus4bqz4bqhNeG6peG7rFnhu6xmw61A4bql4busW8OgbFvhu6xbKOG7heG7rFtA4bqn4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6pcOp4bqh4busWyNb4busaW3hu6xbw6BsW1Phu6xJw6DEqeG7rGlrw6rhuqXDoeG7rMOCQMO14busfT3DteG7rGli4busaeG6oeG6peG7rGlr4buH4bqlw6Hhu6xnOuG6pcOh4bus4bq1w6nhu6xpZ8Oj4bqlw6Dhu6zGsGcg4buP4bqhaeG7rMOiPeG7rH094busacOgIOG6p+G7rCLDreG6ueG6oeG7rOG6tT3hu6wiw6zhuqXDoeG7rCI/4bqlVOG7rOG7q+G7i+G7rOG6pcOg4bqhNsOt4busacOgPeG6pcOg4busw7LhuqE04bql4busZsOtxJFb4busw6DDqeG6oeG7rGlt4busWyNb4busIiXhuqXDoeG7rOG7hcOgI+G6oeG7rOG6s8OgI1vhu6zhuqXDoEDDreG7rCI2w63hu6wiKuG7rFsl4bqlw6Dhu6x9I+G6p+G7rGgz4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6x9QOG6p+G7rMOh4bqh4bq/4busW8OgKOG7heG7rOG6pcOgPOG6peG7rF1u4busacOgJeG6p+G7rGnDoGJA4busacOgw6084bql4busxrBnIOG7j+G6oWlT4bus4bqlw6Br4bqlw6Hhu6x9PeG7rCIq4busfSNb4busfWLhu6zDtTTDreG7rFspw63hu6xpbeG7rFvDoGxbVOG7rMawPeG7rMOCQMO14bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6zhuqXDoSnhuqXhu6zhuqXDoSThuqHhu6xpw6BtQOG7rOG6pcOgPOG6peG7rFvhuq3hu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6xmw61A4bql4bus4bqlw6Ek4bqh4bus4bqlw6AoaeG7rCLEg+G6pcOg4busw7I24busacOgYkDhu6xpw6DDrTzhuqXhu6zhu7BnPeG6p+G7rFvDoD/huqXhu7Dhu6zhurXhuqE04bql4busZsOtQOG6peG7rMOyKOG6peG7rCI24busfeG6oTThuqXhu6zDoeG6ocOq4bqh4busw6HhuqHDs0Dhu6zDsuG7i+G6pcOh4busxrA/W+G7rOG6oGcg4bq1QOG6pV3hu6zDmmnDoMOtw6lb4bus4buX4bqlw6DDmeG7rMOyPeG7rOG7qcOp4bqlw6Hhu6zDoOG6qUDhu6zhuqBnIOG6tUDhuqVd4busacOgw63DqVvhu6zhu63DjeG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6xpw6BiQOG7rGnDoMOtPOG6peG7rGjhur3hu6x9w6lT4busW8Og4bqn4bus4buFw6Aw4buF4bus4buX4bqlw6Dhu6zhu4fhu6zhurUk4bqh4bus4bq14bqhNOG6peG7rMOi4bqh4bqlw6Dhu6xpw6DDrTXhu6xmw61A4bql4busW8Og4bqn4busacOq4bqh4bus4bqzw6DhuqHhu6zDoEDhuqHhu6x9NOG6peG7rCIkaeG7rGnDoGJA4busacOgw6084bql4busacOga+G6veG6pcOh4busw6Ik4bqhVOG7rOG7hMOgIOG7rMSp4bqlw6Hhu6zDoMOp4busxrBnIOG7j+G6oWnhu6zhurXhuqfhu6zhuqXDoSThuqHhu6wi4bqhNsOt4bus4bqzw6Dhuqcl4bql4bus4bqlPcO14busaDPhu6zhurPDoOG6oTXhuqXhu6zhu5fhuqXDoOG7rMOiP1vhu6zhurMxaeG7rMOiKuG6oeG7rMOiKuG6oeG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zhurXhuqE04bql4busw6LhuqHhuqXDoOG7rGnDoMOtNeG7rGbDrUDhuqXhu6zhu63DjVThu6zhu6kjW+G7rMO04bus4bqz4bqhNeG6peG7rFvDoOG6r+G7rGln4bqjW8Og4busW2rhuqXDoeG7rFvDoOG6p+G7rGc64bqlw6Hhu6x9PeG7rMOCQMO14busIirhu6zhuqXDoGvhu4HhuqXDoeG7rH3DqeG7rGbDrSPhu6zhuqXDoOG6oTbDreG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6xbI1vhu6zhurXhurHhuqXDoOG7rMOyblvhu6xbw6DhuqPhuqXDoOG7rOG6s8OgI1tT4busW+G6qeG6peG7rOG6pcOg4bqtw6Lhu6zEqeG6pcOh4busw6DDqeG7rOG7rcON4busacOgw6Phu6zhurM0w63hu6zDoeG6q+G6oeG7rGnhurnhu6xbw6BsW+G7rMOiw6lp4busW8Otw6lb4busaWdr4bqlw6Hhu6xbKcOt4busw7Thu6xdIeG6peG7rGnDoGzhu6xX4busw7I24busacOgYkDhu6xpw6DDrTzhuqXhu6xbw63EkeG6oeG7rFvhu4vhuqXDoVThu6xJw63DteG7rOG6pcOg4bqhNOG6pVPhu6xJw6DEqeG7rGlrw6rhuqXDoeG7rOG7l+G6pcOg4bus4bqzw6As4bqlw6Hhu6wixIPhuqXDoOG7rGgz4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6xb4bqt4busW8Otw6lb4busaWdr4bqlw6Hhu6xbKcOt4busw7Thu6xdIeG6peG7rGnDoGzhu6zDoEDhuqHhu6wia+G7gVvhu6xp4bq54busW8OgbFtU4busxrAl4bql4busXW7hu6xpw6Al4bqn4busacOgYkDhu6xpw6DDrTzhuqXhu6zGsGcg4buP4bqhaeG7rMOiw6rhuqHhu6wiJGnhu6wia+G7gVvhu6xdPeG6oeG7rMOd4bu2w53hu6xpZ0DhuqXDoVPhu6xpa+G7h+G6pcOh4busW8OgbeG6pcOh4busIirhu6zDouG7h+G7rOG6tcSR4bqh4busacOg4bqnI2nhu6xbw6Dhuqfhu6xmw60j4busaWfDo+G6pcOg4busIj3DouG7rOG7hcOgI+G6peG7rOG6szDhuqfhu6xdPeG6oeG7rGjDrcSRaeG7rMOhKeG6peG7rFfhu6zhuqUmw6Lhu6xmw61A4busw6HhuqHDs0Dhu6zhu5fhuqXDoOG7rMOyPeG7rOG7rcONU+G7rOG6pUDDteG7rOG6tSThuqHhu6xpJOG6p+G7rGdA4busw6LDqWnhu6wi4buBaeG7rGjhuq3huqXDoeG7rMOiw6rhuqHhu6xpZzThuqXhu6xbw6DhuqPhuqXDoOG7rGlna+G6v+G6pcOh4bus4buX4bqlw6BU4bus4bqkw6DDs+G6pcOh4busIuG6oTbDreG7rOG6s8Og4bqnJeG6peG7rFvDoOG6o+G6pcOg4bus4bqlw6A6w6Lhu6xpZyPhuqXDoOG7rGnDoOG6oTVp4bus4bq1POG7heG7rMOiw6lp4busImvhur/huqXDoeG7rH3huqE04bql4busw6HhuqHDquG6oeG7rFts4bqlw6Hhu6zDoeG6ocOzQOG7rOG7qcOp4bqlw6Hhu6zDoOG6qUDhu6zhuqBnIOG6tUDhuqVd4busw7I94busw7Lhu4vhuqXDoeG7rMawP1vhu6zhuqBnIOG6tUDhuqVdU+G7rH0l4bqn4busw7I34busZsOtw7U24bql4busW2ThuqXDoeG7rF0h4bql4busw7I94busacOgxJHhuqXDoeG7rOG6pcOgKGnhu6zhu7Bbw6DhuqHhu6zhu4XDoOG6o+G7rFvDoOG6oUDhu6xpQMO14buw4busw6I94bus4buX4bqlw6Dhu6xoM+G7rOG7hcOgJeG6oeG7rGnDoEDhuqXDoOG7rGnhuqcj4bql4busW8Og4bqn4bus4butw41U4bus4burbuG7rGnDoCXhuqfhu6xpw6BiQOG7rGnDoMOtPOG6peG7rCIq4busImvhu4Fb4bus4bqkw6nhuqHhu6xbI1vhu6zhu5fhuqXDoOG7rGnDoGThuqXDoeG7rGbDrUBT4bus4bqlw6Br4bqlw6Hhu6zhuqXDoUDDteG7rGhAw63hu6wi4bqt4busaOG6reG6pcOh4busw6HhuqHhuq3hu6wiKuG7rOG6peG6ueG6oeG7rOG6tTThuqXhu6zhurPDoOG6oeG7rOG6tSnhuqXhu6zhurVr4buBaeG7rFnhu6xmw61A4bql4busW8OgbFvhu6xbKOG7heG7rFtA4bqn4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6pcOp4bqh4busWyNb4busw6Flw6Lhu6zGsMOp4busaWdr4buH4bqlw6Hhu6zGsGcg4buP4bqhaeG7rOG7q+G6p8Oi4bqh4bql4bqhW+G7rEdAQH3hu6xb4buL4bqlw6Hhu6xJw6Bs4busaWdr4buH4bqlw6Hhu6xIw60g4bq14bq1QOG7rMawZ0DDsiBnw6JA4bqlU+G7rEbDrcSRW+G7rMOy4buJ4bus4bqzw6BA4bqlw6Dhu6zGsMOp4bus4buFw6Dhu4nhu6xpZyNbw6Dhu6zDsijhuqXhu6wiNuG7rMawP1vhu6zhuqBnIOG6tUDhuqVd4busSMOgQOG6oeG6tSBow6Dhu6zDkkBnQFPhu6zGsMOp4busaWdr4buH4bqlw6Hhu6zDkuG6oTdb4bus4bq1PcOi4busw7I94busw4Brw63hu6xpZ+G6o+G7rOG7rWhpw6AgZ+G7rMOCW8OSIMO14busIjbDreG7rGlt4busW8OgbFvhu6wiOOG7rH09w7Xhu6xpYuG7rOG7hcOgJeG6peG7rCLEkeG6oVThu6xJ4bqhNeG7heG7rOG6pcSR4bqh4bus4bq1PeG7rGbDrcO1NWnhu6wixIPhuqXDoOG7rGlt4busW8OgbFvhu6xbxKlA4bus4buEw6Dhuq3hu6zhu6nDoMSp4busacSDW8Og4busIiXhuqXDoeG7rMawJeG6p+G7rGnDoMSp4busWynDouG7rGbDrcO1NuG6peG7rEcgw6DDokDhuqXhu6zhu6nDoOG6oWjDoGnhuqFU4bus4bupw6BrQOG7rF1t4bqlw6Hhu6zhurUk4bqh4bus4buH4busIuG6rVPhu6zDosOpaeG7rGjEkeG7rOG6pcOhw6DEg+G7rGjhurHhu6wiJeG6pcOh4busxrAl4bqn4busacOgxKnhu6wiKuG7rMOhb+G6oeG7rGnDoGvhu6zDtTTDreG7rFspw63hu6x9YuG7rOG7hcOg4bqhNcOt4busfShp4busaeG6o+G6peG7rOG6pcOg4bqhN8Oi4busw7I94busImtA4busfT3hu6zDgkDDteG7rGfhur/huqHhu6zhurPDoGLhuqHhu6zDssSD4busaWfhuqPhu6zhurUq4bqlw6Dhu6wiJOG6p+G7rCIl4bqlw6Hhu6xbKcOi4busZsOtw7U24bqlVOG7rEln4bqn4bqlw6Hhu6zhurPDoOG6oeG7rCLhuq1T4busfSPhuqfhu6zhu6tA4bqh4bq1w7Xhu6xJIOG6tSDDoWdA4buFw6Dhu6xde+G6peG7rMOiw6lp4bus4bqlw6HDrWXhuqXhu6xp4bqh4bql4busacOgIeG6peG7rFs84bql4busw7LDquG6oeG7rOG6tSrhuqXDoOG7rCIk4bqn4busIiXhuqXDoeG7rOG6tOG6oTThuqXhu6zDouG6oeG6pcOg4busXSHhuqXhu6xbw6DEqeG7rMOa4burw43hu4TDmeG7rOG7h+G7rMOy4buL4bqlw6Hhu6zGsD9b4bus4bqgZyDhurVA4bqlXeG7rOG7l2fhurUg4bqlIOG7rEHhuqdoaSBnU+G7rFvDoOG6p+G7rH3huqE1aeG7rCIl4bqlw6Hhu6zhuqU9w7Xhu6xoM+G7rOG6s8OgZOG6pcOh4busfWLhu6zhu4XDoOG6oTXDreG7rMSp4bqlw6Hhu6zDoMOp4busXW7hu6xpw6Al4bqn4busacOgYkDhu6xpw6DDrTzhuqXhu6zGsGcg4buP4bqhaeG7rOG6pTXDreG7rCIl4bqlw6Hhu6zGsCXhuqfhu6xpw6DEqeG7rMOye+G6peG7rF3huqfhu6x9PeG7rMOCQMO14bus4bq1KuG6pcOg4busIiThuqdU4bus4buxJeG6pcOh4busxrAl4bqn4busacOgxKnhu6xbxKlA4busScOgxKnhu6xpa8Oq4bqlw6Hhu6zDgkDDteG7rMOyPeG7rOG7q8ON4buE4busaW3huqXDoeG7rOG6tTzhu4Xhu6xpw6BiQOG7rGnDoMOtPOG6peG7rMOg4buB4buF4busaSNb4busIjjhu6wiJcOi4busfSXhuqfhu6xpw6A14busIkDhu6xoxJHhu6xpJOG6oeG7rGbDrcSRW+G7rMOgw6nhuqHhu6zhuqVrw6pb4bus4bqlPcO14busw7I94busw6HhuqHDrOG7heG7rCIl4bqlw6Hhu6zGsCXhuqfhu6xpw6DEqeG7rMOh4bqhw7Phu6wia+G7gVvhu6zDssSD4busaWfhuqPhu6wiJeG6pcOh4busWynDouG7rGbDrcO1NuG6peG7rGhAw63hu6xbw63DqVvhu6x9KcOt4busW2/hu6xow6rDouG7rMOgZeG6oeG7rGnDoCPhuqXDoeG7rOG7si9X4buuVuG7tOG7rMOyw6rhuqHhu6zhurM1aeG7rGbDrSXhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rCIl4bqlw6Hhu6zhuqU94bqn4busW8Og4bqhNcOi4busIkDhu6xoxJHhu6xbKeG6peG7rGnDoOG6oTVp4busIjjhu6xpbuG7rGnDoD3huqXDoOG7rOG6tTzhu4Xhu6xbw6DhuqPhuqXDoOG7rOG7hcOgxKlU4busSWfhuqfhuqXDoeG7rMOiw6lp4busXeG6oTnhuqXhu6x94bqhNeG6peG7rOG6teG6oTThuqXhu6xmw61A4bqlU+G7rMOiw6lp4busaMSR4busZsOtxJFb4busw6HhuqFA4busacOgPeG6pcOg4busw7LhuqE04bql4bus4butw43hu6zhuqXDoGvhu6zhu4TDoCPhu4VT4busw4A94bus4bq0QOG6pVPhu6xJIcO14busxrBA4bql4bus4bqkw6BAVFRU4busaWLhu6xnQOG7rOG6teG6p+G7rOG6pcOhJOG6oeG7rOG6s8Og4bqh4busXW7hu6xpw6Al4bqn4busacOgYkDhu6xpw6DDrTzhuqXhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rFvhuq3hu6wi4bqhNsOt4bus4bqzw6Dhuqcl4bql4bus4bqlPeG6p+G7rMOyNuG7rMOyKOG6peG7rCI24busIiPhuqXDoOG7rH0/aeG7rFsjU+G7rCJl4bqlw6Hhu6zhuqXDocOg4bqxQOG7rMOyw6rhuqHhu6zDsuG6oTdb4busWyNb4busacOgw63DtTbhuqXhu6xbxKlA4bus4butw43hu6xoM+G7rOG6s8OgZOG6pcOh4busacOgOOG7rCIj4bqlw6Dhu6x9P2nhu6xpZzThuqXhu6zDsuG7i+G6pcOh4busfeG6oTjhuqXhu6xbxKlA4bus4buX4bqlw6BU4bus4bupI1vhu6xmw63EkVvhu6zDoeG6oUDhu6zhuqU9w7Xhu6xbw6Dhuqfhu6xnOuG6pcOh4bus4bqzw6DhuqHhu6zhu5fhuqXDoOG7rMOye+G6peG7rCJr4buBW+G7rGbDrcO1NuG6peG7rF3DrcO14busaWfDo+G7rOG6tT3hu6xpw6A94bqlw6Dhu6zDsuG6oTThuqXhu6zhurXhuqE04bql4busw6LhuqHhuqXDoOG7rGnDoMOtNeG7rGbDrUDhuqVT4busImXhuqXDoeG7rOG6pcOhw6DhurFA4busw7LDquG6oeG7rMOy4bqhN1vhu6xbI1vhu6xoJeG6peG7rOG7hcOgPsOi4busIiPhuqXDoOG7rH0/aeG7rFvEqUDhu6zDoOG6q+G7rCJr4buBW+G7rMOga+G7h+G6pcOh4bus4bq14buB4bqh4busaW3hu6zDsuG6oTdb4busaW7hu6xd4bqn4busw7I94bqn4busacOgxIPhu6xpZ2vhur/huqXDoeG7rOG7rcONU+G7rGnDoMOj4busZsOtxJFb4busw6HhuqFA4bus4bqlPcO14bus4buFw6Al4bqh4busW8Og4bqhQOG7rGgy4busZsOtw7U24bql4busIiPhuqXDoOG7rFsj4busw7LDquG6oeG7rFsjW+G7rGbDrcSRW+G7rMOh4bqhQOG7rOG6s8OgI1tU4busw5LDo+G7rCLhuqE2w63hu6zhuqU9w7Xhu6zDoj3hu6xb4bqt4busw6LDqWnhu6xoxJHhu6zDtOG7rOG6s+G6oTXhuqXhu6xbw6Dhuq/hu6xpZ+G6o1vDoOG7rGlna+G7h+G6pcOh4busIuG6pz3huqXhu6wiPcOi4bus4buFw6Aj4bql4bus4butw43hu6zDguG6oVvDoCDhurXhu6zGsEBn4bql4bqhIGfhu6xbw6BrQOG7rMOg4bqnPeG6peG7rGnDoD3huqXDoOG7rOG6pcOg4bqhN8Oi4busw7Lhu4lU4busw5Io4bql4busIjbhu6zhuqU9w7Xhu6xoM+G7rCJr4buBW+G7rCJrQOG7rGdA4busacOgJeG6p+G7rOG6tcOtPOG6peG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6xbI1vhu6xbw63DqVvhu6zDoOG6q+G7heG7rFso4buF4busIiThuqHhu6xobOG7rMOyPeG7rH3DqeG7rGlna+G7h+G6pcOh4busXeG6oTnhuqXhu6xnQOG7rGlna8OqW+G7rGnDoDbDouG7rMOAw6nhuqHhu6zhuqXDocOgxIPhu6xpw6Br4buB4bqlw6Hhu6wi4bqv4bqlw6Dhu6zhu63DjeG7rGnhurnhu6xbw6BsW+G7rMOyPeG6p+G7rOG6pcOhPcO14busV8OdL1ZW4busacOq4bqhVC9U4bukL+G7heG7pg==

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]