(Baothanhhoa.vn) - Phạm Vấn quê làng Nguyễn Xá, huyện Lương Giang, nay là huyện Thọ Xuân. Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, ngay từ buổi đầu, được xếp vào loại đệ nhất công thần. Năm 1429, Phạm Vấn được phong làm Nhập nội Bình chương quân quốc trọng sự tức Tể tướng đứng đầu bá quan văn võ. Bởi Phạm Vấn được tứ quốc tính mang họ vua nên sử sách thường chép tên Lê Vấn. Nhưng đời Lê Thánh tông ban lệnh chỉ ai trở về họ ấy để giữ nguồn gốc, bởi thế ở đây sửa lại họ Phạm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWIoceG6ueG6pEThuqLhu6904bq54buZw7LhuqbhurnhuqThurTDuuG7oeG6puG6ueG7sOG7o+G6ucOC4bqg4bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r+G6qy914bq9YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurZV4buVaOG7k8OpYjt1w6zhu63hurkzw7Phu6/hurnhurLhuqbhu6Phurnhu7HDreG7r3Thurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uTVpw6Lhurl14bqm4buAcOG7r+G6ueG7sEThuqDhu6904bq5VMO6aOG7r3TDouG6ueG7r2jhu4Dhurnhu7HDreG6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq5KHV54bq5NeG6pm/hu6/huqXhurnhu7Thu6904bq54bqkdWjhu63hurl0w7po4bq54burdeG6rsO64bq54buvdHXGsGjhurnhu7Bo4but4bq5IeG6oOG7r8Oi4bq54buvdGjhu4DhurnhuqRF4bq5w7ThuqbDgcO64bq54buZw7LhuqbDouG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6vuG7n+G6tuG6ueG6vMOtduG6ueG7sXbDrMO64bq54buZcOG6ueG7r3XDs+G6pOG6ueG7keG7teG7r3ThurnhuqR1w7Lhu6/huqXhurnhu67EqeG7reG6ueG6veG7gcOqZ8Oi4bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r+G6ueG7mUTEguG7keG6ueG6tnV24buvdOG6ueG7scOt4but4bq54buudeG7jeG6tuG6ueG7r0HDuuG6ucOU4bul4buvdeG6ueG7kXVE4bqg4buvdOG6ueG6suG6pm/hu6/hurnhurLhuqbhu7fhu5HhurnhuqThurR54buvdOG6ucOCw4nhurnhuqTEkOG7keG6uShx4bq54bqkROG6ouG7r3Thurnhu5nEkOG7r3Thurnhu5nDsuG6puG6ucO0aeG6ueG6suG6pmjhu6/hurnhurzEqeG7r+G6ueG6vOG7s+G6peG6ucOU4bquw7rhurk7dcOs4but4bq5M8Oz4buv4bq54buZRMSC4buR4bq54bqkxJDhurnhurLhuqbhu7fhu5HhurnhuqTDueG7r3Xhurnhu61o4buvdOG6uXV54bq54bq84bqmaOG6ueG7r+G7o+G7r+G6ucOC4bq44bq5w4Jp4buRdeG6ueG6pHVEw4Phu6904bq54buRdeG7l+G6tuG6ueG6pOG7o+G7r+G6ueG7sOG7o+G6uTPDs+G7r+G6peG6ueG7rnVE4buvdOG6ueG7mcODw7rhurnhu7Dhu6PhurkodWnhu6914bq54bqk4bu14buvdOG6ucO0aOG7r+G6ueG7sXDhu6914bq54buRdcWp4bq5aMO64bq54bqk4bq04bqu4bq54bq84buh4bq5dXnhurnDs+G7gOG6ueG7mXHhurl0w7rhurrhurnhu6904bqm4bu54buv4bq5dOG7t+G7kcOi4bq5w7Thuq7DuuG6ueG6pHXhu5/hurnhuq7hurnhu5lv4buA4bq5w4Lhurho4bq54buxw6zDuuG6uXV54bq5O3XDrOG7reG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7qnXhu7Xhu6904bq54bq04buz4bq54bu14buvdOG6ucOCw7rhu6914bq54buvxKnhu63hurnhu6/DrXbDouG6ueG7kXXFqeG6ucO0w7rhu5/huqThurk7dcOs4but4bq5M8Oz4buv4bq54buxw63hurnhu61B4bqk4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhur1m4bq54bqkROG6ouG7r3Thurnhu5PDieG6uVVBw7rhurnhuqR14buh4bq54buwQ+G7r3Thurnhu651aMO64bq54bq8w63hurnhu5nEkOG7r3Thurnhu5NE4bqiw7rhurnhu5HDg+G6ueG7q3Xhuq7DuuG6ueG7r3R1xrBo4bq54buwaOG7reG6uSHhuqDhu6/DouG6ueG6pOG6tOG7i8O64bq54bqk4bq0xKnhu63hurnhuqThurThu43hu6/DouG6ueG6vMOtduG6ucOCw7rhu6914bq54bq0aOG6ueG6pOG6uMOi4bq54bux4bqm4bu14buv4bq54bux4bqm4bu14buv4bq54bqu4bq5w7Thu6Phu6/hurnhu5HDrOG7r3XhurnDlOG7peG7r3Xhurnhu5jhu6fhu6914bq54bq8ROG6oOG7r3Thurnhu7Dhu6Phurnhu7DEgsO6w6Lhurl14buf4bqk4bq54buxeOG7r3ThurnhurZ1eOG6ueG6pGnhurnhu5F1QuG6ueG6pEThuqLhu6904bq54oCc4buqdcO64bq54buxw7rhu6914bq5w4LhuqDhu6/hurnhu7FE4bqg4buvdOG6ueG7kcOs4buv4bq54butw7Phu4DhurnhuqThuqbDsuG7r8Oi4bq54bux4bqs4buR4bq54buqdeG7tcO64bq5VeG6puG7gHDhu6/hurnhurLhuqZv4buv4bq54burdeG7teG7r3Thurnhu61B4bqk4bq54buZQcO64oCd4bql4bql4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buQ4bqm4bu3w7rhurnhu6/EqeG7reG6ueG6veG7gcOq4buBw6Lhurnhu7Dhu6Phurnhu7DEgsO64bq54bqkw7rhu5/hu6/hurnhurLhuqZv4buv4bq54bq8w6124bq54buudHVw4bq5SOG7r8Oi4bq5w7Thu6fhurl0w7ps4buR4bq54buZd+G7r+G6ueG7mWnhu6914bq54buR4buL4bq5dWjDuuG6ueG6tnXDuWjhurnhuq7hurnhu6/huqzDuuG6ucOU4bu54bq54buww6zhurbDouG6ueG7kXXFqeG6uXXhuqbhu4DhurnhurLhuqZv4buv4bq54busw7rhu6914bq54buxw63hurkhROG6uVXDieG6puG6ueG7keG6qOG7r3ThurnhuqThurTDuuG6ueG6tnVC4bq54buRdW/huqbhurko4bq0w63hurnhu7Bv4buv4bq54buxw63hurnhu5DDsuG7reG6ucOUw63hu6914bq54buZ4buV4but4bq54buH4bql4bq74bq74bq74bq54bqy4bqmb+G7r+G6ueG7mXfhu6/hurnhu61s4bqk4bq54bqk4bq0ROG6ouG7kcOi4bq54buRaeG7keG6ueG6pEThuqLhu6904bq54busw7rhu6914bqz4bq5KOG6tMOy4buv4bq5KOG6tMO5w6Lhurnhu7Dhu4bhurlI4buvw6Lhurk7dUThuqDhu6904bq54buQdcO54buvdcOi4bq5KHVpw7rhurk7deG6rOG7keG6ueG7k8O14buv4bq5w7TDuuG7r3XhurnDgsaw4bq54buZaeG7r3XhurnhurzDrXbhurnhurZ1w7lo4bq5w4Jo4bqm4bql4bq5VeG7teG7reG6ucOz4buAw6LhurnhuqThurTDg8O64bq5w4Jq4bq24bq54bqk4bu3w7rDouG6ueG7sOG7o+G6ueG7sMSCw7rhurnhu5F1w7po4bq54bqy4bqmb+G7r+G6ueG6vMOt4bq54bq8dsO64bq54butaMO64bq54bq2deG6quG7keG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bq0ReG7r3Thurnhu5F1w4Phurnhu5nhu6fhu5F14bql4bq54busQeG6pOG6ueG7sWnhuqTDouG6ueG6suG6pm/hu6/hurnhu6zDuuG7r3Xhurnhu5F1duG6ucO0eeG7r+G6uSjhurTDsuG7r+G6uSjhurTDueG6ueG7kXXFqeG6uXXhuqbhu4Dhurnhu6vhu5d24bq54buZ4buf4buvw6Lhurk7dcOs4but4bq5M8Oz4buv4bq54buR4bqo4buvdOG6ueG7kWnhu5HhurnhuqRE4bqi4buvdOG6ueG7sGjhu63hurkh4bqg4buv4bq54buR4bu34bq5w4LEkOG7keG6ueG7mWnhu691w6LhurnhurZ1aeG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pHXhu5/hurnDtGh24bq54bq8b+G7gOG6ueG7kUJo4bq54buZ4bun4buRdcOi4bq54bqkROG6ouG7r3Thurnhu6zDuuG7r3Xhurnhu7HDreG6ueG7mOG7teG6ueG6pOG7gOG6uSjhurTDsuG7r+G6uSjhurThuqbhu6904bq54bq8w63hurl14bqg4buv4bq5w6rhurnhu690deG7peG7r+G6ucOCxrDhurnhuqThu7fhuqThurnDtOG7p+G6uXTDuuG7n+G6pOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYiFo4bqm4bq54burdcO64bq5dcOs4bq54bqkdcOt4buvdeG6uSjhurTDreG6ueG7sG/hu6/DouG6ucO0xJDhu5Hhurl1w63hu6904bq54buQw7Lhu63hurnDlMOt4buvdcOi4bq54buw4buj4bq54buwxILDuuG6ueG7reG6puG7t+G7r+G6ueG7mWnhu6914bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG7rnR1cOG6uUjhu6/DouG6ueG7r3VE4buvdOG6ueG6suG6pm/hu6/hurnhu6zDuuG7r3Xhurnhu5nhu4nhurnhu5F1QuG6ueG7mUHhu6904bq54buZ4buV4but4bq54buZw6zDuuG6ucO0w7rhu6914bq54but4buJ4bq54bq8w63hurnhuqR14bqm4buA4buh4buv4bq54buRdcO64buf4buvw6Lhurnhu5Hhu4vhurnhuqR1QuG7gOG6ucO0QeG6ueG7keG6qOG7r3ThurnhuqTDs+G7r+G6ueG7keG7teG7r3ThurnhuqThurRE4bqi4buR4bq54bq8w6124bq54buvdHXGsGjhurnhurLhuqZv4buv4bql4bq54buY4bun4buRdeG6ueG7mXfhu6904bq54bqy4bqmb+G7r+G6ueG6ruG6ueG7sOG7jeG7r+G6uSh1ROG6ueG6vMOt4bq54buR4bq4aOG6ueG7i8O64bq54buqdeG7i+G6ueG7sEThuqbDouG6ueG7sOG7o+G6ueG7sMSCw7rhurnhu5F1eeG7r+G6ueG6suG6pm/hu6/hurnhu61ow7rhurnhurZ14bqq4buR4bq54bqu4bq5w5Thu7nhurnhu4rDuuG6ueG6tOG7ucO64bq5w4Jow7rhurnhurLhuqZv4buv4bq54bqkw7rhu6914bq54buvdeG6pnDhurnhu5nhu5/hu6/hurnhu6t1w7rhu6Phuqbhurnhu5F1w7rhu5/hu6/huqXhurnhu5jhu6fhu5F14bq54buR4buN4buA4bq54buxw4nhu5Hhurnhu7FExILhu6904bq54buZ4bu14buvdOG6ueG7rcOs4buvdeG6ueG7meG6psOBw7rhurnhurLhuqZv4buv4bq54bqkaOG6ueG7meG7n+G7r+G6ucOU4bu54bq54buKw7rhuqXhurnhu5Bp4buR4bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnhuqRE4bqi4buvdOG6ueG7k0Phu6904bq54but4buJ4buvdeG6ueG7r3VE4bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r+G6ueG7keG6qOG7r3Thurnhu5Fp4buR4bq54bqkROG6ouG7r3Thurl0w7rDvcO64bq54buYw4DhurkhaeG6pMOi4bq54buw4buj4bq54buudG/hu6/DouG6ueG7mMO64buvdeG6ueG7sHLDouG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5NcO54bql4bql4bql4bq54buZ4bqmaOG6ueG7r3Vo4bqm4bq54bq+4bu14buvdOG6ueG7seG7o+G7r+G6ueG6pOG6puG7r3Thurl1dsOt4buvdeG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buZaeG7reG6uXTDumzhu5HDouG6ueG7kXXhu5fhu63hurnhu5nDsuG6puG6ueG7kXXhuqzhu6904bq54buvdcO64buh4bqm4bq54bq84bu14bq54burccOi4bq54bqkdW/hu4Dhurnhu7HDs+G6tuG6ueG7mcOy4buA4bq54buv4bqsw7rDouG6ueG6vmnhu5Hhurl0w7ps4buR4bq54buxw7Phurbhurnhu5nDsuG7gOG6ucOC4bu14buvdMOi4bq54bqkdeG6puG7gOG7oeG7r+G6ucO0w6jhurnhu5lq4bq24bq54buRdWzhu6/hurnhu690aOG7r3Thurnhu5N44buvdOG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhu5F14buL4buA4bq54bq+4bqm4bu34buvdOG6ueG7sGjhu63hurlUw7po4buvdOG6peG6uShE4bqi4buvdOG6ueG6pMO64buh4buv4bq54bq2dXbhu6904bq54buZ4bun4buRdeG6uVV2w63hu6904bq5KHXDreG7r3XhurnDtOG7p+G6uXTDuuG7n+G6pMOi4bq54buZ4bu14bq54bqk4buA4bq54buQdeG6puG6ueG7qsO6cOG6pOG6ucO04bun4bq5w7Rq4bqk4bq5w4Lhu7fhu6904bq54buR4bqo4buvdOG6uXXDreG7r3Thurnhu690deG7peG7r+G6ucOCxrDhurnhuqThu7fhuqThuqXhurnhu5Bp4buR4bq54bqkROG6ouG7r3Thurnhu5F1xanhurl14bqm4buA4bq5KOG6tMOy4buv4bq5KOG6tMO5w6Lhurkh4bqg4buv4bq5KHV54bq54bqkdeG6puG6ueG7r3Vs4bqk4bq54bqkw63hu6/hurnhurLhuqZv4buv4bq54buRdcOs4buA4bq54bqkdeG6quG7keG6ueG7rcOs4buvdOG6ueG6vOG7oeG6ueG6pHXDreG7r3Xhurnhu650dXDhurlI4buvw6Lhurnhu5l34buvdOG6ueG7keG6uGjhurnhu5Hhu7fhurnhuqR1QuG6peG6ueG7rnR1xrBo4bq54bqy4bqmb+G7r+G6ueG6pHVFaOG6ueG6pHVq4buvdOG6ueG6vG/hu4DhurnhuqR1w63hu6914bq54buudHVw4bq5SOG7r+G6ucO0aOG6ueG7r3TDreG7gMOi4bq54bqkdWjhu6914bq54bqkdeG7n+G6ueG7sUXhu6904bq54buxw7Xhu4DDouG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5F1b+G6psOi4bq5deG6puG7gHDhu6/hurnhurRo4bq5dcOt4buvdOG6peG6uTt1w6zhu63hurkzw7Phu6/hurnhu5lExILhu5HhurnhurZ1duG7r3Thurnhu5F1xJDhu5HhurkodcO64buf4bqm4bq54bqs4buA4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bus4bqoaOG6ueG6vuG6pm/hu6/hurnhur3hu4HDquG7hcOi4bq54buw4buj4bq54buwxILDuuG6ueG6pMO64buf4buv4bq54bqy4bqmb+G7r+G6ueG6tGjhurnDlGrhu5Hhurnhurxv4buA4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG7mOG7teG7r3Thurnhu5jhu7Xhurnhuq1Vw63hurnhu65Bw7rhuqnhurnDgmjhuqbhurnhu6t1w7rhurnhuqR14bqm4bq54bq2deG6quG7keG6ueG7rnR1cOG6uUjhu6/huqXhurnDlOG7peG7r3Xhurnhu5jhu6fhu6914bq54bq8ROG6oOG7r3ThurnDgmjDuuG6uTt1w6zhu63hurkzw7Phu6/hurnhu5l34buvdOG6ueG7meG7ueG7r+G6ueG7r3R2w63DuuG6ueG7keG6uGjhurnhu5jhu7Xhu6904bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG7mXHhurnhu5Hhu7Xhurnhu7Hhu43hurbhurnhurLhuqZv4buv4bq5dMO6bOG7keG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bqkdcOt4buvdcOi4bq54burdeG7teG7r3Thurnhu5F1duG6ueG6pMOJ4bq54buTduG6ueG6tGjhurnhurzDrXbhurnhu7HDuuG7o+G7r+G6ueG7scOs4buR4bq54bq84bqiw7rhurnhu5Fp4buR4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG7q3Vp4buR4bql4bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r+G6uXV2w63hu6/hurnhuqR1w63hu6914bq54bq+4bqmw7PhuqThurnDgmrhu5Hhurnhu691w7pw4but4bq54bq84bqq4bql4bq5KHVp4buvdOG6ueG7g+G6ueG7r8Sp4but4bq5w7Phu4Dhurnhuq1v4but4bq54bux4bun4buRdeG6qcOi4bq54bu14buvdOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pHXEqeG7r3Thurnhu5F1xJDhu5HhurkoROG6ueG7reG7ieG6peG6ueG7sOG7o+G6ueG7sMSCw7rhurnhu6t14bqm4buA4buj4buv4bq54buTbOG7r+G6uTt1w6zhu63hurkzw7Phu6/hurPhurnigJzhu5B1xJDhu5Hhurnhurzhu6fhurnhu5nhu4nhurnhu5FoduG6ueG7r+G7o+G7r+G6uXXhu7Xhu63hurnDguG6ouG7reG6ueG7kXXhuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhu5HDsuG7r8Oi4bq54burdeG7teG7r3Thurnhu5lExILhu5HhurnhuqThurRy4bq54buv4buJw7rhurnhu63DreG6ucO0w73hurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buxaHbhurnhuqThurRE4bqi4buR4oCd4bql4bq5M8Ot4bq5w5Thu6Xhu6914bq54buY4bun4buvdeG6ueG6vEThuqDhu6904bq5w7Ro4buv4bq54buRdXbhurnhu61B4bqk4bq54buRacO64bq54bqkaeG7r+G6ueG7mXHhurnhuqTDveG6ueG6tOG7s+G6ueG7keG7teG7r3Thurnhu7FoduG6ueG6tMOJ4buR4bq54bq04bqw4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buqdcO64bq54buYw4DhurkhaeG6pOG6ueG6reG7sOG7o+G6uSFp4bqk4bqp4bq54bq8w63hurnhu5Fp4buR4bq54bqkROG6ouG7r3Thurnhu5F1bOG7r+G6ueG7mWnhu6914bq54bq8w7pw4buv4bq5w7TDuuG7r3Xhurnhu691w63hurnhu6zDuuG7r3XDouG6ueG7kXXhu5fhu63hurnhuqRE4bqi4buvdOG6ueG7sMO6cuG6puG6uSh1xKnhu6904bq54bqu4bq54buLw7rhurnhu5B1xanhurnhu7DEqeG7r3TDouG6ueG6tOG7ucO64bq54bq8b+G7gOG6uSh14bu1w7rhurko4bqqw6LhurlVdsOt4buvdOG6uTt14bqs4buR4bq54bqkw6zDuuG6uTVE4bqg4buvdOG6uVTDumjhu690w6Lhurnhu7Dhu6Phurnhu7DEgsO64bq54buxw6zDuuG6ucOCaMO64bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r8Oi4bq54buw4buj4bq54buqdeG7tcO64bq54buZ4buV4but4bq54bq/4bql4bq74bq74bq74bq54bqkw7rhu6914bq5w7TDuuG7r3XhurnhuqThurTEguG6ueG7kXXDuuG7n+G7r8Oi4bq54buRdeG7l+G7reG6ueG7h+G6ueG6vMOs4buv4bq54bqk4buj4buvw6LhurnDtGrhuqThurnDguG7t+G7r3Thurnhu5Fp4buR4bq54bqkROG6ouG7r3ThurkodeG7tcO64bq5KOG6qsOi4bq5VXbDreG7r3Thurk7deG6rOG7keG6ueG7keG6qOG7r3Thurnhur/hurnhurzDrOG7r+G6ueG6suG6pm/hu6/DouG6ueG6pHXhuqbhurnhu5lExILhu5HhurnhuqR2w63hu6/hurnhuqR1auG7r3ThuqXhurkoROG6ouG7r3Thurnhu6xB4buR4bq5KHXDrOG7r3XhurnDgsSC4bq5deG7icO6w6Lhurnhu5nhu5Xhu63hurnhuqTDreG7r+G6ueG6suG6pm/hu6/hurnhurThuqzhuqThurnhu5F1w6zhu4DhuqXhurkzROG6oOG7r3ThurkodeG7teG7r3Thurnhu5F1xanhurl14bqm4buA4bq54bqkdsOt4buv4bq54bqy4bqmb+G7r+G6ueG7rMO64buvdeG6ueG7mXfhu6904bq54bqu4bq54bqk4bq0duG7r3ThurnhuqR1w63hu6914bq54buY4bu14buvdOG6ueG7mOG7teG6ueG6vsO64buv4bq5dXho4bq54bq84bul4bq54bqkdeG7n+G6ueG6suG6pm/hu6/hurnhu6zDuuG7r3Xhurnhu5nhu4nhurnhu5Hhuqjhu690w6Lhurnhu7HDieG7keG6ueG7meG7ieG6ueG7q8O6cOG6pOG6peG6ueG7mMOz4bqk4bq54buvROG6ouG7keG6ueG6pGjhurl1dsOt4buv4bq54bqkdsOt4buv4bq5dMO64buLw7rhurnhurZ1d+G7r3TDouG6ueG6pHXDreG7r3XhurnhuqThurThu6Xhurnhu5Fp4buR4bq54buRdW/huqbDouG6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54buZ4buh4bqm4bq5w7R34bq54bqkaOG7gOG6ueG7kXXhu6fhuqbhurnhuqThurR3w7rhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIodWnhu6904bq5dWjDuuG6ueG7r8O64buj4buv4bq5dcO6cOG6puG6uSh14bqm4buN4buv4bq5KHXDuuG7o+G7r+G6ueG6pHXEkOG6ueG7r3XDs+G6pOG6ueG6reG6veG7gcOqZuG6qcOi4bq5M+G6pmjhurnhu7Dhu6Phurnhu7DEgsO64bq5dcOs4bq54buRdcO64buf4bqm4bq54buRdXbhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7scaw4buvdeG6ueG7kXXEkOG7keG6uVXDvWjhurnhuqR1QuG6ueG6suG6pm/hu6/hurkodcO64buf4bqk4bq54buZQeG6pMOi4bq54buR4bqo4buvdOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq5aMO64bq54buRd+G6ueG7keG7teG7r3Thurnhu6t1d+G6ueG7r3V54buR4bq54bqkReG6uXXhu7nDuuG6ueG7sEPhu6904bq54buudWjDusOi4bq54buRdcO6aOG6ueG6tGjhurnhu5Fp4buR4bq54bqkdcSQ4bq5w7Thu43hu5Hhurnhu5lx4bq5w7Ro4buv4bq54bqkdUThuq7hu690w6Lhurk7dcOs4but4bq5M8Oz4buv4bq54buZRMSC4buR4bq54bq+4buf4bq24bq54buR4bu14buvdOG6ueG7mcOy4bqmw6LhurnhurzhuqZo4bq54bqk4bq0aHbhurnhu5F1xJDhu5Hhurkzw7rhu6914bq54buwQeG7keG6ueG7mcOsw7rhurnhurZ14bqmw6LhurnhuqThu4vhurnhu6rDuuG7reG6ueG7r3Thu7Xhurnhurxw4bq54buZw6zDuuG6ueG6pEThuqLhu6904bq54bqy4bqmb+G7r8Oi4bq54bqkROG6ouG7keG6uSh1RMSC4buvdOG6uSjhurTDueG6ueG6pMOJw6LhurnhurZ1duG7r3ThurnDguG6puG7gOG6ueG6pOG6tOG6puG7r3ThurnhuqRp4buv4bq54bqk4bq04bun4bq5dcO6cOG6tuG6ueG7rUThuqbhurnDlOG7i3bhurnhu5F1w7nhu6914bq54buR4bu14buvdOG6ueG6pHXDsuG7r+G6peG6ucOZ4bqk4bq54buxb+G6puG6ucOCaOG6psOi4bq54bu14buvdOG6ueG7scOsw7rhurnhu5lExILhu5HhurnhuqR1xKnhu6904bq54bux4buj4buv4bq54buudeG7jeG6tuG6ueG7rkHDuuG6ueG7q8O6ceG7reG6uXXDunDhuqbhurnDlOG7peG7r3Xhurnhu5B1ROG6oOG7r3ThurnhurLhuqZv4buv4bq54bqy4bqm4bu34buR4bq54bqk4bq0eeG7r3ThurnDgsOJ4bq54bq8w63hurnhu7HDreG7reG6uShx4bq54bq2deG6quG6ueG7mcSQ4buvdOG6ueG7mcOy4bqm4bq5w7Rp4bq54bqy4bqmaOG7r+G6ueG6vMSp4buv4bq54bq84buz4bq54bqt4bqkxJDhu5HhurkoceG6ueG6pEThuqLhu6904bqp4bqz4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liw5TDrcO64bq54buRdeG7n+G6ueG6vMSp4buv4bq54buRQmjhurnhurzhuqZo4bq54bq8w7rhu5/huqThurPhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLigJwo4bq0w7Xhu63hurnhu690dcaw4bqz4bq54buQdeG7t+G7r3Thurnhu6vhu5vhurnhuqR14bqo4bq54buRQmjhurnhurzhuqZo4bq54bq2deG7i8O64bq54buvdcOD4bq54bqu4bq54bqkw63DuuG6ueG7mWnhu6914bq54buTxqHhurbDouG6uXTDuuG6uuG6ueG7kWnhu6/hurnhu5Fv4buv4bq54buRQmjhurnhu69E4bqi4buRw6Lhurnhu6/hu6Phu6/hurnhu5Phuqjhu6904bq54buvdETDg8O64bq54buRQ+G6ueG7kXfhurnhu5Hhu7Xhu6904bql4bq54buudEThuqDDuuG6ueG7scOt4bq54bur4bub4bq54buvdOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6pHXDsuG7r+G6ueG6pOG6tHnhu6904bq54bq8eeG7r3TDouG6ueG6pHXEqeG7r3Thurnhu5F1duG6ueG7kXXEkOG7keG6ueG6pHHhurnhuqRE4bqi4buvdOG6ueG6pOG7teG7r+G6ueG6vMO64buvdeG6peG6ucOUaeG6ueG7kWl24bq54burdWrhurbhurnhuqThurTDuuG7oeG6puG6ueG7meG7peG7r3XDouG6ueG6pHXDvWjhurnhu7F44buvdOG6ueG7keG7i+G6ueG7k2/hu6/hurnhu5F14bqs4buvdOKAneG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuKAnDXhu5fhuqThuqXhuqXhuqXhurnhuq07dcOs4but4bq5M8Oz4buv4bqp4bql4bql4bql4bq54buZb+G7gOG6s+G6ueG7rnRo4buA4bq54bqkdW3hu6904bq54butw63hurnhu5F34bq54bqkw7rhu5/huqThurnhuqR1aXbDouG6ueG6suG6puG7gOG7n+G6pOG6ueG7mXZp4buv4bq54butw63hurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu61E4bqm4bq5dWjhu4DhuqXhurnhu5hE4bqg4buvdOG6ueG7seG6rOG7keG6ueG7reG6osO64bq54buTw7Phu4Dhurnhu690dcawaOG6ueG6suG6pm/hu6/DouG6ueG7scOt4bq54buvdMOt4buA4bq54buZw4HDuuG6uXXhu5/huqThurnhurzhu43hu6/hurnDtMaw4bql4bq54buua+G7reG6uXRow7rhurnhu6/hu5/hu63hurnhu63hu43huqThurnhu5Hhu7fhurnhu5F1w7nhurnhu7F24bq54bqkdmjhu6/DouG6ueG7kUThuqLhurbhurnhu5nDs+G6pOG6ueG7mWnhu6914bq54bqkdcOt4buvdcOi4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buR4bu14buvdOG6ueG7q3Xhu7XDuuG6ueG6tnXhuqrhu5HhuqXhurko4bq04buN4buv4bq54bqu4bq5w5Ro4bq54buww7Xhu63DouG6ucOU4bu54bq54buYa+G7r3TDouG6ueG6pHXhu5/hurnhu691ROG6ueG7meG7jeG6tuG6ueG7kcOt4buvdeG6ueG7q3Xhu7Xhurnhu5FCw7rhurnhu63huqrhu5HhuqXhurko4bq04buN4buv4bq54bqu4bq54buqdeG7i+G6ueG7sEThuqbDouG6uTVE4bqg4buvdOG6uVTDumjhu690w6LhurnDtMOt4buA4bq54bq0aOG6ueG7kWnhu5F14bq54bqy4bqm4buA4buf4bqk4bq54bqkdWrhu690w6Lhurnhu61E4bqm4bq54bur4buC4bql4bq54buQdXbhurnhu6/hu6Phu6/hurnhuqThurRF4bq54buZRMSC4buR4bq5w7R54buv4bq54buRdXfhurnhu7HEguG7r+G6uXXhuqbhu6904bq54bqkw63hu6/hurnhu7Fv4bqm4bq54buvxKnhu63DouG6ueG6tOG6uGjhurnhu5lExILhu5Hhurnhu63hu7fDuuG6ucOCxanhurnhu6914bqq4buR4bq54buvROG6ouG7keG6ueG7r3XDreG6ueG7reG6puG7teG7r+G6ueG6pHXhuqbhuq7huqXhurnhu651ROG6uXTDunfhurnhu7FE4bqi4bqkw6LhurnDguG7l+G6pOG6ueG7mWnhu6914bq54bqy4bqmaOG6ueG7r3Vo4buvdcOi4bq54bqk4bq0w4PDuuG6ueG7mcOz4bqk4bq54buRdeG6puG7gHHhu6/hurnDgmjhu6904bq54bq84buN4buv4bq54but4bqiw7rDouG6ueG7kXV24bq54buvdeG7jeG6pOG6ueG7r3Thuqbhu4Bw4bqk4bq54buRw63hu6904bq54bqkdeG7o+G7reG6ueG6pMO9w6Lhurnhu6924buv4bq5w4Lhu7Xhu6904bq5w7Thu6Hhu6/hurnhurzhurrhu6904bq54but4bqm4bu14buv4bq54buZw4PDuuG6peG6ueG7kOG7teG7r3Thurnhu690dcO6cOG6tuG6ueG7r3VE4bq54bqkdeG7n+G6ucOCaHbhurnhu5F1beG7r3Thurnhu690xILDuuG6ueG7q3Xhu5Xhu6/igJ3huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLigJwz4bul4bq54bq84buN4buAw6Lhurnhu5HDs+G6pOG6ueG7seG7o+G7r+G6ueG7kXXEkOG7keG6ueG6pHHhurnhurZ14bqqw6Lhurnhu5PDieG6ueG6vMOtduG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7kcOy4but4bq54buRb+G7r+G6peG6ueG7mHHhurnhurzhurrhu6904bq54bqkdeG7n+G6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhu691ROG6uWh24bq54buvd+G7r3ThurnhuqR1w63hu6914bq54bq8w63hu690w6Lhurnhu5lx4bq54bqk4bq0eeG7r3ThurnhurLhuqZo4buv4bq54buRdcO64buj4but4bq54buvdUThurnhu6/huqzDuuG6ueG7kWh24bq54buZaeG6ueG6vOG6uuG7r3ThuqXhurkodWjhu6/hurnhu7XDuuG6p+G6uTPhuqZo4bq54bqk4bu1w7rhurnhu691w4Phurnhu5Hhu43hu4DDouG6ueG6pOG6tMO14but4bq54but4bqiw7rhurl0w7poduG6ueG7kXV24bq54bqk4bq0aeG7kXXhurnhu691w7pw4but4bq54buvdUThurnhu5F1b+G7r+G6ueG6pGjhu4DDouG6ueG7reG6oMOi4bq54but4bqm4bu3w7rhurnhurxFaOG6ueG7kXVF4buvdMOi4bq54buvdETDg8O64bq54bq2deG7i8O64bq54burdeG7l3bhurnhu6/hu6Phu63hurnhu5Fo4buvdeG6ueG7kXV24bq54buZxanhu6914bq54bq8w6zhu5HigJ3huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu67EqeG7reG6uSh14bqm4buN4buv4bq5KHXDuuG7o+G7r+G6ueG6pHXEkOG6uXVow7rhurnhuq3hur3hu4HDqmfhuqnhurnDtGjhu6/hurnDtMO6ceG7r+G6ueG7r3TDrOG7kXXhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bqkdcOy4buv4bq54buRdXbhurln4bq/4bq54buvdETDg8O6w6LhurlV4bqm4buAcOG7r+G6ueG6pHVExILhu6904bq5dcOy4bqm4bq54buxw63hurnDtOG7jeG7keG6ueG7kWh24bq54buvdcOz4bqk4bql4bq5w5Thu43hu5Hhurnhu6/DreG7gOG6ueG7kWh24bq54buvdcOz4bqk4bq5dOG7ueG7reG6ueG7kXfhurnhur/hurnhu690RMODw7rhurPhurk7dcOs4but4bq5M8Oz4buv4bq54buZxJDhu6904bq54buZw7LhuqbhurnhurThu7nDuuG6ueG7meG7n+G7r+G6ueG7mMOA4bq5IWnhuqThurnhuq3hu7Dhu6PhurkhaeG6pOG6qeG6ueG6vMOt4bq5O3XDrOG7reG6uTPEqeG7r+G6uTXhu4t24bql4bq54buudUThurnhurzhu43hu4DDouG6uTt1w6zhu63hurkzw7Phu6/hurnhu7HDreG6ueG7mXDhurnhu691w7PhuqThurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bqkdcOy4buv4bq54bqk4bq0w7rhu6Hhuqbhurnhu7Dhu6PhurkodWnDuuG6ueG6pMOBw6Lhurnhu7Dhu6PhurkodWnDuuG6ueG6pOG7teG7r3TDouG6ueG7kUPhu6904bq54buxw63hurnhu5lw4bq54buvdcOz4bqk4bq5aOG7r3Xhurl14bqo4buvdOG6ueG7q3Xhuq7DuuG6ueG7r3R1xrBo4bq54buwaOG7reG6uSHhuqDhu6/hurnhuqThurR24buvdOG6ucOCw4nhurnhu690dcO6cOG6tuG6ueG7mWnhu6914bq54buZ4bqmw4HDuuG6ueG6suG6pm/hu6/hurnhu6zDuuG7r3XDouG6uXTDusOt4buvdeG6ueG7scOsw7rhurnhu5nDs+G6pOG6ueG7r0ThuqLhu5HDouG6uXTDuuG6uuG6ueG6vOG6uuG7r3Thurnhu6/hu6Hhu6/hurnhu5lB4buR4bq54bux4buN4bq24bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buuxKnhu63hurnhur3hu4Hhur/hur/DouG6ueG6pOG6tEThuqLhu5Hhurl0w7rDg+G6ueG6tnXhuqzhuqThurnhu7Fv4but4bq54buRdeG6puG7r3TDouG6ueG7sOG7o+G6uSh1acO64bq54bqkw4Hhurnhu5PDuuG6ueG7kXXDuuG7n+G6puG6ueG7kXV24bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r8Oi4bq54buYw4DhurkhaeG6pMOi4bq54buw4buj4bq54buudG/hu6/hurnhu7Hhu43hurbhurnhuqR1acO64bq54bqk4bq44bq54bux4buj4buv4bq54buvdOG7tcO64bq54bq8w63hurnDtGjhurnhu7Xhu6904bq54buxw63hu63hurk7deG6quG6ueG7kXXDueG7r3Xhurnhu5nDrMO64bq54bqkdcOy4buv4bql4bq5w5Thuq7DuuG6ueG6pHVpw7rhurnhuqThurjhurnhu5F44buv4bq54buvdcO94bq54bqk4bqmw4HDuuG6ueG7kXVEaOG6ueG7mULhurnDgsSQ4buR4bq54buZ4buL4but4bq54buZROG6oOG7r3ThurnhurzDunDhu5Hhurnhu69E4bqi4buR4bql4bq54buS4bqo4buvdOG6ueG7keG7i+G6ueG6v+G6ueG7mcOsw7rhurnhuqR1w7Lhu6/hurnhu7HDreG7reG6ueG6tnXhuqrhurnhu5F1w7nhu691w6LhurkodWnDuuG6ueG6pOG6uOG6ueG7reG6puG7t+G7r+G6ueG7k+G6qOG7r3ThurnhuqThurTDueG6ueG7scOJ4buR4bq54buRQmjhurnhu61B4bqk4bq54bqk4buN4bq24bq54bqkdXHhurl0w7rhuqzhurbhurnhurzhuqZo4bq54buvdcO94bq54buRaMO64bq54bqk4bq04bun4bq54bq8w7pw4buR4bq54buvROG6ouG7keG6peG6ueG7rnVE4buvdOG6ucO0aOG6ueG7teG7r3ThurnDtOG7i+G7r+G6ueG6pMO54buvdeG6ueG7scOsw7rhurnhu5F34bq54bq2dcOy4buv4bq54burdWnhu5Hhurnhu691aOG6psOi4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54burdcO64bq54buYw4DhurkhaeG6pOG6ueG7reG6puG7t+G7r+G6ueG7scOz4buv4bq54buxROG6ouG6pOG6ueG7keG7i+G6ueG7sOG7o+G6ueG7rnRv4buvw6Lhurk7dcOs4but4bq5M8Oz4buvw6Lhurnhu5HDsuG7reG6ueG6suG6puG7gOG7oeG7r+G6ucOC4bu34bq54butQeG6pOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bq8w7pw4buR4bq54bqy4bqm4buA4buf4bqk4bq54buZ4bun4buvdeG6ueG7mcOsw7rhurnDgsOJ4bq54buv4buj4buv4bq54bq+4buL4buA4bq54bq0aOG6ueG6vuG6puG7r3Thurnhu6t1auG7keG6ueG7k8O14buv4bq54bqk4bqiw7rhurnhur7huqbhu6904bq54buZQeG6pOG6peG6uTPhu6XhurnhuqR14buf4bq54buYw4DhurkhaeG6pOG6ueG6pHVEw4Phu6904bq5w7Thu6fhurnhuqThurTDuuG7oeG6puG6ueG6pHXDsuG7r+G6ueG6vuG7leG7reG6ueG7scOt4bq54bqy4bqm4buA4buh4buv4bq54bqkdcOy4buv4bq54buxw7Phu6/hurlp4bqk4bq54buR4buL4bq54butcOG7r3XhurnhurzhuqZo4bql4bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r+G6ueG6pOG6puG7gOG6ueG7scOt4but4bq54bqkceG6ueG6pEThuqLhu6904bq54bq8w7Xhu6/hurnhu6t14bu14buvdOG6ueG6pOG6tGjhu6914bq54bqy4bqm4buA4buh4buv4bq5deG6oOG7r+G6ueG6pHXhuqZo4bq54bq84bqiw7rhurnhu5jDgOG6uSFp4bqk4bq54buv4buj4buv4bq5dG/hu4Dhurnhu5lExILhu5Hhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7q3XDueG6ueG7mXbDreG7r+G6ueG7q+G7n+G6pOG6ueG7keG6qOG7r3Thurnhu691aOG6puG6ueG7sXbhurl0w7rhuqzhurbhurnhurzhuqZo4bq5dGnhu6914bq54bq8aeG7keG6ueG7mcOsw7rhurnDgsOJ4bq54bqy4bqm4bu34buR4bq5dMO6aOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYih1aeG7r3ThurnhuqRE4bq54buvxKnhu63hurlUw7pp4bq24bq54buSw7Lhu6/hurnhuq3hur3hu4Hhur/hu4HhuqnhurnDgmjhuqbhurnhu6t1w7rhurkodWnDuuG6ueG6pMOB4bq54butw7PhuqThurnhu63huqLDuuG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7rUHhuqThurnhu6/EqeG7reG6ueG7kXfhurnhuqR1ROG6ueG7r2zhu5Hhurnhu5No4buvdeG6ueG6pOG7t+G6ueG7kWl24bq54buYw6zDuuG6ueG6pEThurnhu5nhu7nhurnhu5jDgOG6uSFp4bqk4bq54bq8w63hurkoceG6ueG6pEThuqLhu6904bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r+G6ueG7keG6qOG7r3Thurnhu61E4bqm4bq5dMO64buf4bqk4bq54buwROG6puG6ueG7rnVv4buv4bq54buQdeG6rOG6peG6ueG7mMOA4bq5IWnhuqThurnhu690w4PhurnhuqR1ROG6ucOz4buA4bq54buRQmjhurl0w7pp4but4bq5w4LDuuG7r3Xhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6ueG7mMSQ4buR4bq54busw7rhu691w6LhurnDtGrhuqThurnhu5nhu5Xhu63hurnhu6t14buLduG6ueG7meG7i+G6peG6uTt1w6zhu63hurkzw7Phu6/hurnhurZ1b+G7r+G6ueG6vG/hu6/hurnhuqR1w7Phu4Dhurnhu6t1d+G6ueG7r3fDuuG6ueG6vOG7peG6ueG7reG7peG7r3Xhurnhu7HDreG6ueG7meG7ueG7r3ThurnhurZ1w6zhu63hurnhurzhuqLDuuG6ueG7mMOA4bq5IWnhuqThuqXhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6ueG7mMSQ4buR4bq54busw7rhu6914bq54burdeG7teG7r3Thurnhu6914buN4buv4bq54bqkQcO64bql4bq54buYw4DhurkhaeG6pOG6ueG6vMO14buv4bq54bqk4bq04bqm4buA4buh4buv4bq54buxcOG7r3Xhurnhu5nhu5Xhu63hurnhu5F14buX4but4bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurnhu5jEkOG7keG6ueG7rMO64buvdeG6peG6ueG7sOG6rOG7keG6ucOCauG6tuG6ueG7meG7leG7reG6uXXDreG7r3XhurnhurLhuqbhu4Dhu5/huqTDouG6uVXhu6Xhu6914bq54bqy4bqmaOG7r+G6ueG6pG/huqbhurnhu7HDreG6ueG6pEHDuuG6ueG6pOG6tMOs4buvdOG6ueG7mMSQ4buR4bq54busw7rhu6914bq54buRdURo4bq54bq04buz4bq54bq0w63hu6904bq54buv4buj4buv4bq54buRw7Lhu6/hurnhu5lExILhu5Hhurl0w7rhu4vhu63hurnhuqRBw7rhuqXhurkoceG6ueG6pEThuqLhu6904bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r+G6ueG7kUPhu6904bq54buvdHXGsOG6ueG6vOG7jeG7gMOi4bq54buvdUThu6904bq54buxw6zDuuG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54but4bqm4bu34buv4bq54buxw63hu63hurnhu63Ds+G6pOG6ueG7sXjhu6904bq54buYw4DhurkhaeG6pMOi4bq54buv4buj4buv4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG7huG6ueG6vOG6osO64bq5VeG7peG7r3XhurnhurLhuqZo4buv4bq54buRdXbhurl0w7rhu4vhu63hurnhuqRBw7rDouG6ueG7kXXFqeG6ueG6vuG6uOG6ueG7mcOt4buA4bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurnhu5jEkOG7keG6ueG7rMO64buvdeG6ueG6vMOt4bq54bqk4bun4buRdeG6ueG6pHXhuqbhurl0w7po4bq54bqkw63DuuG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYih1aeG7r3Thurnhu4fhurnhu5Hhuqjhu6904bq54buvxKnhu63hurnhuq3hur3hu4Hhur/hu4HhuqnDouG6ueG7rkHDuuG6ueG7reG7jeG6pOG6ueG6vMO6cOG7r+G6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5KHXhuqzhu5HhurlV4bqmcOG6ueG6vMOt4bq5dXnhu5HhurnDgsaw4bq54buw4buj4bq54buQ4buL4buvdeG6uTVE4bqi4buR4bq54but4bqm4bu34buv4bq5w4Lhurho4bq54buRdeG6umjhurnhu63Ds+G7gOG6ueG7kXXhurrhurnhuqThurR24buvdOG6ueG6pMOD4bq5w7TDunHhuqbhurnhu5Nv4buvdOG6ueG6vOG6pmjhurnhu691w63hurnhu6zDuuG7r3Xhurnhu5FCaOG6uSh1RWjhurnhu5F1xanhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uSjhurThu4nDusOi4bq5w7Thu6fhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uSjhurThu4nDuuG6ueG7rWrhu6904bqz4bq54oCcw5R54buv4bq54buRaeG7keG6ueG7r3RE4bqgw7rhurnhu7HDreG6ucO04buh4bq54bqk4bu1w7rhurnhurzhu5fhuqThurnhuqR14bqm4bufw6Lhurl0bOG6tuG6ueG7mcOsw7rhurl1w6zhu6/hurnhu6/DreG7gOG6ueG7meG7oeG6puG6ueG7k3bhurnhu5Fp4buR4bq54buvdEThuqDDuuG6ueG7rcOt4bq54buv4buj4buv4bq54buR4buL4bqn4oCd4bql4bq5KHXhuqzhu5HhurlV4bqmcOG6ueG6pMSQ4buRw6Lhurnhu5nhu5Xhu63hurnhu5F14bqm4buAcOG7r+G6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5KOG6tOG7icO64bq54buRd+G6ueG7huG6ueG7kXXFqeG6ueG6pOG6tMO54buRdeG6ueG6vOG6pmjhurnhurzDreG6ueG6pHHhurnhuqRE4bqi4buvdMOi4bq54bqk4bu34bq54buRaXbhurnhurzhuqLDuuG6ueG7mMOsw7rhurnhuqRE4bq54buZ4bu54bq54buYw4DhurkhaeG6pOG6ueG6vMOt4bq54buY4bu14bq54buZ4bu34buR4bq5M8Oz4buv4bql4bq5VWjDuuG6ueG7teG7r3Thurl0w7rhu43hu6/hurnhu7Fq4butw6LhurnhuqThurRp4buRdeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5KOG6tOG7icO64bqz4bq54oCc4buww63hu63hurnhu5nhu5/hu6/hurnhu6/DgMO64bq54buRd+G6ueG6pHXDuuG7o+G7r+G6ueG6pGjDuuG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54bq2deG7i8O64bq54buxw63hurnhu7HDgMO64bq54buRQmjhurnDtHnhu6/hurnDs+G7gMOi4bq54buxw63hurnhu7HDgMO64bq54buRQmjhurnhurzhuqZo4bq54bq8w63hurnhuqRx4bq54bqkROG6ouG7r3ThurnDgmh24bq54buRaeG7keG6ueG7teG7r3ThurnhuqThurRp4buRdeG6ueG7r3Vo4bqm4bq54bqy4bqmaeG6ueG7sWrhu63hurnhuqR14buf4bq34oCd4bql4bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurko4bq04buJw7rhurnhuqTDrOG6ueG6pEXhurnhu693w7rhurPhurnigJwodeG6rOG7keG6uVXhuqZw4bq54buRdcWp4bq54buRd+G6ueG6pMOtw7rhurnhu691w73hurnhurzhu5fhuqThurnhuqR14bqm4buf4bq54butaeG6ueG7rcOt4bq54bqu4bq54buv4bqgw7rhurnhuqR14buV4buv4bq54buRdeG7t+G6pOG6ueG7kUJo4bq54bqkdcO64buj4buv4bq5dcOsw6Lhurnhu63DgMO64bq54burdcO64bq54buRd+G6ucOCaeG7kXXhurnhuqRv4bqm4bq54bq8w6124bq54buZ4buh4bqm4bq54buRdcWp4bq54but4bqm4bu34buv4bq54bq84bqg4bq54buRQmjhurnhu5Nv4buv4bq54bq84buh4bq54buRdXbhurnhurLhuqZo4buvw6Lhurnhu5lx4bq54butduG7r3Thurl1xILhurbhurnhurzhuqLDuuG6ueG7huG6ueG6vOG6pmjDouG6ueG7kXV24bq54buv4buj4buv4bq54bqk4bu1w7rhurnhu691b+G7r+G6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7r8Ot4buA4bq54butw63hurnhu693w7rhurnhurRow6Lhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7k2nhu63hurnhu5F14buj4bq5w7TDreG7r+G6uXThu6Xhurnhu5nhu5/hu6/hurnhurLhuqZv4buv4bq54bqkROG6ouG7r3Thurnhu5Hhu4vigJ3huqXhurnhu5jDgOG6uSFp4bqk4bq54bq8w7Xhu6/hurnhu5F1RGjhurnhu6904bqm4bu1w7rhurl0w7rhu43hu6/huqXhurkuw7rhu6Phu6904bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r+G6ueG6pHXhu7XDuuG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54buvd8O64bq5dOG7peG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYih1aeG7r3Thurnhur3DquG6ueG7r8Sp4but4bq5w7Phu4Dhurnhuq3hur3hu4Hhur/hu4Hhuqnhurnhur7hu4vhu4Dhurnhu5F14bqm4buAcOG7r+G6ueG7rnThu7Xhu6/hurnhurLhuqZo4buv4bq54buxw63hurk7dWjhu6/hurkodcO64buj4buv4bq5KEThuqLhu5Hhurnhu5Nv4buvdOG6ucOC4bqi4bq5dcOs4buRdeG6ueG6pEHDuuG6uSjDuuG7oeG7r+G6ueG6suG6pmjhu6/hurkow4Hhu6904bq54bqy4bqm4buL4buv4bq54buw4buj4bq5KHXhuqrhurPhurnhu5ho4buvdOG6ueG7kXfhurnhurLhuqbhu7fhu5HhurnhuqRo4buvdOG6ueG7rcOt4bq54buxw7Phu4DhurnhurzEgsOi4bq54buxw63hu63hurnhu691w63hurnhu5Hhurho4bq54bqkdsOi4bq5w4Jow7rhurnhu690RMODw7rhurnhurRo4bq54buR4buzw7rhurnhu690dsOtw7rhurnhu63huqZo4bq5w7Rp4buv4bq54bq0w7rhu6Phu6904bq54bq84bqiw7rhurnhu690RMODw7rhurnhu690dsOsw7rhurnhurLhuqbhu7fhu5HDouG6ueG7scOt4but4bq5dEThuqDhu6904bq54buRdXbhurnhu5Fp4buR4bq54buZw6zDuuG6ueG6pHXDsuG7r+G6ucO0auG6pOG6ueG7kXVE4bqi4buR4bq54buZ4buh4bqm4bq5w7Rq4bqk4bq54bqy4bqmb+G7r+G6ueG7r3Vv4buv4bq54buxw63hu63hurnhu691w63hurnhu5Hhurho4bq54bux4bqi4buv4bqn4bq5M+G6pmjhurnDtMOo4buv4bq5w4Jow7rhurk7dWjhu6/hurkodcO64buj4buv4bq5KEThuqLhu5Hhurnhu5nDuuG6ueG7q3Vq4bq24bq54buRaeG7keG6ueG7r3XDreG6ueG7mcOsw7rhurnhuqR1w7Lhu6/hurnhu6vDunHhu63hurnhur7hu5fhuqThurnhurThu7PhurnhurTDreG7r3ThuqXhurkz4bqmaOG6uXXDvcO64bqz4bq54buQaeG7keG6ueG7mcOsw7rhurnhuqR1w7Lhu6/hurnhu5nhu6Hhuqbhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7kXfhurnhurzDunDhu5HhurnDs+G7gOG6ueG7kXXEqeG7r3ThurfhurkhaHbhurnhu690ROG6oMO64bq54buRdcWp4bq54bqkb+G6puG6ueG7kXfhurnhu61B4bqk4bq54but4bul4buvdeG6ueG7sOG7o+G6uSh14bqq4bq34bq5w5TDs+G7gOG6uXTDusOD4bq5O3Vo4buv4bq5KHXDuuG7o+G7r+G6uShE4bqi4buR4bq54buxw6zDuuG6ueG7k2/hu6904bq5w4LhuqLhurnhuqRv4bqm4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu690RMODw7rhurnhu7HDreG7reG6ueG7r3XDreG6ueG7reG6osO64bq54bqkReG6uSh1aOG7reG6ueG6pOG6tMO64bq54buY4bu14buvdOG6ueG7mcOsduG6ueG7sOG7o+G6ueG7mOG7p+G7r3XhurnhuqThurThuq7hurnhur7huqbhu7fhu6904bq54buZ4buf4buv4bq5KMOB4buvdOG6ueG6suG6puG7i+G7r+G6uXXhuqDhu6/hurnDquG6u+G6ueG7r3REw4PDusOi4bq54bq84bqmaOG6ueG7meG7oeG6puG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq5dcO9w7rhurnhu5nhu5/hu6/DouG6ueG7kXXFqeG6ucOCaMO64bq54bq+4buX4bqk4bq54butQeG6pOG6ueG7reG7peG7r3Xhurnhu7Dhu6PhurkodeG6quG6peG6uTt1w6zhu63hurkzw7Phu6/hurnhu7HDreG6ueG7sOG7o+G6ueG7rnRv4buv4bq54buRdXbhurnhu7Dhu6PhurkodeG6quG6ueG7scOt4bq5w7Thu43hu5HhurnhuqR1b+G7r+G6uXXhuqZv4buvw6Lhurnhu5Hhu7fhurl0w7rhu4vDuuG6ueG7kcSQ4bqm4bq5dUHDouG6ueG6vOG6pmjhurnhu63huqLDuuG6ueG6pHVo4bq54bqkQcO64bq54buRdXbhurkodeG6qsOi4bq54buRdcWp4bq54bqk4bun4buRdeG6ueG6pHXhuqbhurnDguG7t+G6ueG6vMOt4buvdOG6ucO0w6zhu5Hhurnhu63huqZo4bq54bq0w7rhu6Phu6904bq54bqu4bq54buvROG6ouG7keG6ueG7r3R2w63DuuG6ueG6vMOt4bq5w7Rq4bqk4bq54bu14buvdOG6ueG6tnXhu4vDuuG6ucO0w73hurnhu690RMODw7rhurnhurzEguG6ueG7seG7neG6ueG7reG6osO64bq54buxw7Phu4DhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu5B34bq54buF4bq54bqk4buj4buv4bq54bqk4bq0QeG7reG6ueG7meG7oeG6puG6ueG7scOt4bq54bur4bub4bq54bqkacO64bq54bq2dcOs4butw6LhurnhuqR14buVduG6ueG7seG6puG7jeG6pOG6ueG6tnVp4bq24bq54buZaeG7r3ThurnhuqThurjhurl14bul4buvdeG6peG6ueG7mMOA4bq5IWnhuqThurnhu693w7rhurnhurLhuqbhu7fhu5HhurnhurZ1aeG6tuG6ueG6vOG7teG6ueG6pHVv4buv4bqn4bq54buw4buj4bq54buudG/hu6/hurnhu693w7rhurPhurlUw7rhu5/huqThurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu690RMODw7rhurnhur5E4bqg4buvdOG6ueG7mcOy4buA4bq54buZRMOD4buvdOG6ueG7q3V34bq54buZw7rhurnhuqR14bu1w7rhuqfhurk7dcOs4but4bq5M8Oz4buv4bq54bq0w7PhuqThurnhurZ1b+G7r+G6ueG6vG/hu6/hurnDtMOt4buv4bq54bq84bqiw7rhurl1aMO64bq54buZw6zDuuG6ueG6pHXDsuG7r+G6ueG7r+G7o+G7r+G6ueG6vsO64buv4bq54buG4bq54buRdcWp4bq54buvdcOt4bq54bq84bqmaOG6peG6uTPhuqZo4bq5KHVpw7rhurnhuqThu7Xhu6904bq54but4bqiw7rhurnhur3hu4HhurnhuqThuqbDgcO64bq54buZ4buV4but4bq54bq8w7pw4buR4bq54burdXfhurnhur7hurjhurnhu6/DreG7gOG6uXXDvcO64bq5KHVFaOG6ueG7kXXFqeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5KOG6tOG7icO64bql4bq54bu04buvdOG6uTPDunDhu6/hurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6uVXDreG7r+G6ueG7sW/hu63hurnhu6/DreG7gOG6ueG6vOG7t+G7r+G6ueG7kXXhuqZB4buvdOG6ueG7r3Vv4buv4bq54buvdHXGsGjDouG6ueG6pG/huqbhurnhurzhuqZo4bq54bq+w7rhu6/hurnhu5Phuqjhu6904bq54buZxJDhu5Hhurnhu5lx4bq54buR4buL4but4bq5dXdo4bql4bq54buYw4DhurkhaeG6pOG6ueG7r3fDuuG6s+G6ueKAnDXDuuG7r+G6uXTDumh24bq5w7R54buv4bq54buvdETDg8O64bq5w7Phu4Dhurnhu5F1duG6uVXDreG7r+G6ueG7sW/hu63hurkodUVo4bq54buRdcWp4bq54buT4bqo4buvdOG6ueG7r3Vv4buv4bq54buvdHXGsGjhurnhu5lx4bq54buR4buL4but4bq5dXdo4bq54buRdeG6rOG7r3TigJ3huqXhurnhu7Dhu6Phurnhu650b+G7r+G6ueG7meG7ueG7r3Thurnhu4bhurl0w7poduG6ueG7keG7i+G6ueG7heG6ueG6pOG7o+G7r+G6ueG7kXV24bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurko4bq04buJw7rhurnhu5nEkOG7r3ThurnDtOG7i3bhurnhurLhuqbhu4vhu6/huqXhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uSjhurThu4nDuuG6ueG6pEXhurnhuqTDrOG6s+G6uTt1aeG6tuG6ueG7seG6puG7jeG6pOG6ueG6vMOt4bq54buRdeG7n+G6ueG7mUHhurnhuqThurTDuuG7oeG6puG6ueG7meG7peG7r3Xhurnhu5F44buv4bq54burdeG7teG7r3Thurl0w7ppduG6uXV3aOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7kXXhuqzhu690w6Lhurnhu691ROG6uSjhurThu4nDuuG6ueG7r8Ot4buA4bq54buRd+G6ueG7mcSQ4buR4bq54buZQeG6uXThu6Xhurnhu63DreG6ueG7scOt4but4bq54buRdXbhurnhu6vhu5vhurlp4buR4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG6pHXDunDhu6/huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu651w63hurnhurzhuqZo4bq54buxcOG7r3Xhurnhu5F14buX4but4bq5w6rhurnhuqThu6Phu6/hurnhu5nDsuG6puG6ucOCw73DouG6ueG7kXjhu6/hurnhu4fhurnhuqThu6Phu6/hurnhur7hurjhurnhuqThuqjhurnhu5F14bqm4buvdOG6ueG6pHVv4buv4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buuxKnhu63hurnhur3hu4Hhur/hu4PDouG6uTt1w6zhu63hurkzw7Phu6/hurnhu63Ds+G6pMOi4bq54bqkdXnhurnDtGh24bq54buvdcO64buj4bqm4bq54bqk4bqmw4HDusOi4bq54burdeG7teG7r3Thurnhu5F34bq54bqkw63DuuG6ueG7scO6cOG6puG6ueG7r8OtduG6uXR1w7rhurnhu5F14buX4bq24bql4bq54bu04buvdOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pOG6tOG6puG7gOG6ueG6pGzhu6904bq54buRdcSQ4buR4bq5KHVpw7rhurnhurZ1d+G6ueG7scOt4bq54buRdcSQ4buR4bq54bq84bun4bq54buRaHbhurnhu5Hhu4vDouG6ueG6pHXhuqZB4buR4bq54oCcKGjhu63hurnhuqR1acO64oCd4bqz4bq5KHVpw7rhurnDgkTDouG6uSh1acO64bq54bq2dXfDouG6uSh1acO64bq5w7Thu4t2w6Lhurnhu5nEkOG7r3ThurnhurzDrXbhurnhu5B1aeG7r3Xhurnhu691w7PhuqThurnhurZ14buP4but4bq54bqkdeG7lXbhurnhu5F14buf4bq54buZQeG6ueG6suG6pmjhu6/hurnhu5F1xJDhu5Hhurnhu691w63hurnhu7Dhu6PhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu653w7rhurnhu5F14bqm4buvdOG6ueG7kWnhu5F14bq54bqk4bq04bun4bq54buvROG6ouG7kcOi4bq5O3XDrOG7reG6uTPDs+G7r+G6ueG6pHXDuuG7o+G7r+G6ueG6vOG7oeG6ueKAnOG7mcSQ4buR4bq54bqk4bq04bun4oCd4bql4bq54buudcOD4bq54bq84buN4buAw6Lhurnhu7Xhu6904bq54buZceG6ueG6pMO64buf4buvdOG6ueG6pOG7t+G6pOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bqkdcO64buj4buv4bq5dcOs4bq54buZROG6oOG7r3ThurnhuqR1w4PDusOi4bq54buZRMSC4buR4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buvdETDg8O64bq54bqy4bqm4buG4bq54but4buf4buv4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2SOG6puG6pHV24bq0w6liVXbDreG7r3Thurko4bqmw7Phu6/hurk7dcOB4bqrL+G6tmI=

Hoàng Tuấn Phổ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]