(Baothanhhoa.vn) - Để thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải phát huy tính sáng tạo, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội..., trong đó nguồn lực đóng vai trò quan trọng và chủ thể trong thực hiện chương trình này chính là các tầng lớp nhân dân ở nông thôn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Nông dân xã Xuân Trường (Thọ Xuân) chăm sóc cây ăn quả.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải phát huy tính sáng tạo, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội..., trong đó nguồn lực đóng vai trò quan trọng và chủ thể trong thực hiện chương trình này chính là các tầng lớp nhân dân ở nông thôn.

Người dân là chủ thể XDNTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” và trực tiếp tham gia các công việc cụ thể để hoàn thành các tiêu chí XDNTM trên địa bàn.

Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong XDNTM là nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cụ thể hóa và hướng dẫn, quy định cụ thể đối với từng nội dung, tiêu chí. Do đó, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại các địa phương. Đồng thời, phối hợp giữa các tổ chức thành viên của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân ở các địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tổ chức đánh giá sự hài lòng của nhân dân đến các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức thành viên cấp huyện, cấp xã; ban công tác mặt trận ở khu dân cư và nhân dân. Ủy ban MTTQ cấp huyện thành lập các tổ công tác, tổ chức hội nghị để thống nhất chủ trương, cách làm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai ở cấp xã và khu dân cư. Hướng dẫn cho trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn và các thành viên trong ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện lấy phiếu đánh giá bằng hình thức triển khai lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở khu dân cư, hoặc tại hội nghị. Kết quả trong gần 10 năm XDNTM (từ năm 2011 đến năm 2019), MTTQ đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân ở 332 xã với 630.850 phiếu và 158.770 phiếu ở 5 huyện (Yên Định, Quảng Xương, Đông Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc). Nhiều địa phương có tỷ lệ lấy ý kiến hài lòng cao cả ở cấp xã và cấp huyện, như các huyện: Đông Sơn 14.015 hộ/21.814 hộ bằng 65%, Thọ Xuân 46.068 hộ/57.544 hộ bằng 80,8%, Vĩnh Lộc 21.226 hộ/24.831 hộ bằng 85,5%... Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, cho thấy: Qua tổ chức lấy ý kiến hài lòng, có nhiều nội dung nhân dân rất quan tâm, như: Vấn đề hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng mô hình phát triển kinh tế, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế hộ để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững; đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi; nhà ở dân cư, y tế, giáo dục; an ninh trật tự ở địa phương... Người dân cũng có nhiều ý kiến, hiến kế, kiến nghị và đưa ra các giải pháp giúp chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả hơn, thiết thực hơn nhằm giữ vững và nâng cao tiêu chí tiến tới XDNTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đối với những nội dung qua quá trình tổ chức lấy phiếu, số hài lòng của người dân đạt tỷ lệ chưa cao, nhân dân còn băn khoăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng với địa phương phân tích nguyên nhân, lý do, tâm tư của nhân dân, có văn bản kiến nghị, đề xuất ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện và các sở, ngành có liên quan của tỉnh để có kế hoạch, biện pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ địa phương nâng cao tiêu chí NTM bảo đảm theo quy định. Đồng chí Ngô Đại Tá, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hóa), cho biết: Xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát từng tiêu chí XDNTM, đề ra lộ trình thực hiện cho từng năm, từng thời điểm và từng tiêu chí. Đồng thời, định kỳ sơ kết, tổng kết để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, có biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những tiêu chí khó thực hiện, những thôn thực hiện tiến độ chậm. Trong đó, điều quan trọng nhất chính là lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những hiến kế của người dân trong quá trình XDNTM của địa phương.

Thực tế cũng cho thấy, việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong XDNTM còn nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thông qua đó phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong XDNTM; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận trong việc vận động, giám sát XDNTM tại địa phương. Việc đánh giá kết quả hài lòng của nhân dân đối với kết quả XDNTM được thông qua phiếu đánh giá. Kết quả bảo đảm chính xác, khách quan, đúng thời gian, quy trình; phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng ở thôn và UBND các xã. Quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; UBND cấp huyện, các xã đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ trong thẩm định, kiểm tra, trả lời, giải trình những vấn đề nhân dân còn băn khoăn, kiến nghị, có mức độ hài lòng chưa cao. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với XDNTM có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một căn cứ, cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Thịnh Văn Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, cho biết: Khi hoàn thành XDNTM, UBND huyện gửi báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí cho từng xã để lấy ý kiến và tiếp thu việc tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, UBND các xã trên địa bàn để hoàn thiện kết quả báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí cho từng xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ủy ban MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội của xã lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn. Kết quả đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, các xã đã được thẩm định để đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM đều có sự hài lòng của người dân đạt hơn 90%. Như các xã: Nga Vịnh 93,33%, Nga Bạch 100%, Nga Thanh 99,3%..., Nga Tiến 97,9%.

Thông qua việc lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thể hiện được ý chí nguyện vọng và sự tham gia giám sát của người dân trong XDNTM. “Nếu người dân hài lòng thì chương trình XDNTM mới đạt được mục tiêu”. Việc chủ trì, lấy ý kiến về sự hài lòng đã bảo đảm tính khách quan, đề cao vai trò chủ thể của nhân dân; đồng thời, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và vai trò của MTTQ trong XDNTM. Nhất là vai trò giám sát của người dân đối với các chương trình, các dự án đầu tư trong xây dựng cơ bản ngày càng phát huy, việc huy động nguồn lực trong nhân dân để XDNTM.

Cùng với kết quả đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM” cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động giám sát nhân dân thông qua việc tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân trong XDNTM, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng địa phương, đơn vị tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nêu cao vai trò, trách nhiệm; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hơn nữa để phong trào XDNTM ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng cao; đời sống vật và chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; góp phần có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]