(Baothanhhoa.vn) - Để thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải phát huy tính sáng tạo, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội..., trong đó nguồn lực đóng vai trò quan trọng và chủ thể trong thực hiện chương trình này chính là các tầng lớp nhân dân ở nông thôn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiThurAiZmU7xJHDqSI74buTcTtlIMOpO+G7g2lmxJE7xIPhu51dO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74buZ4buRZ2bEkTvDujnDuTvhuq9xZsSRO2bhu4lmxJE74buZZeG7iWY74buFb8OpPS9lLiQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xILhurdm4buZ4bq34buROiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w64bqv4buZZeG7leG7hcOjO8OpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507Pi4sw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTspLHvDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLy5bPCwvLns+4bqvPCEuPC4pfeG7mSkpPD4h4buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4busLjw6O13hu4Phu5nhu6w64bqwImZlO8SRw6kiO+G7k3E7ZSDDqTvhu4NpZsSRO8SD4budXTtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G7meG7kWdmxJE7w7o5w7k74bqvcWbEkTtm4buJZsSRO+G7mWXhu4lmO+G7hW/DqTo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XEgl3DteG7mcOpZ2Y6JEbhu4lmxJE74bqvOWY7w7oyO8Oa4buVOWY74buY4buR4bufw7NmxJE7QOG7mGXDrTvDmuG7lTlmIzvEg2Uz4buFO+G7k2jEgzvEgznDuTszZjvDtOG7lTHhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7VF4bq3XeG6rzok4bqwYjvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y7xINoO2XDqeG6q+G7lTvDtOG7lTE7xIJl4bufbmbEkTvhu5nhu5HhurtmZTvhu4Thu5vEgzvhu5nDqeG6p+G7lTvDtOG7lcSpxIM7xJHDqV07w7o5w7k74bqvcWbEkTtm4buJZsSRO+G7mWXhu4lmO+G7hW/DqTtAw5rhuq5G4buY4buEIzvhu5nhu5HhuqdmO+G6seG6vV07w6MgZjvhu5nDqmZlO+G6sWnDqTtlw6zDqTvDtWUxw6k7w7VlIuG7mTtl4buVw7k74buZ4bq5ZmU74buTImbEkTvhu5kwZ+G7tDtl4buVw7k74bqxa2bEkTvhu5NxO+G7mWVd4buFO8SRw6ldO8SD4budXTvEgyLEgzvEg2HDteG7tDvEgyLEgztmxJEgZmU7dCA74buZZyBmO8O6Mjtla8Op4bu24bu24bu24bu0O+G7meG7kWdmxJE74bqxaDtmxJHhu5VqZjvhu4NxxIM74bqxaGbEkTt0XcOpO+G7meG7kWk7w7Thu5VdZjvhu5nhu5HDrWbEkTt0IDvEg2Xhu5074buZZWI74buZ4buRZ2bEkTvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y7xINl4bufbmbEkTvhu5nhu5HhurtmZTtmIMO5O8SDZeG6uWZlO+G7gyA7xIMixIM74buZw6FmxJE74buDb8O1O2ZlOWY74bqvOWY74buNO2bhu4lmxJE74buZZeG7iWbhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokRsSR4bufw7PDqTvhuq85Zjvhu4MgO8SDZeG7nTvhu5llYjvDmuG6rkbhu5jhu4Q7dG/DqTvDtWXhu59uZsSRO8SDZTnhu4U74oCc4bquOWY7w6PDqeG6reG7meG7tDvhuq85ZjvDoyBm4bu0O+G6rzlmO+G7gyDhu4Xhu7Q74bqvOWY74buHw6li4buFO+G7meG7kV3hu7Q74bqvOWY7ZeG7n+G7jWbEkTvhu4PDssOp4oCdO3QgO+G7meG7kXHEgzvhu5nDqeG6rcO1O+G7mWVd4buFO8SRw6ldO8SDIsSDO8SD4buJZsSRO3TDqeG6q8SDO8SD4bubO+G7mWViO+G6sWI7ZWcgZjvhu5llIGZlO8SDIsSDO+G7mcOp4bqn4buVO8SDZeG6uTvDmuG6rkbhu5jhu4Q74buZ4buR4bqnZjvhurHhur1dO8OjIGbhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buYbDvEg2Xhu6HEgzvhu4Nhw7k74bulO+G7h8Op4bqtZjvhurEiZmU7xJHDqSI74buTcTtlIMOpO+G7g2lmxJE7xIPhu51dO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74buZ4buRZ2bEkTvDmuG6rkbhu5jhu4Q74buDIDtmZcOp4bqr4buFO3Thu5s7w7Thu5VdZjvhu5nhu5HDrWbEkTvhurHhu5/DssSDO+G7nMO5O8OjXWY74buY4buR4buVZsSRO+G7n25mxJE74buE4buY4buYw5Q7VMOp4bqr4buZO0Zd4buFO8SD4bubO+G7mWViO2VoXTt0IDtl4bufb2bEkTvhuq/huqNm4bu0O8O04buVw7k74bqx4bq9ZmU7xIPhu5s74buZZWI74bqxxKnDqTt0b8OpO+G7mXBmxJE7ZmvDqTvhuq/hu5VmxJHhu7Q74buZw6nhuqfhu5U7xINl4bq54bu2O+G6rmc74bqxaOG7tDvhu5llw7PDqTvEkcOpXWY7w7Thu5Vd4bu0O+G7nMO5O8OjXWY74buE4buY4buYw5Q74buZw6pmZTvhurEyO8SDZeG7nTvhu5nhu5Hhurs7w7VlxKnDqTtlw7LDtTt0b8OpO+G7kuG7jTtG4buJZsSRO2bEkWXDqeG6q8O1O3QgO8OVZSLhu5k74buZ4buRw6liZjtm4buJZsSR4bu0O8O6OcO5O+G6r3FmxJE74buH4bqtO2VnMMSDZTvhu5nhu5HDqWJmO+G7h2Vdw6k7xIPhu5s74buZZWI74buZMMOpO8SDIsSDO+G6seG6vV07w7Vl4bufbmbEkeG7tjvhurBqZsSRO+G7mWXDs8Op4bu0O8O1ZcSpw6k7ZcOyw7U7xJHDqXNdO8SDIsSDO+G7mWw7xINl4buhxIM74buZZSBmZTt0w6nhuqdmO8SD4budXTvhu4U24buZO+G7meG7kcOgZjt0IDvEgyLEgzvhurFnIGY74buZZWI7xINl4bq5ZmU74buZ4buR4bq9Oy07w7oyO2Vrw6k74buZbDvEg2Xhu6HEgzvhu4Nhw7k74bulO+G7h8Op4bqtZjvhurEiZmU7xJHDqSI74buTcTtlIMOpO+G7g2lmxJE7xIPhu51dO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74buNO8SDIsSDO+G6seG6vV07w7Vl4bufbmbEkeG7tjvDg11mO+G7mGXhu5/Ds2bEkTvhu5nhu5FxxIM74bucw7k7w6NdZjvhu4Thu5jhu5jDlDvhu5nDqmZlO+G6sTI74buZbDvEg2Xhu6HEgztla8OpO2bEkWXhur07w7Thu5UiZjvhu5nhu5HDqeG6q+G7meG7tDvDtWVsO8Ojw6nhuq1mO+G7heG7m8SDO+G6seG6ucSDZeG7tDvDueG6p+G7lTvEg8Oh4buV4bu0O2Zrw6k74bqv4buVZsSRO3QgO8O1ZeG7n25mxJE7w7VlIsO1O+G7mWw7xINl4buhxIM74bqxImZlO8SRw6kiO+G7k3E7ZSDDqTvhu4NpZsSRO8SD4budXTtmZTlmO+G6rzlmO+G6seG6rWY7xIMixIM7xINuO8O04buVXWbhu7Q74bqxbmY7dOG6veG7tDvhu4Thu5jhu5jDlDt0IDvEgyLEgzvhu5lsO8SDZeG7ocSDO+G7mWUgZmU7dMOp4bqnZjvEg2HDtTtl4buVw7nhuqtm4bu0O8SDYcO1O8O6MuG7sjvDo11mO8SD4buJZsSRO+G7mSLEgzvhu4U24buZO+G7meG7kcOgZjvhu4074buHZeG7lTvhuq85ZjvEg+G7nzt0IDtmZTlmO+G6rzlm4bu2O+G7nMO5O8OjXWY74buE4buY4buYw5Q7xINhw7U7ZeG7lcO54bqrZjvhu5llIGZlO+G7g8Ogw7U7xIMixIM74buZbDvEg+G7iWbEkTvhu5kixIPhu7Q74buZbDvEg2Xhu6HEgztla8OpO2bEkWXhur074bqxYjvhu5llxKlmxJE7ZmVh4buZO8SDZeG7nTvhu5nhu5Hhu59uZsSR4bu0O8SDIsSDZTvhu4Mg4buFO3QgO8O1ZTlmO8SD4buJZsSRO2Zlw6nhuqvhu4U7dOG7mzvEg+G7mzvhu5llYjvEg2VnO+G7mXBmxJE74buZZSBmZTt0w6nhuqdm4bu2O+G6sGpmxJE74buZZcOzw6nhu7Q7w7VlxKnDqTtlw7LDtTt0b8OpO8SDZeG6uWZlO8O04buVw7nhuqlmO+G6seG6vV07w7Vl4bufbmbEkTvhu4fDqWLhu4U74buZ4buRXeG7tDvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZ4bu0O2Xhu59vZsSRO+G6r+G6o2Y7xIPhu6NmxJE7ZmXhu587w7pyO+G7g+G7pTtmZXNmxJE7dOG7n29mxJE74buFNMSDO+G7meG7kWdmxJE7w7Thu5UiO+G7meG7keG6u2ZlO+G7meG7kcOpYmY74buHZV3DqTvhu407xINhw7U7w7oyO3QgO+G7h2Xhu5U74bqvOWY7xIPhu5/hu7Y7ReG7n29mxJE74bqv4bqjZjvEg2VnO+G7meG7keG7n+G7jWbEkTvDo11mO8SD4buJZsSRO+G7mSLEgzvhu4U24buZO+G7meG7kcOgZuG7tDvhu5nhu5Hhu5/hu41mxJE74buZZeG7iWY7dCA7xIMixIM74buZZSBmZTt0w6nhuqdmO+G7meG7kWdmxJE7w6NdZjvEg+G7iWbEkTvhu5kixIM74buFNuG7mTvhu5nhu5HDoGY74buNO+G7h2Xhu5U74bqvOWY7xIPhu5874buZZXHEgztlw6nhuqtmO+G7g2HDuTvDtWXDqeG6reG7lTvhurEiZmU7xJHDqSI7w6M1ZsSRO2XhurtmZTvhu5ll4buhxIM74buZ4buRw6liZjvhu4dlXcOpO+G7g2HDuTvhu6U74buHw6nhuq1mO+G6seG6rWY74buZcGbEkTtlazvEkcOpXTvhurHhurtmZTvhu4074buHZeG7lTvhuq85ZjvEg+G7n+G7tDtlZzbEgzvhu5kww6k7ZWvDqTtmxJFl4bq94bu2O+G7huG6reG7mTvDtOG7lTE74buZ4buRZ2bEkTvEkcOhZjsuLDtmM+G7hTvDmuG6rkbhu5jhu4Q7QOG7mXA7ZjPhu4U7ISwuLjvhurHhuq1mO2Yz4buFOyEsLlsj4bu0O+G7hOG7mOG7mMOUO+G6sTI74buZbDvEg2Xhu6HEgzvhu4Nhw7k74bulO+G7h8Op4bqtZjvhurEiZmU7xJHDqSI74buTcTtlIMOpO+G7g2lmxJE7xIPhu51dO2ZlOWY74bqvOWY74buNOygoITvDujI7dG/DqTs+KCzhu7Z9PCw7w7Vlw6nhuq3hu5U7dCA7Ljx94bu2e3ssO8O1ZcOp4bqt4buVO+G7jTs8O2Xhu5XDueG6q2Y7QMOZ4bqnZjvhurDhur1mZeG7tDvDlOG7lTFmxJE7w5rhu59uZsSR4bu0O+G6sOG7iWbEkTvhu5JuZuG7tDvhu5hlw607w5rhu5U5ZuG7tDtU4bq/ZmU74buCa8SDI+G7tjtGZcOp4bqp4buVO+G6seG6vV07w7Vl4bufbmbEkTvEg2g74buZxrA74buD4bqrO+G7g2HDuTvhu6U74buHw6nhuq1mO2Ugw6k74buDaWbEkTvEg11nO8SDMTvhu407xINhw7U7w7oyO3QgO8SDYcO1O2Xhu5XDueG6q2bhu7Q7ZmXhu587xIMixIM7ZeG7lcO54bqrZsOdO+G6sOG7iWbEkTvhu5JuZjsuKeG7tiwuPDtlay8hLuG7tn0uKTtlazvDozVmxJE7PjxW4bu0O+G7mGXDrTvDmuG7lTlmOyk+4bu2LD59O2VrLzx74bu2PCkpO2VrO8OjNWbEkTt9LOG7tH1W4bu0O1Thur9mZTvhu4JrxIM7IS7hu7YhIT47ZWsvISnhu7Z9KC47ZWs7w6M1ZsSRO3084bu0PFbhu7bhu7bhu7Y74buYZeG6t2c74buZbGbEkTtlw7LDtTvEg+G7nV074bucw7k7w6NdZjvhu4Thu5jhu5jDlDvhu5nDqmZl4bu0O8SDZWc74buZZWHDucOdO8OU4buVXTvhu5lsO8SDZeG7ocSDO+G7g2HDuTvhu6U74buHw6nhuq1mO2Ugw6k74buDaWbEkeG7tDvEg2g7ZmXDqeG6qeG7lTtma8OpO+G6r+G7lWbEkTtmZTlmO+G6rzlmO+G7kWHhu5k7w7Thu5VdZjvhu5k54buF4bu0O2Zl4bufw507VGFmO+G6seG6qTtlbTvhu5nhu5HDsjvhu5MxZjvDuuG7lWHhu5nhu7Q7xINl4buVw7liZjvhurFsw6k7xINuO8SDYeG7lTvEgznDuTvhu5nhu5FqZsSR4bu0O3TDoOG7mTtm4buV4buJw6nhu7I74buhZsSRO+G6r+G7m2bEkTvhu4dlZ107ZcOtxIM7xIPhu4lmxJE7ZsSRZeG6qztmZTXhu4U74buZM2bEkTtmM2bEkTvhu5Phu5Vh4buZ4bu0O8SDZWHhu5k74buD4bufw7JmxJE74buTMWY7w7Vl4bqh4buF4buyO8O6OcO5O+G6r3FmxJE74buF4buJO2XhurtmZTvDtWUi4buZO+G7meG7kcOpYmY74buHw6lmZTvhu5nhuq3hu7Q74buDw6nhuqdmO+G7h+G6reG7mTvhu5MxZjvDuuG7lWHhu5nhu7Q74buZw6nhuqfhu5U74buZZeG7mzvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4Xhu7I7w7VlIuG7mTvhu5nhu5HDqWJmO+G7h8OpZmU74buZ4bqtO2VrO+G6sWI7ZjlmxJE7xINdZzvhu5ll4buVO2Zlw6DDtTvEg2VnO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWbhu7Q7xJHDqTHhu4U7ZsSRZcOoZzvDo+G6qWY7dHNmxJHhu7I74bqxw6Hhu5U74buZ4bufO8O6OcO5O+G6r3FmxJE74bqx4bufw7NmxJE7xJHDqV1nO+G7mWXhu4lmxJHhu7Q74buZZeG7ncO5O+G7g8Oyw6nhu7I7ZmUgO+G7jTvhuq85ZjvEg+G7n+G7tDvDuTvhu5nhuq3hu7Q7xJHDqSJnO+G6r+G7m8SD4buyO11mO2bDqWZlO+G7meG7kcOg4buZO+G7mXE74buNO+G6seG6vV07w7Vl4bufbmbEkeG7tuG7tuG7tjtGxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO8SD4bujZsSRO8SDaDtmZcOp4bqp4buVO+G7pTvhu4fDqeG6rWbhu7Q7ZcOp4bqtZjvhu4fhuq3hu7Q74buHw6nhuq1mO2bEkWXhur07dCA74bqx4bufXTvhu5FdO8SDIsSDO8SRw6kxw6k7w7VlIsO1O8SRw6nhu5fDtTvEg2XhurlmZTvDtOG7lcO54bqpZjt0IDvEgyLEgzvhu5lsO8SDZeG7ocSDO+G6sWcgZjvhu5llYjvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y7xINoO2XDqeG6q+G7lTvDtOG7lTE7ZW5m4bu0O+G7mWXDqeG6reG7mTvhu5llccSDO2VuZjtmZTXhu4U7xJHDqXM7dHNmxJE7dCA7ZjlmxJE7xINdZzvhu5nDqeG6p+G7lTvEg2Xhurk74buZw6nhuq1mO+G7mW/DqTvDmuG6rkbhu5jhu4Q7ZjlmxJE7xINdZzt0IDtG4buY4buEO+G7h8OpYuG7lTvhu4XhuqPhu5Xhu7Y74bqwxKnDqTt0b8OpO2Zlc2bEkTtma8OpO+G6r+G7lWbEkTvDtOG7lV07w7Thu5UiO+G7meG7keG6u2ZlO+G7mWw7xINl4buhxIM74buDYcO5O8O1ZcOp4bqt4buV4bu0O+G7k8SpO2Ugw6k74buDaWbEkTvEg+G7nV07ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZjvhurEw4buZO+G7mcawO+G7g+G6qzvEg2Xhu59dO8SDXWfhu7Q7ZmU5Zjvhuq85ZjvEg2lmO8OjM2Y74buHZWczZuG7tDvDg11mO+G7mGXhu5/Ds2bEkTvhu5nhu5FxxIM74bucw7k7w6NdZjvhu4Thu5jhu5jDlDvhu5nDqmZlO8SDxqFmxJE7dG/DqTvhurHhur1dO8O1ZeG7n25mxJE7w7VlOWY74buZ4bq5xINlO2bEkeG7lcO54bqnZjtmZTlm4bu0O+G7g+G7pTvhuq9n4bu0O+G7mTnhu4U74buZ4bufO8SD4budXTtmZTlmO+G6rzlm4bu0O8SDaDt0M2Y7w6MxZjvhu4fDqeG6rWY7ZsSRZeG6veG7tDvhurHhuqk7w7rhu5Vh4buZO8OjXWY7xINlw6o74bqxMGc7xIMixIM7xINl4bufbmbEkTvhu5nhu5HhurtmZTvhu4Xhu5vEgzvhu5nDqeG6p+G7lTvDtOG7lcSpxIM7xJHDqV07xINhw7U7ZeG7lcO54bqrZjt0IDvEgyLEgzvhu5Phu43hu7Q7ZsSRIGZlO8SDaDvhu4PDqeG6p2Y7w7Thu5VdZjvEg+G7nV074buZw6pmZTvhurFiO8SDaDvhu4fhuq07ZWcwxINl4bu0O8Ojw6nhuqtmO8O1ZSLDtTvhu5nDqeG6rcO1O+G7meG7m8SDO+G7gzJmZTvhurEwZ+G7tDvEg2XDqjvhurEwZ+G7tDtlbTvhu5nhu5HDsjvhurHhur1dO8O1ZeG7n25mxJE7ZjlmxJE7xINdZzvhu5nDqeG6p+G7lTvEg2Xhurk7RuG7mOG7hDvDozFnO+G6sTHhu4U74buZZeG6t2c7w7Thu5XDuTvhurHhur1mZeG7tjvhurBqZsSRO8SDZeG6uTtGxJHhu4k74bqwMMOpO+G7mCLhu7Q7w5VlaDvEgmXhu5074buZ4bq9xINlO+G7lMODRuG6rjvDujI74buYZcOp4bqr4buVO0bEkcOtxIM7QOG7mGXDqeG6q+G7lTtFaF0j4bu0O8SDZWc7w6PDqeG6reG7mcOdO8OaMjvhurEyO8O6OcO5O+G6r3FmxJE7xINl4bufbmbEkTvhu5nhu5HhurtmZeG7tDvhu4fhuq07ZWcwxINl4bu0O+G7kSA74buTZyLhu5k74buZcGbEkTvhu5nDqeG6p+G7lTvEg2Xhurk7w5rhuq5G4buY4buE4bu0O+G6seG6qTvhu5FdO+G7g2s74buZ4buR4bq7ZmU74buZZXHEgztlw6nhuqtmO8SDZWc74buZcGbEkTtmM+G7heG7tDvhu5lwZsSRO+G7mWXDs8OpO+G6scOpYuG7hTt0IDvhu5lwZsSRO+G7mcOp4bqn4buVO8SDZeG6ueG7tjvhurBqZsSRO+G7mWXDs8Op4bu0O+G6seG6vWZlO+G7h+G7pzvhu5NuO+G7h+G6reG7meG7tDvhu5lsZsSRO+G7h+G6reG7mTvhurFiO+G7h+G6vcO1O+G7mWXDs8OpO+G7mWUiZzvEkeG7jztmZXNmxJE74buHZWg74buHZTNm4bu0O8SDaDvDo8Op4bqrZjvDtWUiw7U74buZw6DDtTvhu5nhu5Hhu5VmxJE74buDMmZlO+G6sTBn4bu0O8SDZcOqO+G6sTBnO2Zlc2bEkTvhu5nDqeG6p+G7lTvEg2Xhurk74buHZWg74buZZXHEgztlw6nhuqtm4bu0O2Zlc2bEkTvhu5ll4buJZjvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y74buZw6nhuq1mO+G6sWs7xINlw6Dhu4Xhu7Y74buY4buRZ2bEkTvhurFo4bu0O+G6scOp4bqp4buVO8O04buVXWY74buZ4buRw61mxJE7ZmVh4buZO8SDZeG6uWZlO+G7gyA74buDNGbEkTtmxJFl4bq3O2Zlc2bEkTvhu5k54buFO+G7meG7n+G7tDtmxJHhu5XDueG6q2Y7dMOtZsSR4bu0O2Zlc2bEkTtlw6nhuq1mO+G7h+G6rTvEg+G7nV07ZsSR4bufw7PDqTvhuq85Zjvhu5nhu5FnZsSRO8O04buVIjvhu5nhu5HhurtmZTvDmuG6rkbhu5jhu4Q7xIPhu51dO+G6seG6vV07w7Vl4bufbmbEkeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu5hlccSDO+G7meG6rTvEg+G7o2bEkTvEg2VnO+G7mWVhw7nhu7Q7dMOp4bqrxIM74buZbDvEg2Xhu6HEgzvhu4Nhw7k74bulO+G7h8Op4bqtZjvhurEiZmU7xJHDqSI74buTcTtlIMOpO+G7g2lmxJE7xIPhu51dO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74buZ4buRZ2bEkTvDmuG6rkbhu5jhu4Q7xINpZjtmZTXhu4U74buZZXHEgztlw6nhuqtmO+G7mcSp4buZO8O04buVw7k7xINl4bqtO+G6rzlmO8SDZeG7nTvhu407xINuO+G7k+G7jeG7sjvhu5ll4buJZsSRO8O04buVXTvhurFoO8O1ZSLhu5k7ZeG7lcO5O2VuZjtmc107dF3DqTvhu5nhu5FpO8SDZeG7nTvhu5llYjvEg+G7nV07ZmU5Zjvhuq85Zjvhu5nhu5FnZsSRO8Oa4bquRuG7mOG7hOG7sjtmOWbEkTvEg11nO+G7meG7kSLEg2U7ZmXDqeG6q+G7hTvEg+G7nV074bucw7k7w6NdZjvhu4Thu5jhu5jDlDtUw6nhuqvhu5k7Rl3hu4U7dCA7xIMixIM74buZbDvEg2Xhu6HEgzvhu5llIGZlO3TDqeG6p2Y7xIPhu51dO+G7hTbhu5k74buZ4buRw6BmO+G7meG7kWdmxJE7dMOp4bqrxIM7dMOgZjvhurFrZsSR4bu0O8SRw6ki4buFO+G7kyLhu5k7w5rhuq5G4buY4buEO+G7mTDDqTvhurHhur1dO8O1ZeG7n25mxJHhu7Y7VMOp4bqrxIM74bqxImZlO8SRw6kiO+G7h+G6reG7mTvDtOG7lTE7ZSDDqTvhu4NpZsSRO8SD4budXTtmZTlmO+G6rzlmO+G6scSpw6k7dG/DqTvhu4fhuq3hu5k7w7Thu5UxO8Oa4bquRuG7mOG7hDvhurHhu5/DssSDO+G7mWXhu4lmxJE7w7Thu5VdO8O1ZcOp4bqt4buVO+G6sSJmZTvEkcOpIuG7tjvhu4bhuq3hu5k7w7Thu5UxO8OjMWc74bqxMeG7hTvEg2XhurlmZTvDuiLEg+G7tDvhu4dlIsSDZTvDtOG7lV1m4bu0O+G6seG7l2bEkTvhu5llw7PDqTvEkcOpXWbhu7Q7w7Thu5XDuTvhu5nhu5HhurtmZeG7sjvDtWUxZjsiZmU74buZ4buR4buVZsSRO+G7mWVxxIM74buH4bqt4buZO8O04buVMTvhurEiZmU7xJHDqSI7xIPhu51dO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWbhu7Y74buG4bqt4buZO8O04buVMTvhurEiZmU7xJHDqSI74buTcTtlIMOpO+G7g2lmxJE7xIPhu51dO2ZlOWY74bqvOWY74bqx4bufw7LEgztmw6nhuqfhu4U7w7nhuq3hu5k7xIPhu4lmxJE74buHZV3DqTvhu5kww6k7ZmUgO3QzZjtlaF07ZWc2xIM7ZmUgO+G7k8OpZmU7ZWcw4buZO8SDa2bEkTvhurFqZsSRO+G7jTvhu5ll4buJZjt0IDvhu5TDg0bhuq47xIMixIM7w7oy4bu2O8OU4buVIjvhu5nhu5HhurtmZTvhu5lsO8SDZeG7ocSDO+G7mWVxxIM7ZcOp4bqrZuG7tDvEgyLEgzvhu5Phu43hu7Q7w6NdZuG7tDtmxJEgZmU7xINoO+G7g8Op4bqnZjvDtOG7lV1mO8SD4budXTvhu5nDqmZl4buyO+G7lMODRuG6rjvEg2HDtTtl4buVw7nhuqtm4bu0O8SDIsSDO8O6MjvhurEyO8O1ZcSpw6k7ZcOyw7U7xINlNuG7mTvEg2XhuqU7dG/DqTvhu4Thu5jhu5jDlDvhu5nhu5FnZsSRO+G7mWXhuqHhu4U74bqx4bq9ZmXhu7Q74buHw6li4buFO+G7meG7kV3hu7Q74buZ4buRMTvhu4PDs8Op4bu0O8SRw6kxw6k74buZ4buR4bq7ZmU7ZmVzZsSRO3RhZjvhurHhuqk7ZmU5Zjvhuq85ZjvEg2lmO8OjM2Y74buHZWczZuG7tDvhu4fDqeG6rWY7ZsSRZeG6veG7tDvEg2g74buF4buhxIM74bqxaztlIMOpO+G7g2lmxJE7xINl4bufXTvEg11n4bu2O+G7huG6reG7mTvDtOG7lTE74bqxImZlO8SRw6kiO+G7k3E7ZSDDqTvhu4NpZsSRO8SD4budXTtmZTlmO+G6rzlmO+G6scSpw6k7dG/DqTvDmuG6rkbhu5jhu4Q7xINoO+G7pTtmxJFl4bq/XTtl4bqt4buZO+G7k+G7ocSDO8O04buVXWY74buZ4buRw61mxJHhu7Q74buDIDvhu4Vr4buZO8SDM2Y7xIPhu6Hhu7Q7xINuO+G7k+G7jTvhurFiO8SDIsSDO8SDYcO1O8SDaDvhu5ll4bqh4buFO8O04buVw7nhuqlmO8O64bq34buFO8O64bqz4buZ4bu0O8SD4buJZsSRO2Zlw6BmO+G6sTDhu5k7xINl4buV4bqhZjtG4buY4buE4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG6sGpmxJE7xINl4bq5O+G7mGXhur1mZTtUM2Y7ReG7lcO54bqnZuG7tDvDlWVoO8SCZeG7nTvhu5nhur3Eg2U74buUw4NG4bquO2Xhu5XDueG6q2Y7RsSRXTvhu5JuZuG7tDvEg2VnO8Ojw6nhuq3hu5nDnTvhu4Zlw6k7ZWcgZjvhu5llIGZlO8Oa4bquRuG7mOG7hOG7tDvhu5TDg0bhuq47ZeG7lcO54bqrZjvEkXLDqTvDoyJnO8SDImc74buH4bqt4buZO8O04buVMTvhu5ll4bqh4buFO+G7meG7kV07ZWo74buTbjt0IDvhu4Xhu6HEgzvhurFrO+G6sTDhu5k74buZcGbEkTvhu5nDqeG6p+G7lTvEg2Xhurk7xINlZzvhu5lwZsSRO8O6MjvhurFiO+G7g2HDuTvhu6U74buHw6nhuq1mO3QgO+G7mcOp4bqtw7U74buZZeG7lTt0w6nhuqvEgzvhu5llXeG7hTvEkcOpXTvEg+G7nV07xIMixIM74buZbDvEg2Xhu6HEgzvEg2XhurlmZTvhu5nhu5Hhur07LTvDujI7ZWvDqTvEg2HDtTtl4buVw7nhuqtm4bu0O+G7lMODRuG6rjvEgyLEgzvDujI74buZ4buR4bqnZjvhurHhur1dO8OjIGY74bqxYjtlZyBmO+G7mWXDqeG6q2Y74buH4bqt4buZO8O04buVMTvDoyJnO8SDImc74buZZeG6oeG7hTvhu5nhu5FdO2VqO+G7k247dCA74buF4buhxIM74bqxazvhurEw4buZO+G7mcOp4bqn4buVO8SDZeG6uTvEg2VnO+G7mXBmxJE7w7oyO+G6seG7nTvhurHDqeG6qeG7lTvhu4fDqeG6q2Y74bqx4bqpO2bEkWXhur07w7rhurPhu5nhu7Q7xIPhu4lmxJE7ZmXDoGY7w7oyO+G6sTDhu5k7xINl4buV4bqhZjtG4buY4buE4bu2O+G7nMO5O8OjXWY74buE4buY4buYw5Q7ZeG7lcO54bqrZjvEg2Xhu5074buZ4buR4bq74bu0O8O1ZcSpw6k7ZcOyw7U7dG/DqTvhu4Thu5jhu5jDlDvDujI7dCA7xIMixIM74buZbDvEg2Xhu6HEgzvEg2XhurlmZTvhu5nhu5Hhur07LTvDujI7ZWvDqTvEg+G7nV07w7oyO+G7g2HDuTvhu6U74buHw6nhuq1mO+G7k3E7ZSDDqTvhu4NpZsSRO8SD4budXTtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G7meG7keG6p2Y74bqx4bq9XTvDoyBm4bu2O+G7huG6reG7mTvDtOG7lTE74bqxxKnDqTt0b8OpO8SDIsSDO8O6MjvhurEyO+G6seG7n8OyxIM7xIPhu4lmxJE7ZmXDoGY74bqxMOG7mTvEg2Xhu5XhuqFmO0bhu5jhu4Thu7Q7xIMixIM7w7oyO+G6sTI74bqx4bufw7LEgzvhu5ll4bqh4buFO+G6seG6vWZlO+G6sWI74bqx4bqpO2bEkWXhur07xIPhu4lmxJE7ZmXDoGY74bqxMOG7mTvEg2Xhu5XhuqFmO0bhu5jhu4Q74bqx4bqp4buVO8SDaDvhu5NxO2Ugw6k74buDaWbEkTvEg+G7nV07ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZjvhurEw4buZO2VuZjtbLFbhu7Y7RmXhu587xIMixIM7w7oyw507RsSRXTtU4bq9ZmU7Wyjhu7QoKFbhu7Q7RsSRXTvDgzDEg2U7LiwsVuG7tDtGxJFdO+G7mGVdZmU7W1vhu7QoVuG7tuG7tuG7tuG7tDtGxJFdO+G7mMOp4bqtZjtbe+G7tFtW4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7mGXhu4lmxJE7w7Thu5VdO3TDqeG6q8SDO+G7g2HDuTvhu6U74buHw6nhuq1mO+G6sWI7ZjThu4U7w6M04buZO+G7mTnhu4U74buZ4buf4bu0O2bEkeG7lcO54bqrZjt0w61mxJHhu7Q74bqx4bqpO8O64buVYeG7mTt0IDvDtWUi4buZO2Xhu5XDuTt0XcOpO+G7meG7kWk74buDIOG7hTvEg2Xhu507xIPhu51dO2ZlOWY74bqvOWbhu7Q74buZZWI7ZcOp4bqrZjvhurHhu5/DssSDO+G7pTvEg2Xhurk7ZsSR4buVw7nhuqtmO3TDrWbEkTt0IDvhu5NxO+G7mWVd4buFO8SRw6ldO8SRw6ki4buFO+G7kyLhu5k7xIPhu51dO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74buZ4buRZ2bEkTvDmuG6rkbhu5jhu4Thu7Y74oCcRuG6reG7lTtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO2Ugw6k74buDaWbEkTvhu5ll4bq7O8SDZeG7n25mxJE74buZ4buR4bq7ZmU7w5rhuq5G4buY4buEO+G7hW/DqTvhurEw4buZO+G6seG7n8OyxIM74buF4bubxIM74buZw6nhuqfhu5XigJ3hu7Y7VMOp4bqrxIM7xINl4budO+G7meG7keG6u+G7tDvhu4Nhw7k74bulO+G7h8Op4bqtZjt04bqpO+G7k3E7ZSDDqTvhu4NpZsSRO+G6sTI7w6MxZzvhurEx4buFO+G7meG6uWZlO+G7h2UixINlO8O04buVXWbhu7Q74bqx4bqpO8SDXWc7dF3DqTvhu5nhu5FpO8SDZeG7nTvhu5llYjvEg+G7nV07ZmU5Zjvhuq85ZuG7sjvhurFqZsSRO+G7mWXDs8Op4bu0O+G6seG6qTvEg11nO3Rdw6k74buZ4buRaTvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZO8SD4budXTtmZTlmO+G6rzlmO3QgO3Rdw6k74buZ4buRaTvEg+G7nV074buE4buY4buYw5Q74buZ4buRZ2bEkTvDmuG6rkbhu5jhu4Thu7Y7RmVh4buZO+G7gyA7dF3DqTvhu5nhu5FpO8SRw6ki4buFO+G7kyLhu5k7xIPhu51dO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74bqxxKnDqTt0b8OpO8SDIsSDO8SDZeG7n25mxJE74buZ4buR4bq7ZmXhu7Q7xIMixIM74bqvcTsiZjvhurHDoeG7lTvhu5nhu5874buZ4buRZ2bEkTvDujnDuTvhuq9xZsSRO8SDbjvDozFmO2bEkSDDuTvEgyBmxJE7w7VlIuG7mTtl4buVw7nhu7Q7dMOp4bqrxIM7ZeG7lcO5O+G6sWtmxJE7ZsSR4buVamY74buDccSDO+G7meG7kWdmxJE7ZmU5Zjvhuq85ZjvhurFiO8Oa4bquRuG7mOG7hOG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiTEgsahZsSRO3Rvw6k74buH4bqt4buZO8O04buVMTvhurEw4buZO+G6seG7n8OyxIM74buZ4buRZ2bEkTt0w6nhuqvEgzvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y7xIPhu5VrxIM7dMOgZjvhurFrZsSRO+KAnOG7mGcgZjvhuq85ZjvhurFnIGY74buH4bqt4buZO8Oa4bquRuG7mOG7hOKAnTvEg+G7o2bEkTtmZeG7nzvhu6U7ZsSRZeG6v13hu7Q74buZw6Hhu4U7w7Thu5VdZjvhu5nhu5HDrWbEkTvEg+G7nV07ZWcw4buZO+G6sWtmxJE7xJHDqSLhu4U74buTIuG7mTtmZTlmO+G6rzlmO+G7mWXhu4lmxJE7w7Thu5VdO3TDqeG6q8SDO+G7mWw7xINl4buhxIM74bqxImZlO8SRw6kiO+G7k3E7ZSDDqTvhu4NpZsSRO8SD4budXTtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G7meG7kWdmxJE7w5rhuq5G4buY4buE4bu0O+G7mWXDs8OpO8SRw6ldZjvhu5lvw6nhu7Q74buE4buY4buYw5Q7xIMixIM7xINhw7U74buZ4buRZ2bEkTvhu5nDqmZlO+G7mcOp4bqtw7U74buZ4bubxIM7w7o5w7k74bqvcWbEkTvhu4fhuq07ZWcwxINlO8SD4bubO+G7mWVi4bu0O8SDZcOpO+G7mcOp4bqt4buZO8SDZWc74buZcGbEkTvhurHhur1dO8O1ZeG7n25mxJHhu7Q74bqxbmY7dOG6vTvhu5lsO8SDZeG7ocSDO+G7g2HDuTvhu6U74buHw6nhuq1mO2Ugw6k74buDaWbEkTvEg+G7nV07ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZuG7tjvhurBqZsSRO+G7mWXDs8Op4bu0O8O1ZcSpw6k7ZcOyw7U7xINlNuG7mTvEg2XhuqU7dG/DqTvEgyLEgzvhu5lsO8SDZeG7ocSDO+G7mWUgZmU7dMOp4bqnZuG7tDtm4bqn4buVO8SDXWc7dF3DqTvhu5nhu5Fp4bu0O+G7meG7kSLEg2U7ZmXDqeG6q+G7heG7sjvhu5nDqeG6rcO1O+G7meG7m8SDO+G7meG7lcO54bqnZjvhu5nhu5Hhu5XDueG6qWbhu7Q7dMOgZjvhurFrZsSRO2ZlOWY74bqvOWY74buZ4bq5xINlO8SDccSDO2VuZjtmc1074bqxYjvDtWVnZsSRO+G7meG7kSBnO8Oa4bquRuG7mOG7hDtmxJEgw7k7xIMgZsSRO+G6scOpO3QgZzvEg2XDqeG6qeG7lTvhu5M54buV4bu0O8SDZWHhu5k74buD4bufw7JmxJE74bqx4bufw7LEgztmOWbEkTvEg11n4buyO+G6scOzw6k74buTxKlmxJE7dMOg4buZO3QgO8SDZWHhu5k74buZw6lmZTvhu5llw6FmO8SD4budXTtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO2bEkSDDuTvEgyBmxJE74bqx4bufw7LEgztmOWbEkTvhu4Phuqdm4buyO8SRaMO1O8O1ZcOhZjvEg2g7ZcOp4bqr4buVO8O04buVMTt0IGc7w7VlIuG7mTvhu5nhu5HDqWJmO+G7h8OpZmU74buZ4bqtOy07w7oyO2Vrw6nhu7Q7w6MxZzvhurEx4buFO8O04buVxKnEgzvDtWVpZsSROy07XWY7ZsOpZmU7xIPhu51dO+G7mcOqZmXhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7Xhu6vhu5Xhu5llZ+G7kTokw5rhu5U5ZjvEguG7n8OzZsSRPS/DtSQ=

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]