(Baothanhhoa.vn) - Từ năm 2013 đến nay, toàn thành phố đã huy động được hơn 4.073 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, nhân dân tham gia đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất để XDNTM, với giá trị 2.557 tỷ đồng, chiếm 62,78% tổng kinh phí huy động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7kmzhu7nhu5NrOOG7q2zhurXhu5NsOMWp4bux4bqlOOG7q+G7szjhur9seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7k+G7o+G7k2s44burbOG7o+G7kzjhu5F0bTEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunTOG7g+G6t+G7gTcy4buq4buzOOG7k+G6reG7kTjDoTlhw6A44buHw63hu5M44buT4bq34bqgWzjhu6vhu5nhurXhu5M44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu4fhuqc4bOG7seG6oDjhu4dw4buTazjhu4d5w7rhur84bHPhu5M44bqhXTnEg8OgOOG7q+G6rjjhu4fhu6Hhu5NrOOG6v2zhu5k4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7k+G7o+G7k2s44burbOG7o+G7kzjhu5F0bTggPeG7gOG7kuG7quG7kDBdOOG7qsaw4buZ4buTazjhu4fhu5VbOOG7k2zEkeG7kzjhu4HEkeG7kzjhu6ts4bq34buROGtt4bq3OOG7h+G7leG7k2s4a+G7leG7pzjhu6ttw6zhu5M44buRYuG7q1s44buTa+G6teG6oDjhur/hu6Phu5NrOMO04bq34buZOOG7h3Dhu5NrWzhsbcOt4buTOOG7h2Xhu6s44buH4buJOD3hu4Dhu5Lhu6rhu5BbOEF0bThrbeG6szjhu6vGsMOzOMOhXeG6o+G6o8SDOOG7q+G6rjjhu4fhu6Hhu5NrWzjhur9sbcOt4buROMOjw6FbxIPhuq8oOOG7q3Hhu5NrOMO1beG7k2w44bunbG44bOG7seG6oDjhu4dw4buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDjhu6fhur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN+G7q+G7g8OA4burLeG6t8O0bWvhu5N7OOG6v+G7g+G7k+G7q+G7g8awfTcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu4Hhu6ts4bux4buRw6o4beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs4w6PhuqM54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6ocOgw6Dhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL2HhurHhuqHhurEvYcSD4bqv4buBw6HDoWFh4bqxYeG6r+G7q+G6r+G6scOh4bqjw7RhLWHhu4Fd4buP4bunazc44bq3w7Thu6suN+G7kmzhu7nhu5NrOOG7q2zhurXhu5NsOMWp4bux4bqlOOG7q+G7szjhur9seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7k+G7o+G7k2s44burbOG7o+G7kzjhu5F0bTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhur7hu6Phu5NrOOG7qcO5OMOA4bqnOOG7qmxt4buL4buxOMOVbOG6s+G7k2xdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MkB0bThBw7M44burxrBuOMO04bq1OOG7q8aw4bux4buTazjhu6vEkeG7kTjhur9sbuG7k2w44burxrDDs1s4w7Vt4buTbDjhu6vDrVs4QeG6reG7kzhs4buV4bq3OC04w4Dhuqc4bHBtOOG6v3fhurc4w4DDvTjhu6ps4bq34buTbFs44buq4bumOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc4bOG7o+G7kTjhu5PhurfhuqA44buH4bqnOEHhurU44buH4bq34buTazjhu4d5w7rhur84xanhu7Hhurfhu5M44burxJHhu5E44buHw6nhu7E44bureTjhur9zOOG7qcO5OGzDojjhu6vDqeG7k2tbOOG7k2xtw6zhu7E44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOGxt4buL4buTOOG7h8OibVs4w7Vs4bq34buTazjhu6vGsOG6t+G7k2tdOOG6vuG7r+G7k2s4QXRtOOG7h+G7lVs44oCcw7Thu7Hhu6Hhu5NrOGtt4buV4oCdOOG7q+G7szjhur5seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w4PcSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buT4buj4buTazjhu6ts4buj4buTOOG7kXRtOCA94buA4buS4buq4buQMDjhu6tscW044buHw63hu5M44buH4bqnOOG7q8Oi4buZOMaw4bq3OOG7k2zhu7nhu5NrOOG7h3FtOOG7q2zhurfhuqA4w7R04buTOMO04bq34buZOEHDrDjhu5HGoW044buRYuG7qzjDtWzhu7E4QeG7teG6vzjhu5Phu6Phu5NrOOG7q2zhu6Phu5M44bq/d+G6tzjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufWzjhu4fhurPhu6c4w73hu5NrOOG6oGnhu7E44bq/w6nhu7E44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44burxrDhu5nhu5NrOGtt4bq3bTjhu4fhu5nDouG7kzjhu5F0bThB4bq1OGx5dOG7k2s44burdG044buH4bujOOG7q2zDszjDgOG6t+G7k2xbOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7kW3hu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIx4buD4buRMjHhu6nhu6vGsOG7meG7k2sy4buG4buh4buTazjhu6ts4bux4bq54buTOEF5w7rhu6s4xanhu7Hhurc4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7kzEv4bup4burxrDhu5nhu5NrMjEv4buD4buRMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5Bi4bq/OOG7geG7rzjhur/hu5U44buTbG3DrOG7sTjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTOOG7q2zhu7Hhurnhu5M4w7TDum04bHPhu5M44bup4buZOEF0bTjhur/hurPhur844buHw7Phurc44bunbHlz4buTazjDtWzhurPhur844burxrDhu5nhu5NrOOG7q8Oy4buTbFs44buTbHnhu5NrOMO1bG044burxrBt4buJ4buTOMO1bOG6t2044burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhur5seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w4PeG7gOG7kuG7quG7kFs44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu6ds4bqlbTjhu4fhu59tOOG7kWLhu6s4QXRtOMO1bOG7o+G7k2s4buG7qzjDtWzhu5U4w7Vs4bqt4buTWzjhu6ts4bqz4bq/bDjhu6tsw73hur9dOOG7kuG6reG7kTjDoTlhw6FbOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44buSa2zDszjFqeG7seG6oMOt4burOOG7qeG7nzg54bqjL+G7ksWoLeG6vuG7pjjhur934bq3OOG6vmxu4buTbDjhu6dsd1s44buq4bumOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44buHecO64bq/OOG7kcO5OMawcOG7k2s44buHw7Phurc4a210bThs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2xbOOG7qeG6s+G7pzjhu5Ns4bq54bunOOG7q2xp4buROGHhurE4w4DhuqdbOOG7q2zDszjhu6vGsGXhu5M4w7TEkeG7kzjhur/hurnhu5M44burbOG7sXDhur844bq/4bqz4bq/OGzhu7HhuqDhu4vhu5M4TOG7meG6q+G7k2s4TOG7leG6t1s44buqbG3hu4vhu7E4TOG7leG6t1s44buG4buj4buTazjhu6hz4buTOEHhurU4xajhu7HhuqXhu5NrOD15c+G7k2tdOOG7qOG6t+G7sTjDtWxtOOG7kcO5OMawcOG7k2tbOOG7quG7pjjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3OOG6v+G7lTjhu4Ft4buL4buTOOG7q27hur9sOOG7q+G7tTjhu5NsbWnhu5M4YeG6ocOjW8SDxIM4w7Xhu5HDoThBdG04w6E5OOG7p2x5deG7k2s4QeG6tThhxIM4w4Dhuqc4IOG7k+G6t+G6oDjhu6nhurPhu6c44buTbOG6ueG7pzjhur/hu5fhu5M4YeG6oTjDgOG6pzBbOOG7gcSR4buTOOG7qeG7nzjDoOG6scOgXcOh4bqx4bqhOOG7k2t5dW1bOOG7q8aww7k44burbOG6teG7k2w44buRcOG7qzjhu6vGsOG7meG7k2s44buTbOG7ueG7k2s44buH4bujOOG7q2zDszjDtHThu5M44buTbGXhu6s44bq/d+G6tzjDtWzhu7E4QeG7teG6vzjhu6dsbuG6tzjDiuG6qeG6vzhBw6w44buBxJHhu5M44bup4bufXThAbeG7i+G6vzjhu6ttw63hu6c44buTbOG6ueG7kzhB4bq1OOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7k+G7n2044burbcOt4bunOOG6vmx5c+G7k2s44burxrBv4buTbDg94buA4buS4buq4buQOOG7h+G7n204QXRtOGHEgzjDgOG6pzjhu5F0bTjhu6nhurPhu6c44buTbOG6ueG7pzjhu6ds4bqlbTjhu6ts4bq34bqgOOG7h3FtOMO0w6JtOOG7q+G7meG6teG7kzjDqnA44bq/4bqz4bq/OOG7q21p4buxOOG6v2xuOOG7h+G7iTjhu6ds4buvOGzDuuG7pzhBdG044bup4bu1OOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOMO1beG7k2w44burw604LTjDgOG6pzhscG1bOGzDojjhu6vDqeG7k2s44buH4bujOOG7q2zDszjhur934bq3OOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu584bG3hu4vhu5M44burw6JtOEHhurU44burxrDhu5nhu5NrOOG7q3lz4buTazjDtOG6t21dOOG7huG6s+G7k2s44buT4buVbThsc+G7k1s44burxrDhu5nhu5NrOGtt4bq3bTjhu4fhu5nDouG7kzjhu4fDqeG7sVs44buRcOG7qzjDqnA44bunbOG6ueG7kzjhur/hurPhu5M4w6pwOEHhurU44buTbMSR4buTOOG7gcSR4buTOOG7k2zhurnhu5M44burbMO94bq/OEHDrDjhu5F24bq/OOG7q21p4buxWzjFqeG7seG6t+G7kzjhu4dt4buJ4buROD3hu4Dhu5Lhu6rhu5A44bq/4buX4buTOOG6v2x54bq3OOG7h8Op4bqgOOG7h3dbOEHhur3hu5M44bq/4buVOOG7q3k44burecO54buTazjhu5Nrw6JtOMO1bOG7lVs44burxrDhu6Phu5NrOOG6v2x1OEHhurXhu5k44bup4bu1OGxyOOG7q8aww7o44bur4buzOOG7k2vEkeG7kzjhu6nhurPhur9sOOG7kmzhurU44buTeXThur9dOOG7kmvhu5nhurVtOMaw4bq3Wzjhu5Nr4bux4buh4buTOMO04bu14bq/OOG7h8Op4buxOOG7q3k44bq/bOG7mTjhur5seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w4PeG7gOG7kuG7quG7kDjhu4fhu6NtOMO04but4bq/OOG6v+G7l+G7kzhsw6Lhu5M44bq/bMOtOEHhurU44bq/bHnhurc4w7XDs+G7pzjhu6tsdW1bOOG7q8aw4buZ4buTazjDtWxtOOG7k3BtOMO04bu14bq/OMO1beG7k2w44burw604w7k44bq/4bqz4bq/OOG7h8Oz4bq3OOG7p2x5c+G7k2s44bq/4buX4buTOOG6oMOt4buxWzhBbeG7i+G6vzjhu6ts4buxOGzhu63hu6s44buHw6nhu7E44bureThB4bq14buZOMO1bOG7sTjhu5Phu6Phu5NrOOG7q2zhu6Phu5M44bureXPhu5NrOOG7h+G7n204w7Vs4buVOMO1bOG6reG7k1044buqxrDhu5nhu5NrOOG7h+G7lVs44bunbOG6pW04w7Xhu4k44buHw63hu5M4QW3hu4vhur844bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu4dxbTjhur9zOOG6v2Xhu7E44bq/xJHhuqA44burxrDhu6Hhu5NrWzhB4bq54burOOG7k+G7seG7o21bOOG7q+G7n+G6vzjhu4dwOOG7q+G6reG7k2s44burxrB5w7nhu5NrOOG7k2vhurXhu5NsOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOMO5OOG6v+G6s+G6vzjDgOG6pzjhur/hu5fhu5M44burbGXhu6dbOOG7h2Lhur84w6pt4buL4burOMO04bq1OOG7qeG6peG7kzjhu6ds4bq74buROOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOOG7h2Lhur844burxrB54buTa1s44bq/4buVOOG7q2zDrTjhu5HDouG7k2w44bq/d+G6tzjhu4fDs+G6tzjhu6dseXPhu5NrOOG6v2x54bq3OOG7h3nDuuG6vzjhur9s4butOOG7q8awxqHhu5NrfTjDtWzhu5nhuqXhu5NrOOG6v+G6s+G6v2w44burbOG7sTjhu5Ns4bq54bunOGtt4bu54bq3OMO1bOG7sThB4bu14bq/OOG7k2vhu5nDom044burbOG6teG7k2w4QeG6tTjhu5NwbTjhu6ts4bq14buTbDjhur/hu5U44bup4bu1OOG6v2xp4buTbDjDtOG7i+G6v2w44buH4bqz4buTazjDteG7iX044bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur844buH4bq14buZOOG7q8Oi4buZOEHhurU44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44buTa2zDrDjhur/hu5fhu5M4w7Vs4buj4buTazhu4burOOG7k2zhu7nhu5NrOMO1bOG7lTjDtWzhuq3hu5NbOMOqZeG7qzjhur/hurnhu6ddOMOVbOG7o+G7k2s44buTbOG7ueG7k2s4QeG6ueG6oFs4bOG7izjhu6ts4buf4buTazjhur9zOOG7qcO5OGzDojjhu6vDqeG7k2s44buT4buj4buTazjhu6ts4buj4buTOMO5OOG7k2xtw6zhu7E44buHw7Phurc44bunbHlz4buTazjhu6tsbcOt4buxOOG7h+G7oeG7k2s4w6pwWzjhu4fhu5dtOGzhu5ttOOG7k2vhu7Hhu6Hhu5M4QeG7n+G7kzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OMO1bOG6szjDtHThu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7huG7iThBecO64burOMWp4bux4bq3OOG7k2zhu7nhu5NrOMO1bOG7lTjDtWzhuq3hu5NbOOG7qmzhurXhu5NsOHfhuqA44buq4bumOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44buH4bqnOMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsOOG6v+G6s+G6vzjhu5NrbMOzOMWp4bux4bqgw63hu6s44bq/bOG7seG6oGnhu5M44buHw6w44bq/bOG7seG7k2s44bq/bOG7mTjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjDtW3hu5NsOOG7q8OtOC04w4Dhuqc4bHBtWzhr4bqp4buTOEF0bTg94buA4buS4buq4buQXTjhu6rGsGnhu5M44bq/czjhu6nDuTjhu5NrbMOzOMWp4bux4bqgw63hu6s44bq/d+G6tzjhu6ps4bq14buTbDh34bqgWzjhu7DDiuG7kuG7gDjhu6rhu6Y44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzjhu4fhuqc4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7h8OsOOG6s+G7k1s44bq/bHlz4buTazjhu6vGsG/hu5NsWzjDtcOtOGzhu5nDouG6v2w44bq/djjhu6ts4buJOOG6v2zhu5k44bur4buz4buTazhrbeG6t2044buH4buZw6Lhu5M4QeG6tTjhu6vhu7Phu5NrOOG7k+G6reG7kV044buG4buh4buTazjhu6tsdW1bOMO1bOG6u+G7kzjhu6vGsHlz4buTazjhu6ts4bq14buTbDjDtOG6ueG7pzjDquG6t+G7kzjhur9sw7I44buHw6Lhu5k4PeG7gOG7kuG7quG7kDjhu6vhu7M44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu4fDreG7kzjhur9zOOG7qcO5XTjhu5Bi4burOMO1bOG6s+G6v1s44burxrBp4buTOOG6v3M44bupw7k4xanhu7HhuqA4bOG7mcOi4bq/bDjhur9s4bux4buTa1s44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu4fhuqc44burcTjhur9sw73hur84w7Thurnhu6c4xanhu7HhuqA4bOG7mcOi4bq/bDjhur/hurPhur844bunbMSR4buTOMO1bOG7sTjhu6vhuq44w7Thu4s4YS/DoTk5OTjhu4fhu4k4w7ThurXhu5E44bq/czjhu6nDuTjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7h+G7ozjhu6tsw7M4QeG6tTg94buA4buS4buq4buQXTjhu4bhu6Hhu5NrOOG7q2x1bVs44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZOOG6v+G6s+G6vzjDgOG6pzjhu6ds4bufbThsw7rhu6c4QXRtOOG7h3Phu5M4QcOzOOG7q3k4QWXhu5M44burbcOt4buTOGzhurXhu5NsOMaw4bq1OOG7qeG7meG6s+G7q1s4w7XDrTjhu6ts4buz4bq3OOG6v+G6s+G6vzjFqeG7seG6oDhs4buZw6Lhur9sOOG7h+G6pzjhur/hu5VbOMOqcTjhu6nhu7Hhu5NrOMWp4bux4bqgOGzhu5nDouG6v2w44buRdG04QcOsOOG7h2Xhu6s44buH4bq3bVs44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7q1s4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOMO1w63hu6s44bq/ZeG7sThsw6I44burw6nhu5NrOOG7q2zhu4Phu5k44bqgaeG7sTjhur/DqeG7sTjhur934bq3OOG6vmx5c+G7k2s44burxrBv4buTbDg94buA4buS4buq4buQXTjhu5Js4bqr4buROOG7p2zhurPhu6s4bOG7seG6oDjhu6nDveG6vzjhu5HDouG7k2w44bq/d+G6tzjhur/huqU4bOG7izjhu6ts4buf4buTazjhur9sbuG7k2w44burxrDDszhB4bq1OMO1bG7hur9sOMO04buLOOG6v+G6s+G6vzjhu6vDqeG7k2s4w7R04bunOOG7k2zEkeG7kzjhu4HEkeG7kzjhur/hu6/hu5NrOEHhurXhu5k44bq/4buxcOG6v1s44bq/ZeG7pzh34bqgOOG7h+G6peG7k2tbOOG6v2xu4buTbDjFqeG7seG6oMOs4buTOOG7q+G7szjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOOG7h8Ot4buTOOG7q+G7s+G7k2s44burbOG7o+G7k1s44buH4bqnOOG7h+G6u+G6oDjhu5HDouG7k2w44bunbOG7meG7k2s44burxrDhurXhu5k44burbG044buH4bux4bq3OOKAnOG7quG7meG6teG7kzjhu4HEkeG7kzjhur9s4bux4buTazjhu6nDveG6vzg94buA4buS4buq4buQ4oCdXTjDimnhu5M44bq/w6Lhu5NsOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7q+G7seG6oGnhu5M44burxrDhu7HhuqDDrOG7k1s44buQ4buq4buqxag4QeG6tTjhur/hurPhur844buH4buZ4bq14buTOOG7q2zhu4k44bq/bG7hu5NsOOG7q8aww7M44bq/d+G6tzjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOOG6v+G7l+G7kzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buTbG3DrOG7sTjhu5Hhu6M4bG/hu5NsOOKAnOG7gMSR4buTOEHhurnhu5M4w7Vs4buF4buZ4oCdWzjDquG6q+G7k2s44buTbOG7ueG7k2s4QW3hu4vhur84w7ThurXhu5E44bq/djjhu6ts4buJWzjhu6tsbcOt4burOOG7q2zhu7Xhur844bq/4buVOOG7qcO94bq/OMO04bq34buTOOG7q+G7m+G6tzjhu5NseXs44oCcTG3DreG7kzjhu4dl4burOMO04bq14buROOG7h3l14buTazhrbeG6t+G7mTjhu6ts4buj4buTazjhu5Phu6Phu5NrOOG7q2zhu6Phu5PigJ1bOOKAnOG7qsaw4buh4buTazhs4buZ4bq3OOG7q2zhurfhuqA44burbMOtOOG6v+G7mzjhu4HDom04QeG7g+G7kzjhu4d5deG7k2vigJ1bXV1dOMWp4bux4bq3OOG7h+G7lVs44bur4buz4buTazjDqnl04bq/OMO04bq14buROOG7q2zhurfhuqA44buHcW044buTbOG6ueG7kzjhu6tsw73hur844bq/d+G6tzjhu5NsxJHhu5M44buBxJHhu5M4QcOsOEHhurdtOOG7q8aw4buXOOG6v2x3OOG7q2zhu4k44bq/d+G6tzjhu5Fv4buTbDjhu6vGsOG7meG7k2s4PeG7gOG7kuG7quG7kF044buo4bu1OOG7h+G7oeG7k2s44burbOG7seG6ueG7k1s44bq/bOG7seG7k2s44bupw73hur9bOOG6v2zhu7Hhu5NrOMO04buX4buTazjhur934bq3OOG7q+G7meG6teG7kzjhu4fhuqXhu5NrOMOqcFs44bq/4bqz4bq/OOG6v2Xhu6c44bq/bG7hu5NsOMWp4bux4bqgw6zhu5NbOOG7kOG7quG7qsWoWzjhu4fhu5nhurXhu5M44burbOG7iTjhur9sbuG7k2w44burxrDDszjigJM4w4Dhuqc4bHBtWzjhur/hurPhur844buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c4QeG6tTjhu5HGoW044burw6nhu5NrOMO0dOG7pzjhu5NsxJHhu5M44buBxJHhu5M44buH4bqnOGvhu5Xhu6c44bunbMOp4buTOOG7h3nhurc44buq4bumOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc4bOG7meG6teG7kzjhu6ts4bq14buTbDjhur5seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w4PeG7gOG7kuG7quG7kDjhu6l04buROOG7q8aweXThur84YTjhu5Phuq3hu5E44bup4buZOEF0bTjhu5F24bq/OOG7q21p4buxOOG7kmtsw7M4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4bDom04bHBtOOG7huG6peG7k2s4w6pwOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu59bOOG7k2xt4buL4buROMO1w4M4w6E5YeG6oy3DoTnDoTk44buH4bqnOOG7h8OsOMaw4bq3XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIx4buD4buRMjHhu6nhu6vGsOG7meG7k2sy4buSbOG7ueG7k2s44oCcxanhu7HhuqU44buTa8ah4bur4oCdMS/hu6nhu6vGsOG7meG7k2syMS/hu4Phu5EyMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MkB0bTjhur9sdzjhu6vGsHlz4buTazjDtGXhuqA44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu4fhu4k44buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhu6ts4buxOOG7k2zhurnhu6c44bq/bOG7mTjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOMO04bq14buROMO1bMSR4buxOOG7h3Dhu6s44bunbOG6szjhu6vGsOG7meG7k2s4PeG7gOG7kuG7quG7kFs4w4rhurfhu5M44bq+bGXhu6c4bOG6teG7k2w44buG4bql4buTazjDqnA44buq4bumOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44buH4bqnOMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsOOG6v2x5c+G7k2s44burxrBv4buTbDhs4bq14buTbDjhu4dw4buTazhBw6w44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44buT4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c4QeG6tTg94buA4buS4buq4buQOGtt4bq3bTjhu4fhu5nDouG7kzjDoTlhw6Mtw6E5w6E5XTjhur7hu6/hu5NrOGzhurXhu5NsOOG7h3Dhu5NrWzjhu7DDiuG7kuG7gDjhu6rhu6Y44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzjhu6ttw63hu6c44burduG6vzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bThsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjhur/hurPhur844buGw6w44bqz4buTezjigJzhu6Zs4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhur/hurPhur84QeG7r+G7k2s44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjGsOG6t+G7sTjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2vigJ1bOOKAnMOVbOG7o2044bunbHbhur84QeG6tTjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu5NrbMOsWzjDtOG6teG7k2s44buTa2zDrDjhu6tt4buJ4buxOOG7q2x3OOG6v+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bun4oCdWzjigJzhur5zOGttdG04bOG7leG6tzjhu6vGsOG7meG7k2s44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7p+KAnV044buqbOG7g+G7mTjhu4fhu5VbOOG7q+G7szjhu5Phuq3hu5E4w6E5YcOhOOG7h8Ot4buTOOG7k+G6t+G6oFs44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu4fhuqc44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjGsOG6tTjhu6nhu5nhurPhu6tbOMO04bq54bunOMWp4bux4bqgOGzhu5nDouG6v2w44bup4bu3OOG7gXbhu5NrOOG7h2Xhu6s44buT4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c4QeG6tTjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOOG7h3FtOOG6v3M44bq/ZeG7sTjhur/EkeG6oDjhu6vGsOG7oeG7k2tdOOG7qsaw4buZ4buTazjhu4fhu5VbOOG6v2zhu6044burxrDGoeG7k2s4xanhu7HhuqA4bOG7mcOi4bq/bDhB4buv4buTazjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOOG7h3FtOOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w44buHZeG7qzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOMO14buF4buROGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlXTjDlcOt4burOMWp4bux4bqlWzjhu6vhu5nhurXhu5M44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu4fhuqc44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu4dxbTjhu4d5w7rhur844bqv4bqx4bqxW8SDOGzhurcvYV3Egzk5OGzhurc44buHZeG7qzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOMO14buF4buROGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOOG7qeG6t+G7k2s44bq/4bqz4bq/OMO04buZw6JtOOG6v8SR4bqgOOG7q8aw4buh4buTa1s4QeG6ueG7qzjhu5Phu7Hhu6NtOOG6v+G7lThrbeG6szjhu6vGsMOzOMO1beG7k2w44burw6044bq/4bq34buZXTjhu5JsbcOs4buxOOG7keG7ozhsb+G7k2w44buH4bqnOOG7p2zhurPhu6s4bOG7seG6oDhsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pVs44buTbHl7OOG7qsaw4buh4buTazjhu5Nl4buROMO5OMOA4bqnOOG7qmxt4buL4buxOMOVbOG6s+G7k2xbOOG7q8aw4buh4buTazjhur/EkeG6oDjhuq3hu5M4xanhu7HhuqU4w7k4w4Dhuqc44buG4buj4buTazhAbeG7k2xbOMaw4bq34buxOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M4w7k4w4Dhuqc4xajhu7HhuqXhu5NrOOG6vuG6s+G7q1s44bq/bOG6reG7kzjhu5Phu7Hhu6NtOMO0w7rhu5M4w7k4w4Dhuqc44buG4buj4buTazjDlOG7jeG7k2xdXV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyReG7kzjhu6t5w7rhu5NrOMO1bG044bq/bOG7reG7k2s44bur4bujbThBw6w4xajhu7HhuqXhu5NrOOG7pmzhu61bOOG7kXDhu6s4w4Dhuqc4QeG7r+G7k2s4QeG7g+G7kzjhu6dsbuG6tzjhu4bhu6Phu5NrOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu584w7ThurU4bG/hu5NsOOG6peG7k2w44buTbOG7ueG7k2s44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOOG6v3M44bupw7k4bMOiOOG7q8Op4buTazjDtWzhurfhu5NrOOG7q8aw4bq34buTa1044buqbOG7mcOi4burOOG7k2xv4buTOOG7h+G7oeG7k2s4w6rhuqdtOEHhu4Phu5M4w6p1OOG7qeG7o+G7k2s44buQ4bqnWzjhu5Ns4bu54buTazjhu6t5w7nhu5NrOMWo4bux4bql4buTazjhu6Zs4butOOG6v+G7lTjhu5NsbcOs4buxOOG7q2zhu7Hhurnhu5M4w7TDum044buH4buJOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOGzhurXhu5NrOGzhu5XhurdbOOG7qeG7meG7k2s44burxrBp4buTOOG7q2zhu7Xhur844burw604bOG6teG7k2s44buT4bqt4buROOG7kXJtOMO1bG044buR4buv4bq3OMO0eDjhu4fDreG7kzjhu4fhu6Hhu5NrOOG7h2Xhu6s44bq/d+G6tzjDgOG6pzjhu6dsw6nhu5M4w7R04buTOMOqw7M44buTa+G6ueG7pzjDtHbhu6s44buTaeG7kzhBbeG7i+G6vzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOOG6v3fhurc44buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzhrYuG7pzjDtWzhu6Phu5NrOG7hu6s4w7Vs4buVOMO1bOG6reG7k1044buSbOG6ueG7kzjhu4Ft4buL4buTOOG7h3nDuuG6vzjhu5Ns4bu54buTazjDtWzhu5U4w7Vs4bqt4buTOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7k+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunWzjhur9l4bunOHfhuqBbOOG6v2xu4buTbDjFqeG7seG6oMOs4buTOMOA4bqnOOG7h+G6pzjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOMWp4bux4bqgOGzhu5nDouG6v2w4w7TDom044buH4buh4buTazjhu4dl4burOOG7h+G7iThsb+G7k2w44burbOG6teG7k2w44buTbOG7ueG7k2s4QeG7r+G7k2s44bq/bOG7seG6oGnhu5M44bq/4bq34buTbDjhu5Phu7Hhu6NtOOG7q8aw4buh4buTazjhu6tsd+G6oDjhu6nhuqXhu5NbOOG6v8SR4bqgOOG7q8aw4buh4buTazjFqeG7seG6oDjhu5Hhu6M4w7R04buTXTjhu4bhu6Hhu5NrOOG7q2x1bVs44bur4bux4bqgaeG7kzjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTWzjDtWzhu7HhuqDDreG7kzjDtWxu4bq/bDjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOOG7kcOi4buTbDjhu4HDouG7kzjhu5Ns4bq54buTOOG7q2zDqeG7sTjhu4dl4burOOG7h+G7iTjhu4fDqeG7sTjhu6t5OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhur/hurPhur844buR4bujOGxv4buTbDjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu5F0bTjhur/hu5U4a23hurM44burxrDDszjDtW3hu5NsOOG7q8OtOOG6v+G6t+G7mV04TG3hu4vhu5M44buT4bq34bqgWzjDgOG6pzjhu4fhuqc4xanhu7HhuqA4bOG7mcOi4bq/bDhsc+G7kzjDoDk4bOG6tzjhu4dl4burOGzhu5nhurfhu5NrOGzhu5Xhurc44buTa+G7meG6tW044buHaTjhu6ts4bq14buTbDhB4buv4buTazjhu5Phu7Hhu6NtOOG7q8aw4buh4buTazjhu6tsd+G6oDjhu6nhuqXhu5M4QeG6tTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buR4bujOGxv4buTbDjhur/hurM4LTjDtOG7reG6tzjDtcOt4burOGzDuuG7p1s4QXRtOOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w4w6Hhuq84bOG6tzjDuTjhu5Ns4bu54buTazhB4buv4buTazjhu4dl4burOOG7q8aweOG7k2tdOOG7huG7n204QXRtOEHhu6/hu5NrOOG7h2Xhu6s4w6rhuqdtOOG7keG6teG7sTjhu6ds4buvOOG7qeG6tzjhu4fhuqc44buHecO64bq/OMOq4bq1OOG6v+G7meG7kzjhu5NsxJHhu5M44buBxJHhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu6nhurfhu5NrOOG6v+G6s+G6vzjDtOG7mcOibTjhur/EkeG6oDjhuq3hu5M4xanhu7HhuqVbOOG6v8SR4bqgOOG7gXnDuuG6vzjDtG3hu4vhu7FbOMO1aVs4w7TDouG6vzjDgOG7sWXhu6s4w7Vs4bq74buxWzhBdG044buBbeG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDhsc+G7kzjDoDk4bOG6t104w4rhuqvhu5NrOGx5dOG7k2s44buHbTjhu6ds4buvOGzDuuG7p1s44burbcOs4buROOG7k+G6reG7k2s44buHZeG7qzjhu4fhurdtOOG7h3nDuuG6vzjDtWzhurdtOOG7q2zhurPhur84bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU4QeG6tTjhu5Fw4burOMO0dOG7pzjhu5Phu6Phu5NrOOG7gcSR4buTOOG7kXRtOMOA4buxZeG7qzhsbeG7i+G7kzjhur/hu5U4w7Vt4buTbDjhu6vDrTjDtWzhurM4a23huqVdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7hnnDuuG6vzjhu6nhu7U4bHI44burxrDDuls44burw6Lhu5k44buHbcOs4buxOMO1beG7i+G7kzjhur934bq3OOG6v2Xhu6c4d+G6oFs44bq/bG7hu5NsOMWp4bux4bqgw6zhu5M4w4DhuqdbOGtt4bq3OOG7h2/hu5NsOOG7o+G7k2s44buSa+G7seG6oMSp4buTOOG7qsawxqHhu5NrOMOK4bql4buZWzjhu6ts4buj4buTOMOhOOG7h+G6pzjhu5HDouG7k2w44buBw6Lhu5M44buTbOG6ueG7kzjhu6tsw6nhu7E4bHPhu5M4xIM4bOG6tzjDquG6t+G7mThr4buh4buROOG6v+G6pTjhu4Ft4buL4buTOOG7q27hur9sOOG7h2Xhu6s4w6rhuqdtOEHhu4Phu5M44bup4buj4buTazhB4bq1OOG7kWLhu6s44buTeXThur844buH4buJOOG7q8aw4buh4buTazjGsOG6t+G7sTjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTWzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhu5Hhu6M4bG/hu5NsOOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsMOibTjhu5Phu7Hhu6NtOOG7q8aw4buh4buTazjhu6tsd+G6oDjhu6nhuqXhu5NbOOG6v2zhu5k44burbOG7sTjhu5Ns4bq54bunOOG6v+G6t+G7mV044bui4buTazjDiuG6peG7mTjhur9s4buZOMOqbcOt4burezjigJzhu6psdW044buHbeG7ieG7kTjhu4fhu6Hhu5NrOOG7h2Xhu6s44bq/4buX4buTOOG7keG6t+G7k2w44buR4but4buTWzhrbeG6szjhu6vGsMOzOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44burbGXhu6ddOMOV4buJOOG7q+G7szjDtWxtOOG7h3nDuuG6vzjDgOG6pzjhu6vDouG7mTjhu4dtw6zhu7E4w7Vt4buL4buTOOG6v2zhu5k44burbMOp4buxOOG7h2Xhu6tbOMWp4bux4bqgOOG7keG7ozjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG7h3nDuuG6vzjhu5HDuTjGsHDhu5NrOOG7k2nhu5M4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU4w7Vt4buTbDjhu6vDrTjhu6vhu7M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjhu4fhuqc44bur4bqt4buTazjDtGnhu5M4xrDhu504xrDhu4vhu6tdOEzhurXhu5NrOOG7k+G6reG7kVs44bup4bq34buxOMO1bG044burxrDhu7M44bq/bG044bunbG5bOGtt4bq3OOG7h2/hu5NsOOG7q+G7o2044bq/4buVOOG7q2zhu7E44buTbOG6ueG7pzjDtWzhu5nhuqXhu5NrOOG6oeG6ozk44burxrBt4buL4buxOOG7h+G7oeG7k2svbOG6t+KAnV044bq+4buv4buTazhBdG044buH4buVWzjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOOG6v3jhu5NrOOG7qXThu5E4bOG7meG6teG7kzjhu6ts4bq14buTbDhBbeG7i+G6vzjFqeG7seG6oDhs4buZw6Lhur9sWzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44bq/4bqz4bq/OOG6v3bhu5E44bq/4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6dbOOG6v3bhu5E44buTa2zDrDhB4bq1OMO04bq14buTazjhu5NrbMOsWzjhu5Ns4bqr4buROOG7q2zhu7E4bOG7reG7qzjhur/hurPhur844buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c4QeG6teG7mTjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burWzjDtW3hu5NsOOG7geG7meG6t+G7k2xbOOG7q8Oi4buZOEFt4buL4bq/OMO04bq14buROOG6v2zhu5k4bOG6teG7k2s44buTa2xv4buTOMO04bq34buZOOG7h3Dhu5NrOMO5OMO1bOG7sThB4bu14bq/OOG7k+G7o+G7k2s44burbOG7o+G7k1044buSbHU4QeG6ueG6oFs4w7Vt4buTbDjhu6vDrTjhu5Phu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhur934bq3OOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5844bq/4buVOOG7qeG7tTjhu6vhuq3hu5NrOOG7q8awecO54buTazjDtWzhurNbOOG6v+G7o+G7k2s44buTa2xt4buL4bunOC044burbeG7ieG7sTjhu6tsdzjhur/hu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjhu5Phu6Phu5NrOOG7q2zhu6Phu5M44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44buTbOG6t+G7k2w4QeG6tTjhu4fhurc44buBw6Lhu5NrWzhr4buV4bunOOG7p2zDqeG7kzhrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7qzhsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjigJzDquG6tW044bur4buZ4bqz4buT4oCdOOG7q2zhu7E44buTbOG6ueG7pzjhur9s4buZOOG7k2t5dW044buBxJHhu5M44buT4buj4buTazjhu6ts4buj4buTXTjhu6pu4buTbDjhu4fDreG7kzjhu5PhurfhuqBbOOG7q2zhu7E44buTbOG6ueG7pzjDqm/hu5NsOMWp4buxxJHhu5M44buHw6nhu7E44buTa3l1bTjhur934bq3OOG6v+G6s+G6vzjDgOG6pzjhu5Nr4buZw6JtOOG7q2zhurXhu5NsOOG7h8Oi4burOOG6ocOgW8OjOOG7q8awbeG7i+G7sTjhu4fhu6Hhu5NrL+G7k+G6reG7kV044buo4bufOGxwOOG7k2tsw6jhu5k4w7k44bq/4bqz4bq/OMOA4bqnOOG7qeG6t+G7sTjDtWxtOEHDrDjhu4du4bq/bDjhu5Lhu6rhu5A4a23huqXhu5E4w4Dhu7Hhu5/hu5NrOOG6v+G7l+G7kzhh4bqv4bqvL8OgYV3hurHhurHhuqE4bHA44buBxJHhu5NbOOG6v2xtw63hu5E44bur4bquOMO04buLODlb4bqj4bqvKF044buGbTjDtG3DrOG7kzhBdG044buH4buVWzjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s44buHdW044bup4buf4buTazhB4bqt4buTOGzhu5XhurdbOOG7q23hu5NsOOG7q2zDqeG7kzjhur934bq3OOG7k2t5dW044buBxJHhu5M44burbcOt4bunOOG7q3bhur844buHecO64bq/OOG7k8SR4buTazjhur/hurfhu5lbOOG7k2xtw6zhu7E4a23hurM44burxrDDszhB4bqt4buTOGzhu5Xhurc44burxrDhu7HhuqDDrOG7kzjhu6ts4buf4buTazjhu4d5w7rhur84w6rhuqXhu5k44bur4buh4buTOEHhurU44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qOG7meG7k2s44bup4buZ4buTazhBdG04a23huqVtOMWp4bux4bqgw63hu6s4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44oCcw6rhurVtOOG7q+G7meG6s+G7k+KAnTjhu6ts4buxOOG7k2zhurnhu6c44bq/bOG7mTjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOEHhu6/hu5NrOOG7k+G7o+G7k2s44burbOG7o+G7k1s44bq/4bqz4bq/OOG6v2Xhu6c4d+G6oFs44bq/bG7hu5NsOMWp4bux4bqgw6zhu5M44buq4bumOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44bq/eOG7k2s4w4DhurPhur844buHw7Phu5NsOOG7h8Op4buxOOG7q3k4bOG7meG6teG7kzjhu6tsbeG7i+G7kzjhur9zOOG7qcO5OGzDojjhu6vDqeG7k2s44buT4buj4buTazjhu6ts4buj4buTOOG6v2xu4buTbDjDtOG6tTjhu4dt4buJ4buROOG7q+G7teG6tzjhur9s4buZOOG7qeG7tTjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjDtMSR4buxOOG7geG6tW1dOMOKaeG7kzjhur/DouG7k2w44burxrDhurfhu5NsOOG7q2x3OOG7k2vhu7Hhu6Hhu5M4QeG7n+G7kzhscjjhu6vGsMO6OOG6v3fhurc44buqxrDhu7Hhu5NrOHlz4buTa1s44bq/d+G6tzjhu6vDsuG7k2xbOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5844bq/4buX4buTOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s4bOG7seG6oDjhu4dw4buTazjhu6vhu59tOOG7h+G6tzjhur/hurPhur844buTa+G7seG7oeG7kzjDtOG7teG6vzjDtWzhurPhur844burxrDhu5nhu5NrOMOA4bqnOGxwbTjhu4fhu4k44buHw6nhu7E44bureTjDgMSR4bqgOOG7kXRtWzjhu6nhu7fhurc44bq/bOG7ueG6tzjhur/hurPhur844bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOOG7q2xtw63hu6s44bqgw63hu7E4w7k44buT4buj4buTazjhu6ts4buj4buTXTjhu6rhu7M44buT4bqt4buROMOhOWHDoDjhu4fDreG7kzjhu5PhurfhuqBbOOG7q+G7meG6teG7kzjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOOG7h+G6pzhs4bux4bqgOOG7h3Dhu5NrOOG7h3nDuuG6vzhsc+G7kzjhuqFdOcSDw6A44bur4bquOOG7h+G7oeG7k2s44bq/bOG7mTg94buA4buS4buq4buQXTjhu6rGsOG7meG7k2s44buH4buVWzjhu5NsxJHhu5M44buBxJHhu5M44burbOG6t+G7kThrbeG6tzjhu4fhu5Xhu5NrOGvhu5Xhu6c44burbcOs4buTOOG7kWLhu6tbOOG7k2vhurXhuqA44bq/4buj4buTazjDtOG6t+G7mTjhu4dw4buTa1s4bG3DreG7kzjhu4dl4burOOG7h+G7iTg94buA4buS4buq4buQWzhBdG04a23hurM44burxrDDszjDoV3huqPhuqPEgzjhu6vhuq444buH4buh4buTa1s44bq/bG3DreG7kTjDo8OhW8SD4bqvKDjhu6tx4buTazjDtW3hu5NsOOG7p2xuOGzhu7HhuqA44buHcOG7k2tdOOG7qsawaeG7kzjhur9zOOG7qcO5OMO04buh4buTazhrbOG7heG7pzjhur/hurPhur844buTa+G7seG7oeG7kzhB4buf4buTWzjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOOG7h+G6pzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OMO04bq14buROOG7kXRtWzjhu5PEkeG7k2s44bq/ZeG7p1s44bup4bu34bq3OOG6v2zhu7nhurc4QeG6tTjhu5HDuTjGsHDhu5NrOOG7h3nDuuG6vzhs4bq14buTazjhu6vGsOG6reG7kTjDteG7kTjhu4d5deG7k2s4a23hurfhu5k44burbOG7o+G7k2tbOMO1aeG7k2w44buReXPhu5NrOOG7k3BtOOG7h+G7oeG7k2tbOOG7q8aw4bux4buTazjhu6vEkeG7kThB4bqt4buTOGzhu5Xhurc44oCTOOG7q2zhu4k44burbOG6t+G7mTjDgOG6p1s44burxrB5deG7k2s4bMah4bq/Wzjhu6vGsMOi4buROOG6oDjhu6vDrVs44buTbOG6tThB4bqt4buTOGzhu5Xhurc44burbOG7o+G7k11dXTjDquG6peG7mTjhu4fhuqXhu5E44burbOG7g+G7mTjhu6ttaeG7sTjhur9sbjjhu5Lhu6rhu5BbOOG7p2x24bq/OEF2OGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOOG6v+G6s+G6vzhs4buZw6Lhu6s44buHcOG7k2s4w7Vt4buTbDjhu6vDrVs4QeG6reG7kzhs4buV4bq3OOKAkzjDgOG6pzhscG1bOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s4QeG6tTjhu4d1bTjhu6nhu5/hu5NrOOG6v3fhurc44buTbMSR4buTOOG7gcSR4buTOMO1bOG7sThB4bu14bq/OOG7k+G7o+G7k2s44burbOG7o+G7k1044buGxJHhuqA44burbOG7teG6vzjhu6nhu7U4w7ThurU44buTbOG7ueG7k2s44oCcxanhu7HhuqU44buTa8ah4bur4oCdOOG7keG6tTjhu6rhu6Y44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzhrYuG7qzhs4bqzbTjhu4d5w7rhur844bup4bq34buxOOG7k2xtw6zhu7E44buT4bqt4buROOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOD3hu4Dhu5Lhu6rhu5BdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kmzhu7nhu5NrOOG7q2zhurXhu5NsOMWp4bux4bqlOOG7q8aw4buZ4buTazg94buA4buS4buq4buQOMO5OOG7quG7pjjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3OMO04bq1OOG7kW3hu5NsOOG6v2zDveG7k2s4xrDhu5044buT4buF4burOOG7k2xl4burOMO1bGPhu5NrOOG7h8Oz4buTbDjhu5Fw4burOOG6v2x3OOG7q8aweXPhu5NrOOG7h+G7reG7k2s44buH4bqp4buTWzhr4bqp4buTOEF0bTjDtMO6bThu4bq/bDjhu6tsbcOt4burOOG7q2zEkeG7kzjhur934bq3OOG7h8OibTjDqnA44bunbOG6ueG7kzjhu5NsxJHhu5M44buBxJHhu5NdOOG7kuG7quG7kDjDtWzhu6Phu5NrOOG6v2zDsjjDtOG6teG7kTjhu4dxbTjhu6ts4bq34bqgOOG7q+G7meG6teG7kzjhu4Ft4buL4buTOOG7h3VtOOG7qeG7n+G7k2s44buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzjhu5Phu6Phu5NrOOG7q2zhu6Phu5NbOOG7keG6tTjhur/hu5fhu5M4a+G7leG7pzjhu6dsw6nhu5M4QeG6teG7mTjhu6nhu7U44bur4bqt4buTazjhu6vGsHnDueG7k2s4w7Vt4buTbDjhu6vDrVs44buTbOG7ueG7k2s44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjDqm3DreG7kzjhu6ttw63hu5M4w6pwOEHDrDhB4bqt4buTOGzhu5Xhurc44oCTOMOA4bqnOGxwbTjhur934bq3OOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu59dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq24bux4burbOG7mcawNzLDiuG6tW04QeG6tTjhuqXhu5Nsezjhu6rGsMOp4buTOOG7qmzhurfhu5NsMS/hu6cy

Bài Và Ảnh: Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]