(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, thời gian qua, Đảng bộ xã Trường Xuân (Thọ Xuân) đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tin liên quan

Đọc nhiều

KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylDw6Bs4buFXeG6qeG7kV124bqhXVJw4bunxqFs4buFXVZz4bqzbF1y4bql4bufXXJwc2zhu4VdxKlmw6Phuqtd4bufZsO64bqrXWbDoWxd4bqrZuG6vTpdd+G6vXNdxKnEkWsoL2YgKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4YlspUmbhu6nhuqtdZmfhur9sXcSo4bq9XWZtw6HhuqtmXXHDtV0yMi3EqEYvUlNd4bqrw7k4XeG6qDhsXVJm4bunxqFs4buFXeG7rcO6XVLDrGxmXcO5d13hu63Dql3hu61n4bq/4bqrXcSpZsOj4bqrXeG7n2bDuuG6q11sZuG7sWzhu4VdZsOhbF3huqtm4bq9Ol134bq9c13EqcSRa11yxrBdcnDhu6fhu5fhuqtd4butYV1sZuG7sWzhu4VdZsOhbF3huqtm4bq9Ol134bq9c13EqcSRa11r4buXZ13hu59mOXJdcWdsZjpdcmbGoWdd4buFZzhsXeG7oXM4Ol1Dw6Bs4buFXeG6qeG7kV124bqhXVJw4bunxqFs4buFXVZz4bqzbF0uUmbDs11Wc+G6s2whXWPhuqFdduG6s3ddYuG7qWzhu4VdxKnhur1dZm3DoeG6q2Y6XXLhuqXhu59dcnBzbOG7hV1q4bqhbGZdY8OhbTpd4bqrZsOsXWPDoW1d4buhc3fhur1yXWpn4bq/cl3hu61hXWPDoXJdY+G7p+G7m+G6q11sZuG7sWzhu4VdxKnhur1yXeG7oXPDoF1jOWzhu4Vd4buFZmddbGbhuqVsOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3W11xcndqZEBbcmR2ci04amfhu4VsJl3huqtkbHJkcD9bKShna+G7hV3huqtqOHFxQFtn4bqqZGxyZHBbXXFyd2pkQFvhu69nYnJmJl00MyLhu592P11mZGfhu4VmciZdMyIg4bufdj9bXXFw4bqrQFsvL+G6q2JsO+G6qThtcmY4bGZmbTg74butbC9iZHHEqXJt4bufL2xk4buvcS8wIjE0LyA1NmIwIjYwNTMgciAgMTYyaiI74buJ4buf4buFKnBANzEzW104anJAW0PDoGzhu4Vd4bqp4buRXXbhuqFdUnDhu6fGoWzhu4VdVnPhurNsXXLhuqXhu59dcnBzbOG7hV3EqWbDo+G6q13hu59mw7rhuqtdZsOhbF3huqtm4bq9Ol134bq9c13EqcSRa1td4buvZ2JyZkBbNDMiW11mZGfhu4VmckBbMyIgW10vKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqqOOG7n3JnbWxbXXFyd2pkQFtyZHZyLThqZ+G7hWwmXeG6q2RscmRwP1sp4bqqOWxd4bqp4buRXXbhuqFdUnDhu6fGoWzhu4VdVnPhurNsXXJwZ+G7gWxdxKlmOGddcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXeG6qznhuqtd4bqr4buPbOG7hV1yOeG6q13huqtmaGxmXXE54bqrZl1j4bq9bF1j4buPbOG7hV1jw6BtXWzhu4Xhu6fGoWddYuG6s2xdcnDhurtsXWPDrThd4bqpYWxdduG6oTsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bugc3fhur1yXXLhurNrXcSpZsOj4bqrXeG7n2bDuuG6q11sZuG7sWzhu4VdZsOhbF3huqtm4bq9Ol134bq9c13EqcSRa13EqcSRbV1iYWdd4butYV1r4buXZ13hu59mOXJdcWdsZl1j4bqhXWPhu6fhu5vhuqtd4bufZuG6s2xdcmjhuqtmOl1qYWtdcOG7jTpdQ8OgbOG7hV3DuXddduG6oV1ScOG7p8ahbOG7hV1Wc+G6s2xdcmfhur1sXWZhbGZdcuG7k13huqtmxanhuqtdZuG7kWddbOG7hWbDrV1jw6Bs4buFXcO5d11j4buBXcSpZ+G7gWtdY2fhu4FrXWM5bGZd4buFZzldxKnhur1yXeG7oXPDoF1q4bqhbGZdY8OhbTpdcuG7k13huqtmxanhuqtdcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXWxmZ+G6v2td4butw7pdY8O0bOG7hV1yZsahZ11s4buFZmfhurtrXXJ04bqrXeG6q2bDrF1wOF1sZuG7sWzhu4VdcsO0bF1yw6FnOl1mw6FsXeG6q2bhur1dcnBtbOG7hV3huqvhu49s4buFXXI54bqrXWrhuqFsZjpd4bqrZsOsXWPDoW1dY+G7gV124bqzd11i4bupbOG7hV3EqeG6vV1mbcOh4bqrZl3EqWbDo+G6q13hu59mw7rhuqtdZsOhbF3huqtm4bq9XXJwbWzhu4VdbOG6o2tdMCIgN13hu61hXWxm4buxbOG7hV1s4bqja11yZ+G6veG7n11yZmRtO11Sw6FnXWbhu5FnXWzhu4Vmw606XWPDoGzhu4Vdw7l3XWPhuqFdbOG7hWZn4bq7a11ydOG6q13huqtmw6xdcDhd4bqrOeG6q11s4buRZ11ic2zhu4Vd4bqrb2xdcsO0bF1yw6FnOl1mw6FsXeG6q2bhur06XeG6q8O6XXJm4buBXWphJl1GbcOhcl1j4buRbOG7hV3huqvDuThdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXeG6q29sXWxmZ8Oqc13EqWZuXcSpZuG6o2w6XWxm4bq1cl1qYV3huqs54bqrXWJtOGxmXWzhu4VmZ+G6v+G7n11r4buXZ11yZmFsZl1q4bql4bufO13huqrhu49s4buFXXI54bqrXeG7n2Y5cl1ycGfhu4FsXWPDoGzhu4Vd4butZ+G6u2xdcsOhZ13huqtmZ13huqnhu5FdbOG7j2zhu4Vdcmbhu49sXcSpZm5dxKlm4bqjbF1ibV1s4buFc8O0bF3hu59mOXJdcnBn4buBbF1mw6FsXeG6q2bhur07XVJpbGZdZmlsZl04bF1sZ2xmXWzhu49s4buFXXJm4buPbF3huqtvbF1yZ8Oqa13huqdsXWxm4buxbOG7hV1sZuG6s2xdcsO1XeG7n2bFqeG6q11yw6Hhu587XeG6qjnhuqtd4butZ13hu59mw6FrXeG7n2Y54bufXWpz4bqlcl3hu63Dql04bF1ybWFsXeG7hWc4bV1yZuG7j2zhu4VdbGbhu6cmXUNnXXZkXWvhu49dcuG7jzpddmRd4buFw6NsXWs5d13EqWbhu49s4buFXWPhu5FnXWvhu6Vd4bqpw6BtXWZn4buBa13huqtvbF1iZ+G7h2xdcDhdbGZnw6pzO11GbcOhcl1j4buRbOG7hV3huqvDuThdS1JS4bugXeG7rWFd4bqrOeG6q11jbWFsXXJm4buBXeG6q2ZobGZdcnDDrV0tXXbhuqFdZuG7kWddcnBtbOG7hV1ycGfhu4FsXcSpZjhnXXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF1Dw6pdOWxd4oCcS1JS4bugXeG7rWFd4bqrOeG6q11jbWFsXXJm4buBXeG6q2ZobGZdcnDDrV0tXXbhuqFdZuG7kWdd4but4bqlbF1j4buRbOG7hV1jbWFsXeG7rWfhurtsOl1m4buRZ13hu61n4bq7bF3hu61hXeG6qznhuqtdcsOibOG7hV1q4buX4bufXUxm4bqzbF1i4bqzbF1ycG1s4buFXeG6q+G7j2zhu4VdcjnhuqtdY8Oga13huqnDoG1d4but4bq/XXFnbGZda+G7j2ddcnDhu6fGoWzhu4U6XcSpZuG7j2zhu4VdceG7q11iw7ps4buFXeG6q2bhurVyXeG6q+G6tWtdcnBtbOG7hV1xw6BsXXZz4bq1cl1s4buPbOG7hV1s4buFZmfhur/hu59d4butYV3huqtm4bq14bufXWZhbGZd4bufZjnhu59danPhuqVyXeG7rcOqXThsXXJtYWxd4buFZzhtXXJm4buPbOG7heKAnV3huqtm4bunOF1w4buNXWzEkXI7XeG6quG7j2zhu4VdcjnhuqtdY8Oga13huqnDoG1d4but4bq/XXFnbGZda+G7j2ddcnDhu6fGoWzhu4Vd4bqrZuG7pzhdcmbhu6fGoWzhu4VddnN34bq7bF1qZ+G6u2xdcsO64bqrOl1mZ+G6v3Nd4buhc8OgOl3huqtuXXJmxqFnXWNn4buBa11jw6FyXeG6q2bhu6c4XeG6qzhtO11YXXJmxanhuqtd4bqrZnNs4buFXeG6q8O5OF1r4buRcl1xw7Vd4bqrOWxd4bqp4buROl1jw6Bs4buFXeG7rWfhurtsXeG7rWFdTGbhurNsXWLhurNsP11ycDnhuqtmXWxmZ+G6v2td4bqrOeG6q13huqs5XWxm4bqzbDpdcuG7k13huqtmxanhuqtdcmZkbV1x4bupXeG7n2bhurNsXeG6q+G7j2zhu4Vd4bqrw7k4XeG6qThsXeG6q2bDrF1jw6FtXeG6q29sXWbDoWxd4bqrZuG6vTs7Oygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylScDhtXWPhu5NnXeG7reG7l2dd4bqrZnRs4buFXXLhu49nOl1jw7Rs4buFXeG6q2ZoXUzhu4Vzd+G7h2xd4bugczhs4buFXUZhOl3hu55mbl3huqhoXXJm4bunXUPDoGzhu4Vdw7l3Ol3huqpmw7ldcsOt4bqrZl1T4bqoTEJdduG6oV1ScOG7p8ahbOG7hV1Wc+G6s2w6XeG6q2ZtXeG6qWfhur1yJl1MZuG6pWxdYmfhur9sXXDhu41dbGbhu7Fs4buFXXLDtGxdcsOhZ11ycOG6u2w6XXLGsF1jw6Bs4buFXcO5d11j4bq9bF3huqs54bqrXeG6q2ZnXeG6qeG7kV1ycOG7qeG6q11yZnPhu5HhuqtdY8Oqc1124bqzd11i4bupbOG7hV3EqeG6vV1mbcOh4bqrZl3EqWbDo+G6q13hu59mw7rhuqtdZsOhbF3huqtm4bq9Ol134bq9c13EqcSRa13hu4XDo2xd4but4buXZ11y4bql4bufXXJwc2zhu4VdauG6oWxmXWPDoW06XeG6q2bDrF1jw6FtXXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF1sZmfhur9rXeG7rcO6P1124bqzd11i4bupbOG7hV3huqvDul1yZuG7gV1yxrBs4buFXeG7rWfhur/huqs6XXLGsGzhu4VdbOG7kWddYnNs4buFOl1y4bql4bufXXJm4buBXeG6qznhuqtdY+G7lWxd4butw61d4butYV1s4buF4bunxqFnXWPFqWzhu4VdY8Oic13hu59mOXJdZnN3XeG7rThnXXJwbzpdcnA54bqrZl1sZmfhur9rXeG6q2bDuV1j4buRbOG7hV3hu4Vnw6BnXeG7oXN34bq9cl3huqs54bqrXeG7reG7p+G7l2zhu4Vda8Oj4bqrXXJwbWzhu4VdYuG6s2w6XWxm4buxbOG7hV3hu61n4bq/4bqrXeG6q8OibF1qYWtdbOG7hTh3Oygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylD4buVbF3huqvhu6tdbGbhu6ddY8O1Z13hu63hu5dnXWzhu5FnXWJzbOG7hV3hu63Dql3huqtmw6xdcmfhurtzXXJmYWxmXWrhuqXhu59dYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufOl1jw6Bs4buFXcO5dzpdU+G6qExCXXbhuqFdcmbDtWzhu4VdbGbhurVyXeG7hWc4bV3huqtmw6xdcmfhurtzXeG7reG6pWxdY+G7kWzhu4VdcmZhbGZdauG6peG7n13huqtmbV0xXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXWNtYWxdcmbhu4EmXWbhu5FnXWzhu49s4buFXWLhurNsOl1m4buRZ11qZ+G6u2xdZmfhur/hu59d4bufZsO6XWzhu7Fd4butYV1jbWFsXXJmOGxmXWxn4bq7bF1r4buZZ11y4buTXeG6q2bFqeG6q13hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXXJmYWxmXWrhuqXhu59dIF1ibThsZl1s4buFZmfhur/hu587XeG6qjnhuqtdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXWvhu5dnXWPhu6fhu5vhuqtdcmZhbGZdauG6peG7nzpd4buhc3dda+G7j11mbcOhcl1j4buRbOG7hV1sZsOyOl3huqtmw7ldYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXeG6q2bhu6c4XeG7oXM4XeG6qznhuqtdauG7l+G7n11jYW1dcsOhbTpd4bqpw7RnXWLhu6fhu6Ns4buFXeG7rcOqXcSpZ2xmXXLhur06XeG7oXPDoGxdanhdYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufOl3hu63DtWxd4butOHdda+G7nV1w4buRbOG7hV1xw6BsXXZz4bq1cl3huqtvbF1mw6FsXeG6q2bhur07OztdbOG6u2xdZmfhur9zXeG7oXPDoF1mbcOhcl1j4buRbOG7hV3huqtm4bunOF3huqs4bTtdQ8OgbOG7hV3DuXddY+G6oV3huqtmw6xdY8OhbV1T4bqoTEJdduG6oV1y4buTXeG6q2bFqeG6q11m4buRZ11s4buFZsOtXWpha13hu61n4bq/4bqrXeG7reG7l2dd4bqrOeG6q13huqtmw7ldYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXeG7rcOqXeG7hWfDoGdd4bufZjnhu59dcuG7k13huqtmxanhuqtdccOgbF12c+G6tXI6XcSpZ2xmXWJtOGxmXXJwbWzhu4VdbOG6o2tdMCIgNztdQ+G6vWxdbDh3XXbhuqFdY+G6oV1mbWFsXXJmYWxmXeG6q2bDrF1yZ+G6u3NdcmZhbGZdauG6peG7n11ibThsZl1s4buFZmfhur/hu59da+G7l2c7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUPDtWdd4but4buXZ11s4buRZ11ic2zhu4Vd4butw6pd4bqr4buPbOG7hV1yOeG6q13hu59mOXJdcnBn4buBbF1jw6Bs4buFXeG7rWfhurtsXXLDoWdd4bqrOeG6q13huqtmZ13huqnhu5FdxKlmw7VnXWzhu49s4buFXXJm4buPbDpdY8OgbOG7hV3DuXddduG6oV12OeG6q11jw61sZl1j4bqzd11qYV1r4buRcl1yZ+G6u3Nd4bqrZmhdZm1hbF1yZmFsZl1sZmfhur9rXeG7rcO6XXJwbWzhu4Vd4bqr4buPbOG7hV1yOeG6q11q4bqhbGZdY8OhbV1yZuG7qeG6q11mZ+G6v2xdbGZn4bq/a13hu63Dul3huqvDuThdY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hTtdTOG7hTh3XXLGsF1jw6JzXWzhuqNrOl1jw6Bs4buFXcO5d11j4bqhXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXeG7n2bhurNsXeG6q+G7j2zhu4VdbGZn4bq/a13hu63Dul3huqvDul1yZuG7gV3huqtmbV3huqs54bqrXeG6q2ZnXeG6qeG7kV3EqWbDtWddbOG7j2zhu4Vdcmbhu49sOl3huqs54bqrXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXeG6q2ZobGZdcnDDrV0tXXbhuqFdZuG7kWdd4butw6pd4butZ+G6v+G6q13hu59mOXJdZmfhur9sXWxm4bqzbF1yw7U6XeG7oXPDomxd4bqrZnRs4buFXXJn4bq7c13huqln4buBc11j4buBXeG7hWd04bufXWPhu6M6XeG6qcO0Z11i4bun4bujbOG7hV1mw7NdcnDhu51dcmZhbGZd4buhc8OibF3huqtmdGzhu4Vd4bunc11ydDpddsSRcl3EqeG6vXJdbMOh4bufXUPDoGzhu4U7OztdUsawXWPDonNdbOG6o2tdY+G6vWxdbDh3XWvhu5FyXXHDtV3huqtmZ13huqnhu5FdxKlmw7VnXWzhu49s4buFXXJm4buPbDpda+G7mWdd4bqrZmdd4bqp4buRXWPhuqFdcuG7k13huqtmxanhuqtdxKnhur1yXWzDoeG7n11j4bun4bub4bqrXSBd4buhc8OibF3huqtmdGzhu4Vd4bunc11ydF3hu61hbV1Dw6Bs4buFOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylGOHddY8O1Z13hu63hu5dnXWzhu5FnXWJzbOG7hV3hu63Dql1mbcOhcl1j4buRbOG7hV3huqvDuThdS1JS4bugXeG7rWFd4bqrOeG6q11jbWFsXXJm4buBXeG6q2ZobGZdcnDDrV0tXXbhuqFdZuG7kWddcnBtbOG7hV1ycGfhu4FsXcSpZjhnXXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF1Dw6pdOWxd4oCcS1JS4bugXeG7rWFd4bqrOeG6q11jbWFsXXJm4buBXeG6q2ZobGZdcnDDrV0tXXbhuqFdZuG7kWdd4but4bqlbF1j4buRbOG7hV1jbWFsXeG7rWfhurtsOl1m4buRZ13hu61n4bq7bF3hu61hXeG6qznhuqtdcsOibOG7hV1q4buX4bufXUxm4bqzbF1i4bqzbF1ycG1s4buFXeG6q+G7j2zhu4VdcjnhuqtdY8Oga13huqnDoG1d4but4bq/XXFnbGZda+G7j2ddcnDhu6fGoWzhu4U6XcSpZuG7j2zhu4VdceG7q11iw7ps4buFXeG6q2bhurVyXeG6q+G6tWtdcnBtbOG7hV1xw6BsXXZz4bq1cl1s4buPbOG7hV1s4buFZmfhur/hu59d4butYV3huqtm4bq14bufXWZhbGZd4bufZjnhu59danPhuqVyXeG7rcOqXThsXXJtYWxd4buFZzhtXXJm4buPbOG7heKAnTpdY8OgbOG7hV3DuXddduG6oV1j4bqhXeG6q2bDrF1jw6FtXeG6qThsXeG6q2bDrF1jw6FtXWPDoGtd4bqpw6BtXeG7reG6v11xZ2xmXWvhu49nXXJw4bunxqFs4buFXXbhuqFdcmbhu6fGoWzhu4VddnN34bq7bF1y4buTXeG6q2bFqeG6q13hu4VnOG1d4bqpOGxdZmFs4buFXXJmOWzhu4U6XWPhuq/huqtd4bqpZ+G6v3Jd4buhczhsXXLhurNrXeG6q2bDrF1jw6FtXWPDtWdd4but4buXZ11LUlLhu6Bd4butYV3huqs54bqrXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXWNtYWxdcmbhu4Fd4bqrOGtdxKnhur1yXXJmOGtd4buFZzhd4bqrOeG6q13hu59mw6JsXeG7rWfhur/huqs6XXJzd+G6vWxdY+G7p8ahbOG7hTpdY8Oga13huqnDoG1d4butw6pd4but4bq/XXFnbGZda+G7j2ddcnDhu6fGoWzhu4U6XXbhurN3XWLhu6ls4buFXeG6q8OgbGZd4buhczhsXXY4bGZd4oCTXXHDoeG6q2Zd4oCTXWNl4bufO11GYWzhu4VdcnPDomxdcsOhZ13huqs54bqrXcSpZnNd4but4bup4bqrXeG6q+G7j2zhu4Vd4bqr4buRbOG7hTpdY+G7p8ahbOG7hV1ycHNs4buFXXLhurNrXXbhuqE6XeG6qznhuqtdxKlmc11i4bqzbF3huqvhu6ddcuG7k13huqtmxanhuqtdcuG7k2zhu4VdYsOzbF3hu63hur9dcWdsZl1r4buRcl1qw6JsXeG7rWFtXeG6q2Znw6pzXXJmxaldNTtdUThzXeG6qznhuqtd4bqpc+G7k2ddcuG7k2zhu4VdYsOzbDpd4bqrOeG6q11j4buVbF3hu63DrV1y4buTXeG6q2bFqeG6q11yZnNd4buFbWs6XeG7reG6pWxd4bqrZnN34buBbF3hu63Dql3huqnhuqFnXXA54bqrXXJmw6BnXXLhuqXhu59dcnBzbOG7hV1j4buBXXbhu6tdanhdxKnDreG7n11yZsahZztdQ+G6vWxdbDh3Ol1yw6FnXeG6qznhuqtdxKlmc13hu63hu6nhuqtd4bqr4buPbOG7hV3huqvhu5Fs4buFXeG7rWFdxKlmc11i4bqzbF3huqvhu6c6XeG6qznhuqtdcnN34bq9bF1j4bunxqFs4buFXeG6q+G7lV3huqnDoGxdccOh4bqrZl1jZeG7nztd4bqqOeG6q11y4buTXeG6q2bFqeG6qzpd4bqrOV1sZuG6s2xd4butYV1m4buRXeG7hWc4XWNpbGZdY+G6oV1yaOG6q2Zd4bqr4bup4bqrXXbhurN3XeG6qcO0bF1ycMO0bOG7hV1mbThd4butYV3huqvhurN3XXJn4buBc13huqvDoGxmXXLDoWdd4bqrOeG6q11yc3fhur1sXWPhu6fGoWzhu4VdcmY4d11yZuG6vV3huqvDsl1iw6FnO13huqpm4bqja11xbuG6q11yw7VyXeG6qznhuqtdcnN34bq9bF1j4bunxqFs4buFXWZtODpdduG6s3ddYuG7qWzhu4Vd4bqrOeG6q11yc3fhur1sXWPhu6fGoWzhu4Vda+G6rXNdY8Oga13huqnDoG1dM1134bq9c11yw7UmXVE5bOG7hV3igJNddjhsZl3igJNdccOh4bqrZl3igJNdY2Xhu59d4oCTXThsXXJtYWw7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUxmxINrXXJn4bq94bufXXLDuuG6q11yw6FtXeG6q2Zzd+G7gWxd4bqpZ+G6vWxdcmjhuqtmXeG6q+G7qeG6q11yZmRtXXJnbGZdcmbDomxdTOG7hWbDrV3hu6Fzd+G6vXJdUnBzbOG7hV3hu6fhu5Vs4buFXTJdLsSpZm44XVZHRyE6XUPDoGzhu4Vd4bqp4buRXXbhuqFdUnDhu6fGoWzhu4VdVnPhurNsXWPhuqFd4butYV1jOGzhu4VdcuG6peG7n11ycHNs4buFXWrhuqFsZl1jw6FtOl3huqtmw6xdY8OhbV3hu4Vnw6BnXeG7oXN34bq9cl1ixalyXWNn4buBa11r4buRcl1xw7VdbOG7kWddYnNs4buFXeG7reG6rWxd4bqrb2xdcsO0bF1yw6FnOl1mw6FsXeG6q2bhur1dbGbhu6cmXeG6quG7j2zhu4Vdcjnhuqtd4bqrOWxd4bqp4buRXeG6q8O5OF1r4buRcl1xw7VdbOG7hWFsZjpdY21hbF1yZuG7gV1jOGzhu4VdY+G7p+G7m+G6q13EqWbDo+G6q13hu59mw7rhuqtdcThzXcSpZmddcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXXE54bufXWxm4bql4bufXeG6qznhuqtdY+G7lWxd4butw61dZmFsZl3huqtmaGxmXeG6q+G6teG7n1124bqhXXJmZG1dTOG7hWbDrV3hu6Fzd+G6vXJdccO1XTE1LUzhu6AvUuG7rl3huqvDuThd4bqo4buRXeG6qmZobGZdcnDDrTtd4bugczhsXXLhurNrXWPhu5NnXWvhu5dnXeG7n2bhu6fhu5Vs4buFXXJmxanhuqtdauG6oWxmXWPDoW1d4bqrw7k4XUPDoGzhu4U6XXLDoW1d4bqrZnN34buBbF3huqln4bq9bF1w4buNXWzEkXJdcnBtbOG7hV3huqvhu49s4buFXXI54bqrXXbhurN3XWLhu6ls4buFXUPDoGzhu4U6XXbhurN3XWLhu6ls4buFXWbhur9dcmbDtWzhu4Vd4bqrZmhsZl1ycMOtXeG7nV3huqvhu5VdceG7nTs7Oygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bu3c3JmbXBbKeG6qGFnXeG7rWFdw6BsZiZdSuG6u13hu55m4bun4bubbOG7hSgv4bufKQ==

Bài Và Ảnh: Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]