Theo kết quả thăm dò vừa được Tổng liên đoàn vận tải quốc gia (CNT) công bố, ông Lula da Silva vẫn nhận được tới 37,3% tỷ lệ ủng hộ, bỏ xa người đứng ngay phía sau là nghị sỹ cánh hữu Jair Bolsonaro, người chỉ nhận được 18,8% tỷ lệ ủng hộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4butw7Lhu4lX4buKw6rhuqnhuqNX4buLw6PhurnhuqnhuqNX4buxw60kesSD4bqnV+G6puG7ieG6pyRXMCRXw4zEg+G6p8O1JFfDtV3huqlXMF3huqlXMXvhu4lX4buLw61u4buHIFfhu4vDoznhuq1XInvhu4lXIOG7jcavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG7isOjMuG6q1fhuqU44buLV2nhu4k/V+G7i8OjO+G6rVcwY1fDtcOzJFcxbuG7hSBX4buKw6rhuqnhuqNX4bqnxIM34bqpVzHhuqsq4bqpV8O1feG6qVfhu4s/xINXaeG7ieG6uSBX4bqjxIMkV+G7puG7reG6qOG7isWoVyDDqeG6qeG6o1ci4bq5w5pXw6nhuqnhuqNX4bqm4buJ4bqnJFcwJFfDjMSD4bqnw7UkV8O1XeG6qVfhuqnDo33huqlXMW7hu4UgV+G7i+G7h8SDV+G7skDDmuG7slBX4buLxqFX4bqnYVds4bqp4bqjV8Oj4bq9w5pXIsSRV+G7kSRX4bqp4bqjbuG7g8SDVzFv4bqp4bqjV+G6qeG6oyThu5NXaMOj4bqvJFfDrCThu4lX4bqnKlfhuqnhuqPDo+G6t1fDrOG7m1cgJeG6qcOjV8Oj4buP4buJV8OCJMSDw61X4bux4bqr4bqnw6zhuqvhuqkkw63huqvDmlfhuqnhuqNu4buDxINXIMOj4bqzV+G6qcOjfeG6qVcxbuG7hSBXWSPDmiNQV+G7i8ahV+G6p2FXbOG6qeG6o1fDo+G6vcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvL8SDw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS/huqkyw7TDrC9ZI+G7suG7tC/hu7QjMMOdWCPhu7bhu7ZYWOG7i8Od4bu04bu2I+G6p8Odw5nDomjhuqNWVy/hu6hXxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqwhIFcwalfDtV3huqlXMSThuqnhuqNXaMOjP8SDVyDDoz5oV8OjKuG6qcOjVyXhuqlX4buLalfhuqPEgyThuq1Xw7UqVyDDo24kVyLEgzjhu4tX4bqnxINh4buJVyBiVzFu4buFIFcgw6M+aFfhuqnDo33huqlX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFfhu4vDrSThuqnDo1cg4buNV8OjJOG7k1fhuqXDo8Op4bqp4bqjw5pXw6zhuqvhuqnhuqNXIMOy4buJV+G7isOq4bqp4bqjV+G7i8Oj4bq54bqp4bqjV+G7scOtJHrEg+G6p1fhuqbhu4nEg3pXxILhuqkkIMSD4bqrV+G6puG7ieG6pyRXMCRXw4zEg+G6p8O1JMOaV2/huqnhuqNXIOG7jVfDtcSDN+G6qVfhu4vDquG6qeG6o1fhu4vDo+G6ueG6qeG6o1cgbCRXdj/huqnhuqNX4bqmJOG6q1cx4bq94bqp4bqjV+G7pkjhu4rFqFfDtV3huqlX4buLxIM4aFfhu4trIFcwXeG6qVcxe+G7iVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cgJSBXIOG7ieG6vSBX4buLw6M74bqtVzBjVzBuV+G6p+G7iX3huqlXIMOj4bqrVyDhu4nhur0gVyJ74buJVyDhu41Xw6w2VzDEg8Og4bqpV8OtJFfDtSrhuqtX4buLw6Ml4bqp4bqjV1lYV+G7i+G7h8SDw5lX4but4buJ4bq9IFfhu4vDozvhuq1XMGNXIG3huqnhuqNX4buL4bqv4bqpw6NX4buL4buHxINX4bqlw6M/V+G6qTvhuqnhuqNX4bqpw6MqV+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q1cgJeG6qcOjV+G7iz9X4bqpKuG7k1fDrDZX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cxbuG7hSBXIMOjPmhX4buLw6Phu4l94bqpV8OtJFdv4bqp4bqjVyDhu41Xw7UqV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDo+G7hWhXMWJX4buLw6PhurFXaMOje+G6qVfhuqfhu4fhuqlX4buLxqFX4bqnYVds4bqp4bqjV8Oj4bq9V8OsNlcxbuG7hSBXIMOj4buJ4buTw6HhuqlXw6wk4bqp4bqjVyDDo+G6q1dv4bqp4bqjVyDhu41Xw7XEgzfhuqlXSMOjYlfhu4rDquG6qeG6o1fhu4vDo+G6ueG6qeG6o1fhuqAyw63huqkk4bqpMOG6q1fDgyQwMCQww5pX4bqp4bqjbuG7g8SDVzFu4buFIFcww7JX4bqlxIM44bqpV8OsNlfhu4vDoyThu5NX4buLw6M4V+G6qTjhu4lXw6nhuqnhuqNX4bqm4buJ4bqnJFcwJFfDjMSD4bqnw7UkV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXw60kV+G7i8OtJOG6qcOjVyDhu43DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7rcOy4buJV+G7isOq4bqp4bqjV+G7i8Oj4bq54bqp4bqjV+G6puG7ieG6pyRXMCRXw4zEg+G6p8O1JMOaV0DDnVfhu4vhu4nDqsSDw5pX4buLw7PhuqnhuqNX4bqjxIPhu49Xw51X4bqpw6PEg2Hhuq1X4bql4buVV+G7i8Oq4bqp4bqjV+G7i8Oj4bq54bqp4bqjV+G6o8SDJMSDVzHhuqsm4bqpV8OdWFjhu7Itw51YWVjDmlfDo8SDYeG6qVfDtV3huqlX4bqnKlfhuqnDoypXIMOj4bqv4bqpw6NX4buLw63hurdXIGJX4buLe+G6rVc/4bqpw6NXw6NuZuG6qeG6o1fhuqfhu4fhuqlX4buLJsSDV2nhu4nhurkgV+G6o8SDJFfhuqgk4bqtV+G6rOG7m1fhuqkq4buTw5lX4bqoO+G6rVfDnVhZQMOaV8Op4bqp4bqjVyLhurdX4bqlOOG7i1fhu4vhur3Eg1fhu4vDoyThuq1X4bqpw6Nt4bqp4bqjV8O1Kldow6M/xINXIMOj4bq34buJV+G6rW8gVyXhuqlXWcOdV+G6qTvhuq1XWVfhu4vDoyXhuqnhuqNX4buLalfhuqPEgyThuq1Xw7Xhu4fEg1cgJeG6q1ci4buJ4bq9IFfhuqnDo33huqlXIDvhuqlXw6Phur1Xw6Mm4bqp4bqjV8OsJOG6qeG6o1fhu4vDs1cgw6nhuqnhuqNX4buL4buTV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6quG7ncOMV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV8O1a1ciN1ci4bq5xINX4buLw6Mk4bqtV+G6qcOjbeG6qeG6o1cgbCRX4buKfWhXMeG6qyrhuqlX4buve+G7iVfhuqXDo+G6r1dp4buJ4bq5IFfhuqPEgyRXSDLhu4vDreG6qyLDrSTDrMOZV+G6qOG6oyrhu5NXWeG7ti8jV8O1w7MkV2nhu4kkw5pXw6nhuqnhuqNX4bqm4buJ4bqnJFcxOlcxO+G6qeG6o1fhuqXhu5lX4bqnKuG6rVdv4bqp4bqjVyDhu41Xw7XEgzfhuqlX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFfhu4vDrSThuqnDo1cg4buNV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDhu4nhur0gVyJ74buJVyDhu41X4buLw6rhuqnhuqNX4buLw6PhurnhuqnhuqNXMMOyV+G6pcSDOOG6qVcxbuG7hSBX4buLw6pXIMOjbyBXw7Uq4bqrV+G7i8OjJeG6qeG6o1dZWFfhu4vhu4fEg8OZxq8vaOG7qA==

HG (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]