(Baothanhhoa.vn) - Công đoàn ngành giao thông - vận tải (GTVT) có 32 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 2.506 đoàn viên công đoàn. Để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, những năm qua, Công đoàn ngành GTVT đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukTDqeG7uFfDmuG6vOG7lljhu4pX4bq8V8Oa4buKV8OZ4bq8w5rhu6TDjVjhurw8w5nhu7hXw5rhurwt4bq8NcOVV+G6vDzEqOG7pMOC4bq84bu1MFfDmuG6vOG7lsOMV8Oa4bq84buu4buK4bq84buYw5kl4bq84buUMsON4bq8POG7pFfhurzhu5jDlTjhurzhu5hdw43hurxXw5ogP+G7pOG6vOG7rsONWOG6vOG7lj1Xw5pDL8OZ4bq+REMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7i8agw43hu5ThurpEw6nhu7hXw5rhurzhu5ZY4buKV+G6vFfDmuG7ilfDmeG6vMOa4bukw41Y4bq8PMOZ4bu4V8Oa4bq8LeG6vDXDlVfhurw8xKjhu6ThurzhuqrDrOG7pcO94bulQuG6vOG7mFnhurzhu4bhu4Dhurzhu5jhu7hXw5rhurzhu5ZY4buKV+G6vOG7mCrhurwpO+G6vOG6qsOp4bq7w6nDuULhurw8KDLhu5jhurw8w5k+PeG7mOG6vDUm4buk4bq84buA4bqs4buEw4pG4bq84buWWOG7ilfhurw14buk4bugV+G6vOG7mOG7uFfDmuG6vOG7lljhu4pX4bqs4bq84bq7U+G6vDfDkjjhurzhu5QyV8Oa4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurzhu5jhu7hXw5rhurzhu5ZY4buKV+G6vFfDmuG7ijjhurzhu5jhu4pXw5rhurw1NFfDmuG6vFbhu4hXw5nhuqbhurxXw5k0V8Oa4bq8V0tW4bq8IT7DjeG6puG6vMOp4bu4V8Oa4bq84buWWOG7ilfhurxXw5rhu4pXw5nhurzDrOG7pcO94bul4bq84buWSuG6vDzhu6bhu5jDmeG6vOG7mDLhu5jhurzhu5Yk4buk4bq8Vibhu6ThurxXPeG7pOG6vOG7lD5Xw5rhuqbhurwuw5kgKlfDmuG6vDzDmTDhu5jhurzDmVjhu4g84bq84buWPVfDmuG6puG6vMOZICZXw5rhurw1UeG6vOG7mCrhurwpO+G6puG6vCE+w41X4bq8PMOSVuG6vOG7mMOZS1bhurzhu65Y4bqm4bq84buSxKhY4bq8NVLhurwhPjhRV+G6puG6vOG7rjrhu6Thurzhu6bhu5jDmeG6vMOZOi7hurwuw5nDjC7huqbhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vOG7lsOMV8Oa4bq84buYXcON4bq84buWWOG7ilfhurw14buk4bugV+G6puG6vOG7mOG7uFfDmuG6vFfDmcOSV+G6puG6vDXhu6Thu6BX4bq84buYw5kw4buY4bqm4bq84buuw41Y4bq84buWPVfDmuG6vOG6qsOp4buNw73DqcOz4bq7QuG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7DqcONLjzhu6RYV+G6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64buUPMOZPlbhu5Lhurzhu6TDqcagVzzGoCjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6NuG7pOG7lDzDmcOC4bq8SMOKw4ouN+G6pOG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMOC4bq8RuG7hOG7gC434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4buUV+G6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4bq+w4rhu4Av4bq+R0fhu5Thu4Thur5J4buG4buC4buGw4o8R+G7huG7huG7hkfhu67DiuG6rOG7sC7DmuG6tCjEguG7gOG7gkjhurrhurzDjeG7rjzEguG6usOp4bu4V8Oa4bq84buWWOG7ilfhurxXw5rhu4pXw5nhurzDmuG7pMONWOG6vDzDmeG7uFfDmuG6vC3hurw1w5VX4bq8PMSo4bukw4Lhurzhu7UwV8Oa4bq84buWw4xXw5rhurzhu67hu4rhurzhu5jDmSXhurzhu5Qyw43hurw84bukV+G6vOG7mMOVOOG6vOG7mF3DjeG6vFfDmiA/4buk4bq84buuw41Y4bq84buWPVfDmuG6uuG6vDbhu6Thu5Q8w5nEguG6ukjDisOK4bq64bq8w5nGoOG7pMOaw5k8xILhurpG4buE4buA4bq64bq8L0TDs0pXw5nhurzhu5bhu4hY4bq8w6nhu7hXw5rhurzhu5ZY4buKV+G6vFfDmuG7ilfDmeG6vMOa4bukw41Y4bq8PMOZ4bu4V8Oa4bq8LeG6vDXDlVfhurw8xKjhu6Thurw8TlfDmuG6vOG7rMOZw5Q+4bq8PCjDjVfDmuG6vOG7mMOZWOG6vOG7lljhu4pX4bq8NeG7pOG7oFfhurzDqeG7uFfDmuG6vDw44bq84bul4buN4buL4buL4bq8w7LDjeG7pOG6vMOz4bukV8OZ4bq84buz4buk4buu4buuxqAo4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThursjV8Oa4bq84buYw5nhu6bhurzDs+G7oOG6vOG7pcOZw41Xw5nhurzDuSpX4bqm4bq8w6nDmV3hurw8xq/hu5jDmeG6vMOp4bu4V8Oa4bq84buWWOG7ilfhurxXw5rhu4pXw5nhurzDrOG7pcO94bul4bq84buYw5lY4bq84buS4bukUDzDguG6vOG7tcOM4buY4bq84buWxq9Xw5nhurzhu5jhu7hXw5rhurw8w4zhu5jhurzhu5jDmUtW4bq84buuWOG6vOG7lj/hu6ThurwpQFfDmuG6puG6vOG7ksSoWOG6vDVS4bq8IT44UVfhuqbhurzhu6464buk4bq84bum4buYw5nhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vOG7lsOMV8Oa4bq84buYw5lY4bq84buWWOG7ilfhurw14buk4bugV+G6puG6vMOp4buNw73DqcOz4bq74bq84buu4buK4bq8V8OZ4bukUlbhurw1W+G6vDwo4buyV8Oa4bq8PMOSVuG6puG6vOG7mOG7uFfDmuG6vOG7lljhu4pX4bq8V8Oa4buKV8OZ4bq84buYw5nhu6jhurzhu5bhu4hY4bq84buYw4zhu5jhurzDqeG6u8Opw7nhurw8w5kgP1fDmuG6vDc+OOG7oFfhurxXTFbhurzhu5JMPOG6vDzFqFfDmeG6vMOZxahXw5nhurw8IOG6vDwgO1fDmuG6puG6vOG7lj/hu6ThurwpQFfDmuG6puG6vDXhu6RS4buY4bq84buu4buKVuG6puG6vOG7mMOZUOG6vOG7lj3huqbhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCnDjOG7mMOZ4bq84buu4buk4bugV+G6vCE+w41X4bq84buWUFfhurxXw5ogP+G7pOG6vOG7rsONWOG6vOG7lj1Xw5rhurzhuqrhu43Ds+G6u0Lhuqzhurzhu4sgJlfDmuG6vOG7lOG7kFfhurzhu5jDjOG7mOG6vMOp4bq7w6nDueG6vOG7lFjDjVfDmeG6vFfDmsOZ4bukUi7hurw8w5kgKlfDmuG6vOG7riA6V8Oa4bq84busOeG6vDzDmeG7tMON4bq8ICbhu5jhurzhu67DjVjhurzhu5Y9V8Oa4bq8PMOVLuG6vDzDmVPhurw1JuG7pOG6vFfDmiA/4buk4bq8KTPhurzhu5RbV8Oa4bq84buuw41Y4bq84buWPVfDmuG6vMOZTVfDmuG6vFdLVuG6vDUm4buk4bq8V8OZ4bukUT7hurzhu5bhu6RTVuG6vOG7mFnhurzhu6464buk4bq8w5kqV+G6vOG7mMOZWOG6vOG7jcOz4bq74bq8KVjhurw1JuG7pOG6vCE+OOG6vOG7lsavV8OZ4bq84buYXcON4bq8LsOZw4wu4bq84buuPsOVPOG6rOG6vOG7pcOZID9Xw5rhurw3Pjjhu6BX4bq84bus4bukU1bhurw8KMON4bqm4bq8w5rhu6TDjFbhurwpw4w84bq8PMOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurzhu5jDjOG7mOG6vOG7mMOZUOG6vOG7lj3huqbhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCnDjOG7mMOZ4bqm4bq8POG7pFFX4bq84buuICpXw5rhuqbhurxl4buL4bu14buL4bqm4bq8ZeG7i+G7t+G7peG6puG6vGXhu4vhu6Xhu43hurzhu5jDmVjhurzhu43Ds+G6u+G6vDzhu4jhu6Thurzhu5jDjOG7mOG6vOG7lipX4bq8Ncav4bqm4bq84buUWMONV8OZ4bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6puG6vFdMVuG6vOG7kkw84bq8PMWoV8OZ4bq8w5nFqFfDmeG6vDXhu6RS4buY4bq84buu4buKVuG6puG6vFfDmTRXw5rhurzhu6zhu6RQV+G6vFfDmsOZxq/huqbhurzhu5ZR4bq8Nz7hu4w84bq84buYXcON4bq84buNw7Phurvhurzhu5ZT4bq84buYWeG6vOG7kuG7pFJX4bq8LsOZw4wu4bq8w5rhu6TEqOG7pOG6vCE+OFA84bq84busxq8u4bq8PMOZP+G7pOG6rOG6rOG6rOG6vOG7pcOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurzhu43DmsOZxq/hurzhu5bGr1fDmeG6vOG6vuG7gkkv4buAw4rhur5IL+G7jeG6uy3DqXThurw14buK4bq84buNw5rDmcav4bq84buWxq9Xw5nhurzDiuG7gi/hu4DDiuG6vuG7hC/hu43hurstw6l04bq84buYXcON4bq8w6nDmeG7plfDmeG6vC7DmV3huqbhurzhu5jhu7hXw5rhurzhu5ZY4buKV+G6vFfDmuG7ilfDmeG6vOG7lkrhurzhu5jDmeG7qOG6vOG7luG7iFjhuqbhurzDmSAmV8Oa4bq84buU4buQV+G6vOG7mMOM4buY4bq8w6nhurvDqcO54bq8PMOZw41W4bq8w5rhu6TDjeG6vDfDkjjhurzhu5QyV8Oa4bq8NeG7iuG6vDzDmTLhu5jhurzDmeG7pFJX4bq8IT444bq84buYw5lQ4bq84buUw5JX4bq84buYw5ld4bq84buYKuG6vCk74bqm4bq8LsOZQOG7pOG6vMOZOi7hurw1JuG7pOG6vOG7mMOZPjjhu6BX4bq8VuG7uFfhurw14buK4bq8V8OaID/hu6ThurwpM+G6vOG7lFtXw5rhurzhu67DjVjhurzhu5Y9V8Oa4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurzDmT3hu6ThurxXw5rDmcav4bq84buYw4xX4bq84buSPeG6vOG7mOG7uFfDmuG6vOG7mMOZMOG7mOG6puG6vMOZPeG7pOG6vFfDmsOZxq/hurzhu43Ds+G6u+G6puG6vMOZPeG7pOG6vFfDmsOZxq/hurzhu5ZA4buk4bq8PMOZWOG7iOG7pOG6rOG6vG9QPOG6vCE+xKjhuqbhurzhu5hZ4bq8Ry9H4bq84buWKlfhurw1xq/hurzDmeG7ilfDmeG6vOG7mMOZ4bumV8OZ4bq8KTLhurxXw5rDmeG7pFIu4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurzDmT3hu6ThurxXw5rDmcav4bq84buYw4xX4bq84buSPeG6vOG7mOG7uFfDmuG6vOG7mMOZMOG7mOG6puG6vOG7luG7iDzhurzhur7DisOK4bqw4bqk4bq84bq+Ri/hu4Dhu4Dhurzhu5RYw41Xw5nhurxXw5rDmeG7pFIu4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurzhu5YgOuG7mOG6vMOZPeG7pOG6vFfDmsOZxq/hurzhu43Ds+G6u+G6puG6vMOZPeG7pOG6vFfDmsOZxq/hurzhu5ZA4buk4bq8PMOZWOG7iOG7pOG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEw6nhu7hXw5rhurw8w4zhu5jhurzhu5jDmUtW4bq84buuWOG6vOG7lj/hu6ThurwpQFfDmuG6puG6vDzDmUtW4bq8w5nhu7Thu6Thurzhu5ZY4buKV+G6vDXhu6Thu6BX4bqm4bq8w6nhu43DvcOpw7Phurvhurzhu5hZ4bq8w5lY4buKV+G6vOG7mMSoV8OZ4bq84buWTuG7mOG6vOG7kuG7pFI84bq84busw5lZ4bq84busw5lLV+G6vOG7rj7hu7hX4bq84buWIDrhu5jhurzDqeG7uFfDmuG6vOG7lljhu4pX4bq8V8Oa4buKV8OZ4bq8w6zhu6XDveG7peG6vCE+w41X4bq8PMOSVuG6vOG7rMavLuG6vDzDmT/hu6ThurxXw5lNVuG6vMOa4bukey7hurzhu43Ds+G6u+G6vFfDmsOZw6hY4bq8NSrhu6Thurzhu5bhu6Thurwuw5nhu45X4bq8V+G7iljhurzhu6zDmVnhurzhu6zDmUtX4bq8PChYV8Oa4bq84buYPj3hu5jhurwpQFfDmuG6rOG6vOG7pShYV8Oa4bq84buUxq8u4bq84bulUDzhurzhu43Dmj444bugV+G6vOG7lsOMV+G6vMOpw41Xw5nhurzhu6U54bqm4bq84buYw4zhu5jhurzhu5jhu4wu4bq84buY4bu4V8Oa4bq84buWWOG7ilfhurwuw5lA4buk4bq8w5k6LuG6vDUm4buk4bq84buYw4zhu5jhurzhu5YqV+G6vDXGr+G6vOG7mMOZPjjhu6BX4bq8VuG7uFfhurw8JOG6vOG7mMOZMOG7mOG6vDzDmUtW4bq8NeG7iuG6vDxOV8Oa4bq84buGRuG6vuG6vCk+4buMPOG6vCE+4buK4bq84buYw5lY4bq84buYw4zhu5jhurzDmuG7pMON4bq84buWxahXw5nhurzDqeG7jcO9w6nDs+G6u+G6vOG7mFnhurzDmVjhu4pX4bq84buYxKhXw5nhurzhu5ZO4buY4bq84buS4bukUjzhurzhu6zDmVnhurzhu6zDmUtX4bqk4bq8PE5Xw5rhurwhPuG7iuG6vOG7mMOZWOG6vOG7lljhu4pX4bq8NeG7pOG7oFfhurw14buK4bq84buYw4zhu5jhurzhu5YqV+G6vDXGr+G6vC7DmcSo4buk4bq84buu4buKVuG6vDXhu6RS4buY4bq8PChYV8Oa4bq84buUxq8u4bq8PFA84bq8NSbhu6Thurw8JFfDmuG6vDwoxq/hurzDmuG7pMOM4bq8w5rhu45X4bq84buGw4rDiuG6vDwo4bukUj7hurzhu5YjV8Oa4bqs4bq84buNw5nDklfhurzhu6XDmcOMV8Oa4bq8w6nhu7hXw5rhurxXw5nDklfhurzhu4DDiuG7gMOK4bqm4bq84buY4bu4V8Oa4bq84buWWOG7ilfhurxXw5rhu4pXw5nhurw8TlfDmuG6vOG6vuG6rEnhu4TDiuG6vOG7rMOZw5Q+4bq8PCjDjVfDmuG6vDXEqOG7pOG6vOG7mMONWOG6vOG7mOG7jC7hurzhu5jDmVjhurxG4buEw4rhurzhu5ZY4buKV+G6vDXhu6Thu6BX4bq84buYXcON4bq8R+G6vOG7lipX4bq8Ncav4bq8NcOVV+G6vDzEqOG7pOG6vC7DmcOdV8Oa4bq84buYw5lAV8Oa4bq84buUxq/hu5jDmeG6vMOp4buPw73hu4nhurkt4bq+SeG6pOG6vDwow41Y4bq8IT7hu4rhurzhu5jDmVjhurzhur5H4buA4bq84buWWOG7ilfhurw14buk4bugV+G6vOG7mFnhurzDmVjhu4pX4bq84buYxKhXw5nhurzhu6zDmVnhurzhu6zDmUtX4bq8NSbhu6Thurw8JFfDmuG6vClA4bq8POG7pFFX4bq8w5kqV+G6vOG6vuG7gOG6vuG6vDwo4bukUj7hurzhu5YjV8Oa4bqs4bq8ZeG7oFfhurzhu5jhu4hXw5nhurzhu5ZZ4bqm4bq84buY4bu4V8Oa4bq84buWWOG7ilfhurxXw5rhu4pXw5nhurwuw5lA4buk4bq8w5k6LuG6vDUm4buk4bq84buYw4zhu5jhurzhu5ZA4buk4bq8PMOM4buY4bq84busOeG6vOG7rFA84bq8PMOZ4bu0w43hurw8w5k+w5VX4bq8w5k6LuG6vDzDjOG7mOG6vMOZJeG6vDwoOuG6vOG7lljhu4pX4bq8NeG7pOG7oFfhurzhu5ZT4bq8PCjhu6RTV+G6vOG7rMOZw43hu6Thurzhu5jDjOG7mOG6vOG7mMOZICpXw5rhurw8KMWoV8OZ4bq8LsOZe+G7mOG6vOG7rjrhu6Thurzhu5jDmVjhurzhu43Ds+G6u+G6rOG6vG9QPOG6vCE+xKjhuqbhurzhu5hZ4bq8PCjhu6BX4bq84buAw4rDiuG6vOG7lljhu4pX4bq8NeG7pOG7oFfhuqbhurzhu43Ds+G6u+G6vOG7liA64buY4bq8PMOZW+G6vMOZIDtXw5rhurw8MeG6vOG7mMOZICpXw5rhurw8KMWoV8OZ4bq8NSbhu6Thurw8JFfDmuG6vClA4bq8POG7pFFX4bq8w5kqV+G6vEjhu4Lhurw8KOG7pFI+4bq84buWI1fDmuG6rOG6vOG7pcOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurzhu43DmsOZxq/hurwhPjhQPOG6vMOKR+G7mC/hu411LWXDqeG7i+G6vOG7mF3DjeG6vGXDjVfhurzDqcOZ4buMLuG6vMOZ4buKV8OZ4bq84bulJFfDmuG6vMOz4buk4bugV+G6vOG7lljhu4pX4bq8w7PDjVjhurzhu5Y9V8Oa4bq8w73hu6RSPOG6vOG7jcONVuG6vDVR4bq84buYw5nhu4w84bq84buuIDpXw5rhurzhu5I0w43hurxLV+G6vOG7mMON4bq84buYXcON4bq84buNw7Phurvhuqbhurzhu5jDjOG7mOG6vMOp4bq7w6nDueG6vOG7lkrhurzhu5jDmV3hurzhu5Y9V8Oa4bq84buWMFfDmuG6vCjDjeG6vOG7lkDhu6Thurw8w5lY4buI4buk4bqm4bq8PMOZICpXw5rhurzhu64gOlfDmuG6vDUm4buk4bq8V8OaID/hu6ThurwpM+G6vOG7lFtXw5rhurzhu67DjVjhurzhu5Y9V8Oa4bq8V8OSV8Oa4bq8w5rhu6TDjOG6vDwoxq/hurzhu5I0w43hurxLV+G6vOG7mMON4bq84buYXcON4bq84buNw7PhurvhuqzhurzhurtQV+G6vFfDjTjhuqbhurw8WOG7ilfhurxXw5rhu4pXw5nhurzhu5hZ4bq84bq+4buCL+G7gEfhurzhu5RYw41Xw5nhurxXw5rDmeG7pFIu4bq8w5kl4bq8PCg64bq8POG7pFFX4bq8S1fhurzhu5jDjeG6vOG7mMOZWOG6vOG7jcOz4bq74bqm4bq84buYWeG6vOG6vuG7gC/hu4BH4bq84buWKlfhurw1xq/hurw8JOG6vOG7mMOZMOG7mOG6vOG7kjTDjeG6vEtX4bq84buYw43hurw84buI4buk4bq84buYw5kl4bq84buYw5lY4bq84buNw7Phurvhurw14buK4bq84buW4buIPOG6vFYw4buY4bq84buSxahXw5nhurwhPsOSV+G6vOG7gOG7gOG6rMOKw4rDiuG6vOG7liNXw5ov4buSNMON4bq8S1fhurzhu5jDjeG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEw7lYV8Oa4bq8KVhXw5rhurw1JuG7pOG6vDXhu6RS4buY4bq84buSxKhY4bq8NVLhurwhPjhRV+G6puG6vOG7rjrhu6Thurzhu6bhu5jDmeG6vMOZOi7hurwuw5nDjC7huqbhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vOG7lsOMV8Oa4bq84buYw5lY4bq84buNw7PhurvhuqbhurzDqeG7uFfDmuG6vOG7lljhu4pX4bq8V8Oa4buKV8OZ4bq8w6zhu6XDveG7peG6vC7DmcOMPOG6vOG7lj1Xw5rhurw14buK4bq8PCjhu6RTV+G6vOG7rMOZw43hu6Thurzhu5hZ4bq8w5nhu6RSPuG6vCE+xKjhurzhu5jDjOG7mOG6vC7DmVhXw5rhurw8KOG7iljhurw8w5nhu6Thurzhu5Y+w43hurw44bugPuG6vFcgJuG7mOG6rOG6vMOpw4zhu5jhurwuw5lYV8Oa4bq8PCjhu4pY4bq8PMOZ4buk4bq84buWPsONw4LhurzigJzDs8ONWOG6vOG7lj1Xw5rhurzDmuG7pOG7tOG7pOG6puG6vOG7rsONWOG6vOG7lj1Xw5rhurwpw4xXw5rhurw84buIWOKAneG6pOG6vOKAnOG7tcONV8OZ4bq8LeG6vMO54buI4buYw5nhurwt4bq84bq74bucLuG6puG6vOG7lsSoVuG6vOG7ksSoWOG6vMONV+G6vDxY4buKV+G6vDVS4bq8KeG7pFfDmeG6vOG7rsONWOG6vOG7lj1Xw5rigJ3huqbhurzigJzhu5VX4bq84buuOeG6vDzDmT44UDzhuqbhurzhu64+OFJX4bq8PMONOOG6vFfDmsOZUeG6puG6vDzDmeG7pOG6vDzDmTrhurzDmuG7pOG7tOG7pOKAneG6pOG6vOKAnOG7pcOZMuG7mOG6vMOZ4buKV8OZ4bq8POG7pFA84bq84bus4bukUlbhuqbhurzhu5jDmUBXw5rhurzhu65KV8Oa4bq8LsOZ4bum4oCd4bqk4bq84oCc4bq5WMONV8OZ4bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6vDXDlVfhurw8xKjhu6ThurzDjVfhurw8WOG7ilfigJ3huqThurzigJzDs8OM4buk4bq8N8ag4bq8w41X4bq8PFjhu4pX4oCd4bqk4bq8LsOZWFfDmuG6vDwo4buKWOG6vDzDmTLhu5jhurzDmeG7pFJX4bq8PEA84bq8NUtX4bq8w5lZw43hurzhu5jhu7hXw5rhurwpO+G6puG6vDVLV+G6vMOZWcON4bq8MFfDmuG6vDcz4bq8PChYV8Oa4bq8w5rhu6TDjVjhurw84bukUC7huqzhuqzhuqzhurzhu5ZK4bq8PMOZMuG7mOG6vCky4bq84buYWeG6vDnhurxXw5rDmeG7qsON4bq8PMOZ4bukUDzhurw8w5ky4buY4bq8w5rhu6R7LuG6vOG7lj3hu6ThurxXw5oi4bq8w6nhu43DvcOpw7Phurvhurwuw5nDjDzhurzDmT444bq8V0tXw5rhurzhu64y4buY4bqm4bq84buYw5k+OOG7oFfhurxW4bu4V+G6puG6vDwoxahXw5nhurzhu5Y94bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6vDVb4bqm4bq8w5lY4buKV+G6vDzDmeG7ilfDmeG6vDxAPOG6vFfDmeG7pFJW4bq8NVvhurzhu5YgOuG7mOG6vMOa4bukw41Y4bqs4bq84bulw5nhu7hXw5rhurwhPsON4bq84buYw4zhu5jhurwuw5lYV8Oa4bq8PCjhu4pY4bq8PMOZ4buk4bq84buWPsON4bq84buWSuG6vOG7mFnhurxXw5nhu6RRPuG6vCnDjFfDmuG6vOG7rOG7pFBX4bq84buYxKjhu6Thurw84bukUFfhurzhu6zhuqHhurw8w5k+w5U84bqm4bq8KcOMV8Oa4bq84bus4bukUFfhurzhu6zhu6RXw5nhurxXw5rDmeG7pFJW4bq84buWIDrhu5jhurzDjC7hurzhu5RbV8Oa4bq84buWSuG6vC7DmcOMPOG6vMOZPjjhurzDmeG7pFI+4bq8IT7EqOG6puG6vFbDjVfDmuG6vOG7ruG7iOG7pOG6vOG7rjrhu6Thurzhu6bhu5jDmeG6vOG7rOG7pFfDmeG6vDxQ4bqm4bq8POG7pFA84bq84bus4bukUlbhurzhu5YgOuG7mOG6vFfDmuG7ijjhurzhu5jhu7hXw5rhuqbhurwpMOG7mOG6vOG7rsONWOG6vOG7lj1Xw5rhuqzhurzhu6Xhu6Thu6A+4bq84buS4bukUz7hurzhu67hu4rhurwpw4xXw5rhurzhu6zhu6RQV8OC4bq84oCcw6nEqOG7pOG6vDzhu6RQV+G6vOG7rOG6oeG6vDzDmT7DlTzhurw8w5nhu6Thurzhu5jhu7hXw5rhurzhu6zDmVjDjVfhurxXJOG6vFbFqFfhurwuw5nDjOG6vOG7lsOM4bq84buu4buKVuG6vFdRV+G6vOG7liA/V8Oa4bq84buW4buKWOG6vOG7rMOZ4bu4V8Oa4bq84buUfVfDmuG6vDXDlTzhurzhu67hu6RSPuG6vFck4oCd4bqm4bq84buu4buKVuG6vOG7rjrhu6Thurzhu4Dhu4RI4bq8PCjhu6RSPuG6vOG7liNXw5rhurzhu5hdw43hurzhu7hXw5rhurzhu43Dmj44VFfhurzhurvFqFfDmeG6vHU+w5JX4bqm4bq84bulJFfDmuG6vMOp4bu4V8Oa4bq8PDjhurzDqeG7uFfDmuG6vDwoxahXw5nhurzDmuG7pMONWOG6vDzDmeG7uFfDmuG6vOG6vuG6pOG6vCnDjFfDmuG6vOG7rOG7pFBX4bq84oCc4buvV8Oa4bq84buUW1fDmuG6vOG7mOG7uFfDmuG6vFfDmsOZUuG6vOG7pSRXw5rhurzhu5bhu4rhu6Thurzhu4l04bq8NeG7iuG6vMOpw5nGoOG7mOG7rMagKOG6vFhX4buu4bukV8ag4bq8PChYV8Oa4bq84buY4bu4V8Oa4bq8PMOM4buY4bq8IT7EqFfhurzhu6454bq84buW4bukUT7hurzDmeG7ilfDmeG6vDXDlVfhurw8xKjhu6Thurw8w4034buk4oCd4bqm4bq84buu4buKVuG6vOG7rjrhu6Thurzhur7huqbhu4Dhurw8w6Dhurzhu5YjV8OaL1dLVuG6vOG7mF3DjeG6vOG7uFfDmuG6vOG7iyPhurzhu4s0PuG6vOG7pcOZ4bukUDzhuqbhurzDqeG7uFfDmuG6vDw44bq84bul4buN4buL4buL4bq8w7LDjeG7pOG6vMOz4bukV8OZ4bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7i1nDjeG6rOG6rOG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEw70m4buk4bq8NeG7pFLhu5jhurw8w5ky4buY4bq8w5nhu6RSV+G6vMOZ4bukUj7hurwhPsSo4bq84buYw5kw4buY4bq8V0tXw5rhurzhu5jDmUtW4bq84buuWOG6vOG7lj/hu6ThurwpQFfDmuG6puG6vOG7ksSoWOG6vDVS4bq8IT44UVfhuqbhurzhu6464buk4bq84bum4buYw5nhurzDmTou4bq8LsOZw4wu4bqm4bq84buYw5nhu6ZXw5nhurzhu5bDjFfDmuG6vOG7mF3DjeG6vMOp4buNw73DqcOz4bq74bq84buYIlfDmuG6vFfDmSDhurw8JOG6vOG7mMOZMOG7mOG6vDxAPOG6vOG7mMOM4buY4bq8w5lY4buIPOG6vOG7lj1Xw5rhurw3SuG6vMOZPeG7pOG6vDXhu4rhurzhu5jDjOG7mOG6vC7DmVhXw5rhurw8KOG7iljhurw8w5nhu6Thurzhu5Y+w43hurw44bugPuG6vFcgJuG7mOG6puG6vMOp4bu4V8Oa4bq84buWWOG7ilfhurxXw5rhu4pXw5nhurzDrOG7pcO94bul4bq8NzBXw5rhurzhu5bDjFfDmuG6vOG7ruG7iuG6vOG7mMOZJeG6vOG7lDLDjeG6vDzhu6RX4bq84buYw5U44bq84buYXcON4bq84buNw7PhurvhuqbhurzDmuG7pHsu4bq84buWWOG7ilfhurw14buk4bugV+G6puG6vOG7jcOz4bq74bq8OOG7oFfhurw8w5JW4bq84buY4bu4V8Oa4bq8PMOM4buY4bqm4bq8POG7pFfhurw8IDtXw5rhurw14buK4bq8w5pMV+G6vOG7klnhurzhu67Dkj7hurzhu5Thu4rhu6Thurw1JuG7pOG6vOG7lipX4bq8Ncav4bqm4bq84buUWMONV8OZ4bq8V8Oaw5nhu6RSLuG6puG6vDUm4buk4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurzhu5jhu7hXw5rhurzhu5ZY4buKV+G6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6PMagNzwtw43hu67hu6TDmlfDguG6vCjhu6TDmsOZPOG6pOG6ukRDKTwoWFfDmkRl4buK4buk4bq8NeG7iuG6vMSoV8OZw4Lhurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLPuG7oEMvKTwoWFfDmkRDLy5E


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]